Municipality vetrinoДата24.10.2018
Размер43.88 Kb.
#96329

ОБЩИНА ВЕТРИНО

9220 село Ветрино

ул. “Г.С.Раковски” №24

тел.:+359 /5161/ 89 80 /0882646408

e-mail: wetrino@yahoo.com

http://www.vetrino.bg/Кмет на Община: Д-р Димитър ДимитровMUNICIPALITY VETRINO

9220 Vetrino

24, G.S.Rakovski str.
tel.:+359 /5161/ 89 80 /0882646408

e-mail: wetrino@yahoo.com

http://www.vetrino.bg/
Mayor: D-r Dimitar Dimitrov
line 9 line 10 line 9 line 9 line 10 line 10
ЗАПОВЕД

№59 от 17.02.2017г.

с.Ветрино

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка чл. 62, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение на ОС Ветрино №249 от протокол 19/30.01.2017 година,

Н А Р Е Ж Д А М:

1.Да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем на помещения с обща площ от 140,88 кв.м. и оборудване както следва:

- помещения с площ от 77,88 /седемдесет и седем цяло осемдесет и осем/ кв.м., представляващи: лекарски кабинет с площ от 30,09 /тридесет цяло и девет/ кв.м., манипулационна с площ от 14,96 /четиринадесет цяло деветдесет и шест/ кв.м., перално помещение с площ от 5,25 /пет цяло двадесет и пет/ кв.м., склад с площ от 15,70 /петнадесет цяло и седемдесет/ кв.м. и прилежащи помещения ½ /една втора/ от чакалня, коридор и тоалетна с площ от 11,88 /единадесет цяло осемдесет и осем/ кв.м., в сградата на бивша поликлиника село Ветрино, построена в УПИ І /едно/, квартал 45 /четиридесет и пет/ по плана на село Ветрино, актувана с Акт за общинска соственост №150/31.05.2000година, при граници за дворното място: улица; улица; УПИ ІІ-307 /две с планоснимачен номер триста и седем/; УПИ ХХІ /двадесет и едно/ в квартал 45 /четиридесет и пет/ по плана на село Ветрино;

- помещения с площ от 21,60 /двадесет и едно цяло и шестдесет/ кв.м., представляващи: лекарски кабинет с площ от 10,80 /десет цяло и осемдесет/ кв.м. и дежурна стая с площ от 10,80 /десет цяло и осемдесет/ кв.м. в сградата на Здравна служба село Момчилово, построена в УПИ ІІ-60 /две с планоснимачен номер шестдесет/ в квартал 16 /шестнадесет/ по плана на село Момчилово, актувана с Акт за общинска соственост №155/26.06.2000година, при граници за дворното място: улица; улица; УПИ ІІІ-59 /три с планоснимачен номер петдесет и девет/; УПИ І - 61 /едно с планоснимачен шестдесет и едно/ в квартал 16 /шестнадесет/ по плана на село Момчилово ;

- помещения с площ от 8,40 /осем цяло и четиридесет/ кв.м., в сградата на Здравна служба село Средно село, построена в УПИ І /едно/ в квартал 12 /дванадесет/ по плана на селото, актувана с Акт за общинска соственост №245/11.03.2002година; При граници за дворното място: улица; улица; улица; УПИ ІІ-2 /две с планоснимачен номер две/ в квартал 12 /дванадесет/ по плана на село Средно село;

- помещения с площ от 33,00 /тридесет и три/ кв.м., представляващи: лекарски кабинет с площ от 13,20 /тринадесет цяло и двадесет/ кв.м., манипулационна с площ от 11,22 /единадесет цяло и двадесет и два/ кв.м. и прилежащи помещения ½ /една втора/ от чакалня с площ от 8,58 /осем цяло петдесет и осем/ кв.м., в сградата на Здравна служба село Млада гвардия, построена в УПИ Х /десет/ в квартал 29 /двадесет и девет/ по плана на село Млада гвардия , актувана с Акт за общинска соственост №156/26.06.2000 година, при граници за дворното място: улица; улица; УПИ ІХ-107 /девет с планоснимачен номер сто и седем/; УПИ VІІІ-108 /осем с планоснимачен сто и осем/; УПИ VІІ-111 /седем с планоснимачен номер сто и единадесет/; УПИ ХІ-116 /единадесет с планоснимачен номер сто и шестнадесет/ в квартал 29 /двадесет и девет/ по плана на село Млада гвардия;

Медицинско оборудване:

- ЕКГ апарат с инв. № 85

- микроскоп с инв.№99

- стерилизатор с инв.№86

-хладилник с инв.№87

Срок за отдаване под наем три години.

2.Търгът да се проведе на 01.03.2017 година от 10,00 часа в сградата на Общинска администрация от

КОМИСИЯ В СЪСТАВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХХХХХХХХХХХХХХХХ

Членове: ХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХ

Резервни членове:ХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХ

3. Определям начална тръжна цена в размер на 201,13 лв. без ДДС месечен наем, определен на база: 1,40 лева /без ДДС/ на кв.м. месечен наем, 3,00 лева /без ДДС/ месечен наем за ползване на кардиограф, 0,30 лева /без ДДС/ месечен наем за ползване на микроскоп, 0,30 лева /без ДДС/ за ползване на стерилизатор и 0,30 лева /без ДДС/ за ползване на хладилник.

Определям стъпка за наддаване от 10 % от началната месечна наемна цена. Определям депозит за участие в търга в размер на 10 % началната годишна наемна цена. Определям срок за отдаване под наем три години.

4. До участие в търга ще се допускат кандидати, подали писмено заявление до Кмета на общината, придружено с:


  • удостоверение за наличието или липсата на задължения, което се издава на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК – оригинал;

  • удостоверение за актуална съдебна регистрация или удостоверение за вписване в търговския регистър, ако участника е ЮЛ – заверено за вярност от участника;

  • документ за самоличност – заверено за вярност копие;

  • оригинал или нотариално заверено копие от пълномощно, в случай че участва пълномощник;

  • декларации по образец – 3 /три/ броя;

  • удостоверение за липса на задължения към община Ветрино – оригинал;

  • копие от диплома за завършено образование, от което е видна професионалната компетентност на участниците в областта на медицинската специалност, за която кандидатстват;

  • документ за платен депозит в размер на 10% от началната тръжна цена /наем за една година/ - оригинал;

  • документ за закупени тръжни книжа - оригинал, внесени в срок до 17,00 часа на 28.02.2017 година.

5. Повторен търг при липса на кандидати да се проведе на 02.03.2017 година от 10,00 часа в сградата на Общинска администрация при същите условия. Тръжни книжа се приемат внесени до 17,00 часа на 01.03.2017 година.

6. Оглед на обектите предмет на търга, може да бъде направен всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа.

7. За резултатите от търга комисията да представи протокол с предложение за сключване на договор за отдаване под наем.

8. Утвърждавам тръжна документация и обяви за процедурата за търга /за отпечатване в средствата за масова информация и за таблата в общинска администрация и кметствата/.

9. Определям цена на тръжната документация от 30,00 лева /без включен ДДС/.

Препис от заповедта да се връчи на членовете на комисията за сведение и изпълнение.Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Пенка Йорданова – зам. кмет на община Ветрино.

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕТРИНО:/п/


line 7line 9 Община Ветрино е сертифицирана по системата ISO 9001:2015Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница