Мотиви към проект на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Антоново по чл. 225а от зутДата21.01.2018
Размер30.63 Kb.
МОТИВИ
Към проект на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Антоново по чл.225а от ЗУТ

Причина, която налага приемането на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Антоново по чл.225а от ЗУТ:

 • Със Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, обнародван в Държавен вестник, бр. 82 от 26.10.2012г., са направени изменения в чл. 223 и чл.225а, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), като принудителното премахване на строежи от четвърта, пета и шеста категория става изключително задължение на общината и се осъществява по ред, определен с Наредба на Общинския съвет.

 • Предвид факта, че премахването на строежите от четвърта, пета и шеста категория или на части от тях, незаконни по смисъла на чл.225, ал.2 от ЗУТ, е свързано с издаване на индивидуални административни актове (заповед) от Кмета на Община Антоново или оправомощени от него длъжностни лица, е необходимо приемането на подзаконов нормативен акт - Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Антоново по чл.225а от ЗУТ.

 • Предвижда се служители в общината, назначени на основание чл.223 от ЗУТ да изпълняват дадените им правомощия за обекти от ІV, V и VІ категория на територията на Община Антоново.

Цел, която се поставя с приемането на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Антоново по чл.225а от ЗУТ:

 • Създаване на подзаконов нормативен акт, с който да се определи реда и начина, по който ще се извършва премахването на незаконни строежи от четвърта, пета и шеста категория или на части от тях;

 • Определяне на компетенциите на служителите на Община Антоново при съставяне на актовете и протоколи, свързани с принудителното премахване на сградите.

 • Осигуряване на механизми за физическото премахване на сградите, подлежащи на премахване.Очаквани резултати от прилагането на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Антоново по чл.225а от ЗУТ:

 • Очакваните резултати от прилагането на Наредбата са по - ефективни действия с цел предотвратяване на незаконното строителство на територията на Община Антоново и ограничаване на практиката за строителство без строителни книжа или със съществени отклонения от издадени такива.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

 • Финансовите средства, необходими за прилагането на настоящата наредба следва да бъдат осигурявани по реда на чл. 223, ал. 9 от ЗУТ. Цитираната разпоредба предвижда средствата, събрани от общините по реда на ЗУТ такси, глоби и имуществени санкции, да се разходват само за финансово обезпечаване на контролните функции на общината по този закон и за премахване на незаконно строителство.

 • С проекта на Наредбата се предвижда извършените финансови разходи по премахването на сградите да се събират по реда на Гражданския процесуален кодекс от адресата (адресатите) на заповедта за премахване.


Предлаганата Наредба принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Антоново по чл.225а от ЗУТ съответства на европейското и националното законодателство.

 • Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са най-концентрирано изразени в Европейската Харта за местното самоуправление и в Европейската Харта за регионално развитие. Те подчертават необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед на задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление.

 • В този смисъл предлаганият проект на наредба е разработен в съответствие с Европейското законодателство - Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове с тях.

ТАНЕР АЛИ

Кмет на Община Антоново
Каталог: raw -> uploads -> Antonovo
Antonovo -> Програма за развитие на читалищната дейност в община антоново за 2014 година
Antonovo -> Инструкция за докумeнтационната и деловодната дейности в общинска администрация 2010 година раздел първи
Antonovo -> По ред Наименование на обекта
Antonovo -> У в е д о м л е н и е за инвестиционно предложение
Antonovo -> Н а р е д б а за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Антоново
Antonovo -> На 17 януари 2017 г. Община Антоново организира тържественото честване
Antonovo -> На 17 януари 2014 г. Община Антоново организира тържественото честване


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница