Мотиви към присъда по нохд №152/2012 годинаДата17.09.2016
Размер132.05 Kb.

МОТИВИ


към присъда

по НОХД № 152/2012 годинапо описа на ЕПРС
Елинпелинска районна прокуратура е внесла обвинителен акт за разглеждане в ЕПРС с обвинение срещу подсъдимия Б. Л. Б. - роден на ****** г. в гр.В. , български гражданин, българин, основно образование, неженен, безработен, с постоянен адрес гр.В. , общ.В. , обл.В. , ул. , осъждан, ЕГН **********, за това че: За времето от 18.10.2011г. до 08.00 часа на 19.10.2011г. с. М. , общ. Горна Малина, обл. Софийска, след предварителен сговор и случаят е немаловажен, в съучастие като съизвършител с неустановени лица, от къща, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот - разбита входна врата е отнел чужди движими вещи - един брой моторна резачка за дърва марка „Щил" модел „260" на стойност 546 /петстотин четиридесет и шест/ лева, един брой меден казан за ракия 60 литра на стойност 400 /четиристотин/ лева, един брой флекс марка „Бош" на стойност 154 /сто петдесет и четири/ лева, един брой саморъчно направен електрожен на стойност 150 /сто и петдесет/ лева, един брой лозарска пръскачка на стойност 120 /сто и двадесет/ лева, три броя пълни комплекта маскировъчни ловни дрехи всеки на стойност 96 /деветдесет и шест/ лева, на обща стойност 288 /двеста осемдесет и осем/ лева, един брой маскировъчно ловно елече на стойност 35.00 /тридесет и пет/ лева, един брой въздушна пушка марка „Славия 630" модел 77 с № 459241 кал.4.5 на стойност 90 /деветдесет/ лева, един брой въздушна пушка марка „Славия 631", модел 77 с № 373743 кал.4,5 на стойност 120 /сто и двадесет/ лева, 1 бр. въздушна пушка марка „МЕГ" модел 550, кал.4,5 на стойност 120 /сто и двадесет/ лева, един брой въздушна пушка марка „Хайнел", модел 303 с № 458187, кал.4.5 на стойност 180 /сто и осемдесет/ лева, един брой шок за „Бренеке" на стойност 80 /осемдесет/ лева, домашна ракия 30 /тридесет/ литра на стойност за литър 5 /пет/ лева на обща стойност 150 /сто и петдесет/ лева, един брой златно синджирче на стойност 12 /дванадесет/ лева, един чифт ръкавици - черни на стойност 8 /осем/ лева, един чифт ръкавели от жълт метал с кръгла форма на стойност 28 /двадесет и осем/ лева, един чифт ръкавели от жълт метал с правоъгълна форма на стойност 28 /двадесет и осем/ лева, както и оръжие и боеприпаси, както следва: 1 брой ловен автомат марка „Берета" 12 кал. с фабр. № АА336615/АВ328949, законно притежаван от тъжителя с разрешително на стойност 1610.00 /хиляда шестстотин и десет/ лева, четири броя ловни патрони марка „Магнум" всеки на стойност 60 /шестдесет/ стотинки общо на стойност 2.40 /два лева и 40 стотинки/ лева, два броя ловни патрони марка „Рио", всеки на стойност 50 /петдесет/ стотинки на обща стойност 1 /един/ лев, два броя ловни патрони марка „Селиер Белот", всеки на стойност 65/шестдесет и пет/ стотинки, на обща стойност 1.30 /един лев и 30 стотинки/ лева, три броя ловни патрони марка „LG" на стойност 70 /седемдесет/ стотинки, на обща стойност 2.10 /два лева и 10 стотинки/ лева, два броя ловни патрони марка „Арсенал" на стойност 70 /седемдесет/ стотинки на обща стойност 1.40 /един лев и 40 стотинки/ лева, 10 броя ловни патрони марка „Федерал" всеки на стойност 35/тридесет и пет/ стотинки на обща стойност 3.50/три лева и 50 стотинки/ лева, три броя ловни патрони марка „Рио" всеки на стойност 50 /петдесет/ стотинки на обща стойност 1.50 /един лев и 50 стотинки/ лева, един брой ловен патрон марка „Slug" на стойност 80 /осемдесет/ стотинки всички 12-ти калибър, всички вещи на обща стойност 4 133.00 /четири хиляди сто тридесет и три/ лева от владението на С. Г. А., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив – престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр.чл.195, ал.1, т.3, т.5 и т.10 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.29, ал.1, б.„а" и б.„б" вр. чл.20, ал.2 във вр. с ал.1 от НК.

И в това, че: За времето от 18.10.2011г. до 8.00 часа на 18.10.2011г. с. М. , общ. Горна Малина, обл. Софийска и гр. С. е придобил и държал до 20.10.2011 год. един брой ловен автомат марка „Берета" 12 кал. с фабр. № АА336615/АВ328949, четири броя ловни патрони марка „Магнум", два броя ловни патрони марка „Рио", два броя ловни патрони марка „Селиер Белот", три броя ловни патрони марка ,LG, два броя ловни патрони марка „Арсенал", 10 броя ловни патрони марка „Федерал", три броя ловни патрони марка „Рио", един брой ловен патрон марка „Slug” всички 12-ти калибър, без да има за това надлежно разрешение - престъпление по чл.339, ал.1 НК

В съдебно заседание представителят на ЕПРП поддържа повдигнатото срещу подсъдимия обвинение, което счита за доказано по безспорен и категоричен начин. Пледира съдът да признае подсъдимия за виновни в извършване на престъпленията, за които му е повдигнато обвинение и да му наложи наказание съгласно императивната разпоредба на чл.373, ал.2 от НК наказание около средния размер, което на основание чл.58а от НК да бъде редуцирано съобразно посочената норма.

Частният обвинител С. Г. А. сочи, че поддържа становището на обвинението, относно размера на наказанията.

Адв.К. – служебен защитник на подсъдимия излага доводи, че с оглед прилагане процедурата на съкратеното съдебно следствие са налице условията за налагане на наказание съгласно разпоредбата на чл.373, ал.2 от НК. Моли предвид направените самопризнания от подзащитния й съдът да определи размера на наказанието около предвидения минимум.

Подсъдимият заявява, че се признава за виновен по повдигнатото му обвинение, признава изцяло фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт. Съжалява за извършеното.

Съдът, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, приема за установено следното:
ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

На 18.10.2011 г. сутринта в гр.С. , подсъдимият Б. Л. Б. и неустановено по делото лице решили да извършат кражба от къща, находяща се в с.М. , Софийска област, за която подсъдимият знаел още от времето, когато бил овчар в селото. Къщата била собственост на свидетеля С. Г. А. и в нея живеела майка му. Подсъдимият и неустановеното по делото лице се качили на Централна гара – С. на влака около 19.15 ч. и около 20.00 часа пристигнали в с.М. . Тъй като все още било светло, те решили да изчакат да се стъмни и около 22.00 часа отишли до къщата на свидетеля А.. Прескочили оградата и се приближили към къщата. За да разбият входната й врата използвали две отверки и след като я разбили влезли вътре. Започнали да пълнят отнетите вещи в чували и ги изнасяли на двора, като по този начин отнели следните вещи: един брой моторна резачка за дърва марка „Щил" модел „260", един брой меден казан за ракия 60 литра, един брой флекс марка „Бош", един брой саморъчно направен електрожен на стойност 150 /сто и петдесет/ лева, три броя пълни комплекта маскировъчни ловни дрехи, един брой маскировъчно ловно елече, един брой въздушна пушка марка „Славия 630" модел 77 с № 459241 кал.4.5, един брой въздушна пушка марка „Славия 631", модел 77 с № 373743 кал.4,5, 1 бр. въздушна пушка марка „МЕГ" модел 550, кал.4,5, един брой въздушна пушка марка „Хайнел", модел 303 с № 458187, кал.4.5, един брой шок за „Бренеке", домашна ракия 30 /тридесет/ литра, един брой златно синджирче, един чифт ръкавици - черни, един чифт ръкавели от жълт метал с кръгла форма, един чифт ръкавели от жълт метал с правоъгълна форма, както и оръжие и боеприпаси, както следва: 1 брой ловен автомат марка „Берета" 12 кал. с фабр. № АА336615/АВ328949, законно притежаван от тъжителя с разрешително, четири броя ловни патрони марка „Магнум", два броя ловни патрони марка „Рио", два броя ловни патрони марка „Селиер Белот", три броя ловни патрони марка „LG", два броя ловни патрони марка „Арсенал" на стойност 70 /седемдесет/ стотинки, 10 броя ловни патрони марка „Федерал", три броя ловни патрони марка „Рио" един брой ловен патрон марка „Slug". С цел да отдалечат инкриминираните вещи от местопрестъплението, неустановеното лице се обадило на друго такова, неустановено по делото, което дошло при извършителите на деянието и превозило част от отнетите вещи с автомобила си към гр.С. . Подсъдимият с друга част от вещите се качил на влака за гр.С. в 6.00 часа сутринта.

На 19.10.2011 г. сутринта, свидетелят С. Г. А. установил извършената от дома му кражба и сигнализирал РУП Е. П. . При извършения оглед на местопроизшествието в двора на къщата бил намерен плстмасов калъф с документи, съдържащ личната карта на подсъдимия Б.. След установяването му от органите на РУП Е. П. , същият с протокол за доброволно предавне от 20.10.2011 г. предал на органите на РУП Е. П. , вещите, които останали в него от извършената кражба - маскировъчно ловно елече; въздушна пушка марка „Славия 630", модел 77 с №459241 кал. 4.5; въздушна пушка марка „Славия 631", модел 77 с №373743 кал. 4,5; въздушна пушка марка „ МЕГ", модел 550, кал.4,5; въздушна пушка марка „Хайнел", модел 303 с № 458187, кал. 4.5; шок за „Бренеке”, бутилка ракия - 700 мл, златно синджирче, един чифт ръкавици - черни, един чифт ръкавели от жълт метал с кръгла форма, един чифт ръкавели от жълт метал с правоъгълна форма, както и оръжие и боеприпаси, както следва: ловен автомат марка „Берета" 12 кал. с фабр. № АА336615/АВ328949, законно притежаван от тъжителя с разрешително, четири броя ловни патрони марка „Магнум", два броя ловни патрони марка „Рио", два броя ловни патрони марка „Селиер Белот", три броя ловни патрони марка „LG", два броя ловни патрони марка „Арсенал", 10 броя ловни патрони марка „Федерал", три броя ловни патрони марка „Рио", един брой ловен патрон марка „Slug", всички 12-ти калибър.

Установените и отнети вещи останали в подсъдимия били върнати с постановление на собственика им свидетелят С. Г. А., за което била съставена разписка.

От от заключението на съдебно-оценителната експертиза изготвена в хода на досъдебното производство се установява, че стойността на инкриминираните вещи възлиза на 4 133.00 /четири хиляди сто тридесет и три/ лева.

От заключението на назначената по досъдебното производство балистична експертиза се установява, че предоставените за изследване 27 броя патрони, са калибър 12 и представляват боеприпаси по смисъла на закона.

От приложената по делото справка от Инспектор КОС при РУП –Е. П. С. Г. А. има валидни разрешителни за дейностти с огнестрелни оръжия и боеприпаси от 8 РУП –С. , съгласно ЗОБВВПИ, както следва: разрешително обр.2 за носене на ловно оръжие серия С № 307871, валидно до 06.12.2006 год.; разрешително образец 3 за носене на ловно оръжие серия С № 0331889, валидно до 06.12.2016 год и разрешително за колекциониране на ОББ с № 622 , валидно до 06.12.2016 год.

На подсъдимият Б. Б. не са издавани разрешителни за дейности с огнестрелни оръжия и боеприпаси, съгласно ЗОБВВПИ.Гореизложената фактическа обстановка се установява по несъмнен и категоричен начин от прочетените и приети на основание чл.283 от НПК писмени доказателства по досъдебно производство 4/2011 г. по описа на РУП Е. П. : протокол за оглед на местопроизшествие от 10.10.2011 г. и фотоалбум към него; разрешение № С 307871/06.12.2008 г. издадено от 08 РУП С. ; копие от лична карта на подсъдимия Б.; копие на банкнота от 20 лева визитка; протокол за доброволно предаване от 20.10.2011 г.; разписка от 20.10.2011 г. подписана от подсъдимия Б.; съдебно-оценителна експертиза; две дактилоскопни експертизи; разписка от 05.10.2011 г.; постановление за връщане на веществени доказателства; разписка от 23.02.2012 г. подписана от С. Г. А.; характеристика на подсъдимия, декларация за семейно и материално положение и имотно състояние на подсъдимия, както и актуална справка за съдимост на подсъдимия.
ОТ ПРАВНА СТРАНА:

С оглед така установената фактическа обстановка съдът стигна до извода, че подсъдимият Б. Л. Б. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.196, ал.1, т.2, вр.чл.195, ал.1, т.3, т.5 и т.10 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.29, ал.1, б.„а" и б.„б" вр. чл.20, ал.2 във вр. с ал.1 от НК като: За времето от 18.10.2011г. до 08.00 часа на 19.10.2011г. с. М. , общ. Горна Малина, обл. Софийска, след предварителен сговор и случаят е немаловажен, в съучастие като съизвършител с неустановени лица, от къща, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот - разбита входна врата е отнел чужди движими вещи - един брой моторна резачка за дърва марка „Щил" модел „260" на стойност 546 /петстотин четиридесет и шест/ лева, един брой меден казан за ракия 60 литра на стойност 400 /четиристотин/ лева, един брой флекс марка „Бош" на стойност 154 /сто петдесет и четири/ лева, един брой саморъчно направен електрожен на стойност 150 /сто и петдесет/ лева, един брой лозарска пръскачка на стойност 120 /сто и двадесет/ лева, три броя пълни комплекта маскировъчни ловни дрехи всеки на стойност 96 /деветдесет и шест/ лева, на обща стойност 288 /двеста осемдесет и осем/ лева, един брой маскировъчно ловно елече на стойност 35.00 /тридесет и пет/ лева, един брой въздушна пушка марка „Славия 630" модел 77 с № 459241 кал.4.5 на стойност 90 /деветдесет/ лева, един брой въздушна пушка марка „Славия 631", модел 77 с № 373743 кал.4,5 на стойност 120 /сто и двадесет/ лева, 1 бр. въздушна пушка марка „МЕГ" модел 550, кал.4,5 на стойност 120 /сто и двадесет/ лева, един брой въздушна пушка марка „Хайнел", модел 303 с № 458187, кал.4.5 на стойност 180 /сто и осемдесет/ лева, един брой шок за „Бренеке" на стойност 80 /осемдесет/ лева, домашна ракия 30 /тридесет/ литра на стойност за литър 5 /пет/ лева на обща стойност 150 /сто и петдесет/ лева, един брой златно синджирче на стойност 12 /дванадесет/ лева, един чифт ръкавици - черни на стойност 8 /осем/ лева, един чифт ръкавели от жълт метал с кръгла форма на стойност 28 /двадесет и осем/ лева, един чифт ръкавели от жълт метал с правоъгълна форма на стойност 28 /двадесет и осем/ лева, както и оръжие и боеприпаси, както следва: 1 брой ловен автомат марка „Берета" 12 кал. с фабр. № АА336615/АВ328949, законно притежаван от тъжителя с разрешително на стойност 1610.00 /хиляда шестстотин и десет/ лева, четири броя ловни патрони марка „Магнум" всеки на стойност 60 /шестдесет/ стотинки общо на стойност 2.40 /два лева и 40 стотинки/ лева, два броя ловни патрони марка „Рио", всеки на стойност 50 /петдесет/ стотинки на обща стойност 1 /един/ лев, два броя ловни патрони марка „Селиер Белот", всеки на стойност 65/шестдесет и пет/ стотинки, на обща стойност 1.30 /един лев и 30 стотинки/ лева, три броя ловни патрони марка „LG" на стойност 70 /седемдесет/ стотинки, на обща стойност 2.10 /два лева и 10 стотинки/ лева, два броя ловни патрони марка „Арсенал" на стойност 70 /седемдесет/ стотинки на обща стойност 1.40 /един лев и 40 стотинки/ лева, 10 броя ловни патрони марка „Федерал" всеки на стойност 35/тридесет и пет/ стотинки на обща стойност 3.50/три лева и 50 стотинки/ лева, три броя ловни патрони марка „Рио" всеки на стойност 50 /петдесет/ стотинки на обща стойност 1.50 /един лев и 50 стотинки/ лева, един брой ловен патрон марка „Slug" на стойност 80 /осемдесет/ стотинки всички 12-ти калибър, всички вещи на обща стойност 4 133.00 /четири хиляди сто тридесет и три/ лева от владението на С. Г. А., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив.

Както и състава на престъплението по чл.339, ал.1 НК, като: За времето от 18.10.2011г. до 8.00 часа на 18.10.2011г. с. М. , общ. Горна Малина, обл. Софийска и гр. С. е придобил и държал до 20.10.2011 год. един брой ловен автомат марка „Берета" 12 кал. с фабр. № АА336615/АВ328949, четири броя ловни патрони марка „Магнум", два броя ловни патрони марка „Рио", два броя ловни патрони марка „Селиер Белот", три броя ловни патрони марка ,LG, два броя ловни патрони марка „Арсенал", 10 броя ловни патрони марка „Федерал", три броя ловни патрони марка „Рио", един брой ловен патрон марка „Slug” всички 12-ти калибър, без да има за това надлежно разрешение.


ОТ ОБЕКТИВНА СТРАНА – във връзка с деянието по чл.196, ал.1, т.2, вр.чл.195, ал.1, т.3, т.5 и т.10 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.29, ал.1, б.„а" и б.„б" вр. чл.20, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, подсъдимият като извършител е отнел описаните по-горе инкриминирани вещи от владението и без съгласието на собственика С. Г. А. с намерение противозаконно да ги присвои, като са налице и квалифициращите елементи на деянието, визирани в чл.195, ал.1, т.3 и т.5 – при извършване на кражбата са разрушили прегради здраво направени за защита на имот – подсъдимият е разбил вратата на къщата с отверки, за да проникне в нея, като случаят не е маловажен и деянието е извършено в условията на опасен рецидив. Подсъдимият Б. е извършил деянието след като е знаел, че е осъждан на лишаване от свобода и за други престъпления.

Във връзка с деянието по чл.339, ал.1 НК, изпълнителното деяние се изразява в: 1.придобиване по какъвто и да е начин и 2. държане без да има за това надлежно разрешение. Безспорно в настоящия случай подсъдимият е придобил боеприпасите и оръжията, а държането се обективира с факта, че инкриминираните вещи са се намирали във фактическата власт на подсъдимия, като същия ги е предал на служителите на РУП Е. П. с протокол за доброволно предаване. Подсъдимият е придобил и държал изброените по-горе патрони и оръжия без да има за това надлежно разрешение.


ОТ СУБЕКТИВНА СТРАНА – във връзка с деянието по чл.196, ал.1, т.2, вр.чл.195, ал.1, т.3, т.5 и т.10 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.29, ал.1, б.„а" и б.„б" вр. чл.20, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, подсъдимият е извършил деянието виновно, при форма на вината – пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК – съзнавал е общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал тяхното настъпване. Подсъдимият е извършил кражбата със съзнанието, че участва в изпълнителното деяние в съучастие и отнема чужди движими вещи от владението и без съгласието на собственика им. Съзнавал е квалифициращите деянието елементи – че за улесняване на престъпната си дейност разрушава прегради, здраво направени за защита на имот, за да може да проникне в чужда собственост, че случаят не е маловажен, както и че извършва инкриминираното деяние след като му е известно, че е осъждан с влязли в сила присъда за друго такова, повече от два пъти.

Във връзка с деянието по чл.339, ал.1 НК, от гореизложеното съдът направи категоричния извод за наличието на умисъл в подсъдимия за държане на боеприпаси. Б. Л. Б. е извършил деянието по чл.339, ал.1 от НК със съзнанието, че придобива и държи в себе си патрони и оръжия, притежаването на които е забранено от закона. Горното е обективирано в действията му – той е държал и съхранявал боеприпасите, като не ги е предал своевременно на компетентните органи.


ПО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯТА НА НАКАЗАНИЕТО:

При определяне на вида и размера на наложеното на подсъдимия Б. Л. Б. наказание се отчетоха като смекчаващи вината обстоятелства, оказаното съдействие от страна на подсъдимия за разкриване на обективната истина, възстановяването на по-голямата част от инкриминираните вещи. Като отегчаващи вината обстоятелства следва да се приемат лошите характеристични данни и съдебното минало на подсъдимия. По тези съображения съдът наложи на подсъдимия наказания при балансиращи вината обстоятелства като счита, че във връзка с деянието по чл.196, ал.1, т.2, вр.чл.195, ал.1, т.3, т.5 и т.10 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.29, ал.1, б.„а" и б.„б" вр. чл.20, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, на същия на основание чл.54, ал.1 от НК следва да бъде наложено наказание в размер три години лишаване от свобода. Тъй като делото се разгледа по реда на съкратеното съдебно следствие на основание чл.373 ал.2 вр. с чл.372 ал.4 НПК съдът определи наказанието на подсъдимия при условията на чл.58а ал.1 НК, като намали определеното наказание три години лишаване от свобода с една трета и съответно осъди подсъдимият Б. Б. на две години „лишаване от свобода”. По отношение деянието по чл.339, ал.1 НК, съдът намери, че следва да определи наказие в размер на две години лишаване от свобода, което на основание чл.58а, ал.1 от НК намали с една трета и му наложи наказание лишаване от свобода за срок от една година и четири месеца.

На основание чл.6, т.2 от ЗИНЗС постанови подсъдимия Б. да изтърпи наложените наказания в затвор, а на основание чл.61 т.2 от закона определи първоначален строг режим на изтърпяване на определените наказания.

Предвид разпоредбата на чл.23, ал.1 от НК, съдът определи на подсъдимия Б. Л. Б. едно общо наказание - най-тежкото от така определените наказания – а именно лишаване от свобода за срок от две години, като на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС определи така наложеното едно общо най-тежко наказание, подсъдимият да изтърпи при строг режим в затвор.

На основание чл.59, ал.1 от НК съдът зачете времето, през което подсъдимият е бил задържан под стража по взетата спрямо него мярка за неотклонение Задържане под стража по НОХД № 152/2012 г. по описа на ЕПРС, както и всяко друго задържане по реда на НПК, ЗМВР или друг закон, свързан с престъплението, за което е осъден или е бил задържан за изпълнението на наказанието.

С така наложеното наказание съдът намира, че в пълна степен биха се постигнали целите на наказанието визирани в чл.36 от НК и преди всичко същото би изиграло възпиращо и възпитателно въздействие върху личността на самия подсъдим.

Приетите от съда смекчаващи вината обстоятелства не са нито изключителни, нито многобройни, поради което и съдът не приложи разпоредбата на чл.55 от НК при определяне размера на наказанието.

На основание чл.189 ал.3 от НПК с оглед изхода на делото, съдът осъди подсъдимият Б. Л. Б. да заплати в полза на държавата по сметка на ЕПРС направените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 190.00 лв. /сто и деветдесет лева/.По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница