Ms excel TestДата01.09.2016
Размер66.74 Kb.
#7964

MS Excel - Test

1. Как ще изглежда формулата SUM(A2:A5) въведена в клетка А6 когато се копира в клетка B6?

A) SUM(B2:B5)

B) SUM(B3:B6)

C) SUM(A2:B5)

D) SUM(A2:A5)

Отговор: А A) SUM(B2:B5)

2. Кой е правилният начин за да отпечатате таблица на една страница?

A) Използва се бутона Zoom от лентата с инструменти Standard

B) Избира се цялата страница и се намалява размера на шрифта

C) Избирате от менюто File:Page Setup:Page:Scaling: Fit to

D) От File:Print:Preview и се клика на Zoom за да се намали размера

Отговор: C D)
3. Текстът от избрана клетка може да се разположи на няколко реда като

A) В края на всеки ред се натиска Enter

B) От контекстното меню се избере Format Cells:Alignment и се отметне Wrap Text

C) От контекстното меню се избере Format Cells:Font и се отметне Superscript

D) От менюто Edit:Paste Special

Отговор: B B)


4. Защо от въведен в клетка текст “United States of America” се вижда само “United”?

A) Частта “States of America” e форматирана като скрита

B) Редът е бил скрит

C) Клетките в дясно имат въведени данни

D) Колоната в дясно е била скрита

Отговор: C A)


5. Защо число или формула в клетка се показва като #######?

A) Това е bug на Excel

B) Въвели сте текст вместо число

C) Въведеното е позиционирано лошо в рамките на клетката

D) Ширината на колоната е малка за да покаже числото

Отговор: D D)


6. =$C$5*2

Въведена е горната формула. Какво означават двата знака $ в адресирането на клетката C5?

A) Клетката е форматирана, така че въведените числа да се закръгляват два знака след десетичната точка

B) Клетката е форматирана във формат Currency

C) Това е абсолютен адрес на клетка и при копирането на формулата, адреса няма да се пренасочва

D) Към клетката има зададен коментар

Отговор: C C)
7. Избрани формули могат да се превърнат в стойности чрез

A) Copy и след това Paste Special:Values

B) Format:Cells:Number:Special

C) Tools:Customize¶

D) Tools:Solver

Отговор: A A)


8. Как може да не отпечатате колона, която се намира в средата на избрана за печат област?

A) Избирате колоната и след това определяте да не се отпечатва чрез менюто Format:Column:Autofit

B) Избирате колоната и след това от контекстното меню я скривате чрез Insert:Column

C) Избирате колоната и след това я скривате за печат от Window:Hide

D) Избирате колоната и след това от контекстното меню я скривате чрез Hide

Отговор: D)D


9. Искате да защитите файл на Excel с парола, така че който не знае паролата да не може да разгледа съдържанието му. За целта от менюто избирате:

А) Tools:Protection:Protect Workbook и задавате паролата

B) File:Save as:Options и в полето Password to open задавате паролата

C) File:Save as:Options и в полето Password to modify задавате паролата

D) File:Properties:Summary и в полето Keywords задавате паролата

Отговор: BB


10. За да извършите сортировка ползвате менюто

А) Tools


B) Data

C) Insert

Отговор: B B)
11. За да забраните промяната и въвеждането данни в определени клетки от вашата работна тетрадка е достатъчно да сложите отметка в полето Locked на опциите от Format Cells:Protection

А) Истина

B) Лъжа

Отговор: A B)


12. Единственият начин да маркирате клетка е да щракнете в нея

 1. Да

 2. Не

Отговор: B. You can also select a cell by using Go To, pressing Enter or Tab, or with a variety of other keystrokes.
13. За да маркирате една клетка, съседна на активната , натискате:

To select a cell that is adjacent to the currently selected cell, press _______. 1. Enter

 2. Tab 3. Всяко от горните.

Отговор: DD

14. Кой символ не е разрешен в име на файл? 1. !

 2. *

 3. &Отговор: BB
15. За да се покаже диалоговият прозорец Go To , натискате клавиш:

 1. F5

 2. F2

 3. F11

 4. F9

Отговор:Aj

16. За преименуване на страница (Sheet) използвате командата Save As:. 1. Истина

 2. Лъжа

Отговор: B. You use Save As to rename a workbook. You double-click the sheet tab to rename a worksheet.

17. Можете да вмъквате и изтривате: 1. група клетки.

 2. редове.

 3. колони.

 4. всяко от горните.

Отговор:D

18. Можете да форматирате клетки: 1. само след като сте въвели данните в клетките.

 2. само преди да сте въвели данните в клетките.

 3. и двата отговора A и B са верни.

 4. нито А нито B са верни.

Отговор: CC

19. Условното форматиране променя стойностите в клетките, ако условието е изпълнено. 1. Да

 2. Нe

Отговор: B. Conditional formatting affects a cell’s appearance, not its value.B

20. Изтриване на форматиране изтрива и данните в клетката.

A. Истина


 1. Лъжа

Отговор: B. If you clear the formatting for the contents of a cell, any text or value in the cell is retained.B

21. В клетка с данни можете да форматирате: 1. цвят и размер на букви

 2. шрифт и десетични знаци

 3. подравняване и накланяне

 4. Всяко от горните.

Отговор: DD

22. Може да се слеят клетки от съседни колони, но не може да се слеят клетки от съседни редове.

А. Да


 1. Не

Отговор: B. You can merge cells in adjoining columns or in adjoining rows. B
23. Може да отпечатате област от Sheet без да задавате Print Area.

 1. Да

 2. Не

Отговор:B A

24. Ако сте задали област за печат и искате да отпечатате цялата страница, трябва да премахнете областта за печат. 1. Да

 2. Не

Отговор: BA

25. Ако сте скрили редове и колони, не можете да ги покажете отново без да запишете и отворите пак файла. 1. Да

 2. Не

Отговор: B. You can redisplay hidden rows and columns without saving and reopening your workbook.B

26. Във формула може да се използват адреси от друга страница на същият файл, но не и адреси от страница на друг файл. 1. Да

 2. Не

Отговор: B. A formula can refer to other worksheets in the same or in different workbooks.B
27. За да въведете формула в клетка,

 1. Щраквате в клетката, пишете знак =, след това формулата и натискате Enter.

 2. Копирате формулата от друга клетка.

 3. Верни са и А и В.

Отговор: CC

28. Ако формула съдържа две или повече операции, те се извършват винаги отляво надясно. 1. Да

 2. Не

Отговор: B. Mathematical operations in a formula are performed according to operator priority.B
29. Коя от следните формули ще изчисли средно аритметичното от стойностите в клетки А1:А3 ?

 1. =(A1+A2+A3)/3

 2. =AVERAGE(A1+A2+A3)

 3. =AVERAGE(A1:A3)

 4. A и C.

Отговор: DD

30. За да направим един адрес на клетка абсолютен, заграждаме го в скоби и поставяме знак $ отляво на скобите. 1. Да

 2. Не

Отговор: B. To make a cell reference absolute, you put a dollar sign immediately to the left of each letter and number that must not change.B

31. Кое от следните извежда датата в Excel? 1. SUM

 2. NOW

 3. $C$5,$D$5

 4. PMT

Отговор: BB

32. Кое от следните бихте използвали, за да намерите най-голямата стойност в група клетки? 1. HIGH

 2. FINDMAX

 3. MAX

 4. COUNT

Отговор: CC

33. Аргументите на функциите могат да бъдат само числови стойности. 1. Да

 2. Не

Отговор: B. Values must match the data type of the relevant argument. For example, the first argument for the IF function must be an expression with a value of true or false.B

34. Можете да задавате Hyperlink до: 1. файлове във вашия компютър.

 2. страници в Internet

 3. именувана област от същият файл.

 4. Any of the above.

Отговор: DD

35. За да работи една хипервръзка, трябва предварително да сте записали файла в Web Page формат. 1. Да

 2. Не

Отговор: B. You can use hyperlinks in a worksheet even when saving it in standard Excel format.B


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница