Н а р е д б а №23 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работиДата13.01.2018
Размер148.57 Kb.
#45096
 

Н А Р Е Д Б А № 23

за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи,

свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи при ново строителство, ремонт, реконструкция или присъединяване
/приета с Решение №685/27.05.2010 год., изменена с Решение №710/24.06.2010 год./
Глава първа

Общи положения

Чл. 1 (1) С тази наредба се определят условията и реда за извършване на строителни и монтажни работи (СМР) по смисъла на § 5, т. 40 от Закона за устройство на територията, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи на територията на Община Свиленград при изграждане на нови мрежи, планови и аварийни ремонти и присъединявания на водоснабдителни, канализационни, енерго-снабдителни, далекосъобщителни, газо-снабдителни и други съоръжения-елементи на техническата инфраструктура.

(2) С наредбата се определят и конкретните правомощия на кмета на общината и органите на общинска администрация, свързани със съгласуването, координацията и контрола на дейностите по ал. 1.

 

Глава втораГодишно съгласуване и координация

Чл. 2 (1) До края на месец декември на всяка календарна година дружествата, предоставящи обществени услуги по смисъла на § 1, т. 3 от АПК, чиято дейност е свързана и с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи на територията на Община Свиленград, предоставят инвестиционната си програма за следващата календарна година, в частта й касаеща изграждане, ремонт и/или реконструкция на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

(2) До края на месец февруари на всяка календарна година, упълномощено от кмета на общината длъжностно лице, изготвя график за всички предстоящи през настоящата година строителни и монтажни работи, свързани с изграждане, ремонт или поддръжка на елементите на техническата инфраструктура, като взема предвид предоставените инвестиционни програми на дружествата по ал. 1. Графикът се предоставя на дружествата по ал. 1 и се оповестява чрез средствата за масово осведомяване и в интернет страницата на Община Свиленград.

(3) Актуализации и изменения в графика по ал. 2 се допускат само в случай на доказана неотложна нужда от извършване на строителните и монтажни дейности в обществен интерес, като се извършва групиране на заявките на собствениците на отделните имоти, инвеститорите и операторите на съответните мрежи, за съвместно строителство за съответния квартал (улица).


Чл. 3 (1)/изм. Р-е №710/24.06.2010г./ Забранява се извършването на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи на територията на Община Свиленград от дружествата, доставчици на обществени услуги, невключени в графика по чл.2, ал. 2, с изключение на случаите на повреда или авария, които трябва да бъдат отстранени незабавно и в случаите по ал.3 от чл.2

(2). Строителството на нови водоснабдителни, канализационни, енерго-снабдителни, газоснабдителни и далекосъобщителни мрежи, в т.ч. реконструкцията и плановите им ремонти, както и отклоненията от тях, се извършва в периода от 01 март до 30 октомври. Извън този период разкопавания се разрешават само за аварийни ремонти.

 

Глава трета

Ред и условия за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи при ново строителство, ремонт, реконструкция или присъединяване

 

Чл. 4 (1) Преди започване на работа възложителят на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи на територията на Община Свиленград при ново строителство и/или ремонт и/или реконструкция и/или присъединяване е длъжен да уведоми писмено за това със заявление по образец общинската администрация.(2)    Към заявлението възложителят прилага:

а) копие от разрешението за строеж, ако такова се изисква или разрешение за поставяне за елементите на градското обзавеждане;

б) скица-проект на разкопавания участък с обяснителна записка в случаите на чл. 147, ал. 1 и/или чл. 151, ал. 1 от ЗУТ;

в) Одобрен проект за временна организация на движението (ВОД), съгласувана със сектор „Пътна полиция” при извършване на СМР в улична регулация, когато това се изисква по силата на нормативен акт

г) документ за внесена такса за услугата по съгласуване и координиране на СМР (съгласувателно писмо);

д) документ за внесена гаранционна вноска по реда на глава шеста на наредбата, с изключение на разкопаване на полски пътища

е) декларация за отказ от възстановяване на гаранционната вноска, в случаите, когато дейността ще се извърши от ОП “Благоустрояване и озеленяване”;

Чл. 5 (1) В 7-дневен срок след постъпване на заявлението, кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице от общинската администрация, издава съгласувателно писмо, което съдържа:

- предписание за срока и времето, в което да бъдат извършвани СМР и възстановителни работи;

- последователността, в която да бъдат извършвани СМР, в случай, че на същата територия се извършват СМР и от други лица;

- условия и срок за съставяне на протокол по чл. 74, ал. 2 от ЗУТ и за издаване на разрешение за засипване

(2) При приложимост на чл. 4, ал. (2), точка “в”, съгласувателното писмо се издава в 7-дневен срок от издаване на заповедта за ВОД.

(3) /изм. Р-е №710/24.06.2010г./ При приложимост на чл.4, ал. (2), точка “е” в съгласувателното писмо се указва, че възстановяването се извършва от ОП “Благоустрояване и озеленяване”, като внесената гаранционна вноска остава в полза на Община Свиленград и не подлежи на възстановяване

Чл. 6. Строителните и монтажни работи по разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи могат да започнат веднага след получаване на съгласувателно писмо.

Чл. 7 (1) Преди засипване на изградените или преустроени подземни мрежи или съоръжения, възложителят е длъжен да уведоми общинската администрация в писмен вид и да заплати такса за издаване на разрешение за засипване

(2) Засипването се разрешава при условията на чл. 74, ал. 2 от ЗУТ и след представяне на геодезическо заснемане на магнитен носител в дирекция „Устройство на територията” на Община Свиленград.

 

Глава четвърта

Ред и условия за извършване на строителни и монтажни работи при повреди и аварии на елементите на техническата инфраструктура

 

Чл. 8 (1) При повреди и аварии на подземните съоръжения на техническата инфраструктура, които трябва да бъдат отстранени незабавно, възложителят или дружеството, предоставящо обществени услуги, може да започне СМР веднага, като уведоми за това писмено със заявление по образец общинската администрация.(2) /изм. Р-е №710/24.06.2010г./   Към заявлението възложителят прилага:

а) скица-проект на разкопавания участък с обяснителна записка;

б) документ за внесена такса за услугата по съгласуване и координиране на СМР (съгласувателно писмо);

в) документ за внесена гаранционна вноска по реда на глава шеста на наредбата, освен в случаите на чл.22 от наредбата.

г) декларация за отказ от възстановяване на гаранционната вноска, в случаите, когато дейността ще се извърши от ОП “Благоустрояване и озеленяване”;

Чл. 9 (1) При повреди и аварии на подземните съоръжения на техническата инфраструктура, които трябва да бъдат отстранени незабавно в почивни и празнични дни или в извънработно време, възложителят или дружеството, предоставящо обществени услуги, може да започне СМР веднага, като представи на дежурния към общинския съвет за сигурност следните документи – уведомление (свободна форма) и проекто-график за отстраняване на аварията.

(2) В случаите по ал. 1 в първия работен ден възложителят подава в Община Свиленград заявление по образец, като прилага документите по чл. 8, ал. 2.

(3) В случаите, когато възстановяването на последиците е обективно невъзможно да бъде завършено в кратък срок (повече от един ден),операторите, предприятията и експлоатационните дружества са длъжни да осигурят за срока на ремонта безопасна проходимост за гражданите и превозните средства в засегнатия участък.

 

Глава петаВъзстановяване на техническата инфраструктура
Чл. 10 (1) Лицата, извършили СМР по смисъла на тази наредба са длъжни да извършат за своя сметка необходимите възстановителни работи в сроковете, посочени в съгласувателните писма по чл. 5.

(2) В случаите на липса на технически ресурс по възстановяването на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи на територията на Община Свиленград от лицата по ал.1 са длъжни да удостоверят същото с декларация за отказ от възстановяване, във връзка с която гаранционната вноска, направена от тях остава в полза на Община Свиленград.

(3) В случаите по ал.2, СМР по възстановяването на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи на територията на Община Свиленград се извършва от ОП “Благоустрояване и озеленяване”

Чл. 11 (1) Възстановяването на изкопите по улици и асфалтирани алеи се извършва с инертни материали – несортиран трошен камък до ниво земно легло. Уплътняването се извършва с пневматична трамбовка на пластове по 20 см. Полага се трошен камък за пътна основа с минимална дебелина 35 см , след което се полага асфалтова смес с дебелина равна на съществуващата настилка или от съществуващия тип. За площи по-големи от 30 кв.м. се изпълнява основната настилка на пътното платно. В този случай уплътняването се извършва с валяк.

(2)/изм. Р-е №710/24.06.2010г./ Възстановяването на пътната настилка трябва да обхваща ширината на изкопа, увеличена със 70 см. от двете страни. Трябва да се оформят правоъгълни форми със страни успоредни или перпендикулярни на оста на пътя. Допустими са неравности не по-големи от 1 см. Асфалтираният участък се окантва с битумна емулсия или материал за по-добра връзка.

Чл. 12 (1) Възстановяването на тротоарни настилки с бетонови плочи се извършва с плочи с дебелина 4 см., вароциментов разтвор М 50 – 4 см., уплътнен пясък – 3 см., уплътнен несортиран трошен камък – 10 см.

(2) Възстановяването на бетонни настилки се извършва с бетон клас В10 – 15см., пясък – 3 см., несортиран трошен камък – 10 см.

(3) Тротоарите се възстановяват с нови материали, съответстващи на съществуващата настилка. В случай, че тротоарът завършва с тревна или свободна площ, да се укрепва с градински бордюри.

Чл. 13. )/изм. Р-е №710/24.06.2010г./ Възстановяването на зелените площи се извършва с изкопаната почва, като същата се трамбова на пластове до 20 см. и се озеленява със същия вид растителност. Приемането се извършва от представител на общинска администрация и представител на ОП “Благоустрояване и озеленяване” Свиленград, за което се съставя протокол.

Чл. 14. Възстановяването при преминаване през поземлени имоти и пътища без настилка – общинска собственост се извършва с изкопаната почва, като същата се трамбова на пластове до 20 см.

Чл. 15. В съгласувателните писма по чл. 5 от наредбата, съгласуващият орган може да даде и допълнителни указания за извършване на възстановителните работи, с оглед особеностите на терена.

Чл. 16. Незабавно след извършване на необходимите възстановителни работи, посочени в съгласувателните писма по чл. 5, възложителят на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи, уведомява писмено общинската администрация.

Чл. 17. За констатиране качеството на възстановителните работи в 14-дневен срок от постъпване на уведомлението по чл. 16 се съставя двустранен протокол от упълномощени представители на общинската администрация и на възложителя.

 

 Глава шеста
Размер на гаранционната вноска за качествено изпълнение на възстановителните работи. Ред и условия за възстановяване на гаранционната вноска
Чл. 18 (1) Като гаранция за качествено изпълнение на възстановителните работи при изпълнение на СМР, свързани с разкопаване при ново строителство и/или ремонт и/или реконструкция и/или присъединяване, възложителят внася гаранционна вноска в размер, както следва:

  1. За възстановяване на асфалтова настилка – 70 лв./кв.м.

  2. За възстановяване на тротоар от базалтови плочки – 40 лв./кв.м.

  3. За възстановяване на настилка от плочки с тревна фуга – 28 лв./кв.м.

  4. За възстановяване на бетонов бордюр – 28 лв./м.

  5. За възстановяване на тревни площи – 25 лв./кв.м.

(2) Определените в ал.1 гаранционни вноски се актуализират ежегодно с решение на Общински съвет – Свиленград

(3) Общината не дължи лихви по внесените гаранционни вноски за възстановяване на разрушените настилки

Чл. 19 Ежегодно, до края на месец януари дружествата, предоставящи обществени услуги, чиято дейност е свързана и с аварийни разкопавания на територията на общината, предоставят в полза на Община Свиленград годишна гаранционна вноска като гаранция за качествено изпълнение на възстановителните работи, както следва:

- за дружества, предоставящи водоснабдителни, канализационни, топлоснабдителни, електроснабдителни, газоснабдителни услуги в размер на 5 000 лева

- за дружества, предоставящи телекомуникационни, пощенски или други подобни услуги в размер на 2 000 лева

Чл. 20 (1)/изм. Р-е №710/24.06.2010г./ В границата на урбанизираните територии след съставяне на протокол по чл. 17 с констатации за качествено изпълнени възстановителни работи, се възстановява 50 % от гаранционната вноска по чл.18.

(2) )/изм. Р-е №710/24.06.2010г./ При констатиране на некачествено изпълнение на възстановителните работи не се възстановява гаранционната вноска, внесена по реда на чл.18 на тази наредба.

Чл. 21 (1) Шест месеца след подписване на протокола по чл. 17 упълномощени от Кмета на Община Свиленград длъжностни лица извършват повторна проверка относно качеството на възстановителните работи и съставят констативен протокол.

(2) При констатиране на качествени възстановителни работи остатъкът от гаранционната вноска, внесена по реда на чл. 18, се възстановява на възложителя или дружеството, предоставящо обществени услуги

(3) При констатиране на некачествени възстановителни работи остатъкът от гаранционната вноска, внесена по реда на чл. 18, се задържа и се използва за извършване на възстановителните дейности.

Чл. 22. (1)/изм. Р-е №710/24.06.2010г./ Извън границата на урбанизираните територии след съставяне на протокол по чл. 18 с констатации за качествено изпълнени възстановителни работи се възстановява пълният размер на гаранционната вноска, внесена по реда на чл. 21 от наредбата.

(2) При констатиране на некачествено изпълнение на възстановителните работи се прилагат разпоредбите на чл.20, ал.2.

Чл. 23 (1) В края на месец декември, всяка календарна година комисия, назначена от Кмета на Община Свиленград извършва проверка по всички случаи на аварийни разкопавания от текущата календарна година, за които е констатирано некачествено изпълнение на възстановителните работи. При повторно констатиране на некачествени възстановителни работи от гаранционната вноска, внесена по реда на чл. 19., се задържат необходимите средства за извършване на възстановителни дейности, установени с протокол на комисията.

Глава седма

Административен контрол

Чл. 24 (1) В дирекция „Устройство на територията” се създава и поддържа общ регистър с информация за допуснатите строителни работи в имотите,публична общинска собственост, на територията на общината.

(2) Регистрите съдържат: разрешение за строеж, график за завършване на строителните работи и др.

Чл. 25 (1) Контролът по спазването на тази наредба се упражнява от кмета на общината или упълномощени от него длъжностни лица;

(2) Във връзка с изпълнение на функциите им по тази наредба, контролните органи по ал. 1 имат право:

1. на свободен достъп до строежите и съоръженията по време на извършване на строителните и монтажни работи;

2. да изискват всички необходими за проверките документи, данни, легитимация, писмени справки и обяснения от длъжностните лица в администрации, от участниците в строителството, от лицата на строежа, от специализираните контролни органи и дружества.

(3) Средствата, набрани от отчисления в размер на 50 на сто от събраните по тази наредба приходи за общинския бюджет, представляващи такси, цени на услуги, глоби и имуществени санкции се разходват само за изграждане и поддържане на пътната и техническата инфраструктура, собственост на общината, за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от съответните дирекции на общината при условия и по ред, определен със заповед на кмета на Община Свиленград.

 

Глава осма

Административно-наказателна отговорност
Чл. 26. Наказва се с глоба от 1000 до 5000 лева, ако по друг нормативен акт не е предвидено по-тежко наказание – участник в строителството, който:

1. извършва, разпореди или допусне извършването на СМР по тази наредба, без да уведоми за това Община Свиленград и без за това да е издадено съгласувателно писмо по чл. 5 на наредбата;

2. не изпълни писмено предписание или нареждане на контролен орган по тази наредба, издадено в рамките на неговата компетентност;

3. не осигури достъп, не представи необходимите документи, данни, легитимация и писмени справки на контролните органи;

4. засипе изградените или преустроени подземни мрежи или съоръжения без издадено разрешение за засипване по реда на наредбата;

5. не извърши възстановителните работи и не отстрани за своя сметка нанесените повреди на общинско имущество във връзка с осъществявани от него СМР по тази наредба в срока, определен от органите на общината.

Чл. 27. За други нарушения по тази наредба, както и предписанията, основани на нея, наказанието е глоба от 500 до 1000 лева, ако в друг нормативен акт не е предвидено по-тежко наказание.

Чл. 28. Ако нарушението по чл. 26 и по чл. 27 бъде продължено, след като е констатирано с акт или , ако в срока за издаване на наказателното постановление бъде извършено друго нарушение от същото лице, наказанието е глоба от 3000 до 5000 лева, независимо от наказанието по първото нарушение.

Чл. 29 (1)/изм. Р-е №710/24.06.2010г./ Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице налага имуществена санкция в размер от 5 000 до 50 000 лева на юридическо лице или едноличен търговец, който като:

1. /изм. Р-е №710/24.06.2010г./     възложител или дружество, предоставящо обществени услуги, изпълнили СМР, за които не са подали уведомление по реда на чл.4, ал.1 или на чл.8, ал.1;

2.      възложител на СМР или дружество, предоставящо обществени услуги , не изпълнили писмено предписание или нареждане на контролен орган по тази наредба, издадено в рамките на неговата компетентност;

3.      възложител или дружеството, предоставящо обществени услуги, което не осигури достъп или не се представят необходимите документи, данни, легитимация и писмени справки на контролните органи;

4. /изм. Р-е №710/24.06.2010г./ възложител или дружеството, предоставящо обществени услуги, засипят изградените или преустроени подземни мрежи или съоръжения, без издадено разрешение за засипване по реда на наредбата;

5. )/изм. Р-е №710/24.06.2010г./ възложител или дружеството, предоставящо обществени услуги, не извършат възстановителните работи и не отстранят за своя сметка нанесените повреди на общинско имущество във връзка с осъществявани от тях СМР по тази наредба в срока, определен от органите на общината, извън случаите на чл.10, ал.2 от тази наредба

(2) Санкциите по ал. 1 се налагат по реда на чл. 30 и 31 от наредбата.

Чл. 30 (1) Установяването на нарушения по тази наредба, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(2) Актовете за установяване на нарушенията по тази наредба се съставят от управомощени от кмета на общината, длъжностни лица от общинска администрация.

Чл. 31. Наказателните постановления се издават от кмета на общината.

 

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1 Наредбата се издава на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2, вр. чл. 22, ал. 4 и сл. от ЗМСМА, както и на основание чл. 71, 72 от ЗУТ.

§ 2 В Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги се правят следните изменения и допълнения , в Приложение №2 Раздел ІІ :

1. Отменя се досегашния текст в т.24, и се приема следния нов текст:

за издаване на съгласувателно писмо за разкопаване, съгласно Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване” - 10.00 лв.

Срок: 7 дни

2. Създава се нова т.24а със следния текст:

„за издаване на разрешение за засипване, съгласно чл.74, ал.2 от ЗУТ:

- за сградни отклонения, които се изпълняват от и за сметка на възложителя на основния строеж, който се захранва и остават негова собственост – 1,00 лв./м’, но не по малко от 15 лв.

- за общи мрежи и съоръжения – 5,00 лв./м’, но не по малко от 100 лв.
Срок: 3 дни
§ 3 В Наредба №1 за обществен ред се отменят чл.31 и чл.35

§ 4 )/нов Р-е №710/24.06.2010г./ В срок от един месец от приемане на решението на ОбС- Свиленград за изменение на НРУИСМР дружествата, предоставящи обществени услуги по смисъла на §1, т.3 от АПК, чиято дейност е свързана и с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи на територията на община Свиленград, предоставят инвестиционната си програма по чл.2, ал.1 за 2010 год.

§ 5 /нов Р-е №710/24.06.2010г./ В двумесечен срок от приемане на решението на ОбС- Свиленград за изменение на НРУИСМР, упълномощено от Кмета длъжностно лице, изготвя график за всички предстоящи до края на 2010 год. строително монтажни работи по чл.2, ал.2.

§ 6 /нов Р-е №710/24.06.2010г./ За периода от приемането на решението на ОбС- Свиленград за изменение на НРУИСМР до 31.12.2010 год. лицата, извършващи СМР по смисъла на НРУИСМР, са длъжни в срока по §4 да внесат 25% от дължимата гаранционна вноска по чл.19.

§7/нов Р-е №710/24.06.2010г./ Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба №23 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи /НРУИСМР/ влиза в сила от 01.07.2010 год.

Протоколист:……………………….......

/Цветелина Велкова/


Зам.председател на ОбС-Свиленград:........................................

/Атанас Атанасов/


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС- СВИЛЕНГРАД:.………………………….

ТК/ЦВ /Таня Коларова/Каталог: Obs -> ordinance
ordinance -> Правилник за организация и управление на Общински пазари в гр. Свиленград Глава 1 Общи условия
ordinance -> Решение №628/22. 02. 2010 г./ Глава първа Такси за ползвания от горите в общинския горски фонд Раздел І
ordinance -> Решение за промяна датата на последното редовно заседание на Общински съвет- свиленград за 2011 год
ordinance -> Решение за промяна на датата на последното редовно заседание на Общински съвет-гр. Свиленград за 2015г
ordinance -> Доклад за изпълнение план за действие
ordinance -> Наредба за символиката на град свиленград
ordinance -> Наредба №21 за опазване на околната среда на територията на Община Свиленград /изм с Р-е №233


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница