Мотиви към проекта на Закон за ратифициране на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги за разработване на стратегия за финансиранеДата15.10.2018
Размер35.5 Kb.
#88723
МОТИВИ
Към проекта на Закон за ратифициране на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги за разработване на стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл ВиК между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 23 февруари 2016 г.
С Решение на Министерския съвет от 12 февруари 2016 г. е одобрен проекта на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги за разработване на стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл ВиК и възложи на министъра на регионалното развитие и благоустройството да проведе преговорите и да подпише споразумението. В изпълнение на взетото решение, споразумението беше официално подписано на 23 февруари 2016 г.

Дейностите по споразумението се изпълняват в рамките на проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“, финансиран от Кохезионния фонд на ЕС в рамките на приоритетна ос „Води“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, съгласно Решение № 56 на министъра на околната среда и водите от 22 февруари 2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG16M1OP002-1.003 „Подпомагане ефективността, управлението и институционалния капацитет във връзка с изпълнението на реформата във ВиК отрасъла“, с конкретен бенефициент Министерството на регионалното развитие и благоустройството – дирекция „Водоснабдяване и канализация“.

Споразумението предвижда МРРБ да ползва експертизата на Световната банка, за да доразвие мерки, залегнали в Плана за действие на Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България в периода 2014-2023 г., приета с Решение № 269 на Министерския съвет от 7 май 2014 г. и с оглед изпълнението на предварителни условия за усвояването на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове в периода 2014-2020 г. в сектор „Води“, и по-конкретно на Действие 8. „Въвеждане на механизъм за обособяване на приходите, на базата на пълна амортизация на активите, включително активи, финансирани от безвъзмездна помощ, които да бъдат използвани за реинвестиране във ВиК инфраструктура“ към тематично предварително условие 6.1.

Консултантските услуги по споразумението, което е трето по ред между Световна банка и МРРБ, са специално предназначени да подпомогнат създаването на условия, механизми и капацитет за подобряване на дейността и увеличаване на ефективността на ВиК отрасъла (оптимизиране на капиталовите и оперативните разходи), за да се смекчат краткосрочните и дългосрочни въздействия на цените върху потребителите, като включват дейности, обособени в следните области (компоненти):  • Укрепване на управлението и капацитета в отрасъл ВиК, за подобрение на дейността и увеличаване на ефективността при предоставянето на услуги, включително и чрез решаване на предизвикателствата, свързани с прилагане на приложимото европейско законодателство в областта на държавните помощи при финансиране на отрасъла от държавата и ОПОС;

  • Изготвяне на стратегия за финансиране на отрасъла и механизми, с цел намаляване на въздействието на цените в следствие на реформата в отрасъла и ускорените инвестиции;

  • Укрепване на регулаторния капацитет, с цел подобряване дейността на отрасъла и изготвяне на указания за преглед на бизнес плановете, разработени по новата регулаторна рамка за периода 2017-2021 г.

С оглед обстоятелството, че споразумението предвижда арбитражно уреждане на евентуални спорове и финансови ангажименти за държавата под формата на средства за съфинансиране, то е подписано при условие на последваща ратификация. На основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Конституцията на Република България, с проекта на решение на Министерския съвет се предлага същото да бъде ратифицирано със закон от Народното събрание.


МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(БОЙКО БОРИСОВ)
Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница