Морфологичен анализ – I. Изменяеми класове думи


глагол сег. време, изявително наклонениестраница2/2
Дата27.03.2024
Размер30.58 Kb.
#120817
1   2
мофолог-анализ 2
глагол

сег. време, изявително наклонение

сег. време,
повелително
наклонение

сег. време,
условно
наклонен.

сег. време,
преизказно
наклонен.

причастия

минало свършено
време

минало
несвършено
време

казвам –несвърш. вид, 3-то спреже-ние

1л. казвам
2л. казваш
3л. казва
––––––––––
1л. казваме
2л. казвате
3л. казват

положит.
форма:
казвай(те),
да/нека (да)/хайде да кажа
отриц.ф-ма:
не казвай(те)

ако казвам,


(да) бих(те) казвал(и)

1.казвал съм
2л.казвал си
3л. казвал е
1л. казвали сме
2.казвали сте
3л.казвали са

СДП–
казващ,
МДПсвърш.=МДПнесв.в 3-то спр.
казвал,
МСП–
казван

1л. казвах
2 л. казва
3 л. казва
––––––––––
1л.казвахме
2л.казвахте
3л. казваха

1л. казвах
2л. казваше
3л. казваше
––––––––––
1л.казвахме
2л.казвахте
3л. казваха

да кажа – свършен вид, 1-во спреже-ние

1л. кажа
2л. кажеш
3л. каже
–––––––––––
1л. кажем
2л. кажете
3л. кажат

положит.
форма:
кажи
кажете
Няма отри-цат. форма.

ако кажа,


(да) бих(те) казал(и)

1.кажел съм
2л. кажел си
3л. кажел е
1л. кажели сме
2.кажели сте
3л. кажели

СДП– няма


МДПсвърш.
казал,


МСП–
казан

1л. казах
2л. каза
3л. каза
1л. казахме
2л. казахте
3л. казаха

1л. кажех
2л. кажеше
3л. кажеше
––––––––––
1л. кажехме
2л. кажехте
3л. кажеха

Неличните глаголни форми в СБЕ са причастията и деепричастието. 6. ПРИЧАСТИЯ – отглаголни прилагателни, вербоиди. Като глаголни форми се характеризират с: време (сегашни, минали), залог (деятелни, страдателни), лексикално-граматична категория вид (свършени МДП св., несвършени – СДП, МДП несв.). Като прилагателните имат родова принадлежност, число и членна форма.
7. ДЕЕПРИЧАСТИЕ – означава винаги съпътстващо действие, което е едновременно с другото. Неизменяема форма, „глаголно наречие”. Образуват се от основата на мин. несв. вр. (пеейки, знаейки). 8. ОТГЛАГОЛНИ СЪЩЕСТВИТЕЛНИ–образуват се от глаголи с 2 окончания: тези с окончание -ние се отличават с по-голяма абстрактност (образование), а онези с окончание -не с по-голяма конкретност (плуване).
II. Неизменяеми класове думи (части на речта)
1. НАРЕЧИЕ – неизменяема, но самостойна част на речта. Означава признак на действие (говоря високо) или предмет (градът нощем). Граматични показатели: вид (за място – горе, долу, ниско, далеко, време – рано, късно, откога, днес, начин – бавно, силно, иначе, причина –, цел – защо, затова, количество и степен – много, малко, веднъж, логическо и модално уточняване – именно, сравнително, тъкмо, наистина, сякаш). 2. СЪЮЗ – означава синтактични и смислови отношения, като свързват еднородни части или прости изречения в рамките на сложното. Видове: съчинителни (и, а, ала, или, дали, но, обаче, камо ли, така също, нито-нито, ту-ту, хем-хем, дали-или), подчинителни (че, като, за да, без, който, чийто, въпреки, защото, когато, (от)където, сякаш, при условие че, макар че, (до)колкото, колкото и да, понеже, така че, както). 3. ПРЕДЛОГ – изразява синтактични отношения на зависимост в м/у членовете на изр. и словосъчетанието. Видове: прости (без, в, за, из, от, след, със), сложни (поради, вместо, върху, между, спрямо, около), предложен израз (въз основа на, пред вид на). 4. ЧАСТИЦА – неизменяема, несамостойна, служебна част на речта без собствено ударение, която внася в текста различни смислови нюанси, видоизменя или засилва значението на конкретна дума или е словообразувателен формант на производни думи. Видове частици: възвратна (се, си), въпросителна (нали, а, ли, хе), емоционална (хайде, хич), усилителна (пък, брей), утвърдителна (нали), отрицателна (не, нито). 5. МЕЖДУМЕТИЕ – изразява, без да назовава, чувства и волеви подбуди: възклицание (олеле, майчице, ура, аха, ехааа, ох), звукоподражание (бау, кукуригу, му-у, тряс, бам).
Морфолог. анализ:1 изр.Снежанка и седемте джуджета е детска приказка, създадена от Братя Грим.
Снежанка – съществително собствено, антропоним
и – съчинителен съединителен съюз
седемте – числително бройно, ср.р., мн.ч., членувано с –те
джуджета – същ.нарицателно, конкретно, ср.р., мн.ч., нечленувано
е – глагол, 3л., ед.ч., сег.вр., основна ф-ма: съм, неправилен глагол, деят. залог, изявително наклонен.
детска – прилагателно относително, ж.р., ед.ч., нечленувано
приказка – същ. нарицателно, конкретно, ж.р., ед.ч., нечленувано
създадена – минало страдателно причастие, образувано от глагола създам, ж.р., ед.ч., нечленувано
от – прост предлог
братя – същ. нарицателно (използва се като прозвище, а в изречението е приложение към Грим)
Грим – съществително собствено, антропоним
2-ро изречение: Пътническият влак бавно навлезе във втори коловоз.
пътническият – прил. относително, м.р., ед.ч., членувано с чл. –ят
влак – същ. нарицателно, предметно, веществено, м.р., ед.ч., нечленувано
бавно – наречие за начин
навлезе – глагол, 3л., ед.ч., мин. свършено време, основна ф-ма: да навляза, основа: навлезе, 1 спр., свършен вид, деятелен залог, изявително наклонение
във – прост предлог
втори – числително редно, м.р., ед.ч., нечленувано, сложно по състав
коловоз – същ. нар., конкретно, предметно, м.р., ед.ч., нечленувано

Сподели с приятели:
1   2
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница