На дисертационния труд: „Анализ и извличане на компютърни програмиДата31.08.2016
Размер51.66 Kb.
#7932


С Т А Н О В И Щ Е
върху дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“,

професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“,

научна специалност: 01.01.12 „Информатика“


Автор на дисертационния труд: Калин Георгиев Николов

Тема на дисертационния труд: „Анализ и извличане на компютърни програми (модели и методи за верификация на свойства на нерелационни бази от данни)“


Становището е изготвено от доц. д-р Магдалина Василева Тодорова, Факултет по математика и информатика при СУ „Св. Климент Охридски“, съгласно Заповед РД 38-243/09.04.2013г. на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ и въз основа на ЗРАСРБ, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности във ФМИ при СУ „Св. Климент Охридски“ и Указанията за изготвянето на рецензии и становища от членовете на научни журита и за документите в електронен вид, подавани от кандидатите по процедури за академични длъжности и научни степени на ФМИ – СУ „Св. Климент Охридски“.
1. Актуалност на проблема и методика на изследване

Изследванията, проведени в дисертационния труд, са в областта на софтуерното инженерство. Основният въпрос, който се разглежда, е изследване на коректността в поведението на системи, генериращи данни в документно-ориентирани нерелационни бази от данни от гледна точка на референтната цялост на данните и някои други сходни свойства. По-точно как да се формализират тези изисквания към данните и как от спецификациите на такива изисквания да се генерират програми, анализиращи коректността на данните. Нерелационните бази от данни, намират широко приложение в платформи на Amazon, Yahoo, Google, eBay, Facebook, Twitter и много други. Ето защо проблемът за коректността на данните в такива бази от данни е изключително актуален в съвременните информационни технологии.

Предложеният в разработката метод се основава на хипотезата, че свойствата за коректност на данните в нерелационните бази от данни могат да се формализират по такъв начин, че от тях автоматично да се извлекат програми, проверяващи тези свойства, а от своя страна, тези извлечени програми да извършват динамичен анализ на поведението на системите, генериращи данни.

Значимостта на получените от докторанта резултати се изразяват във възможностите им за приложимост и оригиналната методика, използвана за постигане на целите.


2. Познаване на проблема

Впечатляващ е задълбоченият преглед на необходимите за разработването на темата източници (80 – два на български и останалите на английски език). Последните са коректно цитирани на съответните места в изложението и достатъчно пълно отразяват разглежданата тематика. Проблематиката е проучена в един достатъчно продължителен период – от 90-те години до 2013 год. и е подробно отразена в обзорната част от дисертационния труд, както и в публикация [2] от списъка с публикации на докторанта, приложен в заключителната част от дисертацията.


3. Обща характеристика и оценка на дисертационния труд

Обемът на дисертацията е 113 страници и включва седем глави и библиография. Страниците съдържат средно повече от стандартните 30 реда и формират приемлив по обем материал. Стилът на изложение е ясен и точен. Текстът е подходящо оформен с диаграми, фигури, примери и на места с програмен код, което подобрява четимостта и разбираемостта на работата.

Глава 1 има уводен характер. В нея е направен преглед на предметната област на изследването, формулирани са основните цели и са посочени задачите за тяхното постигане. Обсъдена е актуалността на проблематиката. В глава 2 е направен обширен и задълбочен обзор на двете основни направления на изследването – анализ на програми и извличане на програми, като е наблегнато на аспектите, тясно свързани с моделите и методите за верификация на свойства на нерелационни бази от данни.

Съществената част от дисертационния труд е изложена в глави 3, 4, 5 и 6, където са представени съответно: формалният модел на проблема; формалният модел на решението; пълнотата и коректността на предложения от докторанта метод за верификация на свойства на нерелационни бази от данни и елементи от практическата реализация на създадения от докторанта метод. Части от тези резултати са публикувани в [1] и [3] от списъка с публикации на докторанта и са докладвани на два научни форума. Реализирането на тази част от дисертационния труд изисква задълбочени научни знания и висока научна и практическа квалификация, които авторът й безспорно притежава. Това личи от впечатляващата лекота, с която докторантът е аргументирал и изложил основните тези в тези части на дисертационния труд.

В глава 7 са представени основните изводи от проведеното изследване и перспективите за бъдещото му развитие, авторската справка и списък на направените по труда публикации.

Авторската справка коректно и точно отразява приносите на автора на дисертационния труд.

Всичко това ми дава основание да дам положителна оценка на оригиналността на подхода при поетапното и методично решаване на целевите задачи, както и постигането на главната цел.
4. Публикации и степен на самостоятелност на приносите

Авторът е публикувал две статии на английски и една на български език, които представят съществена част от резултатите от дисертационния труд. Две от статиите са самостоятелни и са публикувани в рецензирани списания в чубина [1] и в страната [2]. Статия [3] е съвместна, но е със същественото участие на докторанта. Приета е за отпечатване в сборника с материали на седмата международна конференция ISGT’13.

Като научен ръководител на докторанта заявявам, че получените резултати са изцяло негови.

Добро впечатление правят обемът и задълбочеността на публикациите, отразяващи основните аспекти на разглежданата в дисертацията проблематика.


5. Критични бележки и препоръки

Всички констатирани от мен неточности и пропуски по време на писането на дисертационния труд, преди и по време на предзащитата, са отстранени.

Препоръчвам на Калин Николов да продължи започнатите изследвания с проучване на приложимостта на резултатите от дисертационния труд в сходни и различни от разглежданите области, изхождайки от широката универсалност и приложимост на създадения от него метод за верификация на свойства на нерелационни бази от данни.
6. Авторефератът отговаря по обем и съдържание на изискванията за точно, пълно и сбито отразяване на дисертацията.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представеният дисертационен труд отговаря напълно на изискванията на ЗРАСРБ, ПЗРАСРБ, както и на правилниците за условията и реда за придобиване на научни степени и звания на СУ „Св. Кл. Охридски” и Факултета по математика и информатика при СУ. Авторът му е постигнал сериозни приносни резултати в областта на теорията и практиката на компютърната наука като е използвал съвременен инструментариум. Оценката ми за дисертационния труд, за автореферата и публикациите е положителна.УБЕДЕНО препоръчвам на уважаемото научно жури да присъди на Калин Георгиев Николов образователната и научна степен „доктор“ в област на висше образование 4.0. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“.

27.05.2013 г. Член на научно жури:………………………гр. София доц. Магдалина Тодорова


Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница