На доц д-р инж. Елена Иванова Захариева-Стоянова, катедра "Компютърни системи и технологии", ту-габрово A. Дисертационен трудДата10.02.2018
Размер45.98 Kb.
СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

на доц. д-р инж. Елена Иванова Захариева-Стоянова,

катедра "Компютърни системи и технологии", ТУ-Габрово
A. Дисертационен труд

Захариева Е., "Изследване и разработка на системи за автоматизирано проектиране в трикотажното производство" – Автореферат на дисеттация за получаване на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност 02.21.06 "Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране", 1998.


B. Статии


1. Захариева Е., С. Милчев, Автоматизирани системи за проектиране в трикотажното производство, сп. Текстилна промишленост N 10/1994, стр. 69, 70, 72.

2. Захариева Е., Й. Ангелова, Методика на окроено плетене при котон машини, сп. Текстил и облекло, 5/1998, стр. 15-17.

3. Захариева-Стоянова Е., Н. Синягина, Кодиране на изображения в системите за автоматизирано проектиране в трикотажното производство, сп. Автоматика и информатика N 5-6, 2001, стр. 51-54.

4. Захариева-Стоянова Е., Й. Ангелова, Компютърна система за проектиране на плетено горно облекло по метода на окроеното плетене, сп. Текстил и облекло.

5. Ангелова Й., Е.Захариева-Стоянова, Точност на формата при плетене по зададен контур, Текстил и облекло, 7/2006 стр. 5 – 7.

C. Доклади на международни конференции и симпозиуми


1. Захариева Е., С. Милчев, Автоматично създаване и корекция на технологични програми за управление на котон машини, Международна Конференция "Автоматика и информатика ’97", 13-17 октомври, 1997, София, стр. 75-78.

2. Захариева-Стоянова Е., Автоматизация на технологичното проектиране за плетачни машини тип "котон", Международна Конференция "Съвременни тенденции в развитието на фундаменталните и приложните науки", Съюз на учените в България, 1999, Стара Загора, стр. 199-125.

3. Захариева-Стоянова Е., С. Милчев, Автоматизация на технологичното проектиране при плетене на ажурени мотиви за котон машини, Международна Конференция "Автоматика и информатика ’99", 19-22 октомври, 1999, София, стр. 133-136.

4. Захариева-Стоянова Е., Приложение на верижен код на Фриман при кодиране и обработка на изображения на ажурени плетени структури, Международна Конференция "Автоматика и информатика '2000", 24-26 октомври, 2000, София, стр. 46-49.

5. Zaharieva-Stoyanova E., Application Of Image Transforms Methods To Knitting Industry CAD/CAM Systems, International Conference "CompSysTech'2001", 21-22 June 2001, Sofia, Bulgaria, pp. III.23-1 – III23-3.

6. Simeonov I., E. Zaharieva-Stoyanova, Object Graphics Design For Store Clothes Production, International Conference "CompSysTech'2001", 21-22 June 2001, Sofia, Bulgaria, pp. III.20-1 – III20-5.

7. Zaharieva-Stoyanova E., Algorithm Selection Criteria For CAD/CAM System In Cotton Knitting Industry Automation, International Conference "ELECTRONICS ET'2001", September 26-28 2001, Sozopol, Bulgaria, pp. 163-168.

8. Захариева-Стоянова Е., Oбработка на изображения на ажурени плетени структури, Международна конференция "УНИТЕХ 2001", 22-23 Ноември, 2001, Габрово, стр. 371-375.

9. Zaharieva-Stoianova, E., "Simulation Models Of Pipelining in Intel Pentium Processors", IEEE-TTTC International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics "AQTR2002(THETA13)", May 2002, Cluj-Napoca, Romania, pp. 373-378.

10. Zaharieva-Stoyanova, E., "Simulation of Pipelined Data Processing in Intel Pentium Processor", CompSysTech, 20-21 Jun, 2002, Sofia, Bulgaria, pp. I.14-1 – I.14-5.

11. Zaharieva-Stoyanova, E., "Application of Image Processing methods in CAD/CAM Systems for Knitting Industry Automation", 1st IEEE International Symposium "Intelligent Systems", Sep. 2002, Varna, Bulgaria, pp. 55-58.

12. Захариева-Стоянова Е., A. Абдо, "Приложение на симулатор WinDLX за оценка производителността на RISC-процесорни архитектури", Международна конференция "Автоматика и Информатика" 2002, 5-6 ноември, София, стр. 49-52.

13. Захариева-Стоянова Е., Н. Синягина, "Развитие на супер-скаларната архитектура при съвременните процесори", Международна конференция УниТех 2002, 21-22 ноември 2002, Габрово, стр. 198-203.

14. Abdo A., E. Zaharieva-Stoyanova, "AULMAC: A medium access control protocol for a new multimedia wireless local area network", International Conference "UniTech 2002", 21-22 Nov., Gabrovo, pp. 204-208.

15. Zaharuieva-Stoyanova E., L. Jantschi, Detection of sowtware data dependency in superscalar computer execution, CSCS-14, International conference on control system and computer science, 2-5 July, Bucharest, Romania, 2003, pp. 351-356.

16. Zaharieva-Stoyanova E., R. Atanasov, E. Shakir, V. Frunze, Software simulator of Intel Pentium Architecture, CEEPUS Summer school - Advanced Control Theory and Applications, June 16 – 29, Plovdiv – Gabrovo, Bulgaria, 2003, pp. 91-95.

17. Zaharieva-Stoyanova E, L Jantschi, Application of Software Data Dependency Detection Algorithm in Superscalar Computer Architecture, International conference "CompSysTech’2003", 19-20 June, Sofia, Bulgaria, 2003, pp. II.6-1 – II.6-6.

18. Zaharieva-Stoyanova Е., Data-flow Analysis in Superscalar Computer Architecture Execution, TELSIKS 2003, 6th International conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services, Vol 2, 1-3 Oct., Nis, Serbia and Montenegro, 2003, pp. 622-625.

19. Zaharieva-Stoyanova E., R. Atanasov, E.Shakir, V. Frunze, Software Simulation of pipelining in Intel Pentium Architecture, International conference "UniTech 2003", 20-21 Nov. Gabrovo, 2003, pp. I-246 – I249.

20. Jantschi L., E. Zaharieva-Stoyanova, Upload a file to a Server. Case study, International conference "UniTech 2003",, 20-21 Nov. Gabrovo, 2003, pp. I-274 – I276.

21. Jantschi L., E. Zaharieva-Stoyanova, MATLAB as Tool for Process Modeling, International Conference on Material Science and Engineering BRAMAT-2003, Vol III,13-14 March 2003, Brasov, Romania, pp. 137-142.

22. Zaharieva-Stoyanova E., Software Simulation of Branch Prediction in Intel Pentium Processor Simulator,IEEE-TTTC International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics "AQTR 2004-THETA 14", Cluj-Napoca, Romania, Vol. I, 13-15 May 2004, pp. 261-266.

23. Zaharieva-Stoyanova E., R. Atanasov, E. Shakir, Software Aspects of Intel Pentium Simulator Development, XXXIX International Scientific Conference on Information, Commu­ni­ca­tion and Energy Systems and Technologies – ICEST 2004, 16-19 June, Bitola, Macedonia, 2004.

24. Zaharieva-Stoyanova E., Application of Bezier Curves in Knitting Industry CAD/CAM systems, XL International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies – ICEST 2005, June 29 – July 1, Nis, Serbvia and Montenegro, 2005, pp. 687- 690.

25. Захариева-Стоянова Е., Приложение на сплайн функции за графично проектиране на плетени изделия, Международна Научна Конференция УНИТЕХ’05, 24-25 Ноември 2005, Габрово, стр. I-273 – I-276.

26. Захариева-Стоянова Е., Й. Ангелова, Компютърно проектиране на плетени детайли с криволинейна форма, Международна Научна Конференция УНИТЕХ’05, 24-25 Ноември 2005, Габрово, стр. I-277 – I-281.

27. Zaharieva-Stoyanova E., Algorithm for Computer Aided Design Curve Shape Form Generation of Knitting Patterns, IEEE-TTTC International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics "AQTR 2006-THETA 15", Cluj-Napoca, Romania, Vol. I, 25 -28 May 2006, pp. 327-331.

28. Elena Iv. Zaharieva-Stoyanova , Methods of Graphic Representation of Curves in CAD systems in Knitting Industry, XLII International Scientific conference on Information, Comunications and Energy Systems and Technologies ICEST 2007, 24-27 June, 2007, Ohrid, Macedonia, pp. 523- 526.

29. Елена Захариева-Стоянова , Компютърно Проектиране на Плетени Изделия по Метода на Окроеното Плетене, International Scientific Conference UNITEX’07, 23 – 24 November 2007, Gabrovo, стр. I-470 – I473.

30. Zaharieva-Stoyanova E, Object-Oriented Approach to CAD System for Knitting Industry Application, International Scientific Conference Computer Science’2008, 18-19 September 2008, Kavala, Greece.

31. Zaharieva-Stoyanova E, Project of CAD Module for Knitting Pattern Design, IASK International Conference E-Activity and Leaning Technologies&InterTIC, 22-24 June 2009, Seville, Spain, pp. 63 -67.

32. Zaharieva-Stoyanova E., Computer Aided Design of Knitting Pattern Structures, International Scientific Conference Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2009, 25-27 June, Veliko Turnovo, Bulgaria, vol. 1, pp.305-308.

33. Zaharieva-Stoyanova E., “Application of Listed Data Structures in Knitting Industry CAD/CAM Systems’ Development”, International Scientific Conference Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2010, 23-26 June, Ohrid, Macedonia.

D. Доклади на национални конференфии


1. Захариева Е., Методът на тетралните дървета за кодиране на растерни изображения и приложението му в автоматизираните системи за проектиране, Национална Конференция "Корабни комуникационни системи и автоматизация ’94", ВВМУ ”Н. Вапцаров”, Варна, 1994, стр. 316-319.

2. Захариева Е., Откриване и определяне дължината на праволинейни участъци в графични растерни изображения, Национална Конференция "Корабни комуникационни системи и автоматизация ’94", Варна, 1994, стр. 320-327.

3. Захариева Е., С. Милчев, Структура и функции на CAD/CAM система за проектиране на плетени изделия за линейно плетачни машини тип “котон”, Национална Конференция "Автоматика и информатика ’95", 7-9 ноември, 1995, София, стр. 401-403.

4. Захариева-Стоянова Е., Н. Синягина, Кодиране на изображения в системите за автоматизирано проектиране в трикотажното производство, Национална конференция "КомпСисТех’2000", 22-23 юни 2000, София, стр. V12-1 - V12-5.

5. Abdo Ali A., E. Zaharieva, Regular Computer Structures for Fast Solving of Partial Differential Equations, The Science Conference 2002 of Yemeni Scientific Research Foundation, 11-13 October 2002, Taiz, Yemen.

6. Ангелова Й, Е. Захариева-Стоянова, Точност на формата при плетене по зададен контур, X Юбилейна Научна Конференция с международно участие ЕМФ'2005, 22-24 Септември 2005, св.св. Константин и Елена, гр. Варна, стр. 143-148.


E. Учебници и учебно-методични помогала

1. Иларионов Р., Е. Захариева, Д. Ангелов, Ръководство за лабораторни упражнения по Компютърна периферия, Университетско издателство, Габрово, 1997 – първо издание, 2002 - второ издание, ISBN 954-683-043-7.

2. Захариева-Стоянова Е., Програмиране и използване на компютри – Програмиране на С/С++, Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово, 2003, ISBN 954-683-207-3.

3. Захариева-Стоянова Е., Програмиране и използване на компютри, ръководство за лабораторни упражнения, Университетско издателство "Васил Априлов" (CD), Габрово, 2004, ISBN 954-683-242-1.

4. Захариева-Стоянова Е., Програмни езици – Обектно-ориентирано програмиране в език С++, Университетско издателство "Васил Априлов" (CD), Габрово, 2004, ISBN 954-683-240-5.

5. Захариева-Стоянова Е., Програмни езици – Обектно-ориентирано програмиране в език С++, ръководство за лабораторни упражнения, Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово, 2004, ISBN 954-683-241-3.

6. Jerzy Kisilewicz, Elena Zaharieva-Stoyanova, Cwiczenia laboratoryine w Visual C++6, (C++,Laboratory Exercises),Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej,Wrocław, 2007.

7. Захариева-Стоянова Е., Програмиране и използване на компютри – Програмиране на С/С++, Фабер, Велико Търново, 2007 – трето преработено и допълнено издание, ISBN 978-954-782-0.

20.08.2010 Съставил: ............................................гр. Габрово /доц. ас. д-р инж. Е. Захариева-Стоянова/
Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница