Municipality of lukovitстраница1/20
Дата23.10.2018
Размер7.2 Mb.
#93561
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА ЛУКОВИТ

телефон: +359 697 5 24 64

факс: + 359 697 5 20 14

е-mail: lukovit@lukovit.bg

2.1.1REPUBLIC OF BULGARIA


MUNICIPALITY OF LUKOVIT

phone: +359 697 5 24 64

fax:: +359 697 5 20 14

e-mail: lukovit@lukovit.bg

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

КМЕТ ОБЩИНА ЛУКОВИТ:

П Л А Н
ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, ВЪЗНИКНАЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА

ЛУКОВИТ
2015 Г.

СЪГЛАСУВАТЕЛЕН ЛИСТ


Районна Служба

ПБЗН – Луковит


инж. Владимир Пандурски

…...……………

(подпис, печат)
дата: ………………


Районно Управление

на МВР – Луковит


комисар Добромир Иванов Балев

…...………………

(подпис, печат)
дата: ………………


Гл.лекар на МБАЛ-Луковит

Д-р Иван Иванов…...………………

(подпис, печат)
дата: ………………


Обединено регионално звено към ЧЕЗ – Ч.бряг

Светлозар Евстатиев


…...………………

(подпис, печат)
дата: ………………


ВИК-Луковит

Цветан Марков Атанасов…...………………

(подпис, печат)
дата: ………………


Запознат съм със съдържанието на настоящия план. С подписа ми, като представляващо организацията лице и нейният печат удостоверявам верността на касаещата ме информация в него и отговорността ми за своевременното текущо актуализиране на данните в плана.

Екземпляр от плана на електронен носител е даден на всяко от горепо- сочените лица за съгласуване,сведе-

ние и изпълнение при необходимост

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛАНА:

І.ВЪВЕДЕНИЕ В ПЛАНА

ІІ.ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ

ІІІ.АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ В ОБЩИНА ЛУКОВИТ

ІV.МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ

V.МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

VI. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ
ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ


VII. СРЕДСТВА И РЕСУРСИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ДЕЙНОСТИТЕ ПО Т. ІV, V и VІ


VIII. НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА
ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА


ІХ.РЕД ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ОПАСНОСТ ИЛИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЕ.

Х. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКИПИТЕ И СРЕДСТВАТА НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И ВРЕМЕ ЗА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ

ХІ.СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЛАНОВЕ КЪМ ПЛАНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ:
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЛАНОВЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ.9, АЛ.2 ОТ ЗЗБ:

1.ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ НАВОДНЕНИЯ

2.ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ
3. ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ АВАРИЯ В АЕЦ И ОПАСНОСТ ОТ РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ
СПЕЦИФИЧНИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.9, АЛ.2 ОТ ЗЗБ:

4. ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ СНЕЖНИ БУРИ, СНЕГОНАВЯВАНЕ И ОБЛЕДЯВАНЕ

5.ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ ГОРСКИ И ПОЛСКИ ПОЖАРИ

І. ВЪВЕДЕНИЕ В ПЛАНА

1.Основание за разработване на плана за защита при бедствия

Законът за защита при бедствия (ЗЗБ) «урежда осигуряването на защитата на живота и здравето на населението, опазването на околната среда и имуществото при бедствия” (чл.1 от ЗЗБ).чл.9, ал.10, и ал.11 от ЗЗБ

Кметът на общината разработва общински план за защита при бедствия съвместно с представители на ведомства и юридически лица, имащи отношение по защитата при бедствия на територията на общината (чл.9, ал.10 от ЗЗБ).

Общинският план за защита при бедствия се приема от общинския съвет (чл.9, ал.11 от ЗЗБ).

2.Цели на плана

Целта на плана за защита при бедствия на община Луковит е:

2.1 Да осигури организирани действия за защитата на живота и здравето на населението на общината, опазването на околната среда и имуществото при бедствия (превантивни дейности и спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, пожари и извънредни ситуации.

2.2 Подготовка на населението за поведение и действие при бедствия;

2.3 Да уреди взаимодействието между частите на единната спасителна система и осигури възможност за поетапно привличане на сили и средства в съответствие с развитието на бедствието.

2.4 Разпределение на задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на предвидените мерки в плана;

2.5 Планиране на средства и ресурси за ликвидиране на последиците от бедствия

2.6 Подпомагане и възстановяване на засегнатото население; 1. Задачи на плана за защита при бедствия

  1. анализ и оценка на риска от бедствия;

  2. мерките за предотвратяване или намаляване на риска от бедствия

  3. мерките за защита на населението;

  4. разпределението на задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на предвидените мерки;

  5. средствата и ресурсите, необходими за изпълнение на дейностите по т. 2, 3 и 4;

  6. начина на взаимодействие между съставните части на единната спасителна
   система;

  7. реда за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната
   власт, на съставните части на единната спасителна система и населението при опасност
   или възникване на бедствия;

  8. информация за екипите и средствата на съставните части на единната
   спасителна система;

  9. време за готовност за реагиране на съставните части на единната спасителна система.

Съгласно критериите на закона за защита при бедствия за категоризиране на населените места в зависимост от броя на потенциално засегнатото населените - община Луковит попада в четвърта категория (с население до 10 000 човека).

4.Връзка на общинския план с други планове.

Общинският план за защита при бедствия е свързан с плановете за защита при бедствия на: • Област Ловеч;

 • Органите на ОД на МВР и РУП на МВР: РДПБЗН и РСПБЗН;

 • РЗИ-Ловеч;

 • ЦСМП;

 • ОД”БХ”

В общинския план за защита при бедствия се включва информация от лицата по смисъла на чл.35, ал.1 от ЗЗБ: юридически лица и еднолични търговци, собственици и ползватели, осъществяващи дейност в обекти, представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията, която представлява опасност за възникване на бедствие. Те предоставят на кмета на общината информация за изготвяне на общинския план за защита при бедствия относно:

а) източниците на рискове от дейността им;

б) вероятните последствия при аварии и начините за ликвидирането им;

в) възможните въздействия върху населението и околната среда;

г) мероприятията, силите и средствата за провеждане на спасителни и неотложни
аварийно-възстановителни работи в обекта.

За територията на община Луковит юридическо лице, осъществяващо дейност в обект първа категория е „Евроетил” ООД.5.Въвеждане на плана в действие

При възникване на бедствие на територията на община Луковит кметът на общината въвежда със заповед в изпълнение общинския план за защита при бедствия на основание чл.65, ал.2, т.1от ЗЗБ,. Кметът на общината може да обяви със заповед бедствено положение за цялата или за част от територията на общината. По смисъла на чл.48 от ЗЗБ „бедствено положение е режим, който се въвежда в зоната на бедствието от определените в закона органи, свързан с прилагането на мерки за определен период от време с цел овладяване на бедствието и провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.


ІІ. ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА
1. Физикогеографска характеристика на общината


  1. Граници, географско положение и административно-териториална структура

Община Луковит се намира в Ловешка област. Съседни общини са: на изток - Община Угърчин; на запад – Червенобрежката и Романската общини; на юг - Община Ябланица и Тетевен, а на север граничи с Червенобрежката и Долнодъбнишката общини.

Районът се намира в Средния Подбалкан. Релефът е хълмисторавнинен, характерен за Дунавската хълмиста равнина. Луковитската община се намира в умерено-континенталната климатична област. Наблюдават се стойностните характеристики на Средния климатичен район на Дунавската равнина - студена зима и горещо лято.

Територията попада в Мизийската растителна област. Горскодървесната растителност е съставена предимно от листопадни широколистни гори - чисти и смесени насаждения от блатун, цер, листа, бук и др.

Административен център на Общината е гр. Луковит. През града преминава главен шосеен път София - Русе и София - Плевен. През територията на града преминава р. Златна Панега. Тя води началото си от едноименния карстов извор.

Община - Луковит се сътои от 12 населени места с територия 453,4 кв.км, която представлява 10,983 % от територията на Ловешка област.

В структурата на общината са включени 12 населени места, както следва: гр. Луковит, с. Петревене, с. Румянцево, с. Торос, с. Дерманци, с. Бежаново, с. Ъглен, с. Пещерна, с. Дъбен, с. Тодоричине, с. Карлуково, с. БеленциФиг. Потенциал на пространствено взаимодействие на Община – Луковит с

областен и регионален център


Фиг. Потенциал на пространствено взаимодействие на Община – Луковит с други

важни за района градове
СТРАТЕГИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ

- Гл. път София – Русе • жп линия /товарна/

 • лесен достъп чрез магистрален път и жп линии до:

летище – София – 120 км

товарно летище Плевен – 45 км

пристанище Русе – 120 км

пристанище Варна – 250 км

пристанище Лом -


 • митница Свищов-клон Ч.бряг

Разстояния до някои по-важни градове в страната и района:

Луковит – София – 110 км – време за пътуване – 90 мин., автобусни връзки – преминаващи по маршрут София – Русе – средна честота – на час

Луковит – Ловеч – 68 км – време за пътуване – 90 мин., автобусни връзки – от Луковит: 7.00 ч, 8.30 ч.,15.00 ч. , от Ловеч – 16.30 ч. / пътува само в петък и неделя/

Луковит – Плевен – 50 км – време за пътуване – 40 мин., автобусни връзки – преминаващи по маршрут София – Русе и София – Плевен.

Луковит – Червен бряг – 15 км – време за пътуване – 30 мин. – автобусни връзки – от Луковит : 9,30 ч., 11,00 ч., 13,30 ч.


1.2 Описание релеф
Районът се намира в Средния Подбалкан. Основна роля в геоморфоложки план играе Луковитското хълмисто понижение. Релефът е хълмисто-ридов до плоско-ридов. Луковитското понижение е запълнено от еоценски песъкливо-глинести седименти. Кредните варовици благоприятстват карстообразуването. Затова широко е разпространен откритият карст, с типичните му проявления – проломни долини, пещери, кари, понори и др. Средната надморска височина е 306 м., което благоприятства земеделието и не създава проблеми при изграждане на техническата инфраструктура.


  1. Хидрография

Най-значим хидроресурс за района са водите на реките Златна Панега, Искър, Вит, Каменица. Речната мрежа е сравнително добре развита - 0.89 км/кв.км. при дължина на речната мрежа 219.2 км. Режимът им е дъждовно-снежен.


2. Климататична характеристика на общината

В климатично отношение Луковитската община се намира в умерено-континенталната климатична област, характеризираща се с топло лято, студена зима, голяма амплитуда на температурата на въздуха, пролетно-летен максимум и зимен минимум на валежите и сравнително устойчива снежна покривка. Средната годишна температура е около 9.3о , средната юлска 21.4о, а средната януарска температура е минус 1.5о. Средногодишното количество на валежите за Предбалкана се колебае от 620 до 750 мм. Затова пък, докато в северната част на района средната покривка се задържа средно 48 дни в годината, то на юг се увеличава до 55 дни годишно. На Стара планина се дължат и т.н. фьонови ветрове, които макар и рядко са характерни за зимата на този район.

В съчетание с особеностите на релефа, климатичните условия създават благоприятни условия за развитие на селско стопанство (зърнени култури, слънчоглед, захарно цвекло, лозя и животновъдство).
3. Демографска характеристика на общината

Населението на Община-Луковит в края на 2003 г. възлиза на 21446 (13.12 % от населението на Облст - Ловеч и 1.84 % от населението на Северния Централен район) 49.45 % от населението е концентрирано в административен център гр. Луковит (10 606 ж.), докато останалите жители живеят в 11-те села от общината.
Фиг. 0 1. Разпределение на населението в Община

Луковит – 2003 год.


Фиг. 0 2. Гъстота на населението в Община – Луковит - 2003 год


Общината не е гъсто населена за условията на страната. Средната гъстота на населението е близо 46.19 д/км2 , при 65 д/ км2 за Северен централен район и 70 д/км2 за България .

Въпреки значителните механични движения (заселени през 2003 г. 531 д. или 24.75 о/оо и изселени 444 души или 20.70 о/оо) общината има слаб положителен механичен прираст (4.05 о/оо), а за 2004 год. той е 0 о/оо . Механичното движение не се очертава като основен фактор за общата динамика на населението на общината, но е необходимо да отбележим, че за периода 2000 – 2004 год. средният прираст е положителна величина от 111.4 човека

С П Р А В К А ЗА МЕХАНИЧЕН ПРИРАСТ ЗА ПЕРИОДА 2000 - 2004 ГОДИНА
ОБЩИНА ЛУКОВИТгодини

2000

2001

2002

2003

2004

 

 

 

 

 

 

заселени

1284

1534

597

531

390

 

 

 

 

 

 

изселени

1103

1074

768

444

390

 

 

 

 

 
прираст

181

460

-171

87

0

Делът на градското население в Община-Луковит е много по-нисък от средния за Област – Ловеч, страната и Северния Централен район (49.45% срещу 60.66 %, 69.75% и 67.81 %).НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 31.12.2003 Г. ПО РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ,
ОБЛАСТ И ОБЩИНА, МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ


Райони за планиране
Области


Общо

В градовете

В селата

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

ОБЩО ЗА СТРАНАТА

7 801 273

3 790 840

4 010 433

5 441 727

2 626 271

2 815 456

2 359 546

1 164 569

1 194 977

 Северен централен

1 165 806

567 178

598 628

790 628

383 691

406 937

375 178

183 487

191 691

  Ловеч

163 342

80 090

83 252

99 077

48 882

50 195

64 265

31 208

33 057

Луковит

21446

10550

10896

10606

5201

5405

10840

5349

5491

Каталог: uploads -> pages
pages -> Закон за биологичното разнообразие зз защитена зона
pages -> Настройки за използването на точка като десетичен знак вместо запетая
pages -> З а п о в е д № рд-06-156 Димитровград, 08. 02. 2017 г. На основание чл. 44, ал. 2 от змсма, Решение
pages -> Отчет за изразходваните биопродукти в дози през периода на г
pages -> Програма „Димитровград на младите приета с Решения №7 41
pages -> Общински ученически конкурс „ водата извор на живот", раздел мултимедийни презентации на тема " чиста вода здраве за всички!"


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница