Н а р е д б а за реда за придобиване, управление истраница1/5
Дата21.01.2018
Размер0.6 Mb.
  1   2   3   4   5
Н А Р Е Д Б А
ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И


РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Антоново, 2011 годинаГЛАВА ПЪРВА


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1./1/ С тази наредба се уреждат редът и условията за придобиване, управление и разпореждане с имуществото – собственост на Община Антоново както и конкретните правомощия на Кмета на Общината, кметовете на кметствата и кметските наместници по населените места на общината в съответствие със Закона за общинската собственост и други разпоредби на действащото законодателство.

/2/ Общинската собственост се управлява в интерес на населението на общината и в изпълнение на стратегията и общинския план за развитие, под общото ръководство и контрол на Общинския съвет.

/3/ Общинската собственост се използва съгласно разпоредбите на закона, с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението й и за нуждите, за които е предоставена.

Чл.2. Наредбата не се прилага:

1. при разпореждане с общинско имущество, извършвано по реда и условията на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

2. по отношение на общинското имущество, включено в капитала на търговски дружества;

3. при упражняване от общината на правата й на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества;

4. при отдаване под наем и продажба на общинските жилища;

5. при предоставяне на концесии върху обекти – публична общинска собственост;


6. при упражняване от общината на правата й като собственик на общинските предприятия.


Чл.3. /1/ Общинската собственост е публична и частна.

/2/ Промяната в предназначението на обектите общинска собственост от публична в частна се извършва с решение на ОбС, взето с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците, а от частна в публична с мнозинство повече от половината от общия им брой.

/3/ части от имоти – публична общинска собственост могат да се обявяват за частна общинска собственост, само ако не пречат за използването на имота по предназначението му и не препятстват осъществяването на дейностите, за които е предоставен с решение на Общинския съвет.

/4/ Предложенията по предходната алинея се правят в писмена форма от кмета на общината. Предложението трябва да съдържа: вида и местонахождението на имота, акта за общинска собственост, мотиви, обосноваващи предложението.

/5/ Общи или подробни устройствени планове или техни изменения, засягащи недвижим имот, публична общинска собственост, когато предвиждат мероприятия, които налагат промяна на публичната в частна общинска собственост, се одобряват след решение на Общинския съвет.

/6/ Промяна в предназначението на общинските имоти, което не води до промяна в характера на собствеността от публична в частна, се извършва с решение на Общинския съвет, взето с обикновено мнозинство.Чл.4. /1/ Имотите и вещите - публична общинска собственост, земите от общинския поземлен фонд и горите и земите от общинския горски фонд, не могат да се придобиват по давност.

/2/ Имотите и вещите – публична общинска собственост, не могат да се отчуждават и да се прехвърлят в собственост на други лица. Имоти – публична общинска собственост, могат да се обременяват с ограничени вещни права само в случаите, определени със закон.

/3/Собствеността върху имоти публична общинска собственост, не подлежи на възстановяване.

/4/ Имотите публична общинска собственост не могат да се включват в капитала на търговски дружества с общинско имущество.

/5/1.Застроените имоти – публична общинска собственост задължително се застраховат. Общинският съвет определя имотите частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.

2. Застрахователните вноски се предвиждат по бюджетите на общината или на съответните организации и юридически лица на бюджетна издръжка, на които имотите са предоставени за управление. Застрахователните вноски за имотите, предоставени под наем, за ползване или на концесия, са за сметка на наемателите, ползвателите и концесионерите.Чл.5./1/ Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи – общинска собственост, се извършват под общото ръководство и контрол на общинския съвет.

/2/ Управлението с имотите на територията на общината, извън тези по чл. 14, ал. 2 и 3 се осъществява от кмета на общината.

/3/ Кметовете на кметства и кметските наместници се включват в състава на комисиите по провеждането на търговете или конкурсите в случаите когато се извършва предоставяне под наем или разпореждане с имоти на територията на кметството.

/4/ Общинският съвет приема стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си по предложение на кмета на общината. Стратегията определя политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината.

/5/ Общинският съвет ежегодно приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва актуализация на общинския бюджет.

/6/ Ежегодно с приемането на бюджета за текущата година, кметът на общината съставя и предоставя на общинския съвет отчет за изпълнението на програмата по предходната алинея, за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление по видове и категории обекти.

/7/ Стратегията по ал. 4 и програмата по ал. 5, както и промените в тях се обявяват на населението чрез поставяне на таблото за обяви в сградата на общинска администрация и публикуване на интернет страницата на общината.

/8/ Актовете на общинския съвет и на кмета за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, подлежат на контрол и могат да бъдат оспорвани по реда на чл. 45 от ЗМСМА.

Каталог: raw -> uploads -> Antonovo -> Programi Naredbi
Programi Naredbi -> Инструкция за докумeнтационната и деловодната дейности в общинска администрация 2010 година раздел първи
Antonovo -> По ред Наименование на обекта
Antonovo -> У в е д о м л е н и е за инвестиционно предложение
Programi Naredbi -> Н а р е д б а за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Антоново
Antonovo -> Мотиви към проект на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Антоново по чл. 225а от зут
Antonovo -> На 17 януари 2017 г. Община Антоново организира тържественото честване
Programi Naredbi -> Община антоново наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община антоново


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница