N-pyrrolyl hydrazide-hydrazones as a target molecule for fighting neurodegenerative diseasesДата08.06.2017
Размер239.69 Kb.
#23081
XIV Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти

I-1
N-ПИРОЛИЛ ХИДРАЗИД-ХИДРАЗОНИТЕ КАТО ТАРГЕТНА МОЛЕКУЛА ПРИ ПОВЛИЯВАНЕ НА НЕВРОДЕГЕНЕРАТИВНИ ПРОБЛЕМИ
N-PYRROLYL HYDRAZIDE-HYDRAZONES AS A TARGET MOLECULE FOR FIGHTING NEURODEGENERATIVE DISEASES
Д. Цанкова*, М. Георгиева*, С. Владимирова**
* Медицински университет - София
**Химикотехнологичен и металургичен университет
The story of monoamine oxidase (MAO) and its inhibitors is particularly fascinating over the past 75 years. Monoamine oxidase (MAO) is recognized as an enzyme of crucial interest to pharmacologists. Its main purpose includes catalysis of major inactivation pathways for the catecholamine neurotransmitters. MAO inhibitors are discussed as the first and for some time the only treatment, for depressive illness.

One of the mostly discussed N-containing heterocycle is pyrrole. By itself it is not naturally occurring, but many of its derivatives are found in a variety of cofactors and natural products. Pyrrole is a constituent of tobacco smoke and a precursor to the drug tolmetin. Pyrroles are also found in several drugs, including atorvastatin, ketorolac, and sunitinib.

The classical period of the MAO inhibitors started with hydrazine derivatives. They were originally proposed as tuberculostatic agents. Their prototype, iproniazid, was the first modern antidepressant and was introduced into the market under the trade name Marsilid. Subsequently, research has been directed towards the preparation of heterocyclic hydrazines and hydrazides and their potential use as therapeutic agents for the treatment of CNS depression. Thus this defined the purpose of our investigation – to combine these moieties in the search for new effective reversible and selective MAO inhibitors.
Автор за кореспонденция: Диана Цанкова, e-mail:Diana_ducova@abv.bg
I-2
СРАВНЯВАНЕ НА СРЕДИТЕ ЗА КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ ASPEN HYSYS И SUPERPRO DESIGNER
COMPARISON OF COMPUTER SIMULATION BETWEEN ASPEN HYSIS AND SUPERPRO DESIGNER
Цветомир Иванов, Емил Шандурков, Стилиян Чаушев

Химикотехнологичен и металургичен университет


Компютърните симулации набират все по-голяма популярност и биват използвани в почти всеки дял от химическата промишленост. Те ни предлагат възможност за разглеждане на твърде сложни за аналитично решение процеси. Aspen HYSYS и SuperPro Designer са сред водещите софтуери за симулация на основни процеси в химическата индустрия. Те биват използвани в нефтопреработвателната, фармацевтичната, хранително-вкусовата и редица други промишлености с цел оптимизиране на процесите. За да бъде съставена симулация, най-близка до действителността, е нужен предварителният анализ и избор на най-подходящ софтуер. Aspen HYSYS ни предоставя най-добрите възможности в сферата на нефтопреработването, докато SuperPro Designer е специализиран във фармацевтичната промишленост. С развитието на технологиите се повишава и нивото на ефективност на планирането, изпълнението и управлението на химичните процеси.


Автор за кореспонденция: Цветомир Иванов – riddlemethisriddlemethat@abv.bg


I-3
ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ВЪТРЕШНИЯ ЕМУЛГАТОР В ПОКРИТИЯ ОТ ПОЛИУРЕТАНОВИ ДИСПЕРСИИ
EXAMINATION OF THE IMPACT OF THE INTERNAL EMULATOR IN POLYURETHANE DISPERSION COATINGS
М. Александрова, Ст. Милошев, В.Самичков
Химикотехнологичен и металургичен университет
Наличието на йонен мек сегмент в състава на полиуретановите вериги води до засилена фазова съвместимост между твърдите и меките сегменти. Въвеждането на йономер, обикновено се използва за контролиране на твърдото сегментно съдържание в полиуретана, като в резултат полученото покритие ще придобие нови функционални групи и в твърдия си сегмент. Следователно, интересно е да бъде изследван ефектът от присъствието на йонни групи в твърдия сегмент и как се отразява на поведението на получените полиуретанови филми.

В това проучване са синтезирани серии от нови полиуретанови дисперсии като за получаването им е изполван полиетилен гликол като мек сегмент, хексаметилен диизоцианат като твърд сегмент и млечна киселина като вътрешен емулгатор. Проследен е ефектът от включване на различни йономери с цел проследяване възможността за включването им в полиуретанови покрития и регулиране на хидрофилно-хидрофобните им характеристики. Посредством хроматографски методи са определени молекулно-масовите характеристики и е проследено влиянието на отделните компоненти, съдържащи се в полиуретановите покрития върху тях. С помощта на инфрачервена спектроскопия са доказани създадените структури. Изследван е хидрофилно-хидрофобния баланс на получените покрития чрез измерване на контактен ъгъл на омокряне.

Установено е, че въвеждането на йонни групи в полимера влияе върху физичните свойства на филмите, получени от дисперсии, което се дължи на образуването на междумолекулни взаимодействия между йонните центрове. Физичните свойства на покритията са контролирани чрез промяна на съдържанието на твърдите сегменти в полиуретановите макровериги. Използван е един от ефективните методи за получаването на полиуретанови вериги с различно съдържание на твърди сегменти - чрез промяна на моларното съотношение на удължителя на веригата (полиола) при постоянно съотношение на функционалните групи NCO/OH.
Автор за контакти: Мариела Александрова, lubomirova_mail@abv.bg
I-4
Synthesis and cytotoxic activity of some new

benzimidazole derivatives
синтез и цитотоксична активност на някои нови бензимидазолови производни
K. Anichina*, M. Stefchova*, M. Argirova*, T. Stoyanova**, R. Tzoneva**, A. Mavrova*

* University of Chemical Technology and Metallurgy,

** Institute of Biophysics and Biomedical Engineering, BAS

Benzimidazole heterocycle being an isostere of the purine base of the DNA and an important scaffold in various biologically active molecules is widely explored for development of anticancer agents.

Based on above, a small library of novel benzimidazoles derivatives was prepared using a multi-step synthetic protocol that started from 1H-benzimidazole-2-thiol. The compounds were characterized by spectroscopic techniques such as FT-IR and NMR.

MTT in vitro cell proliferation assay was used to evaluate the cytotoxicity of the benzimidazoles on breast cancer cell line MCF-7. The tested compounds revealed dose-dependent significant cytotoxicity with IC50 values in the range 16.54 – 95.54 µM.

Автор за кореспонденция: Kameliya Anichina, anichina@abv.bg


I-5
Получаване и физикохимично охарактеризиране на натоварени с 5-флуороурацил полимерни наночастици
preparation and physicochemical characterization of 5-fluorouracil loaded polymer nanoparticles
S. Bojilova, M. Simeonova
University of Chemical Technology and Metallurgy

The pyrimidine analogue 5-Fluorouracil (5FU) is one of the most widely used anticancer drugs in chemotherapy of cancer. 5FU inhibits the enzyme thymidylate synthase and thus inhibits the DNA replication, but also has a major effect on RNA metabolism. The two pathways of effect of 5FU show a marked schedule dependency. Over the years enormous efforts were made for improving the efficacy of 5FU, including changing its biochemical modulation or the administration method. One possible strategy for improving the drug efficacy is the encapsulation in biodegradable nanoparticles.

The aim of this study was the preparation and physicochemical characterization of 5FU loaded poly (butyl cyanoacrylate) nanoparticles (PBCN). Nanoparticles were synthesized by interfacial polymerization. The 5FU loading was performed by adsorption on the surface of previously prepared nanoparticles or incorporation into polymer matrices during the polymerization. Dynamic Light Scattering, Laser Doppler Electrophoresis, and UV-Vis spectroscopy were used for physicochemical characterization of nanoparticles. Molecular weight of PBCN was determined by GPC, while their morphology was examined by SEM. The obtained nanoparticles show an average diameter of about 100 nm, a negative surface charge, high loading capacity and entrapment efficiency. The kinetic of drug release was investigated in vitro.

Автор за кореспонденция: S.Bojilova, silvia_mb@abv.bg; M.Simeonova, msimeonova@uctm.edu


I-6
ОБРАЗУВАНЕ НА ГОРИМА ПАРОВЪЗДУШНА СРЕДА ПРИ ПРЕПЪЛВАНЕ НА РЕЗЕРВОАР С ГОРИВА – КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ
formation OF COMBUSTIBLE Vapouir clouid DURING OVERFILL OF FUEL TANK – COMPUTER SIMULATION
Цв.Борисов, М.Христова
Химикотехнологичен и металургичен университет

Съхраняването на горивата в петролните бази се осъществява предимно в инсталации за съхранение – стоманени вертикални резервоари, които биват основно три вида: резервоари с неподвижен (стационарен) покрив; резервоари с вътрешен плаващ покрив и резервоари с външен плаващ покрив. Основният риск, който съществува при съхранение на запалими и леснозапалими продукти в едно предприятие е риска от пожари и взривове, поради ниската пламна температура и ниската долна концентрационна граница на възпламеняване, висока температура на пламъка при горене, високия коефициент на обемно разширение, високото относително тегло на парите и способността им от натрупване в слабо проветриви места.

Едно от иницииращите пожара събитиe може да е образуването на горима паровъздушна среда, поради препълване на резервоар.

В настоящата работа са направени CFD симулации, чрез които се изследват основните фактори, влияещи върху образуването на облак от леснозапалими пари при аварийно препълване на резервоар.

Изследването е проведено в Центъра за математично моделиране и компютърна симулация при ХТМУ-София под ръководството на доц.д-р В.Илиев.
Автор за кореспонденция: доц.Мариана Христова; mariana_hristova@abv.bg
I-7
Нови металодендримери и текстилни материали с микробиологична активност
New metallodendrimers and textile materials with microbiological activity
Д. Цанова*, Д. Станева*, Е. Василева-Тонкова**, И. Грабчев***
* Химикотехнологичен и металургичен университет

** Българска академия на науките

*** Софийски университет

Получени са нови флуоресцентни металодендримери, с включени Cu(II) и Zn(II) йони и са изследвани функционалните им характеристики. С оглед използването им като високо ефективни антимикробни агенти са отложени върху памучен плат. Чрез проведените in vitro микробиологични изследвания е установена тяхната антибактериална активност срещу Грам-положителни и Грам-отрицателни бактерии и антигъбичната им активност срещу два гъбични щама. Резултатите показват, че получените метални комплекси могат да намерят приложение в биомедицината като нови ефективни антимикробни и антигъбични препарати. Антибактериалният ефект на текстилните материали срещу патогенните бактерии A. johnsonii и E. Coli предполага тяхната употреба като ефективни превръзки за третиране на хронични рани.

Авторите благодарят на проект HФНИ Н09/3-2016.

Автор за кореспонденция: Десислава Станева, e-mail: grabcheva@mail.bg


I-8
Вековното книжно богатство– консервация и реставрация

The aged paper wealth – conservation and restoration
Р. Ценкова, В.Лашева

Химикотехнологичен и металургичен университет


Безчетни са писмените съкровища, дошли от вековете до наши дни - книги, географски карти, гравюри, документи, плакати, вестници, фотографии и др. Безценни са знанията, които те ни предават. Стотици са музеите и библиотеките, в чиито фондове те се съхраняват. И всеки обект, намиращ се, или постъпващ в тези фондове трябва да бъде щателно проучен, реставриран и консервиран по подходящ начин, за да бъде съхранен и запазен във възможно най-близък до оригинала вид за бъдещето. Това е основната задача на хилядите реставратори в тези институции. Всеки обект, постъпващ за реставрация и консервация, налага предварително проучване и внимателен подбор при използването на високомолекулни съединения за укрепването и стабилизирането му, всяка известна последователност от технологични процеси, свързани с неговото възстановяване и доближаване до първоначалното му състояние. Извършват се такива процеси, като дезинфекция, отстраняване на петна с различен произход, чрез използване на различни органични разтворители, водна обработка и съответно изсушаване, и чак тогава се пристъпва към същинската консервационно-реставрационна дейност.

Настоящата работа има за цел изследване и прилагане на подходящи методи за реставрация и консервация на определени документи. По този начин същите се запазват, възстановяват, или доближават до първоначалното си състояние, посредством отстраняване или изолиране на вредните фактори.

Автор за кореспонденция: Радостина Ценкова radibagi@abv.bg


I-9
CFD МОДЕЛИРАНЕ НА ПОЖАР В СГРАДА

CFD MODELING A FIRE IN A BUILDING

С.Делиев, М.Христова

Химикотехнологичен и металургичен университет


Прилагането на CFD за анализиране на пожари в сгради е незаменима алтернатива на реалните пожарни тестове. Изследванията, базирани на компютърни апроксимации са най-подходящият метод за оценка на пожари, предлагайки евтин и бърз начин за анализиране на развитието и разпространението на опасните фактори.

В предишни наши изследвания на базата на числено моделиране с използване на програмния продукт ANSYS-CFX беше проведен анализ на разпространението на дим в сграда и влиянието на различни фактори върху скоростта на това разпространение. Процесът беше моделиран като дифузия на хомогенна газова смес (дим) във въздушна среда с използване закона на Фик.

В настоящото изследване решението на задачата е извършено по метода на крайните обеми. При численото решение на уравненията на Навие-Стокс е използван метод за дискретизация High resolution scheme, който дава точни резултати при прекъснати решения в граничните области и при връзките между коридорите, като отчита и наличието на  малки смущения на основния поток във вътрешността на изследваната област. Използван е стандартен k-ε модел на турбулентност.

Изследвана е зависимостта на концентрацията и температурата на дима от времето във фиксирани точки в различни зони от изследваното пространство.Резултатите са представени чрез изолинии и скоростни полета.

Изследването е проведено в Центъра за математично моделиране и компютърна симулация при ХТМУ-София под ръководството на доц.д-р В.Илиев.

Автор за кореспонденция: Севдалин Делиев, sevdi_m@abv.bgI-10
ЕЛЕКТРОХИМИЧНО ОТЛАГАНЕ НА ТЪНКИ КАЛАЕНО-СУЛФИДНИ ФИЛМИ ЗА ФОТО-ЕЛЕМЕНТИ
ELECTROCHEMICAL DEPOSITION OF THIN TIN-SULFIDE FILMS FOR PHOTOCELL
Д. Димитров*, Ил. Гаджов*, Д. Лилова*, М. Ганчев**
*Химикотехнологичен и Металургичен Университет

**ЦЛ СЕНЕИ, БАН


Направена е подробна литературна справка за последните 30 години, която е обработена и систематизирана в следните основни направления:

- Видове електролити според вида на използваните сяросъдържащи съединения (Na2S2O3, KCNS, DTA);

- Допълнителни компоненти към основния състав на база Sn2+ и сяросъдържащото съединение (лиганди, буфери, ПАВ);

- Режими на електрохимичното отлагане (галваностатичен, потенциостатичен, дву и три-стъпален потенциостатичен);

- Теории за механизма на електроотлагането;

- Изследвания върху кинетиката на процеса чрез циклична волтамперометрия, хроноамперометрия и снемане на катодни поляризационни зависимости;

- Влияние на различни фактори, в това число и от прилагане на термообработка, върху основните свойства на Sn-S филми (дебелина, фазов състав, микроструктура, повърхността морфология, оптични и електрични отнасяния);

- Не на последно място са съпоставени свойствата на тънките SnS филми при най-често прилаганите два метода – химично и електрохимично отлагане.

Автор за кореспонденция: Димитър Димитров, e-mail: gilgilio@abv.bgI-11
Бактерицидни дендримери и текстилни материали с антимикробни свойства
bactericidal dendrimers and textile materials with antimicrobial properties
И. Фердинандова*, Д. Станева*, И. Грабчев**
* Химикотехнологичен и металургичен университет

** Софийски университет


През последните десетилетия полимерната химия създаде разнообразни нелинейни разклонени структури с голям брой крайни функционални групи. Сред тях монодисперсните макромолекули с наноразмери, които се синтезират контролирано, слой след слой, са известни като дендримери. В зависимост от тяхната генерация те притежават характерни структурни елементи: ядро, разклонения, вътрешни празнини, повърхностни групи. Всеки от тези елементи може да бъде независимо променян, което позволява целенасочен дизайн на молекулите и неограничен брой възможности за получаване на дендримери с разнообразни свойства и приложение.

В това изследване са разгледани различни видове дендримери с бактерицидни свойства, механизмите на тяхното действие и приложението им върху текстилни материали. За разлика от ниско- и високомолекулните съединения, с дендримерите се постига по-висока антимикробна активност при ниски концентрации. Разработването на технологии за прилагане на дендримерите при получаване на текстилни материали с антимикробни свойства е ново актуално направление с голям многомилиарден пазар. Предизвикателство е постигането на подходяща биоцидна активност, комбинирана със стабилност при условията на употреба и поддръжка, при запазване специфичните свойства на тъканите.


Автор за кореспонденция: Десислава Станева, e-mail: grabcheva@mail.bg

I-12
ОКИСЛИТЕЛНО ДЕСУЛФУРИРАНЕ НА СРЕДНОДЕСТИЛАТНА НЕФТЕНА ФРАКЦИЯ СЪС СИСТЕМА ОТ ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД И МРАВЧЕНА КИСЕЛИНА
OXIDATIVE DESULFURIZATION OF MIDDLE DISTILLATE petroleum FRACTION WITH A HYDROGEN PEROXIDE/FORMIC ACID SYSTEM
Георгиев Г., Тотева В., Станулов К., Оджаков Г.
Химикотехнологичен и металургичен университет
През последните години широко се изследват алтернативни процеси за десулфуриране на нефтени фракции, при които се избягват високите температури и употребата на водород. Такива са различни окислителни, адсорбционни, екстракционни и др. методи или комбинации от тях, отличаващи се с високата си ефективност, екологичност, ниска енергоемкост и селективност за широк спектър серни съединения. Особено засилен е интересът към окислителното десулфуриране (ОДС) на дизелови горива с водороден пероксид, при което трудно хидрогениращите се дибензотиофенови съединения се окисляват до сулфони, които след това се екстрахират със селективен разтворител.

Целта на настоящото изследване е ОДС на пряко дестилатна дизелова фракция (съдържание на сяра 1.00 %). Окислението е проведено с водороден пероксид в присъствие на катализатор мравчена киселина, при температура 60 оС, скорост на разбъркване 500 rpm и различно молно отношение O/S (от 1.2 до 19.4). Като екстрагент на сулфопродуктите е използван диметилформамид.

При изследването е констатирано, че с увеличаване на молното отношение O/S в каталитичната система до 4.8, сярата в дизеловата фракция намалява под 0.1 %, с което се постига редукция на съдържанието ѝ с 90.8 %. Тези резултати са основание за приложимост на ОДС при производството на промишлен газьол или комбиниране на процеса с хидродесулфуриране на диселовите горива.

Автор за кореспонденция: Г. Георгиев, wolfgang9061@abv.bg


I-13

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОЧИСТВАНЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ
NOVEL PROCESSES FOR NATURAL GAS SWEETENING
J. Hamasaeed*, V. Toteva**
* Koya University, Kurdistan Region of F.R. Iraq

** University of Chemical Technology and Metallurgy

Natural gas is mostly considered as a "clean" fuel as compared to other fossil fuels and consists primarily of methane as the prevailing compound. Natural gas also contains considerable amounts of light and heavier hydrocarbons as well as contaminating components of CO2, N2, Hg, He, H2S and etc. Thus, the impurities must be removed to meet the quality standard specifications as a consumer fuel, enhance the calorific value of the natural gas, and avoid pipelines and equipment corrosion.

Recently, the Iraqi Kurdistan region has achieved huge development in many fields, for example, education, economic and in the oil and gas industries. Kurdish region holds 3 percent of world's total gas reserves. For these reasons the aim of present work is to represent the newest processes of natural gas sweetening in brief and the absorption process in details as the most useful process for this purpose.

Автор за кореспонденция: V. Toteva, vesislava@uctm.eduI-14

нов водоразтворим перилен диимид като флуоресцентен рн сензор за биомедицинско приложение
A novel highly watersoluble perylene diimide as fluorescent ph probe for biomedical application
A. Islyamova, N. Georgiev, V. Bojinov
University of Chemical Technology and Metallurgy

Fluorescent probes have become powerful tools in biosensing and bioimaging because of their high sensitivity, specificity, fast response, and technical simplicity.In recent years, more and more attention has been paid to the development of fluorescent sensing systems for ions in aqueous environments under physiological conditions. However the biggest disadvantage of the most organic probes is their hydrophobicity and the work in the presence of organic solvents which is not environmental friendly and significantly restricts their practical applications, especially in living organisms. The measurement of pH is very important in biological, chemical and industrial fields. Intracellular pH plays a critical role in many cellular events, including cell growth and apoptosis, ion transport and homeostasis and enzymatic activityAbnormal pH values are associated with inappropriate cell function, growth, and division and are observed in some common disease types For example, intratumoral pH was recently reported to range from 6.3 to 7.0 and lung airway pHs as low as 5.2 have been recorded in asthmatics Acid responsive probes may also find application for cellular imaging of acidic intracellular vesicles, such as endosomes, lysosomes, and phagosomes, where pH can range from 4.5 to 6.5. Hence the determination of pH has attracted increasing interests. Therefore, in this work, we pay attention to the design, synthesis and pH sensor activity in 100% aqueous media of a novel perylene fluorescent operating via PET processes. The prepared compound shows pKa value 6.5, high cell-permeability and low cytotoxicity suggesting high potential for future biomedical applications.

Автор за кореспонденция: Николай Георгиев, azniki@abv.bg
I-15

дизайн и синтез на полимер стабилизирани наноmaтериали на основата на железен оксид и сребърни наночастици
Design and synthesis of polymer stabilized nanomaterials based on iron oxide and silver nanoparticles
С. Исмаил, Н. Драгомирова, А. Янков, Р. Бряскова
Химикотехнологичен и металургичен университет

Получаването и приложението на наноразмерни материали и структури, в диапазон от 1 до 100 nm е една бързо развиваща се област от нанонауката и нанотехнологията. Наноматериалите могат да осигурят решения към технологичните предизвикателства и тези на околната среда в редица области. В последните години, разработването и получаването на магнитни наночастици предизвиква не само научен, но и технологичен интерес, поради възможните им приложения в биосензорната технология, като магнитни преносители на информация, мастила за мастилноструйни принтери , медицински приложения като контрастни агенти при ядрено магнитния резонанс и др. Магнитни частици, на база железен оксид с подходяща химична повърхност, могат да бъдат използвани за много “ in vivo” приложения. От друга страна, среброто е познато с неговите силни антимикробиални свойства. Двукомпонентната наносистема на основата на желязо и сребро е безопасна за човешките клетки, но смъртоносна за бактерии и вируси. За използването им в подобни приложения, получените наночастици трябва да имат специфично повърхностно покритие, в резултат на което, те да бъдат нетоксични и биосъвместими и да извършват таргетна доставка с частици в специфичното място.


Автор за кореспонденция: Р. Бряскова, e-mail:rbryaskova@uctm.edu

I-16
Синтез и фотофизични свойства на ново молекулно логическо устройство производно на 4-амидо-1,8-нафталимида
Synthesis and photophysical properties of novel molecular logic gates based on 4-amido-1,8-naphthalimide
P. Krasteva, N. Georgiev, V. Bojinov
University of Chemical Technology and Metallurgy
The development of fluorescent molecular systems for sensing and reporting of chemical species have recently received considerable attention, based on their short response time, low cost instrumentation and simple manipulation. Also they are excellent diagnostic tool in the medicine and biology since they enables real-time monitor and image. The extension of this field has been further exploited to create switchable molecular systems with two or more states that emulate familiar electronic devices such as logic gates. These molecules capable of carrying out a variety of sensing functions simultaneously, and that compute a composite result autonomously, have been gaining wider interest. The construction of molecular information processors is largely attributable to the development and miniaturization of modern electronic devices, in which the information processing is carried out by nanosized logic gates on the semiconducting transistors. However there are instances where the molecular device solves problems which the semiconductor electronic device cannot and becomes even more relevant when we recognise that molecule-based information processing occurs naturally in the living cells. Due to their extremely small size the molecular logic devices can penetrate and work in living organisms without threaten their life which makes them an integral part of biomechatronics as they can provide communication between the living object and machine or device in real time. The molecular logic devices have a potential for real-life applications such as object coding and imaging, intelligent materials, drug delivery and activation. Also the Boolean logic processing of concentration information by a molecular device could be particularly useful for fast diagnostic of medical conditions where the analysis is not conducted by a medical doctor but by the molecular device itself. Such molecular devices can save doctors’ time especially when health services are overstretched, e.g. in epidemic or bioterrorism contexts. Therefore, in this work, we pay attention to the design, synthesis, sensor activity and molecular logic of a novel 4-amido-1,8-naphthalimide probe using simultaneously the PET and ICT processes
Автор за кореспонденция: Паолета Кръстева paoletyn@gmail.com
I-17

енкапсулиране на ß-лактамния антибиотик цефазолин в полимерни наночастици чрез междуфазова полимеризация
encapsulation of ß-lactam antibiotic cefazolin in polymer nanoparticles via interfacial polymerization
D. Krystev, M. Simeonova
University of Chemical Technology and Metallurgy

Cefazolin, (6R,7R)-3-[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-7-[[2-(tetrazol-I-yl)acetyl]amino]-5-thia-I-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid is a first generation β-lactam antibiotic. It has strong activity against Gram-positive aerobes such as staphylococci and streptococci, and some Gram-negative bacteria, including Escherichia coli and Proteus mirabilis. The mechanism of action results from inhibition of cell wall biosynthesis by binding to specific penicillin-binding proteins. Unfortunately, cefazolin has significantly short biological half-life – around 2 hours (given intravenously). Drug delivery systems such as nanoparticles can be used to overcome this problem.

In the present study poly(butyl cyanoacrylate) nanoparticles (PBCN) loaded with cefazolin were prepared by interfacial anionic polymerization. The loading of cefazolin was performed simultaneously with the formation of the nanoparticles, during the polymerization process. Dynamic Light Scattering, laser Doppler electrophoresis, UV-VIS, SEM, FT-IR and Gel Permeation Chromatography were used for physicochemical characterization of drug loaded PBCN. All of the used techniques verify the presence of the antibacterial drug into the nanoparticles.
Автор за кореспонденция: D. Krystev, dragomir.krystev@abv.bg; M. Simeonova, msimeonova@uctm.edu
I-18
Разлагане на карбамид във водни разтвори
decomposition of urea in aqueous solutions
М. Лилов, Пл. Кирилов
Химикотехнологичен и Металургичен Университет

Карбамидът е най-широко използваният тор в селското стопанство в световен мащаб. Тъй като е много добре разтворим във вода освен за почвено, той се използва и за листно подхранване на растенията, по този начин се усвоява по-лесно и се намаляват загубите на азот в околната среда. Основният проблем на тези разтвори при тяхното съхранение е натрупването на амоняк, който е опасен за растенията, тъй-като причинява изгаряне на листата им. Целта на настоящото изследване е да се проследи процесът на разлагане на карбамид в 8М воден разтвор при продължително съхранение при температура 25оС. Данните са получени чрез измерване на специфичната проводимост, рН и концентрация на биурет, свободен амоняк, цианати, NH4HCO3 и (NH4)2CO3 на разтворите. Установено е, че разлагането на карбамида до амониев цианат в началния период протича със значителна скорост, преминава през максимум след което започва бавно да намалява. С течение на времето нарастват и концентрациите на продуктите на хидролизата на формиращия се амониев цианат, а именно NH4HCO3 и (NH4)2CO3. Концентрациите на последните два продукта и съотношението между тях определя стойността на рН на разтвора. Установено е, че рН в началния период нараства почти линейно с времето, след което продължава да расте, но по-слабо. Концентрацията на амоняка се повишава равномерно, проводимостта на разтвора нараства рязко в началния период, а след това продължава да расте плавно с постоянна скорост.Ключови думи: водни разтвори на урея, течни торове, стабилност, рН, амоняк

Автор за кореспонденция: Младен Лилов, е-mail: mladen_lilov@abv.bgI-19
ЕЛЕКТРООТЛАГАНЕ НА НИСКОЛЕГИРАНИ ЦИНК-ЖЕЛЕЗНИ ПОКРИТИЯ
ELECTRODEPOSITION OF LOW-ALLOYED ZINC-IRON COATING
*Д. Лилова, Д. Димитров, Ил. Гаджов
Химикотехнологичен и металургичен университет

През последните години значително се повишава интересът на автомобилната индустрия към нисколегираните Zn-Fe (0,3÷0,8 т.%) покрития, тъй като те съчетават висока корозионна устойчивост с отлични механични характеристики и подобрена способност за последващо нанасяне на органични покрития. Желязото, съдържащо се в сплавта, води до по-добра адхезия към подложката и позволява използването на този материал при по-високи температури. Равномерни, еднофазни покрития се отлагат най-вече от алкални електролити, докато от киселите те са по-често с двуфазна структура, което значително намалява корозионната им устойчивост. Съставът на сплавта може да се регулира не само чрез състава на електролита, но и чрез приложената плътност на тока, която именно е причина за регистрираното аномално съотлагане на двата метала. Този механизъм на сплавообразуване затруднява поддържането на стабилни технологични показатели на процеса, основно свързани с включването на желязото и то в тесни и постоянни концентрации. Даже незначителното му повишаване 1,5 – 2 % води до появата на нови фази, които рязко влошават корозионната устойчивост на легирания цинк. Само при посочените по-ниски концентрации се образуват интерметални съединения между цинка и желязото, като включеното желязо има решаваща роля за следващия процес на пасивация в хроматни или нехроматни среди.


Автор за кореспонденция: Даниела Лилова, e-mail: dlilova@uctm.edu
I-20
ТЕРМОДИНАМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА АДСОРБЦИЯ НА ТИОФЕН И НЕГОВИ ПОЛИАРОМАТНИ ПРОИЗВОДНИ ОТ ПИРОЛИЗИРАНИ ОРИЗОВИ ЛЮСПИ
adsorption of thiophene and its polyaromatic derivatives on pyrolized rice husks: thermodinamic studies
Н.Мохамед, И.Розков, Д.Ангелова, М.Николов
Химикотехнологичен и металургичен университет

Целта на изследването е чрез стойностите на термодинамичните показатели да се определи вида на процеса и приоритетното влияние на факторите „порьозна структура“ и „химия на повърхността“ на адсорбента върху адсорбционнaта активност и селективност на PRH. Адсорбентът беше получен чрез пиролиз на оризови люспи при 4800С. Адсорбционните изследвания бяха проведени в статични условия, при масово съотношение в разтвора на T:BT:DBT=1:1:1, в октан (MF) и в комерсиално дизелово гориво (DF). Общото изходно съдържание на сяра, определено чрез рентгено-флуорисцентен анализ бе в границите от 950 до 4600 ppm в MF и 890 до 3900 ppm в DF. Адсорбцията бе проведена при температури 20, 40 и 600 С. Коефициентите на адсорбция бяха определени чрез използване на изотермите на Фройнлих и Лангмюр и метода на линейна регресия. Установено бе, че получените експериментални резултати за адсорбционния капацитет за двата вида горива се описват най-добре с изотермата на Лангмюр ,R2=97,64%(MF) и 99,81%( DF). От графичните зависимости ln KF=f(1/T) бяха определени свободната енергия на Гибс, ΔG0; енталпията, ΔH0 и ентропията, ΔS0 на адсорбция на тиофен и ароматните му производни с пиролизирани оризови люспи. Получените резултати показаха, че ΔH0<0 и е в интервала 1I-15 kJ.mol-1. Това е указание за самопроизволно протичаща физична адсорбция. Положителна стойност на ΔS0 доказва наличието на афинитет между адсорбента (PRH) и адсорбата.

Автор за кореспонденция:Нанда Мохамед nandichka@abv.bg

I-21
Структурно изследване на NiCo2O4 синтезиран по различни методи
Structure study of NiCo2O4 prepared by various methods

D. Nicheva*,**, V. Boev**, T. Petkova**, P.Petkov*
*University of Chemical Technology and Metallurgy

**Institute of Electrochemistry and Energy Systems, BAS


Over the past two decades simple oxide spinels of transition metals have been investigated extensively due to the scientific interest and technological value. They can be used in many important practical applications including catalysis, batteries and fuel cells. Nickel cobaltite (NiCo2O4) is one of the important metal oxides having spinel structure. The behaviors of the spinel are sensitive to the method of preparation. For this reason, we studied NiCo2O4 in powder form prepared by three techniques: Pechini method, precipitation reaction and hydrothermal method. The structural properties have been examined by X-ray diffraction analysis (XRD), infrared spectroscopy (IR), scanning electron microscopy (SEM) ,differential thermal analysis (DTA) and thermogravimetry (TG). The results, obtained from the XRD analysis show that the oxides crystallize in a cubic spinel phase. The IR spectra are typical for cubic spinels with two bands of high intensity in the range 550-690 cm-1. The SEM images reveal that the particle size is in the range between 50 and 100 nm. The data, obtained from the DTA and TG curves define the characteristics temperatures of the materials.

Автор за кореспонденция: Denitza Nicheva - denitza_vladimirova@abv.bg

I-22
десулфуриране на горива чрез адсорбция на три тиофенови съединения с пиролизирани оризови люспи: Изследване на селективността и адсорбционното равновесие
DESULFURIZATION OF FUEL BY ADSORPTION OF THREE THIOPHENIC COMPOUNDS ON PYROLIZED RICE HUSKS: A STUDY OF SELECTIVITY AND EQUILIBRIUM
И.Розков, Д.Ангелова, М.Николов
Химикотехнологичен и металургичен университет
Изследван бе адсорбционният афинитет на тиофен (T), бензотиофен (BT) и дибензотиофен (DBT) при адсорбцията им, поотделно и в смес с пиролизирани оризови люспи (ПОЛ) от моделно гориво. Бяха приготвени серия от разтвори в октан, с обща S в концентрационните интервали за: Т 300-16000 ppm; BT 100-20000 ppm и DBT 100-4000 ppm. Адсорбцията бе проведена в статични условия, при стайна температура. Съдържанието на обща S в изходните разтвори и при достигане на адсорбционно равновесие беше определено чрез ренгено-флуорисцентен анализ.За определяне на максималния адсорбционен капацитет и съответните адсорбционни константи бяха използвани адсорбционните изотерми на Langmuir, Freundlich и Temkin. Получените стойности на двата параметъра (KL, a) от изотермата на Langmuir и константата KF от изотермата на Freundlich ясно показаха, че адсорбционният афинитет на адсорбатите следва реда Т>BT>DBT. Това означава, че молекулите на T, без допълнителни ароматни пръстени притежават значително по-висок адсорбционен афинитет от неговите ароматни производни. Параметрите на Langmuir (KL и a) за DBT, BT, T и тяхна смес (1:1:1), които определят адсорбционния им афинитет по отношение на ПОЛ са различни. Това предполага конкурентна адсорбция на трите замърсителя в реални условия.

Автор за кореспонденция: Иван Розков john_rozkov@abv.bg


I-23
Синтез на хемосензори за изследване на замърсители в околната среда
SYNTHESIS OF CHEMOSENSORS FOR DETECTION OF POLLUTIONS IN ENVIRONMENT
В. Величкова, З. Георгиева, К. Косев, П. Миладинова
Химикотехнологичен и металургичен университет

Синтезиран и изследван е флуорофор, производен на 2-аминодиметилтерефталата, притежаващ сензорна активност. Използвайки го като донор на енергия на възбуждане са синтезирани бифлуорофорни системи, където производни на 4-амино-1,8-нафталимида са използвани като акцептор. Реакциите са следени с тънкослойна хроматография. Получените продукти са изолирани и охарактеризирани хроматографски и спектрофотометрично. Установена е връзката между структурата на синтезираните съединения и тяхното фотофизично поведение. Изследвана е тяхната сензорна активност по отношение на катиони и аниони, като потенциални замърсители на околната среда.


Автор за кореспонденция: Виктория Величкова, victoria_velichkova9@mail.bg
I-24
ВЛИЯНИЕ НА ОТПАДЪЧЕН ШЛАМ ОТ БИРЕНАТА ИНДУСТРИЯ СЪДЪРЖАЩ ДИАТОМИТ ВЪРХУ ФИЗИЧНИТЕ СВОЙСТВА И ТОПЛОПРОВОДНОСТТА НА ПОРЕСТИ КЕРАМИЧНИ ТУХЛИ
INFLUENSE OF WASTE SLUDGE CONTAINING DIATOMITE FROM BREWING INDUSTRY ON THE PHYSICAL PROPERTIES AND THERMAL CONDUCTIVITY OF POROUS CERAMIC BRICKS
B. Mileva, E. Nazmi, R. Yordanova, A. Georgiev, A. Yoleva, S. Djambazov
University of Chemical Technology and Metallurgy


Different forms of waste are used in the manufacture of ceramic bricks as pore-forming agents as sewage sludges, bagasse, sawdust, papermaking sludge, olive oil waste, tobacco residues, urban waste water sludge, brewing industry sludge, biomasses and other. In the brewing industry diatomite uses as a filtration medium and by-product is sludge containing diatomite and organic material retained during clarification process. The influence of the dried diatomite containing waste by-product from brewing industry in quantities of 0, 3, 5, 8, 11 and 14 wt.% on the water absorption, apparent density, apparent porosity, compressive strength and thermal conductivity of porous clay samples fired et 900oC was investigated. No change in the fired material properties when content of brewery waste in the clay body is minimum (3 wt. %). Upon further increase of the waste content, trend of change of the properties of the fired clay material is proportional to the increasing amounts of waste. With increasing content of the brewery waste, water absorption and apparent porosity increased and the apparent density, thermal conductivity and compressive strength decreased.
Автор за кореспонденция: Albena Yoleva, djam@uctm.edu
I-25
МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА ТЕРМО-МЕХАНИЧНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА КЕРАМИЧНИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ СУШЕНЕ И ИЗПИЧАНЕ
MATHEMATICAL MODELING OF THERMAL AND MECHANICAL BEHAVIORS OF CERAMIC WARE AT DRYING AND FIRING
Б. Младенов, В. Баков, М. Велянова, К. Крумов, Н. Пенкова
Химикотехнологичен и металургичен университет
Съставени са алгоритми за математично моделиране на настационарните топлообменни, масообменни и механични процеси, протичащи в керамични изделия при сушене и изпичане. Алгоритмите съдържат основните диференциални уравнения, описващи топлинните, влажностни полета и напрегнатото състояние на керамичната маса, условията на еднозначност за решаването им и експериментални изследвания, необходими за калибриране на моделите. Численото решаване на калибрираните модели чрез методът на крайните елементи или други диференчни схеми позволява предсказване на нестационарните температурни, влажностни полета, напреженията и деформациите в изделията при различни режими на сушене и изпичане.

Алгоритъмът за моделиране на поведението на керамични изделия при изпичане е използван за прецизиране на температурната крива на изпичане на масивни от гледна точка на теорията на топлопроводността керамични тела. За целта са проведени експериментални анализи на керамичната маса и серии от моделни изследвания при вариране на скоростта на нагряване при отделните етапи от процеса. Получените резултати са използвани за валидиране на математичните модели и за формулиране на насоки за повишаване на ефективността на процеса на изпичане.


Автор за кореспонденция: nina@uctm.edu

I-26
НОВА ФОРМУЛА НА НАТУРАЛЕН БАЛСАМ ЗА УСТНИ
NEW FORMULATION OF NATURAL LIP BALM
*И.Бачева, *А. Сурлева, ** М. М. Аl Bakri Abdullah
*University of Chemical Technology and Metallurgy

** University of Malaysia Perlis, Faculty of Engineering Technology (FETech)


Разработена е нова формула на балсам за устни, от натурални суровини. Това е козметичен продукт, който се прилага за предотвратяване сухотата на устните и ги предпазва от неблагоприятни фактори на околната среда. Основните му съставки са мастни киселини, като восъци (български пчелен восък и канделилов восък), натурални масла (масло от жожоба, масло от сладък бадем, кокосово масло). Маслото от жожоба и витамин Е, са известни със своите естествени антиоксиданти и консервиращи свойства. За по-гладка и хидратирана кожа, формулата съдържа и витамин А. Използвани са естествени аромати - етерично масло от лимонена трева и етерично масло от бял бор. Бяха изследвани различни формулировки и след предварителния тест за стабилност, бе избран оптималния състав на балсама за устни: оценка на органолептичните характеристики (цвят, мирис и вид) и оценка на функционалността (тест за разтегливост), след съхранение в помещение и повишена температура (40°C). Избраната формулировка се подложи на нормален тест за стабилност при следните условия на съхранение: стайна температура (25,0°С) и хладилник (5,0°С) в продължение на 30 дни. Разработеният състав е съвместим с едно от най-известните багрила в козметиката, Родамин Б. Резултатите показват, че разработената формулировка е стабилна и запазва характеристиките си при типични условия на съхранение. Новоразработеният продукт показва добра устойчивост на температурни колебания, приятен вкус и безвредност, гладкост по време на нанасяне и лесно, умишлено отстраняван.

Автор за кореспонденция: ilianabachewa@mail.bg


Химикотехнологичен и металургичен университет, София, 19 май, 2017Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница