Municipality vetrinoДата16.08.2017
Размер37.94 Kb.

ОБЩИНА ВЕТРИНО

9220 село Ветрино

ул. “Г.С.Раковски” №24

тел.:+359 /5161/ 89 80

+359 /882 64 64 08

факс: +359 /5161/ 21 39

e-mail: wetrino@yahoo.com

Кмет на Общината: Д-р Димитър Димитров
MUNICIPALITY VETRINO

9220 Vetrino

24, G.S.Rakovski str.
tel.:+359 /5161/ 89 80

+359 /882 64 64 08

Fax: +359 /5161/ 21 39

e-mail: wetrino@yahoo.com


Mayor: Dr. Dimitar Dimitrov

Община Ветрино е сертифицирана по системата ISO 9001:2008
ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕТРИНО


ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

ДИМИТЪР КОЛЕВ ДИМИТРОВКМЕТ НА ОБЩИНА ВЕТРИНО
ОТНОСНО: Приемане на бюджетна прогноза за местните дейности на община Ветрино за периода 2018 -2020 година
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предложението за Бюджетна прогноза за местните дейности на община Ветрино за периода 2018 -2020 година е изготвено на основание чл. 82 и чл. 83 от Закона за публичните финанси, чл. 25, ал. 3 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Ветрино и Указания за подготовка и представяне на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2018-2020 година на Министъра на финансите /БЮ № 1/08.02.2017 година/.

На основание чл. 83, ал. 1 от Закона за публичните финанси и в изпълнение Вътрешните правила за организация и управление на бюджетния процес с описание на дейностите и процесите, длъжностните права и отговорности и в изпълнение на Закона за местните финанси беше проведена среща с кметовете и кметските наместници на населените места в общината, на която бяха обсъдени предложенията им за капиталови и текущи ремонти по населените места за периода 2018 – 2020 година.

Следвайки насоките за разработване на бюджетните прогнози, Община Ветрино е разработила бюджетната си прогноза за местни дейности за периода 2018-2020 година съобразявайки се с одобрените бюджетни параметри със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 година.

По отношение на политиката по доходите в бюджетната сфера за периода 2018-2020 година, следвайки указанията сме запазили номиналният размер на средствата за заплати на нивото на 2017 година.

Приходите по бюджета са планирани на базата на реалистична оценка и анализ на събираемостта им за няколко предходни години, като се отчитат съответните промени в нормативната уредба. Имайки предвид, че в последния мандат не са извършвани промени в посока увеличаване на размера на местните данъци и такси и цените на услугите, сме предвидили от местни данъци да бъдат събрани през следващите години суми в размер на 396 400 лева годишно. С оглед постоянното нарастване на цената на земеделската земя, както и приходите от нея сме предвидили леко завишаване на приходите от наем на земеделска земя, което като цяло увеличава прогнозата за приходи и доходи от собственост в размер на 370 000 лева за периода на прогнозата.

Предвиждаме приходите от общински такси да са в рамките на 490600 лева.

По отношение на разходите и през следващите три години с най-голям дял ще бъдат разходите за издръжка в размер около 1 028 300 лева годишно, следвани от разходите за персонал в размер на 274 500 лева /без разходите за дофинансиране на държавните дейности/ и разходите за капиталови ремонти в размер от 293 500 лева, които съгласно указанията на Министерството на финансите се залагат на нивото за разходи за 2017 година. Водейки се от исканията на кметовете на населени места в прогнозата сме заложили тези разходи да са за основни ремонти на общинските улици.

Като цяло предвиждаме бюджета за местни дейности на община Ветрино за следващите три години да се запази на нивото на 2016, 2017 години, като през 2020 година да е в размер на 1 638 400 лева.

Предвижданията в прогнозата са направени на база нормативната уредба, която действа на територията на общината, уточнените натурални и стойностни показатели, като се изключат еднократните приходи и разходи и фискалните правила и ограничения, определени в Закона за публичните финанси. Заложени са само разходи за местните дейности, като не са предвидени разходи за дофинансиране на делегираните от държавата дейности.

Не предвиждаме и разходи за съфинансиране за сметка на бюджета на общината по проекти, финансирани със средства от фондовете на ЕС.

В предвид посочените основни акценти по приходите и разходите на Бюджетната прогноза за местните дейности на община Ветрино за периода 2018 -2020 година и на основание чл. 82 и чл. 83 от Закона за публичните финанси, чл. 25, ал. 3 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджета на община Ветрино и Указания за подготовка и представяне на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2018-2020 година на Министъра на финансите /БЮ № 1/08.02.2017 година/, предлагам ОбС–Ветрино да вземе следното решение:

Общински съвет Ветрино на основание чл. 82 и чл. 83 от Закона за публичните финанси, чл. 25, ал. 3 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджета на община Ветрино и Указания за подготовка и представяне на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2018-2020 година на Министъра на финансите /БЮ № 1/08.02.2017 година/ одобрява Бюджетната прогноза за местните дейности на община Ветрино за периода 2018 -2020 година.

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕТРИНО:

ДИМИТЪР КОЛЕВ ДИМИТРОВ

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница