Мотиви по гр д. №839/2016 г по описа на епрсДата28.10.2018
Размер96.43 Kb.
#103191
         МОТИВИ     

по гр.д. № 839/2016 г.

по описа на ЕПРС

 

Производството е по реда на Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН).  Образувано е по молба на В.Т.Т., ЕГН ********** – лично и в качеството й на майка и законен представител на непълнолетните деца Т.П.А., ЕГН ********** и А.П.А., ЕГН **********, тримата от гр.Е.П., С. област срещу Т.С.Т., ЕГН ********** *** П., Софийска област. В молбата се излагат твърдения, че ответника Т.Т. е нейн баща и дядо на децата Т. и А.. Твърди, че четири месеца преди подаване на молбата в съда, ответникът е изгонил молителите от собствения им дом, представляващ етаж от двуетажна жилищна къща, находяща се в гр.Е.П., С. област, ул.“И.В.“ № … и от този момент те са принудени да живеят в дома на лелята на молителката В.Т., тъй като ответникът не им предоставя достъп до домът им. Сочи се, че на 15.10.2016 г. сутринта на излизане от дома им, молителите били заедно с Д.И.Т. - майка на молителката В.Т. и били пресрещнати от ответника Т.Т., който започнал да псува и обижда молителката В.Т. и нейната майка в присъствието на двете деца, като я псувал „ще ви еба майката“,, наричал ги „боклуци“, „помияри“, „мърши“, „ще ви изгоня на улицата“, ще ви пребия като кучета“, „ще ви запаля“. На 23.10.2016 г. отново в гр.Е.П., молителката В.Т. се опитала да влезе в дома си, представляващ първи етаж от двуетажна къща, находяща се в гр.Е.П., ул.“И. В.“ № .. и поискала от баща й достъп, за да вземе дрехи за себе си и децата, но ответникът отново в присъствието на дъщеря й я изгонил, като отправял закани и обиди като „боклук“ и „помияр“, отправял псувни на майка и се заканил, че ще я пребие. Моли се съдът да задължи ответника да се въздържа от домашно насилие и да му се забрани да доближава молителите, жилището им и местата за социални контакти и отдих.

Ответникът, оспорва изнесените в молбата твърдения, като сочи, че не е съгласен с всичко изложено в нея.

Молбата е с правно основание чл.8, т.1 във вр. чл.4, ал.1 вр. чл. чл.3, т.2 от ЗЗДН.

Производството е по реда на Глава ІІ от ЗЗДН.

Елинпелински районен съд, като прецени събраните по делото доказателства и ги обсъди във връзка с доводите на страните, приема за установено следното:

По делото е представена Декларация по чл.9, ал.3 от ЗЗДН изходяща от В.Т.Т., в която е посочено, че ответникът е извършил спрямо нея и децата й акт на домашно насилие на 15.10.20156 г. и на 23.10.2016 г., по начина описан в жалбата. В декларацията е отбелязано, че на молителката В.Т. й е известна наказателната отговорност по чл.313, ал.1 от НК за деклариране на неверни данни.

Видно от Удостоверение за раждане на името на В.Т. ***, че ответникът Т.С.Т. е нейн баща.

От Удостоверения за раждане на децата Т. П. А. и А. П.А. се установява, че В.Т.Т. е тяхна майка.

Представен е нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане № …, том ., рег. №…. дело …../….г. по описа на нотариус Л.Х. с район на действие Районен съд Елин Пелин от който се установява, че В.Т.Т. е придобила собствеността върху ¼ ид.ч. от недвижим имот съставляващ УПИ с площ от 940 кв.м., находящ се в гр.Е.П., С. област, съставляващ УПИ ….- …., в кв.. по плана на града, заедно със построената в имота двуетажна двуфамилна жилищна сграда със застроена площ от 60 кв.м. както и всички подобрения и приращения в имота.

От нотариален акт за учредяване право на ползване № … том …, рег. № …. дело № …/2016 г. по описа на нотариус Любомир Христов е видно, че в полза на Д. И. Т. и В.Т.Т. е учредено право на ползване по отношение на ¾ ид. ч. от УПИ с площ от 940 кв.м., находящ се в гр.Е.П., съставляващ УПИ ….-…, в кв… по плана на града, заедно с ¾ ид.ч. от двуетажна двуфамилна жилищна сграда със застроена площ от 60 кв.м., както и всички подобрения и приращения в имота.

Представена е справка за съдимост на ответника Т.С.Т. от която е видно, че същия не е осъждан.

Изискани са социални доклади от ДСП Елин Пелин по отношение на децата Т.П.А. и А.П.А., от които се установява, че децата не са в риск, тъй като майката полага адекватни грижи за тях. Същите са привързани и към своите баба и дядо по майчина линия.

По искане на молителката по делото е разпитана свидетелката Д.И.Т. от чиито показания се установява, че на 15.10.2016 г. ответникът е отправял към молителката обидни думи като помияр, боклук, мърша, псувал я е на майка, заканвал се е, че ще я пребие, ще я изгори в присъствието на децата й. Свидетелката разказва и за случай на 23.10.2016 г. при който молителката се опитала да влезе на първия етаж от къщата, за да вземе свои вещи и вещи на децата, като дрехи и завивки, прибори за домакинството, като била заедно с дъщеря си Т., но ответникът не я допуснал и отново започнал да сипе обиди, като я наричал боклук и помияр, псувал я на майка, заканвал се, че ще я пребие. Свидетелката Д. Т. заявява, че е била свидетел не само на тези случаи на психически тормоз от ответника спрямо дъщеря й В., а и на много други подобни инциденти, тъй като ответникът почти ежедневно причаквал молителката на излизане за работа и всеки ден преди да замине на работното й място я обиждал и се заканвал. Всичко това много притеснява молителката, носи й психически тормоз и тя ежедневно тръгвала за работа разплакана и разтреперана.

При така установената фактическа обстановка съдът стигна до следните правни изводи:

Молбата е с правно основание чл.8, т.1 във вр. чл.4, ал.1 вр. чл. чл.3, т.1 от ЗЗДН.

Производството е по реда на Глава ІІ от ЗЗДН.

Молбата е основателна, като съдът следва да я уважи и да издаде заповед за защита от домашно насилие.

На първо място, Законът за защита срещу домашното насилие урежда закрилата на лицата, пострадали от всеки акт на домашно насилие от кръга на изброените в чл.3 от ЗЗДН. Право на закрила имат лицата, които са пострадали от такова насилие.

За квалифицирането на даден акт на насилие като такъв на домашно насилие, разпоредбата на чл.2 от закона изисква той да се изразява под формата на физическо, психическо, сексуално, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личната свобода и на личния живот, извършено спрямо лица, които се намират или са били в семейна или родствена връзка, във фактическо съжителство или които обитават едно жилище. Не е спорно по делото че страните по делото са дъщеря и баща и внучета и дядо, които обитават един и същи имот, находящ се в гр.Е.П., ул. „И.В.” №….

При съвкупната преценка на доказателствата съдът стига до извода, че е налице акт на психическо насилие спрямо молителите от страна на ответника, упражнено на 15.10.2016 г. и 23.10.2016 г., изразяващо се в нанасяне на обидни думи и закани спрямо физическата неприкосновеност на молителката В. Т.. От друга страна се установи и описаното в декларацията принудително ограничаване на личната свобода и на личния живот на молителката В. Т. и децата й Т. и А., изразяващо се в недопускане до обитаваното от тях жилище и спиране на достъпа до личните им вещи, необходими им за ежедневието. Извършените актове на домашно насилие се установяват от представената от молителката декларация по чл.9, ал. 3 от ЗЗДН. Съгласно чл.13, ал.3 от ЗЗДН, декларацията по чл.9, ал.3 от цитирания закон съставлява достатъчно доказателство за основателност на молба за защита по реда на цитирания закон, но в настоящия случай в тази насока са и събраните по делото писмени и гласни доказателства, които ценени в своята съвкупност са безпротиворечиви и логични и подкрепят твърденията на молителката. Свидетелката Д.И.Т. пресъздава фактическа обстановка, която напълно съответства на описания в молбата и декларацията инцидент, а също и на събраните по делото писмени доказателства. Съдът дава вяра на показанията на свидетелката, тъй като същите бяха депозирани пред съда в логична последователност, а от друга страна не бяха опровергани или разколебани по никакъв начин от други доказателства по делото.

Ето защо, настоящият състав намира, че от събраните по делото доказателства се установи наличието на акт на домашно насилие от страна на ответника над молителите. Ценени в съвкупност събраните по делото доказателства установяват горното, поради което твърденията, изложени в молбата и декларирани в приложената декларация по чл.9, ал.3 от ЗЗДН са доказани. В тази връзка съдът приема като доказателство по делото и представената декларация от молителката по чл.9, ал.3 от ЗЗДН – съдът може да основе решението си само на декларацията, ако по делото липсват други събрани доказателства /чл.13, ал.3/. В настоящия случай по делото бяха събрани и изброените по-горе такива доказателства, които потвърждават съдържанието на декларацията – това са писмените доказателства и разпита на свидетелката по делото, които също потвърждават изложените обстоятелства и в исковата молба.

Доказателствата, които са ангажирани, ценени в своята съвкупност, са достатъчни за вземане на мерки по отношение на ответника по реда на ЗЗДН. Целта на ЗЗДН е упражняване на превенция срещу случаите на домашно насилие, а не толкова санкционирането му. Това насилие е трудно за разкриване поради ограничения кръг от хора, които стават свидетели на извършването му, както и поради дълбоко емоционалните по своята същност отношения в семейството. В повечето случаи естеството на отношенията не позволява на пострадалия да събере убедителни и неопровержими доказателства за преживяното от него. Именно поради това и законът предвижда, за разлика от общия граждански процес, допълнителни доказателствени средства като им придава обвързваща за съда доказателствена сила. Такова средство е деларацията по чл.9, ал.3 от ЗЗДН въз основа на която, при липса на други доказателства, които да я опровергават, трябва да се издаде исканата от молителя заповед. В случая обаче освен декларацията се ангажираха и други доказателства в подкрепа на твърденията на молителката.

Ето защо съдът приема, че с действията си, ответникът Т.С.Т. е посегнал на психическата неприкосновеност и емоцоналната сфера на молителите, принудително е ограничил личната им свобода и на личния живот, обиждал е молителката В.Т. в следствие на което спрямо тях следва да бъдат наложени исканите мерки за защита по чл.5, ал.1, т.1 и т.3 от ЗЗДН, които съдът определя за адекватни – задължаване на ответника да се въздържа от домашно насилие и забрана да приближава на по–малко от 200 м. жилището на молителите и местата за социални контакти, отдих. При определяне на времетраенето им, съдът намира, че мерките за защита следва да бъдат наложени за срок от десет месеца, през което време на ответника да бъде дадена възможност да преосмисли отношението си към своята дъщеря и децата й, а също и последиците от поведението си.

С оглед изхода на делото и на основание чл.11, ал.3 от ЗЗДН съдът следва да осъди ответника Т.С.Т. да заплати по сметка на ЕПРС дължимата за образуване на производството по делото държавна такса в размер на 25.00 лева съгласно чл.16 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

На основание чл.5, ал.4 от ЗЗДН налага на Т.С.Т. и глоба в размер на 200.00 лв. /двеста лева/. Въз основа на изложените съображения съдът формира решението си за издаване на заповед за защита по ЗЗДН.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Р Е Ш Е Н И Егр. Елин Пелин, 29.12.2016 год.В ИМЕТО НА НАРОДА

Районен съд Елин Пелин, Пети състав, в публично заседание на двадесет и девети декември през две хиляди и шестнадесета година в състав:РАЙОНЕН СЪДИЯ: РОСИЦА Т.

при секретаря С.С., като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 839 по описа за 2016 година на ЕПРС и въз основа на събраните по делото доказателства


Р Е Ш И :


1. ЗАДЪЛЖАВА Т.С.Т., ЕГН ********** *** Пелин, С. област, ул.”И.В.” № … да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо В.Т.Т., ЕГН **********, Т.П.А., ЕГН ********** и А.П.А., ЕГН **********.

2. ЗАБРАНЯВА на Т.С.Т., ЕГН ********** *** Пелин, С. област, ул.”И.В. ” № .. да приближава на разстояние не по-малко от 200 /двеста/ метра жилището обитавано от молителите В.Т.Т., ЕГН **********, Т. П.А., ЕГН ********** и А.П.А., ЕГН **********, находящо се в гр.Е.П., ул.”И.В.” № … и представляващо втори етаж от двуетажна къща и местата за социални контакти и отдих, които посещава за срок от 10 /десет/ месеца.

ИЗДАВА заповед за защита от домашно насилие срещу Т.С.Т., ЕГН ********** *** Пелин, Софийска област, ул.”И.В. ” № ...

НАЛАГА на Т.С.Т., ЕГН ********** *** Пелин, Софийска област, ул.”И.В. ” №.. глоба в размер на 200.00 лева /двеста лева/.

ОСЪЖДА на основание чл.11, ал.2 от ЗЗДН Т.С.Т., ЕГН ********** *** Пелин, С. област, ул.”И. В. ” №.., да заплати по сметка на Елинпелински районен съд държавна такса в размер на 25.00 /двадесет и пет/ лева.

Решението подлежи на обжалване пред СОС в 7-дневен срок от днес.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

З А П О В Е Д

за защита срещу домашно насилие
Елинпелински районен съд, Пети състав, на двадесет и девети декември през две хиляди и шестнадесета година в състав:
РАЙОНЕН СЪДИЯ: РОСИЦА Т.
при секретаря С.С., като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 839/2016 г. по описа на Елинпелински районен съд, като прецени събраните по делото доказателства, на основание чл.15, ал.2 от ЗЗДН:

1. ЗАДЪЛЖАВА Т.С.Т., ЕГН ********** *** Пелин, С. област, ул.”И.В. ” № … да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо В.Т.Т., ЕГН **********, Т. П.А., ЕГН ********** и А.П.А., ЕГН **********.

2. ЗАБРАНЯВА на Т.С.Т., ЕГН ********** *** Пелин, С. област, ул.”И.В.” № … да приближава на разстояние не по-малко от 200 /двеста/ метра жилището обитавано от молителите В.Т.Т., ЕГН **********, Т.П.А., ЕГН ********** и А. П.А., ЕГН **********, находящо се в гр.Е.П., ул.”И.В.” № …. и представляващо втори етаж от двуетажна къща и местата за социални контакти и отдих, които посещава за срок от 10 /десет/ месеца.ПРЕДУПРЕЖДАВА на основание чл.21, ал.3 от ЗЗДН Т.С.Т., ЕГН ********** *** П., С. област, ул.”И.В.” № .., че при неизпълнение на заповедта на съда, полицейският орган констатирал нарушението задържа нарушителя и уведомява незабавно органите на прокуратурата.

Копие от Заповедта за защита срещу домашно насилие да се връчи на страните по делото и на Началника на РУ Елин Пелин за сведение.Заповедта за защита подлежи на незабавно изпълнение.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Каталог: uploads -> acts -> grajdanski


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница