Н а р е д б а за търговската дейност на територията на Община ХаджидимовоДата19.11.2018
Размер67.02 Kb.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАДЖИДИМОВО

2933 гр. Хаджидимово, ул. “Димо Хаджидимов” № 46, тел.: 07528/8922; 0882808474; факс: 07528/8920

е-mail: obshtina_Hadjidimovo@mail.bg
Н А Р Е Д Б А
за търговската дейност на територията на Община Хаджидимово


I.Общи положения

Чл. 1 /1/ С тази наредба се уреждат реда и условията за извършване на търговска дейност и функциониране на търговските и туристическите обекти на територията на Община Хаджидимово.

/2/ По смисъла на тази наредба “търговски обекти” са:

магазини за търговия с хранителни и нехранителни стоки, сервизи и ателиета за услуги, складове за търговия на едро, павилиони, съоръжения за разносна търговия и др.

/3/ По смисъла на тази наредба “туристически обекти “ са :

-средства за подслон и места за настаняване : хотели, семейни хотели, самостоятелни стаи, туристически хижи и др.

-заведения за хранене и развлечения-ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници, дискотеки, барове.

II.Разкриване на търговски и туристически обекти

Чл. 2.Търговски и туристически обекти могат да се разкриват и стопанисват от физически и юридически лица, регистрирани по действащото законодателство.

Чл. 3. Когато търговският или туристическият обект е завършен строеж, ползването се разрешава след регистрирането му по реда на Наредба №2 / 31.07.2003 год. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите и чл. 177 от ЗУТ, съгласно неговата категория.

Когато за изпълнението на обекта не се изисква разрешение за строеж по смисъла на чл. 56 от ЗУТ, същият може да бъде разкрит, ако притежава разрешение за поставяне на основание чл. 56 от ЗУТ.III.Общи изисквания към търговските и туристическите обекти
Чл. 4 /1/ На входа на обекта задължително се поставя надпис на български език със следната информация : фирма и седалище на търговеца, работното време на обекта, име и фамилия на управител, адрес и телефон.

/2/ В заведенията за хранене и развлечения задължително се осигуряват необходимия брой лист -и карт –меню съгласно изискванията на Закона за туризма.

/3/ В търговските обекти се поставят етикети на продаваните стоки, съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите.

/4/ В ателиетата за услуги на видно място се поставя ценоразпис на предлаганите услуги. При извършване на услуги извън ателието, търговецът е длъжен да покаже на клиента ценоразписа, по който работи.

/5/ Търговецът е длъжен да осигури и държи в обекта на разположение на контролните органи следните документи :

1.Документи за регистрация на фирмата и регистрация по БУЛСТАТ

2.Документ за правомерното ползване на обекта-статут, документ за собственост или договор за наем.

3.Удостоверение за категоризация /за туристическите обекти/

4.Регистър за нощувките /за местата за настаняване/

5.Разрешително за търговия с тютюн и тютюневи изделия /при продажбата им/

6.Копия от документи за платени годишни такси за продажби на алкохолни напитки и /или/ тютюневи изделия / при продажбата им/

/6/.При извършване на търговската си дейност собствениците на фирми са длъжни да осигурят спазване на всички изисквания, посочени в съответната нормативна уредба.

Чл.5.Забранява се търговската дейност в следните случаи :

1.Приготвянето и продажбата на открито без разрешение от РИОКОЗ на хлебни, месни и млечни продукти, закуски и непакетирани сладкарски изделия.

2.Продажбата на алкохолни напитки и тютюневи изделия на лица до 18 год.

3.Продажбата на алкохолни напитки и тютюневи изделия на територията на детски, учебни и здравни заведения.

4. Продажбата на еротична и порнографска литература на лица до 18 години, както и откритото и излагане.

5.Продажбата на пиротехнически изделия на лица до 18 години, както и употребата им в превозни средства, закрити помещения, в близост до здравни заведения, детски градини, до леснозапалими материали и на други места, създаваща опасност за живата и здравето на гражданите.
IV. Работно време на туристическите обекти
Чл. 6. /1/ Работното време на заведенията за хранене и развлечения се определя със заповед на стопанисващия обекта, при спазване на следните изисквания :

-от ноември до март вкл.-от 6,00 до 23,00 часа, като музиката се прекратява в 22,30 часа.

-от април до октомври вкл. от 6,00 до 24,00 часа, като музиката се прекратява в 24,00 часа.

/2/ По изключение заведенията за хранене и развлечения, които не се помещават в жилищни сгради, могат да имат удължено или непрекъснато работно време със заповед на Кмета на Общината, при спазване на следната процедура:

Стопанисващият обекта подава заявление по образец, с приложени следните документи:

1.Удостоверения за актуална фирмена регистрация и регистрация по БУЛСТАТ

2.Писмено становище от РИОКОЗ Благоевград за съответствие на условията в обекта с хигиенните и шумови норми

3.Писмено становище от РС”ПАБ” за съответствие на обекта с противопожарните изисквания

4.Писмено становище от РПУ Гоце Делчев за липса на установени нарушения на обществения ред в обекта по вина на собственика или персонала през предходните 6 месеца, както и за констатирано очевидно надвишаване на капацитета на заведението, посочено в удостоверението за категоризация.

5.Правилник за вътрешния ред в обекта, с описани задължения на персонала, мерки за недопускане нарушения на обществения ред, противопожарната безопасност, пропускателен режим и охрана на обекта.

6. Договор за охрана на обекта

Заявлението, с приложените към него документи, се разглежда в 14 дневен срок от постоянна комисия с председател зам. кмет и членове представители на РИОКОЗ, РС”ПАБ”, РПУ и легитимна браншова организация. При положително решение на комисията Кмета издава заповед за удовлетворяване на искането. Заповедта за удължено или непрекъснато работно време е безсрочна.

Основание за отказ е само липса на някой от изискващите се документи.

При констатирано нарушение на Наредбата и след мотивирано предложение на съответния контролен орган действието на заповедта се прекратява.

/3/ Забранява се работата на заведения за хранене и развлечения, находящи се в жилищни сгради от 22,00 до 07,00 часа в периода ноември-март и от 23,00 до 07,00 часа в периода април-октомври.

Чл.7.Работното време на магазините се определя със заповед на стопанисващия обекта, като се спазват изискванията за осигуряване спокойствието и сигурността на гражданите.
V.Амбулантна търговия

Чл.8./1/. Амбулантна търговия е търговията на дребно на публични места-улици, тротоари, площади и др., извършвана:

-в или от превозни средства

-на сергии, палатки и др. подобни

/2/.Местата за амбулантна търговия се определят със заповед на Кмета по предварително одобрена от главния архитект схема.

/3/Не се разрешава извършване на амбулантна търговия без издадено от Кмета разрешение.

/4/Не могат да бъдат предмет на амбулантна търговия :

-стоки, които поради характера на предлагане могат да са опасни за здравето на потребителя

-лекарства , лекарствени материали и продукти

-петролни продукти

-други стоки, за които е предвидена забрана в нормативен акт

VI.Ползване на открити площи за търговски цели
Чл. 9./1/ Ползването на общинска площ за търговски цели е разрешено само след подписване на наемен договор с Община Хаджидимово.

/2/ Към молбата за подписване на наемен договор се прилагат следните документи:  1. Удостоверение за актуална съдебна регистрация на фирмата

  2. Копие от регистрацията по Булстат

  3. /отменена с Решение № 190 от 28.10.2016 г./

  4. Копие от договор за наем на открита площ за предходен период /при наличие на такъв/

  5. Скица с мащаб 1:250 за исканата площ

/3/ Подадените документи по ал. 2 се разглеждат от назначена от Кмета комисия, която в едномесечен срок предлага или отхвърля подписването на наемен договор.

/4/ След подписване на наемния договор Община Хаджидимово издава удостоверение по образец, което задължително се съхранява в обекта и се представя на контролните органи.


VII. Контролни органи

Чл.10./1/.Контрол по изпълнение на Наредбата се възлага на Кмета на Община Хаджидимово и на Началника на РПУ Гоце Делчев.

/2/.Органите по ал. 1 определят със заповед длъжностните лица, които могат да съставят актове за установени нарушения на Наредбата.

/3/.Контролните органи по предходните алинеи са длъжни да съставят констативни протоколи и актове на нарушителите в съответствие с предоставените им правомощия.

/4/.Установяването на нарушенията, съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда предвиден със Закона за административните нарушения и наказания.

VIII.Административно наказателна отговорност

Чл. 11 /1/. При констатирани нарушения на раздел III се налага глоба в размер от 500 лева, а при повторност на нарушенията - 2000 лева.

/2/. При констатирани нарушения на раздел IV се налага глоба в размер от 100 до 500 лева на търговеца или временно ограничаване на работното време на обекта за срок от 1 до 6 месеца.

/3/.При констатирани нарушения на раздел V се налага глоба от 20 до 100 лева.

/4/. При констатирани нарушения на раздел VI се налага глоба от 50 до 200 лева, а при повторност на нарушенията - от 100 до 300 лева.

Чл. 12. За нарушения, извършени при осъществяване на стопанска дейност от фирми и други стопански субекти отговарят лицата, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени.IX. Заключителни разпоредби
&1.Настоящата Наредба се приема на основание чл. 76,ал.3 от АПК във вр. с чл.21, ал.2 от ЗМСМА и влиза в сила от датата на влизане в сила на Решението на Общински Съвет – Хаджидимово.

&2.Настоящата Наредба отменя Наредба за търговската дейност на територията на Община Хаджидимово, приета с Решение № 148 Протокол № 12/17.2008 год. от заседание на Общински съвет Хаджидимово. Изменена с Решение № 190 по Протокол № 16 от 28.10.2016 г.
Каталог: naredbi
naredbi -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
naredbi -> Решение на Общинския съвет
naredbi -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
naredbi -> Информация предоставена от българските спортни федерации
naredbi -> Първа общи положения ч
naredbi -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
naredbi -> Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
naredbi -> Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница