На д-р М. Янков, Управител на мбал „Сердика” еоодДата18.12.2018
Размер313.8 Kb.
#107549МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СЕРДИКА” ЕООД

Гр. София, ул”Дамян Груев” № 6, тел. 488 99 99


Одобрена със Заповед

22/14.08. 2014г.на д-р М. Янков,

Управител на

МБАЛ „Сердика” ЕООД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – Многопрофилна болница за активно лечение „Сердика“ ЕООД

гр. София, ул. „Дамян Груев” № 6

ПК 1303, гр. София, ул. „Дамян Груев” № 6, Тел.: 02 4889996, E-mail: val.dim@abv.bg, Факс: 02 4889996
Място/места за контакт: гр. София, ул. „Дамян Груев” № 6, отдел „Икономически анализи и прогнози“
Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mbalserdika.com
Адрес на профила на купувача: www.mbalserdika.com

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Услуги
ПРОГНОЗНО СТОЙНОСТ
40 000 лева без ДДС
ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ
Собствени средства
КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Услуги по „Периодично събиране, транспортиране, обезвреждане и др. съпътстващи дейности свързани с унищожаване на опасни биологични отпадъци от дейността на МБАЛ „Сердика“ ЕООД. Абонаментна такса за извършване на дизенфекция, дезинсекция и дератизация в обекта на възложителя“.

Услугата се извършва по съгласуван график свързан с дейността на възложителя.

Срок за изпълнение на поръчката – 12 месеца.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90520000,90921000Описание:

Услуги по третиране на болнични отпадъци

Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Очаквания обем на отпадъка е около 12 тона, като Възложителят не се ангажира, че посоченото количество ще бъде достигнато, нито че ще бъде „разпределено“ равномерно за срока на договора.
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Многопрофилна болница за активно лечение „Сердика“ ЕООД

гр. София, ул. „Дамян Груев” № 6
NUTS
BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

А) Изисквания към участниците:

Да бъдат български или чуждестранни физически или


юридически лица, регистрирани като търговци по ТЗ или по националното си
законодателство, както и техни обединения и да притежават технически потенциал, ресурси и организационни възможности за качествено изпълнение на поръчката, както и да притежават опит в изпълнение на подобен вид дейности; Участниците в процедурата следва да имат валидни разрешителни по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците или да представят декларация за работа с подизпълнител за дейностите събиране, обезвреждане и транспортиране на отпадъците от подгрупа 18 01 и код 20 01 21от Приложение №1 към Наредба №3/2004 г. за класификация на отпадъците, валиден за целия срок на действие на договора. Да имат удостоверение от РЗИ по чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3/2005 г изм.и доп, бр. 14 от 15.02.2011г на МЗ. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации или да представят декларация за работа с подизпълнител по предмета на поръчката.

Б) Изисквания към офертата, доказателства – участниците представят: Документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговски регистър или копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, кандидатите или участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. Когато участникът е обединение представя документ за създаване на обединението и пълномощно за определяне на физическо лице, представител на обединението/консорциума, подписано от законно упълномощените лица, представляващи всички отделни участници или съдружници в консорциума/обединението, което ще подписва документите от името на обединението/консорциума - с нотариална заверка на подписите; Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; Заявление за участие /по образец/; Административни сведения /по образец/; Списък на документите, съдържащи се в офертата; Декларация относно използването на подизпълнители /по образец/; Доказателства за технически възможности - Декларация, съдържаща списък на основните договори с предмета на поръчката, сключени с лечебни заведения/по образец/. Минимални изисквания: минимум един договор със сходен предмет, сключен с лечебни заведения през последните три години в зависимост от датата на регистрация на участника, придружен с препоръка за добро изпълнение, подписана от лицето, представляващо лечебното заведение. /Препоръките се представят заверени от участника с „вярно с оригинала”, печат и подпис/; Декларация за техническа обезпеченост, съдържаща описание на техническото оборудване; Минимални изисквания: Участниците следва да разполагат с минимум 1 /една/ собствена или наета база и минимум 1 /едно/ превозно средство, отговарящи на съответните нормативни изисквания. Декларацията следва да бъде придружена с доказателства /нотариални актове, регистрационни талони за МПС, договори за наем, лизинг и др./; Зверено копие на разрешително по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците по предмета на поръчката; Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1от ЗОП , чл.47 ал.2 от ЗОП, чл. 47, ал. 5 ЗОП /по образец/; Предложение /по образец/ за изпълнение на поръчката; Ценово предложение /по образец/ - участникът предлага крайна цена в лв/кг. с включено ДДС за извършване на услугите предмет на поръчката. Ценовото предложение се представя в отделен запечатен плик с надпис „предлагана цена”; подписан и подпечатен проект на договор /по образец/.

Всички посочени документи да се представят в оригинал или заверено от участника копие. Документите, които са на чужд език се представят и в официален превод на български език. Всеки участиник има право да представи само една оферта.

При неспазване на горепосочените изисквания към офертата, участникът ще бъде отстранен от процедурата.
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:


01.09.2014г. до 16:00 ч.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


Офертата се представя в отдел „Икономически анализи и прогнози“ на МБАЛ „Сердика“ ЕООД в срок до 16:00 часа на 01.09.2014г., в непрозрачен, запечатан плик, с посочен адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес на адрес: гр. София, ул. "Дамян Груев“ № 6 - За участие в процедура по чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: “Оферта по публична покана за „Услуги по периодично събиране, транспортиране, обезвреждане и др. съпътстващи дейности свързани с унищожаване на опасни биологични отпадъци от дейността на МБАЛ „Сердика“ ЕООД. Абонаментна такса за извършване на дизенфекция, дезинсекция и дератизация в обекта на възложителя“.

Отварянето се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 02.09.2014г. от 15:00 часа. на адрес: гр. София, ул. „Дамян Груев“ № 6 – МБАЛ „Сердика“ ЕООД, отдел „Икономически анализи и прогнози“ . Достъп до документацията за участие ще бъде предоставен на всички заинтересовани участници на интернет сайта на Възложителя - www. mbalserdika.com. Срокът на валидност на офертата не може да бъде по-кратък от 90 дни, считано от датата за получаване на офертите.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:


31/08/2014 г.

Д-р Методи Янков

Управител на МБАЛ „Сердика“ ЕООД

.

Образец


ДО

МБАЛ „Сердика“ ЕООД

ул.”Дамян Груев” № 6

гр. София - 1303

ЗАЯВЛЕНИЕ
От ………………...................................................................... ..................................,

представляващ .....................................................................................................,

със седалище ................................ и адрес на управление ..................................................... ЕИК ......................................... тел. .......................... факс .......................................

пълномощно N ...................... по описа на нотариус .......................................................

Уважаеми г-н Управител,

Моля, да бъда допуснат до участие в процедурата за определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана № .................. с предмет: Услуги по „Периодично събиране, транспортиране, обезвреждане и др. съпътстващи дейности свързани с унищожаване на опасни биологични отпадъци от дейността на МБАЛ „Сердика“ ЕООД. Абонаментна такса за извършване на дизенфекция, дезинсекция и дератизация в обекта на възложителя“.

Заявявам, че съм запознат с конкурсната документация и желая да участвам в обявената процедура при утвърдените от Вас условия за провеждането й.

Настоящото заявление депозирам в затворен плик ведно с необходимите документи за участие в процедурата.

Приложение:

Нотариално заверено изрично пълномощно за участие в процедурата (в случай, че участникът се представлява от пълномощник);

Ценово предложение запечатано в малък непрозрачен плик.

Предложение за изпълнение на поръчката.

Списък на всички приложени в офертата документи.
гр. .......................

Дата ..................

Подпис: ...................

(печат)


Образец
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Наименование на участника:

……………………………………………………………………………………

2. Седалище и адрес на управление:

……………………………………………………………………………………

/пощенски код, град/село, община, квартал, улица №/бл., ап./

Булстат/ЕИК: …………………………………….

телефон №: ……………………………………

факс №:…………………………………………

e-mail :……………………………………………

Интернет адрес: ....................................................

3. Лице за контакти.................................................

Длъжност: ..................................................

телефон/ факс ...........................................


4. Обслужваща банка:

5. IBAN; BIC

6. Титуляр на сметката:
Дата....................... подпис и печат:......................

Образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОПДолуподписаният/-ната/ _____________________________________________, в качеството ми на представляващ ____________________________________, участник в процедура по ЗОП чрез публична покана с предмет:  Услуги по „Периодично събиране, транспортиране, обезвреждане и др. съпътстващи дейности свързани с унищожаване на опасни биологични отпадъци от дейността на МБАЛ „Сердика“ ЕООД. Абонаментна такса за извършване на дизенфекция, дезинсекция и дератизация в обекта на възложителя“.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
 1. При изпълнението на обществената поръчка с предмет

няма да използвам/ще използвам подизпълнители.

(подчертава се това, което е вярно)

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

/наименование на фирмите на подизпълнителите/

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Дела на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .............................. % от общата стойност на поръчката .

/конкретната част от предмета на обществената поръчка/
Известна ми е отговорността която нося съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс на република България.

__________година Декларатор: ________

/ подпис и печат/

Декларацията се попълва задължително, независимо дали ще се използва подизпълнител или не. Подизпълнителите попълват всички документи изискващи се съгласно чл.56,ал.2 от ЗОП.О

[наименование на подизпълнителя]

бразец
Наименование на поръчка:

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният /-ната/ с лична карта № , издадена на от с ЕГН , в качеството ми на ______________________________ __________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на подизпълнителя), регистриран по фирмено дело № по описа за г. на окръжен съд, със седалище и адрес на управлениеД Е К Л А Р И Р А М, че:
Представляваният (ото) от мен .

(посочете фирмата, която представлявате)

е съгласен/о да участва като подизпълнител на участника при изпълнение на(посочете участника, на който сте подизпълнител)

горепосочената поръчка.


Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:(избройте конкретните видове работи и техния обем от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител).

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта.
г. Декларатор: ­


Образец


ДЕКЛАРАЦИЯ

Справка съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП
1. Декларация - списък с основните договори за доставки, сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени от участника през последните три години, с посочени предмет на договора, място, срокове на изпълнение, и клиенти:


Изпълнени договори през последните 3 години пореден №


Предмет на договора

Място на изпълнение

Начална и крайна дата на изпълнение на договора или срок за изпълнение

Клиент – адрес, телефон, факс, електронна поща

1.

2.

3.

* Поредният номер на последния ред по справката от настоящия образец не ограничава Участника относно броя на доказателствата, които следва да представи.

Дата Подпис...................
Образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
От…………………………………..………………………………………………........

ЕГН …………………………, живущ в гр. ……….………………… , ул. ……...………..

…………………………... , с л.к. № ……………………… , издадена от ………...………...

като …………………………………………………… , на ………………………….……...

/управител, изпълнителен директор, ЕТ ,ООД, ЕООД, АД, ЕАД/

............................................................................................................................................., регистрирано по ф.д. № ……….... / …… г. на ……………съд, фирмено отделение,


I. Декларирам, че

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

II. От името на представляваното от мен дружество ………………………

………………………………..…………………………………декларирам, че:

1. Дружеството не e обявено в несъстоятелност;

2. Дружеството не e в производство по ликвидация.

Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

Дата: ………….. 200 …. г. ДЕКЛАРАТОР: ……………

Образец
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки
(за български физически / юридически лица )

От ………………………………………………………………….……………………....

ЕГН …………………………, живущ в гр. ………………………… , ул. ……..………..

…………………………... , с л.к. № ……………………… , издадена от ……………...

като …………………………………………………… , на …………..………..………...

/управител, изпълнителен директор, ЕТ/ ООД, ЕООД, АД, ЕАД/

......................................................................................................................................................, регистрирано по ф.д. № ……….... / …… г. на …………...…съд, фирмено отделение,
I. Декларирам, че:

1. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност.


II. От името на представляваното от мен дружество …………………………

………………………………..…………………………………………декларирам, че:

1. Дружеството не е в производство за обявяване в несъстоятелност;

2. Дружеството не е сключило извънсъдебно споразумение с кредитори по смисъла на чл. 740 от Търговския закон.

3. Дружеството няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;
Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

Дата: ………….. 200 …. г. ДЕКЛАРАТОР: …………………Образец
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки
(за чуждестранни физически / юридически лица )

От ………………………………………………………………….……………………....

ЕГН …………………………, живущ в гр. ………………………… , ул. ……..………..

…………………………... , с л.к. № ……………………… , издадена от ……………...

като …………………………………………………… , на …………..………..………...

/управител, изпълнителен директор, ЕТ,ООД, ЕООД, АД, ЕАД/

......................................................................................................................................................, регистрирано по ф.д. № ……….... / …… г. на …………...…съд, фирмено отделение,
I. Декларирам, че:

1. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност.


II. От името на представляваното от мен дружество …………………………

………………………………..…………………………………………декларирам, че:

1. Дружеството не е в производство за обявяване в несъстоятелност;

2. Дружеството не се намира в процедура, подобна на тази по чл. 740 от Търговския закон .

3. Дружеството няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;
Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

Дата: ………….. 200 …. г. ДЕКЛАРАТОР: …………………


гр. ………………………..


Образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/-ната.................................................................................................

...................................................................................................................................................................с лична карта № ......................................................, издадена на ........................... от ........................ с ЕГН ................................................., в качеството ми на .......................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................(посочете длъжността, която заемате в управителен или контролен орган на участника, както и точното наименование на съответния орган) на ...................................................................................................(посочете фирмата на участника), регистриран по фирмено дело №............................................... по описа за ................................ г. на ..................................... .......... съд, със седалище и адрес на управление ................................................................................................................................- участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: ......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................( посочете наименованието на поръчката)
Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с ................................................ ................................................................................................(посочете наименованието на Възложителя) или със служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя;

2. Не съм сключил договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.


г. Декларатор: ­

(дата на подписване) (подпис)УТОЧНЕНИЯ
Текст на чл.47,ал. 4 и ал.5 от ЗОП:

ал..(4) Когато кандидатите или участниците са юридически лица, изискванията на ал.1, т.1 и ал.2, т.2, когато е посочено от възложителя в обявлението, се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал.1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3 при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 147, ал.1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружесво с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. във всички отанали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват кандидата или участника;

7. в случаите по т. 1 – 6 – и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранното лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България,съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т 2;
ал.(5) Не могат да участват в процедурата за възлагане на общесвена поръчка кандидати или участници:

1. при които лицата по ал.4 са свързани лица по смисъла на § 1, т.1. от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
Текст на Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси:

Свързани лица” съгласно § 1, т.1. от ДР на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси са: съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически отношения, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.


Чл.21 (1) Лице, заемащо публична длъжност, с изключение на лице по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6, 11, 12 и 20, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да сключва трудови или други договори с търговските дружества или кооперации, по отношение на които в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол или е сключвало договори с тях, както и да е съдружник, да притежава дялове или акции, да е управител или член на орган на управление или контрол на такива търговски дружества или кооперации.

(2) Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с дружествата по ал. 1.
Чл.22 (1) Лице, заемащо публична длъжност, което в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността.

(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.
Образец
ДО

МБАЛ „Сердика“ ЕООД

ул.”Дамян Груев” № 6

гр. София - 1303


ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

Услуги по“ Периодично събиране, транспортиране, обезвреждане и др. съпътстващи дейности свързани с унищожаване на опасни биологични отпадъци от дейността на МБАЛ „Сердика“ ЕООД. Абонаментна такса за извършване на дизенфекция, дезинсекция и дератизация в обекта на възложителя“, Подписаният................................................................................................................

С постянен адрес............................................................................................................................

в качеството си на ...................................................................

/управляващ, представляващ/

на......................................................................................................................................../посочва се наименованието на организацията или ЮЛ/

със седалище и адрес на управление...........................................................................................

............................................................................................................................................

ЕИК.................................................тел./факс...................................................................Уважаеми Дами и Господа,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че фирмата ни отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията във връзка с предмета на поръчката.


Декларираме, че ще спазваме следния технологичен процес (изисквания на възложителя):

 • Ще извозваме опасният отпадък, свързан с дейността на Възложителя по съгласуван предварително график със следните транспортни средства вписани на основание чл. 78, ал. 9 и във връзка с чл. 35, ал.3 и 5 от Закона за управление на отпадъците в Регистрационен документ № ................................................................................................................................................................................................................................................................;

 • на Възложителят ще бъдат предоставени за безвъзмездно ползване за срокът на договора необходимото количество пластмасови 240 литрови контейнери, поддържани чисти и в изправност;

 • пълните контейнери ще бъдат заменяни с чисти и дезинфекцирани празни контейнери;

 • Извозването на пълните контейнери ще бъде в съответствие с изискванията за влизане и престой в рамките на болничното заведение (вътрешния ред на болницата) и с хигиенните правила;

 • Да изпълняваме всички свои задължения съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците и поднормативните актове, регламентиращи тази дейност.

 • Задължавам се да използвам препарати, които са снабдени с разрешение за пускане на пазара, издадено от МЗ по реда на гл.ІV, разд.ІІ от ЗЗВВХВП и подзаконовите актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа, както и да представя на възложителя информационен лист за всеки използван препарат. Дейностите ще извършвам при спазване на изискванията на ЗБЗУТ, ЗЗВВХВП и подзаконовите нормативни актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа, Наредба №3/24.01.2005 г.изм.и доп от 15.02.2011г на МЗ.

 • Срокът за валидност на това предложение е .......... календарни дни считано от крайния срок за подаване на офертата.

 • Срокът на  договора е 12 /дванадесет / месеца.

 • Приемаме следните условия на заплащане - ежемесечно до 30 чесло на месеца, следващ отчетния, но не преди представяне на редовна фактура и отчетна документация по Наредба № 2 на МОСВ от 22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейността по отпадъците, по нашата банкова сметка - Банка …………………………………..……….., IBAN ……………………………….………., BIC ………………………………....


ДАТА: _____________2014 г. __________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________длъжност на представляващия кандидата и наименование на фирмата

ДО


МБАЛ „Сердика“ ЕООД

ул.”Дамян Груев” № 6

гр. София - 1303
ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подписаният................................................................................................................

С постянен адрес............................................................................................................................

в качеството си на .................................................................../управляващ, представляващ/

на......................................................................................................................................../посочва се наименованието на организацията или ЮЛ/

със седалище и адрес на управление :...........................................................................................

............................................................................................................................................

ЕИК.................................................тел./факс...................................................................

За изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Услуги по периодично събиране, транспортиране, обезвреждане и др. съпътстващи дейности свързани с унищожаване на опасни биологични отпадъци от дейността на МБАЛ „Сердика“ ЕООД. Абонаментна такса за извършване на дизенфекция, дезинсекция и дератизация в обекта на възложителя“Описание

на дейностите

Прогнозно месечно количество

мер. ед. (кг.),(бр.)

Цена за услугата за 1 кг. отпадък, и такса за 1 месец в лв. без ДДС

Обща месечна

в

лв. без ДДС

/колона 3 х колона 4/

1

2

3

4

5

1.

Третиране(транспортиране, обезвреждане и др. съпътстващи дейности свързани с унищожаване) на опасни биологични отпадъц

10002.

Абонаментна такса за извършване на дизенфекция, дезинсекция и дератизация (обект на Възложителя с площ от 1400м²

1ДАТА: _____________2014 г. ___________________________________

(име и фамилия) длъжност на представляващия кандидата и наименование на фирмата


ПРОЕКТ

Д О Г О В О Р

№…………/……………..


Днес, ............. 2013 г., в гр. София, се сключи настоящият договор между:
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СЕРДИКА" ЕООД - София, с адрес на управление - гр.София, ул."Дамян Груев" № 6, регистрирано в Агенцията по вписвания, БУСТАТ/ ЕИК 201 242 663, представлявана от д-р Методи Вангелов Янков - Управител, наричано по-нататък в Договора КУПУВАЧ, от една страна,

и
“…...................................…………”, гр. …...............…….., ул. …....……….........….. № ……, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК …………………., представлявано от …………………….. – управител, наричано по-нататък в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
на основание чл.14 ал.4, т. 2 и чл. 101е от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с Протокол № ……..….. /………2014 год. на Управителя на МБАЛ „Сердика“ ЕООД за определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: Услуги по „Периодично събиране, транспортиране, обезвреждане и др. съпътстващи дейности свързани с унищожаване на опасни биологични отпадъци от дейността на МБАЛ „Сердика“ ЕООД. Абонаментна такса за извършване на дизенфекция, дезинсекция и дератизация в обекта на възложителя“,
се сключи настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва услуги по събиране, транспортиране и отстраняване на опасни болнични отпадъци, наричани за краткост в Договора "услуги", срещу цена, платима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията на този Договор.
ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 2. 12(дванадесет) месеца.
ІІІ. КАЧЕСТВО
Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва качествено услугите, съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците, Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности, действащото законодателство по отношение на събирането, транспортирането и отстраняването на отпадъци - битови и опасни болнични отпадъци - Приложение №1 към този договор.
IV. ЦЕНИ
Чл. 4. Цените на Услугите за 1 кг. опасен болничен отпадък са в размер на: ................... лв. /……………………/ без ДДС(..............лв с ДДС) и абонаментна такса за 1 месец извършване на дизенфекция, дезинсекция и дератизация в размер на :........................лв. без ДДС(..............лв с ДДС).

Чл. 5. Цените по чл.4 са определени при условие на извършване на Услугите по събиране на опасните болнични отпадъци от товарния вход и изход на МБАЛ „Сердика“ ЕООД – ул. „Дамян Груев № 6

Чл. 6. Цените по чл. 4 от този договор за 1 /един/ килограм опасен болничен отпадък и за 1(един) месец извършване на дизенфекция, дезинсекция и дератизация са окончателни и валидни до пълното изпълнение на договора и не подлежат на промяна.

V. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕЧл. 7. За изпълнение на възложеното с договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след отчитане и фактуриране на извършените услуги за един календарен месец.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената на извършената услуга, в срок до ......... дни от изтичането на датата, за която се отнася съответното плащане, срещу издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура и представени транспортни карти и протокол за извършена дейност по Наредба №3/24.01.2005 г.изм.и доп, бр. 14 от 15.02.2011г на МЗ по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка ………………………………………………………………………………..…………,

IBAN ………………………………………………………………, BIC……………………..,


VI. МЯСТО, СРОК И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ
Чл. 9. Мястото на събиране на опасните болнични отпадъци е товарния вход и изход на МБАЛ „Сердика“ ЕООД – ул. „Дамян Груев № 6.

.

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва Услугите по събиране, транспортиране и отстраняване на опасни болнични отпадъци и дизенфекция, дезинсекция и дератизация в обекта на възложителя по съгласуван предварително график.Чл. 11. Измерените килограми от опасните отпадъци се вписват в транспортната карта – Приложение №2 към настоящия договор и се предават за транспортиране на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Транспортната карта се изготвя в шест еднакви екземпляра, при спазване на реда и сроковете по чл.8 от Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯЧл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да извършва услуги по събиране, транспортиране и отстраняване на опасни болнични отпадъци и дизенфекция, дезинсекция и дератизация в обекта на възложителя, предмет на този договор;

2. Да извършва Услугите по начин, съобразен с дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

3. Да извършва Услугите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в сроковете по чл. 10 от този договор;

4. Да извършва услугите по транспортиране на отпадъците единствено с транспортните средства, вписани в конкретния документ по чл.12 от от Закона за управление на отпадъците посочени в представеното от него предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 3 към договора;

5. Да предава своевременно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ попълнените транспортни карти и необходимите фактури, доказващи извършването на конкретните Услуги.

6. Да извършва услугите в съответствие с действащото законодателство по отношение на събирането, транспортирането и отстраняването на отпадъци – битови и опасни болнични отпадъци.

7. Да събира опасните болнични отпадъци от товарния вход и изход на МБАЛ „Сердика“ ЕООД в пластмасови контейнери.

8. Да транспортира и предаде за обезвреждане опасните отпадъци в инсенератор за обезвреждане на отпадъците от подгрупа 18 01 /опасни болнични отпадъци/; да транспортира и предаде за обезвреждане опасните отпадъци 20 01 21(флуорисцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак) от Приложение № 1 към Наредба № 3/2004 г. за класификация на отпадъците, съгласно сключен договор, неразделна част от настоящия договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената за Услугите в размерите, по начина и в сроковете, определени в този договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да наема други подизпълнители, освен посочените в офертата му и заявили съгласие за участие при изпълнение на поръчката;

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за качественото и в срок изпълнение на дейностите, за които е ангажирал подизпълнители.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯЧл. 13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя свой представител, който отговаря за измерването и предаването на количествата опасни болнични отпадъци на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подписва и приема транспортните карти и фактурите.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение за извършените Услуги в срокове и по начин, определени с настоящия договор.

IX. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИЧл. 14. (1) При забава на всяка отделна услуга до:

а) 30 (тридесет) минути, след изтичане на крайните часове, посочени в чл.10 от договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5 /пет/ % от стойностите на неизпълнението.

б) 60 (шестдесет) минути, след изтичане на крайните часове, посочени в чл.10 от договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % на час от дължимата сума, но не повече от 20 /двадесет/ % от стойностите на неизпълнението.

(2) Неустойките по б. а) и б) се начисляват от часа, следващ крайния час, посочен в чл.10 от договора.

(3) Плащането на договорените и дължими неустойки се извършва чрез прихващане на насрещни парични задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато има такива.

(4) За извършване на прихващането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави писмено изявление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Двете насрещни задължения се смятат за погасени до размера на по-малкото от тях от деня, в който прихващането е могло да се извърши.

(5) Когато в случаите по ал. 3 сумите не са достатъчни ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ превежда остатъка от дължимите неустойки в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ срок и по посочена от него банкова сметка.

(6) Ако договорените и дължими неустойки не могат да бъдат издължени по реда на прихващането или не бъдат доброволно изплатени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа част или цялата гаранция за изпълнение на договора.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право и на обезщетение за претърпени вреди, когато те надхвърлят размера на договорената неустойка.

Чл. 15. При неизпълнение на задължението си за плащане в договорените срокове по настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на законната лихва от деня на забавата.


Х. СПОРОВЕ
Чл. 16. Възникналите през времетраене на договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях.

Чл. 17. В случай на непостигане на договореност по предходната точка, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат решавани според българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.
ХI. СЪОБЩЕНИЯ
Чл.18. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор, са валидни, ако са направени в писмена форма и подписани от упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.19. За дата на съобщението се смята:

а) датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;

б) датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

в) датата на приемането – при изпращане по телефакс.Чл.20. За валидни адреси на съобщения, свързани с настоящия договор, се смятат:
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

......................................... МБАЛ „СЕРДИКА” Е00Д

......................................... гр. София - 1303

......................................... ул. „Дамян Груев” № 6

.........................................

Чл.21. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в срок от 3 календарни дни за промяната.

ХIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.22. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор.

Чл.23. Изменение на настоящия договор се допуска в случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП;

Чл.24. Настоящият договор се прекратява:

а) с изтичане на уговорения срок;

б) в случая по чл.25;

в) в случаите по чл. 43, ал. 4 от ЗОП.Чл.25. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на този договор, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.

Чл.26. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

- Приложение № 1 - Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- Приложение № 2 – Транспортна карта за превоз на опасни отпадъци;

- Приложение № 3- Предложение за изпълнение на поръчката;

- Приложение № 4 – График за извършване на услугата;

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

При подписването на настоящия договор, в изпълнение на чл. 47, ал. 9 от ЗОП, Изпълнителят представи следните документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал.5 от ЗОП и по, а именно:


 1. .............................

 2. .............................

 3. .............................

 4. .............................

 5. .............................

 6. .............................

 7. ..............................


ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ……………… ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: …………… д-р Методи Янков

/Управител/

Указания за попълване на транспортна карта за превоз на опасни отпадъци

Транспортната карта се изготвя при спазване реда и сроковете по чл. 8.

1. Транспортните карти се номерират с поредни номера, започващи от 1 януари всяка календарна година.

2. Екземплярите на картата се номерират с номера от 1 до 6.

3. Товародателят:

∙ попълва раздел А на всички екземпляри и ги заверява с подпис и печат;

∙ предава за попълване и заверка на превозвача всички екземпляри;

∙ попълва съответната информация в раздел IV на отчетната книга по приложение № 3;

∙ след получаване на екземпляр № 6 с попълнени и заверени раздели А, Б и В попълва съответната информация в раздел IV на отчетната книга по приложение № 3.

4. Превозвачът:

∙ попълва раздел Б в шестте екзeмпляра и ги заверява с подпис и печат;

∙ връща заверения екземпляр № 1 на товародателя;

∙ останалите екземпляри с номера от 2 до 6 предава за попълване и заверка на товарополучателя.

5. Товарополучателят попълва раздел В в екземпляри с номера от 2 до 6 и ги заверява с подпис и печат.

6. В случай на повече от един превозвач всеки следващ попълва всички данни от раздел Б в поле “Забележки”.

Каталог: site -> wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Министерство на здравеопазването наредба №2от 21 април 2011 г
2014 -> Нова наредба за гробищни паркове и погребално обредната дейност на територията на Столична община
2014 -> Іv помощно училище интернат „проф. Димитър кацаров”
2014 -> Списък на кандидатите за работа по обявените свободни позиции в ІV помощно училище –интернат „проф. Димитър кацаров”
2014 -> Е построена през 1892 г от французи и притежава една от най-старите и единствена по рода си колекции в България
2014 -> Списък на стопанския инвентар, който следва да бъде доставен и монтиран в ІV помощно училище-интернат «Проф. Димитър Кацаров» гр. София
2014 -> Анализа на вино лабконсулт еоод официален представител на foss има удоволствието да Ви покани да се присъедините към нашата Конференция за вино 2014 в Бордо, Франция в продължение на много год
2014 -> Програма „Развитие на човешките ресурси


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница