На дисертационния труд на доц. Тони Веков, д м. за присъждане на научна степен „Доктор на науките” Тема на дисертационния труд: „Дата18.12.2018
Размер93.5 Kb.
#107502
РеценЗия

от проф. Евгения Делчева, д-р по икономика

на дисертационния труд на доц. Тони Веков, д.м.

за присъждане на научна степен „Доктор на науките”
Тема на дисертационния труд: „Проучване на качеството на извънболничната помощ при сърдечно-съдови заболявания в България (терапевтични резултати, фактори и препоръки за оптимизиране на здравноосигурителната система)”
І. Биографични данни за докторанта

Т. Веков е завършил Математическа гимназия в град Враца (1982-1986 г.), след което продължава образованието си в Софийски университет като завършва специалността „Биотехнологии” с отличен успех през 1993 г. През 2006 г. завършва магистърска степен „Здравен мениджмънт” в МУ София. През 2008 г. защитава успешно дисертационен труд на тема „Обществено и професионално мнение за здравната реформа – сравнителен анали. Оценки, изводи и препоръки” по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”. През 2010 г. придобива научното звание „доцент” във факултет „Обществено здраве” на МУ-Плевен където работи и досега. Освен това заема и ръководни постове в частен здравно-осигурителен фонд и в СБАЛ по Кардиология – Плевен.

Има 6 специализации (4 от които в чужбина), лектор е в повече от 50 тематични лектории в здравеопазването. Автор на 79 публикации от които 30 – по дисертационния труд.

ІІ. Обща характеристика на труда
Дисертационният труд на доц. Т. Веков е в общ обем от 214 стандартни страници и е структуриран по следния начин: въведение, литературен обзор, цел, задачи и методология, собствени резултати и обсъждане (8 раздела), заключение, препоръки, справка за приносите, списък на научните публикации във връзка с настоящия дисертационен труд (240 източника от които 193 на латиница) и приложения (7 броя). Разработката е илюстрирана богато с 29 фигури и 51 таблици.

Актуалността на избраната тема на дисертационния труд се основава на :


 • Фокусирането на труда върху проблеми които са от критично важно естество за по-успешното функциониране на българската здравно-осигурителна система – качеството на извънболничната помощ, която е подценена икономически и здравно-политически и не се явява необходим и ефективен филтър за насочване към по-скъпоструващите нива на вертикално интегрирания здравен сектор;

 • Предметът на изследванията са терапевтични и здравно-икономически проблеми при сърдечно-съдовите заболявания в България, които са водеща причина за обща смъртност, предотвратима смъртност, и едни от най-масовите заболявания с високо ниво на хронификация и инвалидност. Известно е, че страната ни е в челните редици в негативната класация по смъртност от сърдечно-съдови заболявания сред страните членки на ЕС;

 • Въпреки наличието на немалък брой изследвания върху здравно-осигурителната система на България и нейни отделни елементи, както и на обобщаващи концептуални оценки, все още липсва едно пространно медико-икономическо проучване, което съчетава емпиричните доказателства за хоризонталните и вертикални връзки на състоянието и динамиката на всички водещи пилони на здравеопазната система – първична и специализирана извънболнична помощ, болнична помощ и лекарствено потребление. Трудът на доц. Веков е най-глобалното и най-информативно изследване на провалите на българската здравно-осигурителна система, като в него се сочат и решения, които могат да бъдат настолна книга за българската здравна политика и стратегия.

Във въведението си доц. Веков убедително подчертава, че в развитието на съвременните здравноосигурителни системи, независимо от конкретните модели за управление и финансиране, се наблюдават няколко основни проблема: високи разходи за функционирането им, нарастващ дефицит и опасност от финансова несъстоятелност на здравноосигурителните фондове и неудовлетворително качество на предоставяните здравни услуги. Причините за тези проблеми се крият основно във фрагментацията на здравните системи, пасивността на финансиращият механизъм, целящ поддържане на принципа на солидарността, липсващата връзка между реалната стойност и цената на здравната услуга, което стимулира свръхпотребление, невъзможността на държавата да упражнява контрол върху системата, както и липсата на стимули и възможности здравноосигурителните фондове да контролират здравните разходи. Така че проблемите на оптимизация и реформи на здравноосигурителните системи са изключително актуални днес и особено за страните в преход, към които се отнася и България, и всяка една научна разработка в тази насока би имала огромно практическо значение.Литературният обзор се състои от 5 раздела ( 23% от общия обем на разработката) и в него е отделено основно внимание на анализа на публикации, свързани с развитието на съвременните европейски здравноосигурителни системи в развитите страни и страните в преход, селекцията на риска, подобряване на качеството на здравните услуги, удовлетворението на пациентите от здравните системи, методите за оценка на ефективността и ефикасността на разходите за здравеопазване, както и мненията на здравните политици и мениджъри относно ефективността на здравната реформа в България. Прави отлично впечатление, че авторът показва добро познаване не само на основните публикации и изследователи по тези въпроси в България, но също така е обхванал критично и трудовете на класиците на здравната икономика (Р.Еванс, М.Драмънд, Т.Кохен, П.Ноймън и др.), както и авторитетни автори от Великобритания, Италия, Испания, Холандия и други страни – например М.Маккий, Дж.Доминикети, Д. Макгуаър, Дж.Фигуерас, Вим Гроот, Ван Мероде и др.

Целите, задачите и методологията на комплексното изследване са изложени логично и последователно. Поставените цели са 5, всяка от които може да бъде самостоятелна тема на дисертационен труд – например индуцираното търсене на болнични услуги или изследване на ефективността на лечението на сърдечна недостатъчност в домашни и болнични условия или анализа на факторите и проблемите при реимбурсацията на лекарства. Целите се реализират чрез 10 задачи, които обхващат редица собствени проучвания с използване на разнообразни методи – статистически, социологически, варианти на методи за икономическа оценка от типа „разход-здравен ефект” (cost-effectiveness analysis). Широтата и комплексността на методологията на труда на доц. Веков са силно респектиращи, което проличава в следните факти: извършени са две аналитични проучвания на 723 197 регистрирани пациенти с три вида сърдечно-съдови заболявания и икономически анализ на разходите на НЗОК ; пет клинични проучвания на общо 3930 пациенти за проследяване на едногодишните терапевтични резултати от домашно и болнично лечение, спрямо изискванията на медицинските стандарти, финансово –икономическа оценка на терапиите във връзка с нивото на прекъсване на терапиите, влиянието на терапевтичната инерция и честите промени в терапията върху качеството на лекарствената терапия при пациенти с артериална хипертония в доболничната помощ, както и съотношението риск-полза при оценяване на два основни медикамента от позитивния списък. Също така са представени резултати от две собствени социологически проучвания общо на 1364 лекари с цел проследяване на влиянието на търговските и маркетингови практики върху предписваните лекарства, както и на квалификацията на лекарите от гледна точка на медицинските стандарти. В добавка в тази част на труда се съдържат и сравнителни проучвания между българските и английски практики в доболничната помощ, както и сравнения между български и европейски данни по редица изследвани параметри. Мога да обобщя, че подобно широкомащабно и комплексно проучване върху доболничната помощ в условията на здравното осигуряване с толкова богат методически инструментариум и емпирична база в България не е извършвано, което прави труда на доц. Веков изключително познавателен и полезен както за здравните политици и мениджъри, така и за здравните икономисти.

В 8 раздела са представени резултатите и обсъждането на данните от собствените проучвания, на фона на подходящи сравнения с данни на други автори и добри европейски практики.

Анализът на данните от собствените проучвания е проведен на високо методично ниво, което е позволило на автора да достигне до значими изводи и заключения. Ето някои от тях:


 1. Налице е значително изпреварващо (в сравнение с нарастването на БВП) нарастване на разходите на НЗОК за болнична помощ за периода 2000-2009 - с 610%, дължащо се не само на постепенното увеличаване на броя на клиничните пътеки, но най-вече на индуцираното търсене на болничните услуги (ясно видимо след 2006 година когато почти цялата болнична помощ бе обхваната), дисбаланси между лимитираната доболнична помощ и отворената болнична помощ (поне до 2010 година), ниската ефективност на първичната и специализирана доболнична помощ, липсата на адекватен контрол от НЗОК и лечение на болни с хронични заболявания в болнични заведения за активно лечение.

 2. Съществуват очевидни разлики между българската терапевтична практика и европейските медицински стандарти. Установени са и основните причини за слабостите в терапевтичната практика – неправилна реимбурсна политика на НЗОК и нерегламентирано въздействие на медицинските представители на фармацевтичните производители върху прескрипциите на лекарите.

 3. По-висока икономическа ефективност и здравна резултативност на лечението на сърдечна недостатъчност при пациенти, лекувани и наблюдавани в домашни условия (по-малко усложнения и хоспитализации, по-ниска смъртност и по-високо качество на живот) в сравнение с лекуваните в болнични условия.

 4. Изследването на връзката между вложените разходи и постигнатите резултати в доболничното лечение на две от най-разпространените хронични заболявания (исхемична болест на сърцето и диабет тип 2) установява статистически значими по-добри резултати при заплащане за качество и резултати (performance indicators), прилагано от НЗС на Великобритания от 2004 г. при ОПЛ вместо системата капитация.

 5. Реимбурсацията на лекарствените продукти в България не е съобразена с обективната оценка на ефикасността, безопасността и преценката на съотношението риск-полза. За подобряване на достъпността до терапия при основните хронични заболявания важна роля може да има контролът върху цената от страна на пациента, като се определят реимбурсни стойности не на международно непатентно наименование чрез референтни цени, а като се реимбурсира определена стойност на терапевтичен курс за определена диагноза или комбинация от диагнози.

На основата на изключително богатия фактически материал от собствени проучвания и компетентния анализ и обсъждане е доказана необходимостта от прилагането на механизми и подходи за реформиране на здравноосигурителната система в България и подобряването на качеството на здравните услуги.

Формулирани са 9 препоръки за здравнополитически решения с цел оптимизиране на качествените изисквания в болничната и доболничната медицинска помощ, както и в сферата на лекарствената и реимбурсна политика – например въвеждане на заплащане за качество в доболничната помощ, реимбурсация на терапевтичен курс лечение, въвеждане на мениджмънт на случаите с хронични заболявания, насърчаване на реимбурсацията на генерични лекарства, изграждане на по-стройна система от задължително следдипломно обучение на лекарите и особено на ОПЛ и т.н.

Представеният труд е изграден изцяло върху нови проучвания от последните 3 години и покрива изцяло изискванията за дисертационен труд за „доктор на науките”.

Дисертационният труд е написан на високо научно ниво с използване на ясен и логически обвързан стил на изложение. Дизайнът и илюстративният материал са отлични.


ІІІ.Приноси
Разработеният труд съдържа теоретични обобщения и решения на значими научноприложни проблеми, които съответстват на съвременните постижения и представляват значителен и оригинален принос в науката.

Трудът има несъмнен приносен характер. Потвърждавам напълно отбелязаните 8 приноса, от които 6 са свързани с проведени за пръв път в България клинични проучвания, емпирични анализи и социологични проучвания. 1. За първи път у нас е извършен медико-икономически позитивен и нормативен анализ на терапиите, резултатите и разходите при болни със сърдечно-съдови заболявания.

 2. Проследено е влиянието на медицинските търговски представители върху предписваните лекарства като се доказва, че „честите терапевтични вариации” оказват по- негативен ефект отколкото терапевтичната инерция.

 3. Приложен за пръв път е модифициран анализ от типа ”разход-здравен ефект”(cost-effectiveness analysis) за сравняване на относителни величини на разходите и три вида резултати – брой на хоспитализациите, смъртност и качество на живот при две контролирани групи пациенти със сърдечна недостатъчност след хоспитализация – едната получава обучение и посещения на медицински лица, другата – не. Доказва се икономическата и здравната ефективност на домашното лечение с обучение и специализирани домашни посещения.

 4. Изследвани са основни критерии за включване на лекарствени продукти в Позитивния лекарствен списък като се доказва, че практиката не е съобразена със съотношението „риск-полза” и не отговаря на фармакоикономиески изисквания.

 5. За първи път са изследвани професионалните познания на ОПЛ и кардиолози относно медицинските стандарти, тяхното приложение и съвременните лекарствени терапии при болни със ССЗ.

 6. На базата на инкрементален анализ на разходите и здравните резултати при болни с исхемична болест на сърцето и диабет – тип 2 при сравнение между българската и английската практика се доказва, че заплащането за показатели за качество въведено във Великобритания от 2004 г. при ОПЛ е по-ефикасен и мотивационен метод на заплащане в сравнение с широко прилаганата у нас капитация за лечението на хронично болни.

 7. За първи път е въведен терминът „терапевтична реимбурсация” и се предлага подобен механизъм като по-успешен в полза на качеството на лечението за пациентите и здравно-осигурителните фондове.

 8. Приведени са доказателства за индуцирано търсене на болнична помощ водещо до свръххоспитализъм в условията на задължително здравно осигуряване в България.


ІV.Критични бележки и препоръки


 1. В разработката са допуснати някои неточности, които не омаловажават значението и : а) използваните термини за метода „разход-здравен ефект” ”(cost-effectiveness analysis) често пъти не отговарят на точния превод на името на метода (например употребяват се термините „разходи-ефикасност”, „цена-ефективност” и други вариации). б) цитираните на с. 21 разходи за здравеопазване в България - 4-5 % са само публични, а не общи разходи. в) на с.66-68 при анализа на разходите за болнична помощ на НЗОК е пропуснато да се отбележи като причина за нарастването им - постепенното и разширяващо се въвеждане на болничното финансиране от НЗОК от 2001 година до 2006 г. когато бе покрита голяма част от болничната помощ.

 2. Препоръчвам на доц. Т. Веков да публикува труда си в една комплексна монография, която да получи широко разпространение и сред здравните политици и мениджъри.


V.Автореферат и публикации по труда
Във връзка с темата на дисертацията доц. Веков има 25 реални публикации в национални научни издания, 2 монографии и три участия в международни форуми – Амстердам 2010 г. и Бейджинг – 2010 г. Научните трудове са публикувани в периода 2008 г. – 2010 г. и не са свързани с темата на предишната му докторска дисертация.

 Авторефератът отразява вярно структурата и съдържанието на труда и акцентира върху най-важните моменти и изводи от изследванията.


VІ.Количествени показатели по критериите за придобиване на научната степен „доктор на науките”
Количествените показатели по научната продукция на доц. Веков с която се представя за защита на докторски труд за придобиване на научната степен „доктор на науките” може да бъдат илюстрирани в следната таблица:

Научна степен – „д-р на науките”

Необходими количествени показатели

Фактически показатели за докторанта

Съотношение фактически/ необходими

Общ брой публикации

15

30

2

В т.ч. в международни издания

3

3

1

Самостоятелен или първи автор

8

28

3,5

Цитирания

10

36

3,6

Както се вижда от представената таблица доц. Веков изпълнява и преизпълнява изискванията за придобиване на научната степен „д-р на науките”. Многобройните цитирания и самостоятелни публикации са израз на авторитет в научните среди.


VІІ. Заключение
Въз основа на съдържателното, структурното и комплексно оценяване на представения дисертационен труд, автореферата и публикациите по него мога да обобщя, че:

 • научната продукция съдържа резултати, представляващи научни и научно-приложни приноси в областта на качеството на извънболничната помощ оказвана на болни със сърдечно-съдови заболявания в условия на здравно осигуряване;

 • допринася за решаването на съществени управленски и здравно - икономически проблеми (неефективността на прилаганите терапевтични практики в извънболничната помощ при пациенти със сърдечно-съдови заболявания и диабет спрямо европейските стандарти, неефективността на реимбурсната политика при лекарства, провалите на здравно-осигурителната ни система и др.);

 • спомага за въвеждане на по-рационални управленски и здравно-икономически подходи при финансирането и организацията на извънболничната здравна помощ в условията на здравно-осигуряване,

поради което препоръчвам на Уважаемото жури към МУ-Плевен да присъди по достойнство на доц. Тони Йонков Веков научната степен “доктор на науките”.10.06.2011 г. Подпис:(проф. Е. Делчева, д-р по икономика)

Каталог: procedures
procedures -> Декларация за оригиналност и достоверност
procedures -> Таблици за научно-изследователската и художествено-творческата активност на преподаватели, докторанти и студенти от професионално направление Педагогика на обучението по
procedures -> Списък на учебници и учебни пособия по профилиращи дисциплини за специалности
procedures -> Фармакоикономически анализ на лечението на захарния диабет през периода на бременност
procedures -> Таблици за отчитане на дейности по основни звена на пу (2007-2011)
procedures -> Преподаватели, участници в национални проекти през последните 5 години (2008 2012)
procedures -> С 581. 9(494)/ А23 David Aeschimann, Herve M. Burdet Flore de la Suisse et des territoires limitrophes 1994
procedures -> 3. Рецензии, отзиви, цитирания и други ни дейности през последните 5 години
procedures -> Таблици за отчитане на дейности по основни звена на пу (2007-2011) катедра “етнология”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница