Мотиви към законопроектаДата22.07.2016
Размер211.08 Kb.
#504


МОТИВИ към законопроекта:

  • Осъзнатата необходимост за облекчаване на регулаторните режими в сферата на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството;

  • Подобряване на бизнес средата и стимулиране на инвестиционната инициатива;

  • Повишаване ролята и отговорността на неправителствения сектор в управлението на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството;

  • Подобряване капацитета на публичната администрация;

  • Намаляване на бюрократичната тежест;

  • Съкращаване на сроковете при процедури свързани с устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството;

  • Икономически ефект от облекчаване на инвестиционния разрешителен режим.

Редица конкретни предложения на професионалните камари и др. професионални и граждански сдружения с нестопанска цел.
ЗАКОНОПРОЕКТ

за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

(обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15,24, 27, 28 и 66 от 2013г.)СРАВНИТЕЛЕН ТЕКСТ НА ЗАКОНОПРОЕКТА
(в червено са оцветени текстовете, които са предложени за отпадане или корекция, а в син цвят са означени новопредложените текстове.)§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 след думите „въз основа на конкурс”, точката се премахва и се добавя текста „като в комисията по конкурса участват представители на КАБ и САБ с общ брой най- малко 1/3 от състава на комисията.”. В изречение второ след думата „лица“ се добавя текста „членове на КАБ“ и след думата „правоспособност“ се добавя текста „като на онези от тях, които са държавни служители по смисъла на ЗДС, за времето на заемане на длъжността правоспособността им се замразява. Атестациите от страна на КАБ при назначаването и на всеки годишен период от работата им са задължителни“. Текстът „или които имат необходимия стаж за придобиването й” се заличава.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) В общините и в районите на Столичната община и на градовете с районно деление се назначават главни архитекти по трудово или по служебно правоотношение въз основа на конкурс, като в комисията по конкурса участват представители на КАБ и САБ, с общ брой най-малко 1/3 от състава на комисията. За главни архитекти се назначават лица, членове на КАБ с придобита пълна проектантска правоспособност, като на онези от тях, които са държавни служители по смисъла на ЗДС, за времето на заемане на длъжността правоспособността им се замразява. Атестациите от страна на КАБ при назначаването и на всеки годишен период от работата им са задължителни. или които имат необходимия стаж за придобиването й.

2. В ал. 4 се създава изречение второ „В състава на експертния съвет задължително се включват представители на КИИП, КАБ и САБ”.

ПОЯСНЕНИЕ: Регламентираното присъствие на представители на КИИП, КАБ и САБ би гарантирало подобряване на професионалното ниво на експертните съвети.(4) Кметът на общината (района) назначава общински (районен) експертен съвет по устройство на територията. В състава на експертния съвет задължително се включват представители на КИИП, КАБ и САБ.


(

(


.


§ 8. В чл. 139 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал.1 се променя както следва:

Инвестиционните проекти могат да се изработват съгласно Наредба издадена от Министъра на инвестиционното проектиране за обхват, съдържание, фази и за съответния проектантски хонорар. В същата наредба ясно се разграничават минималните изисквания за обем и съдържание на инвестиционните проекти, необходими за издаване на разрешение за строеж от тези, които са необходими и задължителни за изграждането на строежа, но не подлежат на съгласувателен и разрешителен режим за нуждите на индивидуалния административен акт.

2. В ал. 3 думите „от проектантите на останалите части и” се заличава, след думите „ от възложителя” се добавя текстът „и от водещия проектант по смисъла на чл. 162, ал. 7 на настоящия закон, отговорен за взаимното съгласуване и координация на всички части от инвестиционния проект”. В изречение второ текстът „с подпис от проектантите на останалите части и от възложителя” се заличава.

ПОЯСНЕНИЕ: Промяната значително ще улесни и опрости процедурата по издаване на разрешение за строеж, която се критикува от всички участници в инвестиционния процес като ненужно усложнена, отнемаща излишно време, усилия и разходи. Ще се облекчи работата на общинската администрация и ще се повиши нейния капацитет. Публичната администрация е прекомерно натоварена с несвойствени дейности в условията на много утежнен разрешителен режим. При условията на съществуващи Камари създадени със закон, удостоверяващи пълна проектантска правоспособност е възможно значително облекчаване на режима с регламент на минималните изисквания за обем и съдържание на инвестиционните проекти, необходими за издаване на разрешение за строеж ( по примера на др. европейски страни в т.ч. Германия).


Чл. 139. (1) Инвестиционните проекти могат да се изработват в съгласно Наредба издадена от Министъра на инвестиционното проектиране за обхват, съдържание, следните фази и за съответния проектантски хонорар. В същата наредба ясно се разграничават минималните изисквания за обем и съдържание на инвестиционните проекти, необходими за издаване на разрешение за строеж от тези, които са необходими и задължителни за изграждането на строежа, но не подлежат на съгласувателен и разрешителен режим за нуждите на индивидуалния административен акт. :

1. идеен проект;

2. технически проект;

3. работен проект (работни чертежи и детайли).

(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Всички документи - графични и текстови, по всички части на инвестиционния проект се подписват и подпечатват от проектанта на съответната част и се съгласуват с подпис от проектантите на останалите части и от възложителя и от водещия проектант по смисъла на чл. 162, ал. 7 на настоящия закон, отговорен за взаимното съгласуване и координация на всички части от инвестиционния проект. Не се съгласуват с подпис от проектантите на останалите части и от възложителя изчисленията, извършени от проектанта по съответната част.
3. Ал. 5 се заличава(5) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г.) Министърът на инвестиционното проектиране издава наредба за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.§ 10. В Чл. 142 се правят следните изменения и допълнения:

(1) Инвестиционните проекти подлежат на съгласуване и одобряване и са основание за издаване на разрешение за строеж, в което задължително се вписва и името на водещия проектант по смисъла на чл. 162, ал. 7.


.

(1) Инвестиционните проекти подлежат на съгласуване и одобряване и са основание за издаване на разрешение за строеж, в което задължително се вписва и името на водещия проектант по смисъла на чл. 162, ал. 7.
§ 11. В Чл. 143, ал. 1, т. 5 се добавя изречението:

„Министърът на културата създава и поддържа публичен регистър за недмижимите културни ценнности, техните граници и охранителните им зони, както и за специфичните изисквания към тях.”

Създава се нова т. 6:

Удостоверение за регистриран в КАБ договор за проектиране, съгласно изискванията на чл. 29, ал. 3 от ЗКАИИП и удостоверение за регистриран в КАБ договор за авторски надзор.
Чл. 143. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) Инвестиционните проекти се съгласуват и одобряват въз основа на представени:

1. оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежа;

2. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) положително становище на органите по пожарна безопасност и спасяване за строежите от първа и втора категория;

3. предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

4. (нова. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или друг специален закон, и съответствие на инвестиционния проект с условията в тези актове;

5. (нова - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) съгласуване с Министерството на културата при условията и по реда на чл. 125, ал. 6 - за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони. Министърът на културата създава и поддържа публичен регистър за недмижимите културни ценнности, техните граници и охранителните им зони, както и за специфичните изисквания към тях.

6. Удостоверение за регистриран в КАБ договор за проектиране, съгласно изискванията на чл. 29, ал. 3 от ЗКАИИП и удостоверение за регистриран в КАБ договор за авторски надзор.

(2) За съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти се заплащат такси по Закона за държавните такси и по Закона за местните данъци и такси.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2004 г.)


§ 13. В Чл. 148 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 7 след думите „незаконния строеж” се добавя текстът „по смисъла на чл. 225 от ЗУТ”, а след думите „или узаконен” се поставя запетая и се добавя текстът „или приведен в съотвествие с одобрения инвестиционен проект”.Чл. 148. (1) Строежи могат да се извършват само ако са разрешени съгласно този закон.

(7) Разрешение за нов строеж в недвижим имот, в който съществува незаконен строеж по смисъла на чл. 225 от ЗУТ, не се издава на лицето, извършило незаконния строеж докато същият не бъде премахнат или узаконен, или приведен в съотвествие с одобрения инвестиционен проект.2. В ал. 8 изречение второ се заличава и се заменя с ново изречение второ „Влязъл в сила административен акт, който е необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или друг специален закон е неразделна част от разрешението за строеж”.
ПОЯСНЕНИЕ: Улесняване на процедурата.

3. Създава се нова ал. 14 със следното съдържание:

(14) Декларация от водещия проектант за изпълнени задължения на Възложителя по договора за проектиране.


(8) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) Одобреният инвестиционен проект, когато такъв се изисква, е неразделна част от разрешението за строеж. Влязло в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда, е приложение, неразделна част от разрешението за строеж. Влязъл в сила административен акт, който е необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или друг специален закон е неразделна част от разрешението за строеж

(9) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) В разрешението за строеж се вписват:

1. всички фактически и правни основания за издаването му;

2. условията, свързани с изпълнението на строежа, включително оползотворяването на хумусния земен слой;

3. мерките за селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на строително-монтажните работи и дейностите по разрушаване и осигуряване на последващото им оползотворяване, включително рециклиране, и

4. премахването на сградите без режим на застрояване или запазването им за определен срок до завършването на строежа.

(10) В случаите, в които се предвижда водоснабдяване на обектите от собствен водоизточник, разрешение за строеж се издава при спазване разпоредбите и на Закона за водите.

(11) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) Разрешението за строеж се издава в съответствие със забраните по чл. 118а, ал. 1, т. 4 и чл. 125а от Закона за водите и изискванията по чл. 125 от същия закон.

(12) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) Общинските органи по озеленяване изготвят констативни актове за дървесната растителност преди започване и след завършване на строителството. Разрешението за строеж се издава след издаване на разрешение за премахване на засегнатата от строителството дървесна растителност при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 62, ал. 10.

(13) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Разрешение за строеж за извършване на строителни и монтажни работи, като основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, преустройства, реставрация и адаптация, при които се засяга конструкцията на строежа, се издава след извършено обследване по реда на чл. 176в и съставяне на технически паспорт по реда на чл. 176а.

(14) Декларация от водещия проектант за изпълнени задължения на Възложителя по договора за проектиране.
§ 18. В Чл. 160, ал. 2 след думата „договори” се поставя запетая и се добавя текста „които се регистрират в съответните камари”.

Чл. 160. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) Участници в процеса на строителството са възложителят, строителят, проектантът, консултантът, физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", техническият ръководител и доставчикът на машини, съоръжения и технологично оборудване.

(2) Взаимоотношенията между участниците в строителството се уреждат с писмени договори, които се регистрират в съответните камари.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г.) За осигуряване нормалното функциониране и ползване на завършените строителни обекти и отстраняване на скритите дефекти след приемането им и въвеждане в експлоатация (ползване) с наредба на министъра на инвестиционното проектиране се определят минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(4) Гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти се определят с договора между възложителя и изпълнителя за съответния строителен обект. Те не могат да бъдат по-малки от минималните срокове, определени с наредбата по ал. 3.

(5) Гаранционните срокове текат от деня на въвеждане на строителния обект в експлоатация.


§ 19. В Чл. 162 се правят следните изменения:

В ал. 2 след думата „чрез”, се добавя „писмен”, и след думата „проектанта”, се поставя запетайка и се добавя текстът „регистриран в съответната камара.” Добавя се ново изречение: „Всички несъществени отклонения по чл.154 ал.1 и ал.3, извършени по време на строителството се съгласуват с водещия проектант на обекта.“.

Добавя се нова ал. 7 със следното съдържание:

(7) Водещ проектант е лицето автор на водещата проектна част на инвестиционния проект

Чл. 162. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) Проектант е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез писмен договор между възложителя и проектанта, регистриран в съответната камара. Авторският надзор по всички части е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително. Всички несъществени отклонени по чл.154 ал.1 и ал.3, извършени по време на строителството се съгласуват с водещия проектант на обекта.

(3) Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Проектантът носи отговорност за проектирането на строежа в съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, изискванията на чл. 169, ал. 1 - 3, както и с изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

(5) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) В изпълнение на задълженията си проектантът има право на свободен достъп до строежа, строителните книжа, заповедната книга и актовете и протоколите, съставени по време на строителството.

(6) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Проектантът носи отговорност за всички свои действия при упражняване на авторския надзор по време на строителството.

(7) Водещ проектант е лицето автор на проекта, подписало договор за проектиране по смисъла на чл.160, ал.2 от този закон, и регистриран в съответната Камара.
§ 20. В Чл. 166, ал.2. т. 2 след текстът „може да изпълнява” думите „прединвестиционни проучвания, подготовка на проектантския процес и се заличават , след текстът „с договорите за изпълнение на строителството” се премахва запетаята се премахва, а думите „както и други дейности - предмет на договори” се заличават.

Чл. 166. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) Консултантът въз основа на писмен договор с възложителя:

1. извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор;

2. (доп. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) може да изпълнява прединвестиционни проучвания, подготовка на проектантския процес и координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството, както и други дейности - предмет на договори.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г.) Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол издава и вписва в регистър удостоверения за упражняване на дейностите по ал. 1, т. 1 при условия и по ред, определени с наредба на министъра на инвестиционното проектиране.

(3) Консултантът не може да сключва договор за строителен надзор за строежи, за които той или наетите от него по трудово правоотношение физически лица са строители и/или доставчици на машини, съоръжения, технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон.

(4) Консултантът не може да сключва договор за оценяване съответствието на проекта за строежи, за които той или наетите от него по трудово правоотношение физически лица са проектанти и/или строители, и/или доставчици на машини, съоръжения, технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) За издаване на удостоверение по ал. 1 се заплаща такса по тарифа, приета от Министерския съвет.

(6) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.)

(7) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г.) Дейностите като консултант по ал. 1 могат да се извършват и от лица, представили копие от документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

(8) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) За обекти - недвижими културни ценности, консултантската дейност се извършва с участието на лица, включени в регистъра по чл. 165 от Закона за културното наследство.
на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж органите на ДНСК. Удостоверението се издава в 7-дневен срок от постъпване на заявлението по ал. 1 след проверка на комплектуваността на документите и регистриране въвеждането на строежа в експлоатация, като по преценка на органа може да се извърши и проверка на място.(9) Строежите по чл.147, ал.1, т.15 се ползват след отразяване на промяната в кадастралната карта (кадастъра) и след получаване на писмени становища за въвеждане в експлоатация от специализираните контролни органи.§ 23. В Чл. 180 се изменя, както следва:

Правото на строеж в поземлен имот, се учредява в съответствие с влязъл в сила подробен устройствен план или виза за проектиране, издадена от главния архитект на общината (района) в предвидените от закона случаи и съгласуван инвестиционен проект.Чл. 180. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Правото на строеж в поземлен имот, се учредява в съответствие с влязъл в сила подробен устройствен план или виза за проектиране, издадена от главния архитект на общината (района) в предвидените от закона случаи и съгласуван инвестиционен проект§ 25. В Чл. 216, ал.1 се създава нова ал.8, както следва:

(8) Служителите, които разглеждат административните преписки по отмяна на строителни книжа следва да покриват изискванията на Камарата на архитектите или Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране за пълна проектантска правоспособност.


ПОЯСНЕНИЕ: Към момента е практика инспектори, без каквато и да е проектантска правоспособност, даже и без трудов стаж да проверяват и отменят строителни книжа, в т.ч. и проекти изготвени от проектанти с пълна проектантска правоспособност. Необходимо е тези, които проверяват проекти да отговарят поне на условията за ППП, ако не да притежават такава, което се удостоверява от съответните камари.


Чл. 216. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) Не подлежат на пряко обжалване по съдебен ред следните административни актове на главните архитекти на общините (районите):

1. отказите за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, когато не са съставна част на комплексния проект за инвестиционна инициатива;

2. разрешенията за строеж заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти, когато такива се изискват, и отказите за издаването им, когато не са съставна част на комплексния проект за инвестиционна инициатива.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2008 г.) Административните актове по ал. 1 подлежат на обжалване по законосъобразност пред началниците на регионалните дирекции за национален строителен контрол, а за специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната - пред министъра на отбраната, съответно пред министъра на вътрешните работи или пред председателя на Държавна агенция "Национална сигурност".

(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Жалбите се подават от заинтересуваните лица чрез органа, издал акта, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(4) Жалбите и протестите срещу актовете по ал. 1 спират изпълнението им.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Преди да разгледа жалбата или протеста по същество, началникът на регионалната дирекция за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице прави проверка на тяхната допустимост. Ако прецени, че жалбата или протестът са недопустими, производството се прекратява с изрична заповед. Заповедта може да се оспори с частна жалба или протест по реда на чл. 215. Съответният административен съд се произнася с определение, което не подлежи на обжалване.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Когато жалбата или протестът са допустими, началникът на регионалната дирекция за национален строителен контрол или упълномощеното длъжностно лице пристъпва към разглеждането им по същество и се произнася с мотивирана заповед, с която може да отмени изцяло или отчасти обжалвания акт или да отхвърли жалбата, като остави в сила обжалвания акт. Заповедите на началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол се обжалват по реда на чл. 215.

(7) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Срокът за произнасяне на началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол или упълномощеното длъжностно лице е 15 дни от датата на постъпване на жалбата или протеста заедно с административната преписка по издаване на обжалвания акт.

(8) Служителите, които разглеждат административните преписки по отмяна на строителни книжа следва да покриват изискванията на Камарата на архитектите или Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране за пълна проектантска правоспособност.

§ 26. В Чл. 221, ал.1, изречение второ след думите „централно управление” се поставя запетая и се добавя текстът „строителна лаборатория”.
ПОЯСНЕНИЕ: Поради факта, че към момента издаваните декларации за съответствие и сертификати за качество, масово се използват за обекти в които не са вложени точно тези материали, е целесъобразно създаване на строителна лаборатория в структурата на ДНСК, в рамките на сегашният щат с помощта на която при съмнение за некачествени материали, ще могат да се вземат проби и при установено несъответствие строежите да се спират, а при необходимост и премахват. Тази промяна има дисциплениращ ефект.

(1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Дирекцията за национален строителен контрол е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. Тя се състои от централно управление, строителна лаборатория и регионални дирекции. Във връзка с възникнали нужди могат да се създават временни териториални бюра на Дирекцията за национален строителен контрол със заповед на началника й, без да се увеличават утвърдените бюджет и щат на дирекцията. Дирекцията за национален строителен контрол задължително застрахова служителите си срещу злополука и със застраховка "Живот" за сметка на своя бюджет.
§ 27. Чл. 222, ал.1 се допълва с нова т.5а, както следва:

5а. забранява влагането на строителни продукти, за които се установи от лабораторията към ДНСК, че не са в съответствие със съществените изисквания към строежите и извършва проверки в местата за производството на тези строителни продукти.5а. забранява влагането на строителни продукти, за които се установи от лабораторията към ДНСК, че не са в съответствие със съществените изисквания към строежите и извършва проверки в местата за производството на тези строителни продукти.
§ 28. В чл. 224, ал.1 се създава нова точка 8 със следното съдържание:

8. Без осигурен авторски надзор по чл. 162, ал. 2 от този закон.Чл. 224. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) (1) Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице с мотивирана заповед спира изпълнението и забранява достъпа до строеж или до част от строеж от първа до трета категория, който се извършва:

1. без влязло в сила разрешение за строеж;

2. при съществени отклонения по смисъла на чл. 154, ал. 2, т. 5 - 8;

3. със строителни продукти, несъответстващи на съществените изисквания към строежите и на изискванията на чл. 169а, ал. 1, или в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и на съществените изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1, 2 и 3;

4. без осигурен от възложителя строителен надзор в случаите, когато такъв е задължителен;

5. без да е съставен протокол за строителна линия и ниво и/или без да е заверена заповедната книга;

6. без съгласуване с Министерството на културата при условията и по реда на Закона за културното наследство - за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони, когато това се изисква по реда на този закон;

7. без да са изпълнени специалните изисквания и/или да са налице актовете по смисъла на чл. 142, ал. 5, т. 7 и 8.

8. Без осигурен авторски надзор по чл. 162, ал. 2 от този закон.
§ 29. В Чл. 230, ал.3 думата „могат” се замества с текста „нямат право”, а текстът „само за административно-териториални единици, в които те не са органи или не участват в състава на органи с експертни, съгласувателни, одобрителни, разрешителни, контролни или други правомощия по този закон” се заличава.

В чл. 230 ал. 4 се заличава.

ПОЯСНЕНИЕ: Прекратяване на неконтролируеми неприемливи корупционни практики и властови административен произвол в защита на обществения интерес.
Чл. 230. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Устройствени планове и инвестиционни проекти по този закон се изработват от проектанти - физически лица, които притежават съответната техническа и проектантска правоспособност. Условията и редът за признаване на пълна проектантска правоспособност се определят със закон.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Със закона по ал. 1 се определят допустимите дейности, които могат да извършват лицата, притежаващи ограничена правоспособност.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Проектанти с пълна проектантска правоспособност, които работят като служители по трудово или служебно правоотношение в администрациите на териториалните органи на изпълнителната власт, могат нямат право да извършват дейностите по чл. 229, ал. 1 само за административно-териториални единици, в които те не са органи или не участват в състава на органи с експертни, съгласувателни, одобрителни, разрешителни, контролни или други правомощия по този закон.

(4) (Новa - ДВ, бр. 79 от 2006 г.) Служителите в общинските администрации, които имат пълна или ограничена проектантска правоспособност, могат да изработват служебно проекти за устройствени планове за държавни или общински поземлени имоти на територията на общината, а за изграждането на обекти общинска собственост - и инвестиционни проекти, в съответствие с придобитата проектантска правоспособност.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 79 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г.) Чужденци и граждани на държави - членки на Европейския съюз, или на други държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на които е призната професионалната квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации, могат да извършват дейностите по чл. 229, ал. 1 в обхвата на квалификацията си при условията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

§ 30. В § 1, ал. 4 се добавя текста „отговаряши на изискванията на чл. 5, ал. 2 от този закон”.

§ 1. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г.) Министърът на регионалното развитие може да предостави свои функции по този закон на заместниците си и на други длъжностни лица в системата на Министерството на регионалното развитие. Министърът на инвестиционното проектиране може да предостави свои функции по този закон на заместниците си и на други длъжностни лица в системата на Министерството на инвестиционното проектиране.

(2) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Областният управител може да предостави свои функции по този закон на заместниците си или на други лица от областната администрация.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) Кметът на общината може да предостави свои функции по този закон на заместниците си, на главния архитект на общината и на други длъжностни лица от общинската (районната) администрация.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) Главният архитект на общината може да предостави свои функции по този закон на други длъжностни лица от общинската администрация, отговаряши на изискванията на чл. 5, ал. 2 от този закон.
ЗАБЕЛЕЖКА: ТЕЗИ ТЕКСТОВЕ НА СА ЧАСТ ОТ ПРОЕКТА ЗА ЗИД НА ЗУТ, ИЗГОТВЕНИ ОТ РАБОТНА КОМИСИЯ ПО НОР-МАТИВНА УРЕДБА НА КАБ, ДОПЪЛНЕНА С ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КИИП И ОТ УС НА КАБ НА ЗАСЕДАНИЕ ОТ 27.09.2013Г. ПРЕДАДЕНИ СА НА МИП НА 05.10.2013Г. ОБСЪДЕНИ И ВЪЗПРИЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ НА РАБОТНА ГРУПА И ЮРИДИЧЕСКИЯ СЪВЕТНИК НА МИП НА 06.11.2013Г.
Каталог: upload -> files
files -> Мотиви към законопроекта
files -> Списък на участниците – 22 ученици от икономически професионални гимназии и 3-ма учители
files -> З а п о в е д № от г. На основание чл. 162, ал. 4 от Кодекса за застраховането, образците на отчет
files -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
files -> Съдържание увод глава първа. Особености на отразяването на кризата в медийния дискурс
files -> Единни в многообразието замяза на „Еднообразни в разединението”
files -> Заседанието на кабинета, в което участваше и министър Москов продължава
files -> Заседание на новото ръководство на фонда се очаква те да бъдат разпределени, посочи още премиерът


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница