На доц д-р Анна Савова Георгиева І монографии: Георгиева, АннаДата11.01.2018
Размер124.34 Kb.
СПИСЪК С ПУБЛИКАЦИИ

на доц. д-р Анна Савова Георгиева
І Монографии:

Георгиева, Анна. Обучението по извънкласно четене в началните класове. София, Унив. из-во „Св. Кл. Охридски”, 2012, ISBN 978-954-07-3403-3, (168с.), рецензенти: проф. д-р Стойка Здравкова, доц. д-р Татяна Борисова.
Георгиева, Анна. Подготовка по български език на ученици мигранти (методически аспекти). Велико Търново, Faber, 2013, ISBN: 978-954-400-898-7, (383с.), рецензент: доц. д-р Татяна Борисова Ненкова.
ІІ Студии:
Георгиева, Анна. Типология на читателите. В: Годишник на ФНПП за 2004 г., том 98. София, Унив из-во „Св. Кл. Охридски”, 2007, с.5–20, ISSN: 0861-8216 (15с.).
Борисова, Татяна, Анна Георгиева. Националната проверка по български език и литература в края на 4. клас в светлината на Държавните образователни изисквания. В: Годишник на СУ за 2007 г., том 101. София, 2010, с.5–38, ISSN: 0861-8216. (33с.).
Борисова, Татяна, Анна Георгиева. Българският фолклор в учебните програми и читанки за началните класове (1961–2001 г). В: Годишник на СУ за 2013 г., том 106, под печат в Унив. из-во „Св. Кл. Охридски” , ISSN: 0861-8216. (23с.)
ІІІ Учебни помагала за студенти:
Георгиева, Анна. Теоретико-приложни аспекти на обучението по български език и литература в 1.–4. клас (помагало за студенти). София, Авангард-Прима, 2008, ISBN:978-954-323-459-2, (222с.).
Георгиева, Анна. Обучението по български език и литература в 1.–4. клас (помагало за семинарни и практически упражнения по ДЧП и ДБЕЛ). Велико Търново, Faber, 2013, ISBN: 978-954-400-930-4., (347с.), съдържанието е достъпно и на http://moodle.e-center.uni-sofia.bg.
ІV Статии в научни списания и сборници:
Георгиева, Анна. Онагледяване на систематизирането на звуковете в процеса на изучаване според фонемната система. София, Начално образование, 2002, № 4-5, с.19-23, ISSN 0204-4951.
Георгиева, Анна. Оценяване на резултатите от обучението по български език и литература в началното училище (съпоставителен анализ). София, Начално образование, 2008, №4, с. 13-22, ISSN 0204-4951.
Георгиева, Анна. Влияние на ранното чуждоезиково обучение върху обучението по роден език. София, Начално образование, 2009, №4, с. 31-36, ISSN 0204-4951.
Георгиева, Анна. Тенденции и насоки за оптимизиране на обучението по извънкласно четене. София, Начално образование, 2010, № 2, с. 42-50, ISSN 0204-4951.
Георгиева, Анна. Езиковата и картинната компетентност на учениците при интерпретиране съдържанието на пословици и поговорки. София, Начално образование, 2010, №3, с. 34–40, ISSN 0204-4951.
Георгиева, Анна. Влияние върху речевото развитие на учениците чрез интегриране на научни знания за околната среда и нейното описание в художествени произведения. София, Начално образование, 2010, №6, с. 24-28, ISSN 0204-4951.
Георгиева, Анна. Картинните книги за развитие на ключови компетентности у децата. София, Предучилищно възпитание, 2011, № 1, с. 12-13, ISSN: 0204-7004.
Георгиева, Анна. Затруднения при овладяване на български език от ученици мигранти (1.–4. клас). В: Образование и технологии. Иновации в обучението и познавателното развитие. (годишно научно-методическо списание). Бургас, 2011, №2, с. 130–132 (абстракт), ISSN 1314-1791 (и пълен текст на материала на електронен носител, с. 250-255).
Георгиева, Анна. Възпитателни проекции и интерпретиране на „Пет приказки ” на Валери Петров. София, Начално образование, 2011, №6, с. 34-42, ISSN 0204-4951.
Георгиева, Анна. Откъс отВъзпитателни проекции и интерпретиране на „Пет приказки ” на Валери Петров”. София, Аз-буки, 8-14 декември, бр. 49 (1036), 2011, с. 11-13 (в приложение Избрано) ISSN: 9-77-0661-1390-040.
Георгиева, Анна. Езиковите упражнения в обучението по български език като втори език. В: Образование и технологии. Иновации в обучението и познавателното развитие. (годишно научно-методическо списание). Бургас, 2012, №3, с. 106-107 (абстракт), ISSN 1314-1791 (и пълен текст на материала на електронен носител, с. 307-313).
Георгиева, Анна. Четящото дете в дигиталното общество на знанието. София, сп. ББИА онлайн. (Двумесечно списание на Българската библиотечно-информационна асоциация.). София, 2013, Год. ІІІ, бр. 2, с. 8-11, ISSN 1314-7285. (печатно издание), ISSN 1314-4944. (електронно издание) публикацията е достъпна и онлайн на: http://www.lib.bg/publish.
Борисова, Татяна, Анна Георгиева. Жизнен и творчески път, отдадени на науката. (статия за 70-ия юбилей на професор д-р Стойка Здравкова – биографска и библиографска справка). В: Традиции и иновации в началното образование. София, Унив. из-во „Св. Кл. Охридски”, 2013.
Георгиева, Анна. Комуникативна компетентност и овладяване на български език от ученици мигранти в 1.–4. клас. В: Традиции и иновации в началното образование. София, Унив. из-во „Св. Кл. Охридски”, 2013.
Научни статии в сборници по международни проекти:
Мирчева, Илиана, Анна Георгиева1. Картинните книги – средство за доближаване на децата до природните феномени, за развитие на речта и фантазията. В: Природата и техниката в ранния образователен процес. Том 1., Стимулиране на образователния процес. София, Веда-Словена-ЖГ, 2009, с. 111-131, ISBN: 978-954-8846-07-03.

Георгиева, Анна. Влияние върху речевото развитие на децата. Отношение към книгата и четенето. с. 115-117.
Мирчева, Илиана, Анна Георгиева. Анализ на детските тълкувания. Съществува ли граница между реалност и фантазия?. В: Природата и техниката в ранния образователен процес. Природните феномени въздух и вода. Сборник 2. Да възприемаме и разбираме децата. София, Веда-Словена-ЖГ, 2011, с. 158–186, ISBN 978-954-8846-08-0, и електронен носител към всяка книга;

Георгиева, Анна. Част 2. Развитие на речевата компетентност на децата при дейности за запознаване с природните феномени. с. 178-184.
Mirtschewa Iliana & Anna Georgieva. Picter Books, Language and Fantasy as Children`s Gateway to Natural Phenomena. In: Natural and Technical Phenomena in Early Childhood Education. Study Companion Volume 1: Pedagogical Support. 2009, pp. 93-105. (английски език) In:http://www.vision-loom.net?natursite/naturbild_bich01.pdf/http://www.ph-ludwigsburg.de/html/8x-0009-s-01//wp content/uploads/2011/05/Handbuch2_EN.pdf

Georgieva, Anna. Language development. p. 96-97.
Mirtschewa Iliana & Anna Georgieva. An Analysis of Child Interpretation: The Line between Reality and Imagination. In: Natural and Technology in Early Educational Processes - Study Companion Volume 2: Perceiving and Understanding children., 2011, p. 119-140 In: http://www.ph-ludwigsburg.de/html/8x-0009-s-01//wpcontent/uploads/2011/05/Handbich2_EN. pdf. (английски език)

Georgieva, Anna. Part 2. Developing language skills through interaction with natural phenomena. p. 132-139.
Mirtschewa Iliana & Anna Georgieva. Bilderbücher, Sprache und Phantasie. In: Natur und Technik in frühen Bildungsprozesen. Studienbuch Bd. 1: Pädagogische Förderung. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Kogengehren, 2010, s. 93-105, ISBN: 978-3-8340-0665-3. (немски език – Германия).

Georgieva, Anna. Entwicklung der Sprache. s. 97.
Mirtschewa Iliana & Anna Georgieva. Analyse der Kinderdeutungen: die Grenze zwischen Realität und Phantasie. Natur und Technik in frühen Bildungsprozessen. Studienbich Bd. 2: Kinder wahrnehmen und verstehen. Schneider Verlag Kogengehren, 2011, S. 119-141, ISBN: 978-3-8340-0845-9. (немски език Германия).

Georgieva, Anna. Entwicklung der Sprachkompetenz bei der Auseinanderetzung mit Naturphänomenen. s.135-140.

(Книгата и публикацията са достъпни за ползване в електронен вариант в немската национална библиографска база данни в интернет на адрес: http://dnb.d-nb.dehttp://www.projekt-naturbild.eu.)


Mirtschewa Iliana & Anna Georgieva. Obrázkové príručky ako nástroje priblízĕnia prírodnŷch javov, jazykoveho rozvoja a rozŝirenia fantazií. In: Priroda a technika v predŝkolskom a mladŝom ŝkolskom veku. Vzduch a voda. 1 čast`: Priručka pre pedagogov materskych a zakladnych ŝkol (možnosti rozvijania kompetencie deti vo veku od 4 do 8 rokov). Komarno, Universita J. Selyeho-Selye Janos Egyetem, 2010, p. 72-80, ISBN: 978-80-8122-007-4. (словашки език Словакия).

Georgieva, Anna. Detská literature v rozličnych činnostiach. p. 75-76.
Mirtschewa Iliana & Anna Georgieva. Analýza detských vysvetleni: na hranici reality a fantázie. //Priroda a technika v predškolskom a mladšom školskom veku. Vzduch a voda. 2 čast`:Deti dokážu prirodne javy rozpoznat` a pochopit. Komarno, Universita J. Selyeho-Selye Janos Egyetem, 2011, p. 99-117, ISBN: 978-80-8122-011-1. (словашки език Словакия).

Georgieva, Anna. Vyvoj jazykovych kompetencií pri stretnuti s prirodnymi javmi. р. 112-116.
Mirtschewa Iliana & Anna Georgieva. A kepes gyermekkönyvek mint a termeszeti jelensegek megközelitesenek, a nyelvi fejlesztes es a fantasia kiterjestesenek eszközei. In: Termeszet es technika a gyermekkorban. Kezikönyv 1. resz: Pedagogiai fejlesztes. Ovodak es altalanos iskolak szamara (4-8 eves gyerekek szamara). Komarno, 2009, p.73-82, ISBN: 978-89234-92-9. (унгарски език Словакия).

Georgieva, Anna. A nyelv fejlödése. p. 75-76.
Mirtschewa Iliana & Anna Georgieva. A gyermeki magyarazatok elemzese: a reailtas és a fantasia hataran. In: Termeszet es technika a gyermekkorban. Levegö és viz. Kezikönyv 2. rész: A gyerekek észlelik es megertik a jelensegeket. Komarno, Universita J. Selyeho-Selye Janos Egyetem, 2011, p. 100-119, ISBN: 978-80-8122-012-8. (унгарски език Словакия).

Georgieva, Anna. A nyelvi kompetemciak fejlödese a termeszeti jelensegekkel valo talalkozas soran., p. 114-118.
Mirtschewa Iliana & Anna Georgieva. A kepes gyermekkönyvek mint a termeszeti jelensegek megközelitesenek, a nyelvi fejlesztes es a fantasia kiterjestesenek eszközei. In: Termeszet es technika a gyermekkorban. Kezikönyv 1. resz: Pedagogiai fejlesztes. Ovodak es altalanos iskolak szamara (4-8 eves gyerekek szamara). Kecskemet, 2009, p.73-82, ISBN: 978-973-7294-80-8., (унгарски език Унгария).

Georgieva, Anna. Gyermekirodalom a különböző tevékenységekben. p. 77.
Mirtschewa Iliana & Anna Georgieva. A gyermeki magyarázatok elemzése: a realitás és a fantasia határán. In : Természet és technika a gyermekkorban. Levegö és víz. A gyerekek észlelik és megértik a jelenségeket.p. 2 Vol., Magarország, Keckeméti Föiskola, 2011, 100-119, ISBN: 978-963-7294-90-7. (унгарски език Унгария).

rész 2 - Georgieva, Anna. A nyelvi kompetenciák fejlödése a természeti jelenségekkel való találkozás során., p. 112-116.


Mirtschewa Iliana & Anna Georgieva. A kepes gyermekkönyvek mint a termeszeti jelensegek megközelitesenek, a nyelvi fejlesztes es a fantasia kiterjestesenek eszközei. In: Termeszet es technika a gyermekkorban. Kezikönyv 1. resz: Pedagogiai fejlesztes. Ovodak es altalanos iskolak szamara (4-8 eves gyerekek szamara). Romania, Presa Universitara Clujeana, 2009, p. 95-108, ISBN: 978-973-610-966-9. (унгарски език Румъния).

Georgieva, Anna. A nyelv fejlödése., p. 99-100.
Mirtschewa Iliana & Anna Georgieva. A gyermeki magyarázatok elemzése: a realitás és a fantasia határán. In: Természet és technika a gyermekkorban. Levegö és víz. A gyerekek észlelik és megértik a jelenségeket. Kezikönyv 2. resz. Romania, Presa Universitara Clujeana, 2011, p. 98-117, ISBN 978-973-595-240-2. (унгарски език Румъния).

rész 2 - Georgieva, Anna. A nyelvi kompetenciák fejlödése a természeti jelenségekkel való találkozás során., p. 112-116.


Mirtschewa Iliana & Anna Georgieva. Cartile de copii ca acces al copiilor la fenomenele naturii, pentru dezvoltarea limbajului si a imaginatiei. In: Natura si tehnica in procesele educative timpurii. Vol.1. Cercetare pedagogica. Romania, Presa Universitara Clujeana, 2009, p. 93-106, ISBN: 978-973-610-965-2. (румънски език Румъния).

Georgieva, Anna. Literature pentru copii în cadrul diverselor activităti, p. 99-100.
Mirtschewa Iliana & Anna Georgieva.Analiza interpretării copiilor: limita dintre realitate şi fantezie. In: Natura şi tehnica în procesele educaţionale timpurii. Aerul şi apa. Percepţia şi înţelegerea copiilor. 2 Vol., Romania, Presa Universitară Clujeană, 2011, p. 105-124, ISBN 978-973-595-243-3. (румънски език Румъния).

Teil 2:Georgieva, Anna. Dezvoltarea competenţei lingvistice prin confruntarea fenomenelor naturale, p. 118-123.


Ганзен, Петер, Анна2 Георгиева. Аранжименти за учене и преподаване – най-добри практики. 2. Картини и език – пример с картинни книги и метафори. В: Учене с картини. Проект към ЕС imago 2010. Идеи за работа в предучилищна и начална училищна възраст. Германия, Saarlädische Drukerei und Verlag Gmbh., 2010 (Сътрудничество при разработване на материали и аранжименти за преподаване и учене по темата Стимулиране на езика чрез картинни метафори – с. 68-77).
Gansen, Peter, Anna Georgieva. Lehr-/Lernarrangement-best practice. 2. Bilder und Sprache – am Beispiel von Bilderbűchern und Metaphern. In: Learnen mit Bilder. EU-Projekt imago 2010: Anregungen zur Arbeit im Vor- und Grundschulalter. – Germany, SDV – Saarlädische Drukerei und Verlag Gmbh., 2010 (Mitarbeiter bei der Entwiklung von Materialien für die Lehr-Lern-Arrangements zur Thema Sprachförderung durch Bildmetaphern – p. 66-75) (немски език и на електронен носител)
Gansen, Peter, Anna Georgieva. Μάθηση με εικόνες Πρόγραμμα της ΕΕ imago2010: Εναύσματα για την εργασία στην προσχολική ηλικία και στην ηλικία δημοτικού. Εικόνες και γλώσσα – στο παράδειγμα εικονογραφημένων βιβλίων και μεταφορών. Ανά- πτυξη υλικών για τη διδακτική ενό-τητα Γλωσσική στήριξη με τη χρή-ση μεταφορών.ην(гръцки език – стр. 68-77).
V Доклади в сборници от национални и международни конгреси, конференции
Георгиева, Анна. Проблем ли е четенето? В: Съвременни предизвикателства към началната училищна педагогика. София, Веда-Словена-ЖГ, 2003, с. 29-35.
Георгиева, Анна. Типология на читателите в началните класове (1.–4. клас). В: Осигуряване и оценяване качеството на обучение. София, Веда-Словена–ЖГ, 2005, с. 156-160, ISBN 954-8510-92-8.
След ОНС „доктор”

Георгиева, Анна. Типове четене и стратегии на четене. В: Sciеntific Researches of the Union of Scientifists Plovdiv. Plovdiv, 2005, Balkan conference of yuong scientists. Series D. Medicine, Pharmacy and Stomatology. Vol. VI, p 505-512, ISSN: 1311-9427.
Георгиева, Анна. Грамотността в Глобалния свят. В: Сборник от международна конференция “Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията”, том първи. Бургас, Ирита принт ООД, 2004, с. 49-53, ISBN: 954-9370-12-7.
Георгиева, Анна. Аспекти от читателския профил на съвременните първокласници. В: Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специализираните училищни заведения. София, Веда-Словена-ЖГ, 2004, с. 55-58, ISBN: 954-8510-87-1.
Георгиева, Анна. Динамика на читателските интереси на учениците в начална училищна възраст (1973г, 1986г, 2003г). В: Образование и изкуство. Шумен, 2005, УИ “Епископ Константин Преславски”, том 4, с. 30-33, ISBN: 954-577-218-2.

Георгиева, Анна. Социологически аспекти на детското четене. В: Образование и изкуство. Шумен, 2005, УИ “Епископ Константин Преславски”, том 4, с. 33-38, ISBN: 954-577-218-2.
Георгиева, Анна. Практически упражнения по Дидактика на български език и литература – възможност за развиване на критичното мислене и преодоляване на слабостите в езиковата подготовка на студентите. Във: Висшето педагогическо образование – проблеми, постижения, тенденции. Велико Търново, Фабер, 2005, с. 171-176.
Георгиева, Анна. Стандарти за читателска компетентност, заложени в Учебните програми по български език и литература за 1.–4. клас. В: Сборник научни трудове на РУ „Ангел Кънчев” том 44, серия 6.3 Педагогика и психология. Физическо възпитание, спорт и кинезитерапия. Русе, 2005, с.103-109, ISSN: 1311-3321. (реферирано издание).
Георгиева, Анна. Обучението по четене и читателят (исторически преглед). В: Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на Европейската интеграция. София: Веда-Словена–ЖГ, 2006, с. 179-183, ISBN: 10:954-8510-97-9; ISBN 15:978-954-8510-97-4.
Георгиева, Анна. Интерференция на термини и чуждици в българския език. В: Образованието в Глобализиращия се свят. Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2007, с.162-164, ISBN: 978-954-524-608-1.
Борисова, Татяна, Анна Георгиева. Анализ на резултатите от теста и диктовката по български език и литература в края на ІV. клас. В: Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България. София, Веда-Словена–ЖГ, 2007, с. 197-2005, ISBN: 978-954-8846-02-8.
Георгиева, Анна. Учебните програми по български език за началните класове (1871–2008). В: Сборник с доклади от Шеста есенна научна конференция 120 години Софийски университет „Св. Климент Охридски” и развитие на педагогическата наука. София, Веда-Словена-ЖГ, 2008, с. 109-117, ISBN: 978-954-8846-04-02.
Георгиева, Анна. Проблеми и перспективи в практическото обучение на студентите. В: 120 години университетска педагогика –между традицията и новите реалности. София, Унив. из-во „Св. Кл. Охридски”, 2008, с.109-117, ISBN: 978-954-07-2776-9.
Георгиева, Анна. Интерференция между родния и чужд език. In:Internatonal Conference of Yong Scientists. Series B. Natural Sciences and Humanities, Vol. XII. Plovdiv, 2009, p. 198-201, ISNN 1311-9192 (рецензент: доц. д-р Румяна Танкова).
Георгиева, Анна. Специфика на обучението за придобиване на образователната и научна степен „доктор”. В: Качеството на висшето образование в България – проблеми и перспективи, том І. Русе, 2009, с.76-79, ISNN 1314-0051.
Георгиева, Анна. Езиковата подготовка на учениците мигранти. В диск сборник с доклади от Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България”. Велико Търново, Унив. из-во „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 198-201, ISBN 978–954–524–842–9.
Георгиева, Анна. Интензивен устен курс по български език за ученици мигранти. В: Сборник с научни трудове на Русенския университет „А. Кънчев”. Русе, 2012, том 51, серия 6.3, с. 112-116, ISSN: 1311-3321, (реферирано издание, материалът е рецензиран) и онлайн на: http://conf.uni-ruse.bg/bg/?cmd=dPage&pid=proc12.
Георгиева, Анна, Любомира Стоянова. Стратегии за развиване у учениците на интерес към четенето. В: Сборник с доклади и презентации от Студентски научен форум. София, Авангард-прима, 2012, с. 124-128, ISBN: 978-619-160-068-7. (публикацията е на хартиен и електронен носител).
Борисова, Татяна, Анна Георгиева. Българският фолклор в читанките от първи до четвърти клас (2002–2013 г.). (под печат, 20 стр., В: Сборник от Трети международен конгрес по българистика 23-26.05.2013 г.).
VІ Съставителство на научни сборници
Борисова, Татяна, Анна Георгиева. Съставители на научен сборник „Традиции и иновации в началното образование”, посветен на 70-годишния юбилей на проф. д-р Стойка Здравкова. София, УИ „Св. Кл. Охридски”, 2013, 400с. (под печат).


1 Публикациите са по международния проект NATURBILD 2008-2011, по програма „Коменски” на ЕС „Природата и техниката в ранния образователен процес” („Natur und Technik in frühen Bildungsprozess") (2008-2010 г.) №141796-2008-LLP-DE-CMP. Текстовете са с превод на 5 езика (английски, немски, румънски, унгарски, словашки). Книгите са отпечатани и са достъпни за ползване на хартиен носител в следните страни: Германия, Румъния, Унгария, Австрия, Словакия и в електронен вариант на български, немски, английски, унгарски, словашки, румънски език на сайта на проекта „Натурбилд” – http://www.projekt-naturbild.eu.


2 Публикациите са в сборник с материали по международен проект «Имаго» “IMAGO” 2008-2010, по програма «Комениус» на ЕС на тема: „Картинна и езикова компетентност в начална училищна и предучилищна възраст” „imago 2010” (2008-2010 г.) Lifelong Learning Programme Comenius project with topic “Imago-2010 – Bildcompetenz und Literalitat im Grundschul und Vorschulalter (2008-2010)” № 142381-2008-LLP-DE-Comenius-CMP. Публикацията е издадена на хартиен носител на български, немски, гръцки език и на електронен носител към всяко книжно тяло с интерактивна пълнотекстова версия на книгата и материалите на трите езика.Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница