Н а р е д б а за опазване на общинската собственост и обществения ред изменена с Решениестраница1/2
Дата01.02.2018
Размер411.33 Kb.
  1   2


ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Н А Р Е Д Б А

ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И

ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД
(Изменена с Решение № 14 по Протокол № 1 от 27.01.2017 г. на Общински съвет – Благоевград)

Общи разпоредби
Чл. 1 (1)Тази наредба урежда опазването на общинската собственост и охраната на обществения ред на територията на Община Благоевград.

(2) Разпоредбите на настоящата Наредба са задължителни за всички физически и юридически лица които живеят, временно пребивават или управлението на които е на територията на общината.


Осигуряване и опазване на обществения ред

/изм. с Решение № 72 на Общински съвет по Протокол № 5 от 18.12.2015 година/ Чл. 2 Забранява се на обществено-обслужващите сгради, улиците, тротоарите, парковете, стадионите, културните и спортните зали, вътрешно-кварталните градинки, междублоковите пространства, в предназначените за общо ползуване части от сгради и др. 1. Хазартни игри.

При нарушение се налага глоба от 50 до 500 лева.

 1. Консумацията на спиртни напитки, бира и вино.

При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лева.

3. Миенето, гресирането и ремонтирането на моторни превозни средства.При нарушение се налага глоба от 50 до 500 лева.

4. Продажбата на бомбички (пиратки), хвърлянето им, както и хвърлянето и възпламеняването на други предмети и запалителни материали.При нарушение се налага глоба от 50 до 500 лева.

5. Поставяне на стари купета от автомобили, както и спрени от движение МПС.При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лева.

Чл. 3 (1) Не се разрешава поставянето на будки, павилиони, сергии, фургони и други за нуждите на търговията, битовото обслужване, информацията и други цели без разрешение от Общината и извън определените за целта места. Временните съоръжения за търговия и услуги, изграждани във връзка с официални празници, се прибират до 2 дни след празника.

При нарушение се налага глоба от 200 до 500 лева.

(2) Поставянето на временни търговски обекти върху общински терени или ползването на открити общински площи за търговски, рекламни и други цели става по ред, определен от Общински съвет със заплащане на наем или такса.При нарушение се налага глоба от 200 до 500 лева.

(3) Тези, които ползват гаражите си не по предназначение заплащат наем за ползване на общинска открита площ съгласно действащите към момента нормативни документи. Плащането за годината се извършва еднократно не по-късно от 31 март на текущата година.При нарушение се налага глоба от 200 до 500 лева.

(4) Не се разрешава поставянето на маси за открито сервиране в заведения и търговски обекти върху общински терени- тротоари, пешеходни пътеки и др., над площта определена с договора за наем на мястото.При нарушение се налага глоба от 500 лева.

При повторно нарушение – се прекратява договорът за наем на обекта.

(5) Устройването на базари, търговски изложения и др. подобни мероприятия , да става по ред определен от Общински съвет и след съгласуван с РСПАБ - Благоевград

При нарушение се налага глоба от 500 лева.
Чл. 4 (1) При зареждане на магазините се забранява престояване на стоките и амбалажа по тротоари, декоративни настилки, улици и др.

При нарушение се налага глоба от 100 лева.

(2) Зареждането с МПС на всички видове търговски обекти в Централна градска част /ЦГЧ/ да се извършва във времето от 24,00 ч до 7,00 ч.При нарушение се налага глоба от 100 до 500 лева.
Чл. 5 Забранява се:

1. Вдигането на шум в резултат на високо пеене, свирене, пускане на музика, строителни и производствени работи (чукане, рязане, пилене и т.н.), ползването на озвучителни уредби и на шумни апарати и машини / прахосмукачки, циклеши машини и др./ за периода от май до септември включително от 14.00 до 16.00 часа и от 23.00 до 7.00 часа и за периода от октомври до април включително от 14.00 до 16.00 часа и от 22.00 до 07.00 часа на обществени места, в жилищните сгради и в близост до тях. За тържества, уредени по домовете, във връзка със сключване на брак, рождени и именни дни и други чествувания предварително се уведомява председателя на етажната собственост, съответно председателя на домсъвета.При нарушение се налага глоба от 200 лева.

При повторно нарушение- глоба от 500 лева и временно ограничаване на работното време на обекта за срок от 1 до 6 месеца.

2. Сватбените тържества с изпълнение на оркестър по улиците на града без издадено разрешение от общината, както и използуването на звукови сигнали на моторни превозни средства при тези тържества за времето от 14.00 до 16.00 часа, с изключение за времето на празничните и почивни дни и от 22.00 до 07.00 часа.

При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лева.

3. Използуването на духови и други оркестри в общодостъпни заведения на открити тераси при сила на звука над 30 децибела в непосредствена близост до жилищни блокове и частни домове от 14.00 до 16.00 часа, с изключение за времето на празничните и почивни дни и от 22.00 до 07.00 часа.

4. Извършване на промишлена, складова и шумна търговска дейност и устройване на горивни устройства/ монтиране на котелни устройства в жилищните сгради и комплекси без писмено съгласие на живущите в съседство и решение на общото събрание на собствениците- отразено в протокол.

При нарушение се налага глоба от 200 лева.

5. Миенето на тераси с открити отходни улуци изведени към улиците без да се вземат мерки за предпазване на преминаващите пешеходци.При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лева.

6. Инсталирането и престояването на маси за открито сервиране в обществените пространства – тротоари и др. в часовете от 22,00 ч до 6,00 часа сутринта , когато обектът се намира в непосредствена близост до жилищна сграда – на тротоара и площадки пред блоковите пронстранства.

При нарушение се налага глоба от 200 лв.

При повторно нарушение –се прекратява дейността на обекта в срок до 6 месеца.

7. Работата на заведения като: нощни барове, дискотеки, клубове и др. питейни заведения, находящи се в жилищни сгради в периода за м.октомври до м.април , /включително/ от 22,00 ч. до 7,00 часа , и от м. май до м.септември /вкл/ от 23,00 ч.до 7,00 часа.

При нарушение се налага глоба от 200 лв до 500 лв.

При повторно нарушение – се прекратява дейността на обекта в срок до 6 месеца.

8. Пеене, пускане на музика на открито и използване на озвучителна техника без разрешение на Кмета на общината.

При нарушение - се налага глоба от 200 до 500 лева.

При повторно нарушение и всяко следващо – се налага глоба от 2000 до 5000 лева и отнема в полза на държавата на озвучителната техника
Чл. 6 Забранява се търговската дейност в следните случаи:

1. Приготвянето и продажбата на открито без разрешение от РИОКОЗ на хлебни, месни и млечни продукти, закуски и непакетирани сладкарски изделия.При нарушение се налага глоба от 50 до 300 лева.

2. Продажбата на алкохол, тютюн и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни.При нарушение се налага глоба от 500 лева.

3. Продажбата на алкохол в учебни, възпитателни, здравни, лечебни заведения и общежития, както и на младежки забави, спортни игри и други подобни.При нарушение се налага глоба от 500 лева.

4. Продажбата на тютюн и тютюневи изделия в детски, учебни и здравни заведения, както и в търговски обекти, намиращи се на отстояние 200 м. от тях.При нарушение се налага глоба от 500 лева.

5. Продажбата и сервиране на спиртни напитки, цигари и вредни за здравето вещества на лица до 18 години.При нарушение се налага глоба от 500 лева.

6. Продажбата на еротична и порнографска литература на лица до 18 години.При нарушение се налага глоба от 500 лева.

7. Открито излагане и продажбата на еротична и порнографска литература.При нарушение се налага глоба от 500 лева и отнема в полза на държават..

8. Търговска дейност по улиците, площадите, пазарите и обществените места без разрешение от Общината по установения ред и без платена такса или наем.При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лева.

При повторно нарушение – глоба от 200 до 500 лева.

9 Продажбата без необходимите разрешителни документи съгласно действащата нормативна уредба, инструкция за начина на употреба, сертификат за качеството и състава на бомбички (пиратки) и други пиротехнически стоки.При нарушение се налага глоба от 50 до 300 лева и отнема в полза на държавата.

При повторно нарушение – глоба от 300 до 500 лева и отнема в полза на държавата.

10 Продажбата на пиротехнически стоки на малолетни и непълнолетни до 16 години.При нарушение се налага глоба от 50 до 300 лева и отнема в полза на държавата.

При повторно нарушение – глоба от 300 до 500 лева и отнема в полза на държавата.

Чл. 6а Забранява се употребата на пиротехнически изделия в превозни средства, закрити помещения, в близост до болници, детски градини, леснозапалителни материали, както и в близост до онглийските дворове на сградите.
При нарушение се налага глоба от 20 до 300 лв
/изм. с Решение № 72 на Общински съвет по Протокол № 5 от 18.12.2015 година/ Чл. 7 (1) Достъпът на малолетни и непълнолетни на обществени места във вечерните часове да бъде при следния режим:

 1. Лица до 14 години без придружител могат да престоят до 20:00 часа целогодишно;

 2. Лицата навършили 14 години, но не са навършили 18 годишна възраст могат да престояват без придружител до 22:00 часа целогодишно.

(2) Родители, попечители или други лица, които полагат грижи за дете, които не могат да го придружат и не са осигурили пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места се наказват както следва:

  1. Ако детето не е навършило 14 годишна възраст, глоба от 100 до 300 лева;

  2. Ако детето е навършило 14 години, но не е навършило 18 годишна възраст, глоба от 100 до 300 лева.

При повторно нарушение по т. 1 и т. 2 глоба е от 300 до 600 лева.

Чл. 8 Ръководителите на търговски фирми, учреждения, ведомства и обществени организации се задължават:

/посл. изм. с Решение 260 на Общински съвет по Протокол 13 от 29.10.2010 година/ Ал.1 Ръководителите на търговски фирми, учреждения, ведомства и обществени организации се задължават:

1. Да поставят фирми, надписи, реклами и др, на фасадите на сградите и прилежащите територии и зелени площи само след одобряване от органите на Общината при спазване на действащата нормативна уредба.

При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лева.

2. Да поддържат в изправност и добро естетическо състояние светлинните реклами, рекламните надписи и изображенията по стените на сградите, евакуационно осветление, светещи надписи “Изход” и указателните табели за евакуация.При нарушение се налага глоба от 50 до 200 лева.

3. Да поставят на видно и достъпно място в обектите си за търговия, услуги и питейните заведения табелки с регламентираното работно време, трите имена и адреса на управителя (собственика) на обекта, издадените лицензи и документи за категоризация, уредите за първоначално пожарогасене и плановете за евакуация от помещенията за масово пребиваване.При нарушение се налага глоба от 50 до 200 лева.

4. Да прекратяват музикалното озвучаване на заведенията след 22.00 часа, с изключение на обекти, съгласувани с Общината и РИОКОЗ, като нощни барове и дискотеки при стриктно спазване на санитарно-хигиенните норми за пределно допустими шумови нива.При нарушение се налага глоба от 50 до 200 лева.

При повторно нарушение – глоба от 200 до 500 лева и ограничаване работното време със заповед на Кмета за срок от 1 до 6 месеца.

5. При регламентирано работно време след 22,00 часа да вземат необходимите мерки за недопускане на нарушения на обществения ред в заведенията, да не допускат надвишения капацитет на увеселителните и заведения такива за обществено хранене,нарушаване на нормативно определените нива за шум, както и паркирането на автомобили пред изхода им.


При нарушение се налага глоба от 300 до 500 лева


При повторно нарушение се налага глоба от 500 лева и ограничаване на работното време на обекта за срок от 1 до 3 месеца със Заповед на Кмета.
6. При нарушения на обществения ред в заведенията за хранене и развлечение, назначените от управителите им служители, отговарящи за реда и сигурността са длъжни да вземат мерки за отстраняване на нарушителите, а при невъзможност, да търсят за съдействие органите на полицията.

При нарушение се налага глоба от 50 до 100 лева

7. Забранява се продажбата и сервирането на алкохол на лица в явно нетрезво състояние.При нарушение се налага глоба от 50 до 100 лева

/Прогласена за нищожна в редакцията по Решение 80 на Общински съвет Благоевград по Протокол 3 от 27.03.2009 година, с Решение 3067/01.03.2011 година по дело 12420/2010 година по описа на ВАС/ /посл. изм. с Решение 260 на Общински съвет по Протокол 13 от 29.10.2010 година/ Ал. 2 Собствениците и наемателите на заведения за хранене и развлечения, на които съгласно чл.6, ал.2 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Благоевград е удължено работното време със заповед на Кмета на общината се задължават :

1. Да поставят технически средства/видеокамери/ за наблюдение и контрол в радиус 20 м. на външния вход и подхода към обекта.

2. Да поставят информационни табели , с които да се уведомяват посетителите, че са монтирани технически средства за наблюдение и контрол, без да се уточнява местоположението им.

3. Да съхраняват видеозаписите не по-малко от 14 дни след извършването им, с изключение случаите, когато те съдържат данни за извършено нарушение на обществения ред или престъпление.

4. Да предават на правоохранителните органи записите съдържащи данни за извършено нарушение на обществения ред или престъпление.

/Прогласена за нищожна в редакцията по Решение 80 на Общински съвет Благоевград по Протокол 3 от 27.03.2009 година, с Решение 3067/01.03.2011 година по дело 12420/2010 година по описа на ВАС/ /посл. изм. с Решение 260 на Общински съвет по Протокол 13 от 29.10.2010 година/ Ал. 3 За изпълнение на задълженията по ал.2 да се спазват изискванията на Закона за частната охранителна дейност, Закона за защита на личните данни и другите нормативни актове уреждащи охранителната дейност.

/Прогласена за нищожна в редакцията по Решение 80 на Общински съвет Благоевград по Протокол 3 от 27.03.2009 година, с Решение 3067/01.03.2011 година по дело 12420/2010 година по описа на ВАС/ /посл. изм. с Решение 260 на Общински съвет по Протокол 13 от 29.10.2010 година/ Ал. 4 При неизпълнение задълженията по ал.2 заповедта на кмета по чл.6, ал.2 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Благоевград се отменя.Опазване на собствеността и общинската инфраструктура


Чл. 9 Лицата, които повреждат общински имоти, когато деянието не съставлява престъпление по Наказателния кодекс на Република България, се наказват по тази наредба, независимо от имуществената отговорност за причинените вреди.

Чл. 10 Забранява се нанасянето на вреди върху сградите, инфрастуктурните и рекламни съоръжения както следва:

1. Разлепването на афиши, реклами, съобщения, обяви, некролози, нагледни агитационни материали и други подобни извън определените за целта места.При нарушение се налага глоба от 50 до 300 лева.

2. Повреждането на пътни знаци, указателни табели на протовопожарни хидранти- “ПХ”, обяви, реклами, нагледни агитационни материали и други подобни, поставени на определените за целта места.При нарушение се налага глоба от 50 до 200 лева.

3. Писането и драскането по фасадите на сградите, оградите, пътните знаци и пътните съоръжения, както и лепенето върху тях на афиши и други материали.При нарушение се налага глоба от 100 лева и отвеждане в РПУ.

4. Чупенето и повреждането на фенери, лампи и осветителни тела, както и кражби и нанасянето на повреди на съоръженията на уличното и парково осветление.При нарушение се налага глоба от 300 до 500 лева и отвеждане в РПУ.

Чл. 11 Наказват се по тази наредба лицата, които не почистват афиши, реклами, съобщения, обяви, нагледни агитационни материали и други подобни извън определените за целта места и време, снега пред изхода на сградите, както и опесъчаването на почистените места и лицата, които повреждат пътните, тротоарните, градинските и парковите настилки, телефонните апарати за обществено ползуване, афишни площи, скулптурно-декоративните елементи, сградите, пътните съоръжения и принадлежности на уличната, пътна и алейна мрежа, освен ако за нарушението не е предвидено по-голямо наказание по други закони или нормативни актове.

При нарушение се налага глоба от 500 лева лева и възстановяване стойността на повреденото имуществото.
Опазване на обществения ред и чистотата при провеждане на събрания, митинги, манифестации и други масови прояви

Чл. 12 (1) Събрания, митинги и манифестации могат да се провеждат от граждани, от сдружения, от политически и други обществени организации по реда и при спазване изискванията на Закона за събранията, митингите и манифестациите.

(2) Организаторите на масови обществени мероприятия отправят писменно уведомление до Кмета на общината и до органите на РПУ два дни предварително.

(2) В уведомлението за провеждане на събрание или митинг се посочват пълното наименование на организатора и неговото седалище, точните имена и адреси на представляващите го лица, както и техните изборни длъжности; целта, мястото, времето на провеждане и предполагаемия брой на участниците.

(4) В уведомлението за провеждане на манифестация освен данните по предходната алинея се посочва и пътя на движението й.

(5) При нарушение се налага глоба от 100 до 500 лева.

Чл. 13 (1) Организаторите на обществено-политически, протестни и др. масови прояви на открито се задължават да спазват предварително заявените на Общината място, време и маршрут на движение, като носят отговорност за осигуряване на необходимия обществен ред при провеждането им, чистотата на ангажираните площи след края на съответната проява, както и опазването на общинските имоти от повреждане и унищожаване.

(2) Органите на общинската администрация, със съдействието на полицията взимат необходимите мерки за нормалнато протичане на проявата, осигуряване на обществения ред и безопасността на движението.

(3) При нарушения на задълженията по ал.1, контролните органи съставят актове на нарушителите.

(4) При нарушение се налага глоба от 100 до 500

Чл. 14 При провеждане на спортни и други масови прояви по стадиони, спортни зали и др. обществени места се забранява: внасянето на предмети, които при употреба биха застрашили живота и здравето на други лица (боксове, вериги, тояги, стъклени бутилки и др.); хвърлянето на бомбички, ракети и др. подобни запалителни предмети, както и допускането на лица в нетрезво състояние.

При нарушение са налага глоба от 100 до 500 лева.

Чл. 15 Забранява се построяването на естради и палатки по улиците, площадите, междублоковите пространства и др. обществени места без разрешение на Общината съгласувано с РСПАБ Благоевград.

При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лева.

Чл. 16 (1) Задължават се посетителите на театри, кина, търговски обекти, хотели, бани и др. обществени заведения да спазват установените правила за вътрешния ред.

(2) Нарушителите на обществения ред в държавните, културните и увеселителни заведения (театри, кина, музейни сгради и зали, художествени галерии, игрални и спортни зали, игрища и стадиони), заведения за обществено хранене, обектите за търговия и услуги се отстраняват от техните служители, а при нужда със съдействието на полицията.(3) При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лева.
Правила за ползване на обществен транспорт и паркиране на превозни средства върху общински терени

/изм. с Решение № 72 на Общински съвет по Протокол № 5 от 18.12.2015 година/ Чл. 17 (1) Гражданите, при ползване на градския обществен транспорт, нямат право: 1. Да консумират спиртни напитки, бира и вино.

 2. Да пушат.

 3. Да превозват кучета и други животни.

 4. Да замърсяват и повреждат превозните средства.

 5. Да превозват лесно запалими течности и газове

При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лева.

(2) След качването в превозното средство, пътникът е длъжен незабавно да се снабди с билет. Пътник без билет заплаща освен цената на билета и глоба в размер от 2,50 до 10 лева.

(3) Лица, които нарушават обществения ред и спокойствието на пътниците, се свалят на следващата спирка със съдействието на органите на РПУ и контролните органи по транспорта и им се налага глоба.

При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лева.

(4) Тръгването и пристигането, както и маршрутите на автобусите за вътрешно-градския и междуселищен транспорт се определят от Общината.При неспазване на съгласуваните разписания и маршрути на превозвача се налага глоба от 20 до 200 лева.

При повторно нарушение – глоба от 200 до 500 лева и отнемане правото на превози в Общината.

(5) Местостоянките на таксиметровите автомобили обслужващи вътрешно-градски и междуселищни линии се определят по схема приета с решение на Общински съвет по предложение на Кмета на Общината и / или Началника на РПУ.Чл.17а (1) Спирането на пътни превозни средства за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт за качване и слизане на пътници е разрешено само на сигнализираните за тази цел спирки.

(2) Когато спирките са оформени със специално уширение на пътното платно, водачът на нерелсово превозно средство за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт е длъжен да спира в това уширение, а когато такова няма да спира възможно най- близо до границата на платното за движение.

(3) Промените в общинската транспортна схема се осъществяват съгласно изискванията на Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (изм. ДВ. бр.44 от 10 юни 2011 г.).

При нарушение на разпоредбите на ал. 1 и ал. 2 се налага глоба от 50 до 200 лева.

При повторно нарушение на разпоредбите на ал. 1 и ал. 2 се налага глоба от 200 до 500 лева.
Чл. 17б (1) Забранява се спирането на превозно средство за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт във втори ред и от лявата страна на улиците по посока на движението за слизане и качване на пътници.

(2) Забраната по ал. 1 се отнася и за таксиметровите автомобили и за микробуси, превозващи пътници.

(3) Таксиметровите автомобили изчакват пътници само на означените за това места.

(4) Леките таксиметрови автомобили могат да спират за престой и паркиране за изчакване на пътници на всички паркинги, като заемат места за паркиране без зоните за движение и маневриране и на всички улици в града, на които няма наложена забрана за престой и паркиране. При спиране за престой и паркиране в платените паркинги или в „синя зона“ шофьорите на таксиметровите автомобили не се освобождават от заплащане на установената такса.

При нарушение на разпоредбите на ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 се налага глоба от 20 до 200 лева.

При повторно нарушение на разпоредбите на ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 се налага глоба от 200 до 500 лева.Чл. 18 (1) Забранява се унищожаването на общинска собственост като: тротоари, зелени площи, площади, декоративни пешеходни плочници и др. чрез движение, паркиране, домуване или по друг начин от пътни превозни средства, поставяне на сергии или други тежки предмети.

При нарушение се налага глоба от 50 до 200 лева.

При повторно нарушение се налага глоба от 200 до 500 лева.

(2) За обслужване на банки и финансови институции, както и за достъп до домовете на живущите в ЦГЧ се издават пропуски от Кмета на Общината за времето до 10.00 ч.; от 14.00 до 16.00 ч. и след 22.00 часа.При нарушение се налага глоба от 50 до 200 лева.

При повторно нарушение – глоба от 200 до 500 лева.

(3) Пропуските за живущите в ЦГЧ се издават без заплащане на такса, срещу предоставено копие от регистрационния талон на МПС, регистрирано на съответния адрес.

(4) Еднократни пропуски за извършване на неотложни дейности, се издават за времето до 10.00 часа, от 14.00 часа до 16.00 часа и след 22.00 часа, като същите да не бъдат със срок повече от 5 дни.

При нарушение се налага глоба от 50 до 200 лева.

При повторно нарушение – глоба от 200 до 500 лева.

(5) Издаването на пропуски става по ред, определен от Кмета на Общината след предварително заплащане на такса съгласно действащата нормативна уредба.


Чл. 18а. (1) Престоят и паркирането са забранени във всички случаи на чл. 98 от ЗДвП.

(2) Престоят и паркирането са забранени и:

1. на таксиметровите местостоянки, определени с решение на общинския съвет, с изключение на регистрираните таксиметрови автомобили.

2. на служебни паркинги, разположени на общинска територия, освен в случаите на писмено съгласие на ползвателя.

(3) Освен в случаите на ал. 2, паркирането е забранено и:

1. в паркове, градини и зелени площи, освен в случаите, когато на територията им има специално обособени и обозначени за това места.

2. пред стълбища и проходи, входове и изходи, около туристически и исторически места, спортни съоръжения и др. които са пешеходни зони, когато се затруднява движението на пешеходците.

3. около съдове за смет по начин, възпрепятстващ сметосъбирането.

4. около противопожарни кранове по начин, възпрепятстващ използването им.

При нарушение на забраната по ал. 2 и ал. 3, т. 2, т. 3 и т.4 се налага глоба от 50 до 200 лева.

При повторно нарушение на забраната по ал. 2 и ал. 3, т. 2, т. 3 и т.4 се налага глоба от 200 до 500 лева.
Чл. 19 (1) Могат да бъдат ползвани места срещу заплащане за паркиране по улици, площади и паркинги – общинска собственост, за служебни нужди от институции, юридически лица и еднолични търговци.

(2) Редът и условията за определяне и ползване на местата за служебни нужди се регламентират от Кмета на Общината с писмена заповед.

(3) Не се допуска преотстъпване или пренаемане срещу заплащане на местата по ал.1 и 2.

(4) Не се допуска паркирането на МПС на места, означени за служебно ползване, освен за автомобили, определени от ползвателя на местата, снабдени от Общината с пропуски по образец.При нарушения – глоба от 20 до 200 лева.

Каталог: files -> ObS -> Naredbi
Naredbi -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
ObS -> За взаимоотношенията с крайните потребители на “михайлов тв” оод
ObS -> Bulgaria spurs official tottenham hotspur supporters club
ObS -> AgroBioInstitute Centre of Excellence in Plant Biotechnology
Naredbi -> I общи положения Чл. (1) Настоящата наредба следва мерките и дейностите към тях, предвидени в „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Благоевград”
Naredbi -> За отглеждане на животни на територията на община благоевград б л а г о е в г р а д, 2 0 0 6 г о д и н а
Naredbi -> Решение №119/30. 04. 2009 г. Настоящата наредба е изменена с Решение №282/26. 11. 2010 г. Глава I общи положения


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница