На българска федерация по волейболДата13.02.2017
Размер106.35 Kb.
П Р А В И Л Н И К

НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ

ЗА СЪСТЕЗАТЕЛНИТЕ ПРАВА И СТАТУТА НА СПОРТИСТИТЕ АМАТЬОРИ И СПОРТИСТИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ВОЛЕЙБОЛ

Р А З Д Е Л І

А. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл.1. (1) Този правилник регламентира условията и реда за предоставянето, прекратяването и отнемането на състезателни права на спортистите аматьори и спортистите професионалисти по волейбол.

(2) Правилникът определя статута на състезателите (аматьори и професионалисти).

(3) Правилникът на БФВ за състезателните права и статута на спортистите аматьори и спортистите професионалисти, наричан по-надолу Правилникът, е изготвен и предоставен за утвърждаване от Министъра на младежта и спорта в съответствие с разпоредбите на чл.35, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта.

Б. ПРАВОМОЩИЯ


Чл.2. Правомощия относно прилагането на този правилник имат Управителният съвет на БВФ, както и всички помощи комисии към него, а също и Изпълнителният директор на БФВ, съобразно делегираните им права.


Р А З Д Е Л ІІ

А. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА


Чл. 3. (1) Състезателните права са съвкупност от правото на спортиста да участва в тренировъчната и състезателната дейност на даден волейболен клуб, както и свързаните с това участие имуществени и неимуществени права.

(2) Спортистът е длъжен да се състезава само от името на клуба, към който е картотекиран, като конкретните условия за упражняването на състезателни права подлежат на уговаряне в сключен индивидуален договор с волейболния клуб. Оригиналните договори или копия от същите следва да бъдат приложени в досиетата на волейболните клубове в БФВ.

(3) Състезателните права на състезателите могат да бъдат предмет на договор за трансфер, сключен съобразно Правилника на БФ Волейбол за условията и реда за вътрешен трансфер и преотстъпване на състезателни права на спортистите аматьори и спортистите професионалисти по волейбол.

(4) Спортистите удостоверяват състезателните си права със своята състезателна карта, издадена на основание чл. 13 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта /ППЗФВС/. Картата има пореден номер и съдържа данните на лицето по документа за самоличност или акта за раждане и негова актуална снимка.

(5) (Отм. 02.11.2016 г.)

Б. УПРАЖНЯВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА


Чл.4. (1) Състезателните права на състезателите професионалисти се упражняват в клубовете за срока на сключения с тях договор, а за състезателите аматьори - за срока на картотекирането.

(2) (Изм. 02.11.2016 г.) Лице, което няма валиден договор с волейболен клуб и не е картотекирано, може самостоятелно да договаря условията за придобиване на състезателни права към определен волейболен клуб, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство на Р.България и правилата на БФ Волейбол.

(3) (Отм. 02.11.2016 г.)
Р А З Д Е Л III

А. КАРТОТЕКИРАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ

Чл.5. (1) Картотекирането е акт, с който се създават състезателни права за определено физическо лице, придобиващо статут на спортист.

(2) Право да бъдат картотекирани имат лица, които са български граждани, граждани на държави – членки на ЕС, на страните по Споразумението за ЕИП или на Конфедерация Швейцария или чужди граждани, на които е разрешено дългосрочно пребиваване в Република България и имат „Разрешение за работа“, издадено по съответния ред.

(3) Картотекирането се извършва само след изразено писмено желание от лицето, желаещо да бъде картотекирано.

(4) Лице на възраст под 18 години може да бъде картотекирано като състезател по волейбол при спазване на разпоредбите на чл.3 и 4 от Закона за лицата и семейството.

(5) Всеки волейболен клуб може да картотекира до 2 (двама) състезатели с чуждо гражданство (извън ЕС). Картотекирането на състезатели от страни извън Европейския съюз като състезатели – професионалисти се извършва при представяне на копие от документа „Разрешение за работа“, издаден от Агенцията по заетостта и трансферен сертификат от ФВ на страната, от която идват. Срокът на картотекиране се определя от срока, посочен в „разрешението за работа“ и не може да бъде по-дълъг от 1 година.
Б. РЕД ЗА КАРТОТЕКИРАНЕ

Чл.6. (1) Картотекирането се извършва след писмено искане от волейболен клуб за една спортно-състезателна година, като извършването му се установява чрез издаване на състезателна карта, издадена преди началото на първенството или преди началото на втория полусезон, на основание чл.13 от ППЗФВС.

(2) Картотекирането се извършва от съответните административни органи на БФВ по предложение на волейболен клуб, след представянето от клуба на следните документи:

1/ Договор със състезателя, съдържащ текст, отразяващ съгласието на състезателя да упражнява състезателните си права към този клуб и договор, уреждащ отношенията между клубове (ако има такъв);

2/ Състезателна карта на състезателя;

3/ Картотечен формуляр;

4/ Застраховки за състезателя;

5/ Официално разрешение от съответните федерации – за чуждестранни състезатели.

Чл.7. (1) БФ Волейбол вписва предложеното за картотекиране лице в специален регистър и му издава официален документ – състезателна карта. Картата има пореден номер и съдържа данните за лицето по документите за самоличност или акта за раждане и негова актуална снимка.

(2) Допуска се картотекиране на един състезател в два клуба за една състезателна година в случаите, регламентирани в Правилника на БФ Волейбол за условията и реда за вътрешен трансфер и преотстъпване на състезателни права на спортистите аматьори и спортистите професионалисти по волейбол.

Чл.8. (Изм. 02.11.2016 г.) Администриращият орган определя срокове за представяне на документи за картотекиране съобразно утвърдените вътрешни актове на БФ Волейбол за съответните Държавни първенства.
Р А З Д Е Л IV

СТАТУТ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ

Чл.9. Тренирочвъчна и състезателна дейност по волейбол се осъществява от лица, картотекирани като спортисти аматьори или спортисти професионалисти.
А. СТАТУТ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ АМАТЬОРИ

Чл.10. "Спортисти аматьори" са лица, които провеждат системна тренировъчна и състезателна дейност, но за тях това не е основна професия.

Чл.11. (1) Състезателят аматьор по волейбол не може да получава възнаграждения освен средствата необходими за покриване на разходите по извършваната от него спортно-състезателна и тренировъчна дейност.

(2) Спортистите аматьори могат да получават награди за постигнати високи спортни резултати.


Б. СТАТУТ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Чл.12. "Професионални спортисти" са лица, за които спортът е основна професия.

Чл.13. (1) Състезателят професионалист по волейбол извършва тренировъчна и спортно-състезателна дейност по договор срещу възнаграждение.

(2) Договорът между спортиста професионалист и спортния клуб по волейбол се сключва задължително в писмена форма и включва клаузи относно:

а/ срока на договора;

б/ размер на възнаграждението на спортиста;

в/ застраховането и медицинското осигуряване на спортиста;

г/ условията и реда за прекратяване на договора, включително при трансфер;

д/ обезщетенията, дължими от неизправната страна.

(3) В случай, че клубът не внася дължимите съгласно българското законодателство социални и здравни осигуровки за повече от 3 (три) месеца, състезателят има право да прекрати сключения договор. В тези случаи БФ Волейбол се задължава да извърши проверка.

(4) Състезател, прекратил по своя инициатива договорните си отношения с волейболен клуб, може да получи състезателни права за друг волейболен клуб в страната и чужбина само след като е уредил напълно финансовите си взаимоотношения със съответния волейболен клуб, произтичащи от договора му, или с „Писмо за освобождаване“ (Letter of Release) от волейболния клуб, с който е сключен договора.

Чл.14. Състезателните права, произтичащи от картотекирането, се прекратяват:

1/ по взаимно съгласие на страните;

2/ при писмено изразено желание на картотекираното лице;

3/ с изтичане срока на картотекирането;

4/ при смърт или поставяне под пълно запрещение на картотекираното лице;

5/ при заличаването регистрацията на волейболния клуб;

6/ при прекратено членство на волейболен клуб в БФ Волейбол.


В. СТАТУТ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ ПОД 18 ГОД. ВЪЗРАСТ

Чл.15. (1) Състезателните права на състезателите – юноши и девойки се упражняват в клуба, към който същите са картотекирани. Картотекирането е за срок от една спортно-състезателна година и се извършва за всяка конкретна година, но не – повече от срока на сключения с клуба договор за спортна подготовка и квалификация.

(2) (Изм. 02.11.2016 г.) Лице на възраст под 18 год. може да бъде картотекирано като състезател в съответствие с правилата на действащото законодателство на Р. България, изискванията на чл.3 и 4 от Закона за лицата и семейството и правилата на БФ Волейбол. Клубовете и спортистите могат да сключват договори за спортна подготовка и развитие.

(3) (Oтм. 02.11.2016 г.)


Р А З Д Е Л V

СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА

Чл.16. (1) БФ Волейбол може да отнеме състезателните права на картотекиран от нея спортист за определен период от време или окончателно.

(2) Мерките по ал. 1 се налагат от БФ Волейбол по нейна инициатива или по мотивирано предложение на:

1. спортния клуб, притежаващ състезателните права;

2. изпълнителния директор на Антидопинговия център;

3. международните спортни организации по волейбол в случаите, предвидени в техните правила.
Чл.17. (1) Състезателните права на състезател по повод на участието му в спортно-състезателна и тренировъчна дейност, произтичащи от картотекирането му, подлежат на спиране от Комисията по трансфери /КТ/ в следните случаи:

а) при нарушаване разпоредбите на Закона за физическото възпитание и спорта, ППЗФВС, Правилника на БФВ за условията и реда за вътрешен трансфер и преотстъпване на състезателни права на спортистите аматьори и спортистите професионалисти по волейбол, и настоящия правилник;

б) при неизпълнение на поети задължения от състезателя в учебно-тренировъчния и спортно-състезателния процес, включително и при наличие на следните основания:

1. ако се сключи втори договор с друг състезателен клуб;

2. при нарушаване на договорни отношения между клубовете, които са доведени до знанието на състезателя при сключване на договора за трансфер на състезателни права;

3. в случай на неизпълнение на договорни отношения, залегнали в сключен договор между състезател и приемащия или отдаващия клуб;

4. при отказ на състезателя да изпълни поетите с договор задължения, произтичащи от договор за трансфер;

5. при неизпълнение на задълженията от състезателя след изтичане на договора му за вътрешен или международен трансфер да се завърне незабавно в клуба си, при спазване на правилото за ефективно изпълнение на договора от състезателя;

6. при неявяване на лагер-сбор на националните отбори, след официално отправена писмена покана.

(2) Упражняването на състезателните права може да бъде преустановено при наличие на горните основания и от Дисциплинарната комисия при констатирано нарушение, за срок не по-дълъг от два месеца. До изтичане на посочения срок Дисциплинарната комисия е длъжна да сезира КТ за произнасяне по повод на констатирно нарушение.

(3) Комисията по трансфери може да спира състезателните права за срок до 18 /осемнадесет/ месеца. В случаите, когато спирането на състезателните права е във връзка със сключен втори договор с друг волейболен клуб, срокът на спиране на състезателните права е 18 /осемнадесет/ месеца. Решението на комисията подлежи на обжалване в двуседмичен срок пред Апелативната комисия на БФВ. Решението на Апелативната комисия подлежи на обжалване пред УС, което обжалване не спира изпълнението му. Решенията на КТ, АК и УС подлежат на преразглеждане от ОС само по отношение на законосъобразност и за съответствие с Устава. При потвърждаване на решението за отнемане на състезателни права, решението на ОС подлежи на обжалване по съдебен ред в сроковете и при условията на ЗЮЛНЦ. Обжалването по реда на предходното изречение не спира изпълнението на решението, освен при изрично разпореждане от компетентния съд.

(4) Управителният съвет отнема състезателните права за срок от 2 /две/ до 5 /пет/ години в следните случаи: констатирана употреба на забранени вещества; констатирана зависимост от алкохол или наркотици; при нарушения по чл.17, ал.1, при които в резултат на неизпълнението са настъпили значителни вреди за волейболен клуб.

Чл.18. Състезателните права се възобновяват при наличие на следните основания:

а) (Изм. 02.11.2016 г.) с изтичане на срока за изтърпяване на наложено наказание;

б) при решение на органа, наложил наказанието „спиране на състезателните права” или „отнемане на състезателни права” за отмяна на наложеното наказание;

в) при решение на Апелативната комисия на БФВ за отмяна на решение на Комисията по трансфери за спиране на състезателни права;

г) при наличие на други основания за възобновяване на състезателните права, предвидени в действащото законодателство на Република България.

Р А З Д Е Л VI

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.19. (1) За нарушение или неизпълнение на задължение по този правилник състезателите се наказват с глоба от 100 до 500 лв., а волейболните клубове - с имуществена санкция от 500 до 1000 лв.

(2) При повторно нарушение глобата е от 500 до 1000 лв., а имуществената санкция - от 1000 до 2000 лв.

(3) Нарушенията се установяват с актове на съответната комисия към БФ Волейбол, а глобите/санкциите се налагат с решение на УС на БФ Волейбол.
Р А З Д Е Л VII

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.20. (1) „Волейболен клуб” по смисъла на този правилник е всеки волейболен клуб, регистриран като юридическо лице с нестопанска цел или акционерно дружество, осъществяващ тренировъчна и състезателна дейност по волейбол или плажен волейбол, приет за член на БФВ съгласно устава на БФВ.

(2) (Изм. 02.11.2016 г.) „Състезатели” по смисъла на този правилник са спортисти, картотекирани в БФВ, които се състезават в определен волейболен клуб и са придобили при картотекирането статут на „състезатели аматьори” или „състезатели професионалисти”.

(3) „Значителни вреди” по смисъл на чл.17, ал.4 от Правилника са имуществени щети на стойност над 10 000 лева, констатирани от назначена комисия на БФВ.
Р А З Д Е Л VIIІ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Спрямо неуредените с настоящия правилник въпроси, свързани със състезателните права и статута на състезателите и волейболните клубове, намират субсидиарно приложение разпоредбите на Кодекса на труда, Закона на физическото възпитание и спорта, Правилника за приложение на ЗФВС, общото гражданското законодателство на Р. България, както и актовете на Международната волейболна федерация /FIVB/.

§2. Настоящият правилник е приет от Управителният съвет на БФВ на 25.11.2013 год., изменен на 02.11.2016 год. и подлежи на утвърждаване от Министъра на младежта и спорта в съответствие с изискванията на чл.35, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница