На доц д-р Иван русевДата13.09.2016
Размер208.58 Kb.
#9540


НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ, СЪСТАВИТЕЛСТВО НА СБОРНИЦИ, УЧАСТИЯТА В НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ И ЦИТИРАНИЯ

на

доц. д-р Иван РУСЕВ


/към м. юли 2010 г./

МОНОГРАФИИ
1. Фирми и манифактури в Сливенско-Котленския район през Възраждането. Издателство „Фабер” – В. Търново, 1996, 320 стр.
2. „Сие да се знае …”. Приписките и църковните текстове като извори за възрожденската история. По новооткрити материали от храмовете на Котленския край. Издателство „Фабер” – В. Търново, 1999, 232 стр.
3. Света гора Сливенска. (В съавторство с Георги Ковачев). Издателство „Фабер” – В. Търново, 2001, 223 стр.
4. Раждането на модерното търговско и счетоводно образование – Европа, Балканите и Българското възраждане. ОРКП „Мисъл” – София, 2008, 176 стр.

УЧЕБНИЦИ
1. Български възрожденски църкви и манастири. Кратък лекционен курс и семинариум. Варна, 2000, 143 стр.
2. Стопанската история в понятия, акценти и илюстрации. Електронен учебник и подбрана библиография. Издателска къща „СТЕНО” – Варна, 2008, 227 стр.
3. Европеистика. Кратък електронен учебник. Издателска къща „СТЕНО” – Варна, 2010.
4. Стопанска история на България. Съавторство в колектив. /под печат/


СТАТИИ
1989 год.

1. Трудовете на Алфонс Олар и Жан Жорес във френската историография за Революцията. – Векове, 1989, № 4, с. 20–28.

2. Към въпроса за насилието и революционния терор в годините на Великата френска революция. – В: Юбилеен сборник „Великата френска революция и световния исторически процес”. (Издание на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”), Велико Търново, 1989, с. 15-24.
1991 год.

3. Някои сведения за старите сливенски гробища. – В: Известия на музеите от Югоизточна България. Т. XIV. Стара Загора, 1991, с. 187-209.
1992 год.

4. Текстове върху ранните български надгробни паметници в старите сливенски гробища. – В: Известия на музеите от Югоизточна България. Т. XV. Стара Загора, 1992, с. 171-193.

5. Сливенският панаир през епохата на Възраждането. – В: Сб. “Сто години от първото българско земеделско-промишлено изложение”. Пловдив, 1992, с. 95-100.
1993 год.

6. The Bulgarian Commercial Companies during the National Revival Period. An Economic History of the Town of Sliven. – Bulgarian Historical Review, 1993, № 1, p. 54-93.

7. Из търговската кореспонденция на Сливен и Жеравна през Възраждането. – Исторически преглед, 1993, № 3, с. 111-120.

8. Неизвестна епитафия на Добри Чинтулов. – Архив за поселищни проучвания. (Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”- Велико Търново), Година втора /1993/, № 2, с. 75-83.

9. По някои въпроси из възрожденската история на Сливен. – Епохи. (Издание на Исторически факултет при Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”), 1993, № 3-4, с.97-106.
1994 год.

10. Vue sur l’histoire des sociétés bulgares du gros capital pendant la Renaissance. Les sociétés usuraires et les sociétés par actions. – Bulgarian Historical Review, 1994, № 1, p.22-44.
1995 год.

11. More about the First Factory in the Bulgarian Lands. – Bulgarian Historical Review, 1995, № 2, p. 69-82.

12. Ролята на Бургаското пристанище и Бургас за развитието на сливенската търговия през Възраждането. – Архив за поселищни проучвания. (Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”- Велико Търново), Година четвърта /1995/, № 2, с. 17-34.

13. Проучвания в църквите на Жеравна, Нейково и Ичера. Приписки върху богослужебни книги. – В: Известия на музеите от Югоизточна България. Т. XVIII. Ямбол, 1995, с. 137-152.

14. За обществено-политическата активност на сливенските търговци през Възраждането. – В: Сб. “Култура, църква и революция през Възраждането”. Сливен, 1995, с. 350-354.

15. Два главни стари пътя в Сливенско-Котелския балкан. (в съавторство с Георги Ковачев) – В: Сб. “Култура, църква и революция през Възраждането”. Сливен, 1995, с. 164-168.
1996 год.

16. Производствено-търговски структури в Сливенско-Котелския район през епохата на Възраждането. (Автореферат). С., 1996, 23 стр.

17. Един интересен документ за събитията в Сливен след въстанието от 1876 година. – Исторически преглед, 1996, № 4, с. 123-136.

18. Ново сведение за Котленския бунт от 1809 година. – Епохи. (Издание на Исторически факултет при Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”), 1996, № 1, с. 132-137.

19. Сливенското възрожденско оръжие – традиция и изящество. – Ек (Издание на Агенцията за българите в чужбина), 1996, № 1, с. 36-38.

20. Приписките на Рандю Станчев от Котел. – Анали, Година III /1996/, № 1-4, с. 90-99.

21. Света гора Сливенска – постановки и проблеми. (в съавторство с Георги Ковачев) – Духовна култура. (Издание на Светия синод), 1996, № 1, с. 18-22.

22. Средновековни манастири и църкви в Сливенската планина. (в съавторство с Георги Ковачев) – Епохи (Издание на Исторически факултет при Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”). Година IV /1996/, № 4, с. 71-91.

23. Националната научна конференция в Сливен “Култура, църква и революция през Възраждането". (в съавторство с Мария Кирова) – Исторически преглед, 1996, № 2, с. 148-154.

23 a. National Scientific Conference “Culture, Church and Revolution during the Revival”. – Bulgarian Historical Review, 1996, № 1, p. 163-166.
1997 год.

24. За ролята на приписките в историческите изследвания. – Духовна култура. (Издание на Светия синод), 1997, № 3, с. 28–31.

25. Ръкописните бележки на д-р Начо Планински като исторически извор. – В: Сб. “Сливенското здравеопазване – минало, настояще и бъдеще”. Ч. I. Сливен, 1997, с. 115-120.

26. Няколко антични пътя в Сливенско – Котелския район. (в съавторство с Георги Ковачев) – Минало, 1997, № 2, с. 35-40.
1998 год.

27. Новооткрити приписки от Котел. – Исторически преглед, 1998, № 1-2, с. 209-227.

28. Последната анкетна комисия в Сливенския санджак през 1876 г. – В: Известия на музеите от Югоизточна България. Т. XIX. Стара Загора, 1998, с. 131-138.

29. За някои нови и неизвестни моменти от историята на първата българска фабрика. – Годишник на Варненски свободен университет. Т. I. Г. IV (1998), с. 462-478.
1999 год.

30. La production de manufacture et les sociétés commerciales dans les régions balkaniques durant la Renaissance. – Bulgarian Historical Review, 1999, № 3-4, p. 48-74.

31. Търговско-правните познания на Сливенските възрожденци. – В: Известия на Съюза на учените – Сливен. Т. I. 1999, с. 13-15.

32. Храмовете сливенски. (в съавторство с Георги Ковачев) – Духовна култура. (Издание на Светия синод), 1999, № 1, с. 15-31.

33. За някои основни стари пътно-съобщителни връзки между долините на реките Тунджа и Янтра. (в съавторство с Георги Ковачев) – Годишник на Варненски свободен университет. Т. I. Г. V /1999/, с. 469-475.

34. За пътните връзки на два манастира в Сливенско – Котленския балкан. (в съавторство с Георги Ковачев) – В: Известия на Съюза на учените- Сливен. Т. I. 1999, с. 16-18.

35. Проучвания в църквите на Медвен и Градец, Котленско. Приписки върху богослужебни книги. – В: Сб.: “Светогорска обител Зограф” (издание на ИФ при СУ “Св. Климент Охридски” и ИК “Гутенберг”), T. III, С. 1999, с. .270-278.
2000 год.

36. Проучвания в църквата на село Тича, Котленско. Приписки върху богослужебни книги. – Известия на Държавните архиви (ИДА), Т. 74, 2000, с. 33-49.

37. Търговските договори на българите през Възраждането – традиции, влияния, видове.- В: Сб. “Договори, хора, съдби” (издание на Исторически факултет- САЦ при Варненския свободен университет), Варна 2000, с. 57-72.

38. По въпроса коя е първата българска банка – дискусионно и документално. – Българска историческа библиотека, 2000, N: 4, с. 26-40.

39. Българският възрожденски лекар. – В: Известия на Съюза на учените – Сливен. Т. II. 2000, с. 65-69.
2001 год.

40. Der Handel von Ragusa auf dem Balkan und die Bildung bulgarischer Handelsgesellschaften während der Wiedegeburt. – Bulgarian Historical Review, 2001, № 3-4, p. 52-63.

41. Възрожденецът Русчо В. Миркович. – В: Българско възраждане. Идеи, личности, събития. Годишник на Общобългарски комитет “В. Левски”, Т. III, С., 2001, с. 109-136.

42. Югоизточните български земи в периода от края на ХІІ до ХV век. Поглед към най-новите проучвания (в съавторство с Георги Ковачев). – В: Известия на Съюза на учените – Сливен. Т. III. Сливен, 2001, с. 12-21. [Сб. „Археологически и исторически проучвания в Новозагорско”. Т. ІІ, С., 2008, с. 190–203.]

43. Един практически “поглед” към историческата антропология. Рецензия на книгата на Цонка Каснакова-Иванова “Историческа антропология. Теоретични и дидактически аспекти” (Изд. “Кота”, 2001)”. – В: Научен алманах на Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”. Серия “История, Култура, Медиа”, 2001, кн. 1, с. 143-146.

44. Научна кръгла маса в Сливен “Добри Желязков – индустриалец, общественик, дарител”. – В: Българско възраждане. Идеи, личности, събития. Годишник на Общобългарски комитет “В. Левски”, Т. III, С., 2001, с. 287-289.
2002 год.

45. Света гора Сливенска в историческата перспектива на Сливенско-Котленския край. – В: Поклонници по светите места. Сл., 2002, с. 5-9.

46. Жак Понсе и неговите бележки за Черноморието от края на XVIII и началото на XIX в. Един епизод от френската политика в района през епохата. – Годишник на Варненски свободен университет. Т. VIII. 2002, с. 365-370.

47. Търговия и модернизация – случаят с българите. – В: Сборник доклади от международна научна конференция “Глобализация и устойчиво развитие” – Варна, 1-3 юли 2002 г. Научен алманах на Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”. Серия “История, Култура, Медиа”, 2002, кн. 2: с. 108-122, 279-280.
2003 год.

48. Едно интересно описание на Черноморието от 1802 г. и бележките на неговия френски автор. – Исторически преглед, 2003, № 3-4, с. 103-118.

49. Вера Бонева. Христоматия по история на Българското възраждане. Църковно-национално движение. Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2002. 238 с. Рецензия. – Исторически преглед, 2003, № 3-4, с. 233-234.

50. Поглед към историята на Варненската църква “Успение на Пресвета Богородица Панагия” чрез каменните надписи и приписки в храма. – В Юбилеен сборник “Варненският храм “Успение на Пресвета Богородица Панагия” – история и изкуство”. Съставител и редакция Иван Русев. Издателство “Фабер” – В. Търново, 2003, с. 34-56.

51. Българските учебници по търговия от епохата на Възраждането (30-те – 70-те години на XIX в.). – Исторически преглед, 2003, № 5-6, с. 40-91.

51 a. Les manuels de commerce à l’époque du Réveil National Bulgare (les années 1830-1870). – Etudes balkaniques, 2003, № 4, p. 18-63.
2004 год.

52. Парижката фондация “Институт за обществени науки” и нейното голямо дарение на книги за ВСУ. – Научен алманах на Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”. Серия “Общество и личност”, 2004, кн. 8, с. 131-135, 181.

53. Френски консулски доклад за Ескиджумайския панаир от 1856 г. – В “Панаири, пазари, тържища в българските земи. Доклади и съобщения от Национална научна конференция, проведена в Търговище на 17 ноември 2003 г.”, Изд. “Фабер” – В. Търново, 2004, с. 99-102.

54. Каменни надписи и приписки във варненската църква “Успение на Пресвета Богородица Панагия”. – Известия на народния музей – Варна, Т. 36-37 (51-52), Варна, 2004, с. 220-236.

55. Луи Паран – първият френски консул на Варна и неговата дипломатическа мисия на Балканите в края на XVIII и началото на XIX в. – В Юбилеен сборник в чест на проф. Дойно Дойнов “75 години наука, мъдрост и достойнство, събрани в един живот”, С., 2004, с. 75-92.

56. Черноморската политика на Наполеонова Франция и първото френско консулство в България. – Исторически преглед, 2004, № 3-4, с. 36-68.

56 a. La politique menée par la France de Napoléon dans la région de la mer Noire. Le premier Consulat français en Bulgarie. – Etudes balkaniques, 2004, № 3, p. 79-107.

57. Българските търговски ръководства от епохата на Възраждането. – В Сборник материали „Историческата, юридическата и икономическата наука в полза на България”, Т. 3, Университетско издателство „Стопанство”, С., 2004, с. 93-103.

58. За търговските и културни връзки на Осман пазар (Омуртаг) със селищата от Сливенско – Котленския район през XIX в. – В Сб. „Град Омуртаг и Омуртагския край. История и култура”. Т. 3, В. Търново, 2004, с. 59-75.

59. Forum scientifique international, relatif aux problèmes du littoral de la mer Noire. – Etudes balkaniques, 2004, № 4, p. 169-173.
2005 год.

60. Понтийските четения – една добра научна традиция. – Сб. „Черно море между Изтока и Запада. Митове, идеология, история”, С., 2005, с. 1-2.

61. “Източният въпрос” и чуждото консулско проникване в българските земи – пътят на едно проучване. – Сб. „Черно море между Изтока и Запада. Митове, идеология, история”, С., 2005, с. 131-134.

62. Селищата от Сливенско-Котленския балкански район в граничния спор между Сливенската и Варненско-Преславската епархии през 70-те години на XIX в. – В: Сб. “Проблеми на Възраждането в Югоизточна България”, Т. IІІ-IV, Варна, Изд. „Зограф”, 2005, с. 83-96.

63. Преподаване и разпространение на търговски знания в Сливен през Възраждането. – В: Сб. “Проблеми на Възраждането в Югоизточна България”, Т. IІІ-IV, Варна, Изд. „Зограф”, 2005, с. 311-317.

64. За местоположението на нахийския център Йеркеч през XV-XVI в. – В: „Българските земи през Средновековието (VII-XVIII в.)”. – Сборник доклади от Международна конференция в чест на 70-годишнината на проф. Александър Кузев (Варна 12-14 септември 2002 г.). Т. І, Acta Musei Varnaensis, ІІІ-1, Варна, 2005, с. 153-158.

65. Les premiers manuels de commerce bulgares et les influences européennes au XIX siècle. – Revue des études slaves, T. 76, Fascicule 4, Paris, 2005, p. 473-483.

66. Les manuels bulgares de pratique commerciale à l’époque du Réveil national et les influences grecques. – Etudes balkaniques, 2005, № 4, p. 77-81.
2006 год.

67. Историята и нейната употреба в докладите и дейността на първите чужди консули в българските земи (началото-третата четвърт на XIX в.). – Сб. „Черно море между Изтока и Запада. Историята – начин на употреба”, Варна, 2006, с. 94-103.

68. Счетоводната и търговско-правната литература на Българското възраждане. – Счетоводна политика, 2006, № 1-2, с. 15-36.

69. Първото докосване на българина до голямата счетоводна теория на XIX в. „Улесненото счетоводство или нов метод на обучение ...” на Едмонд Дьогранж. – Счетоводна политика, 2006, № 3-4, с. 32-45.

70. Протестантката етика и „духът на капитализма” през призмата на Българското възраждане. – Счетоводна политика, 2006, № 5-6, с. 42-53.

71. Европейските модели на счетоводните и търговско-правните знания на българина-възрожденец. Френското влияние: Савари и „Код дьо комерс”. – Счетоводна политика, 2006, № 7-8, с. 43-58.

72. Балканските модели на търговските, търговско-правните и счетоводните знания на българина-възрожденец. Гръцкото влияние. – Счетоводна политика, 2006, № 9-10, с. 45-62.

73. Първият опит за откриване на френско консулство в София през 1842 г. – Bulgarian Historical Review. Studia In Honorem Professoris Virginiae Paskaleva, 2006, № 1-2, p. 473-485.

74. La « Question d’Orient » et le début de la pénétration consulaire dans les ports bulgares de la mer Noire (XVIII-XIX ss.). – Historical Yearbook, T. 3, Bucharest, December 2006, p. 73-80.
2007 год.

75. Les premiers pas de la pénétration consulaire française en Bulgarie : le consulat de Varna. – in : Enjeux politiques, économiques et militaires en mer Noire (XIVe – XXIe siècles). Edudes à la mémoire de Mihail Guboglu. Sous la direction de Faruk Bilici, Ionel Cândea, Anca Popescu, Braïla (Roumanie), 2007, p. 677-702.

75a. Enjeux politiques, économiques et militaires en mer Noire (XIVe – XXIe siècles). Edudes à la mémoire de Mihail Guboglu. Sous la direction de Faruk Bilici, Ionel Cândea, Anca Popescu, Braïla (Roumanie), 2007.

76. L’histoire des Bulgares d’après l’œuvre d’André Papadopoulo-Vrétos “La Bulgarie ancienne et moderne …”. – in : Ancient Civilisations and the Sea. Studia in honorem annorum LXX Mihail Lazarov. Acta Musei Varnaensis, V, Варна, 2007, p. 495-504.

77. Варна през 40-те години на XIX в. Консулското присъствие, интересни събития и проекти в града, отразени в докладите и кореспонденцията на френския вицеконсул Франсоа-Гюстав Олив. – Известия на народния музей – Варна, Т. XLII (LVII), Варна, 2006, с. 96-136.

78. Търговското и счетоводното образование в зората на Новото време. Европейските модели: Италия, Холандия, Белгия. – Счетоводна политика, 2007, № 1-2, с. 47-64.

79. Търговското и счетоводното образование в зората на Новото време. Европейските модели: Англия, Шотландия, Германия, Франция. – Счетоводна политика, 2007, № 3-4, с. 45-64.

80. Търговското и счетоводното образование в зората на Новото време. Балканите и Османската империя – от френското влияние към изграждането на местни модели. – Счетоводна политика, 2007, № 5-6, с. 33-51.

81. Търговското и счетоводното образование в зората на Новото време. Моделът на Българското Възраждане. – Счетоводна политика, 2007, № 7-8, с. 47-64.

82. Търговското и счетоводното образование в зората на Новото време. Елитните училища в Цариград и българите. Обобщителни щрихи. – Счетоводна политика, 2007, № 9-10, с. 24-47.

83. Conférence scientifique internationale, consacrée à la Guerre de Crimée (Varsovie, 3–5 octobre 2007). – Etudes balkaniques, 2007, № 4, p. 178-183.

83 a. Международна конференция „Кримската война (1853–1856). Сблъсък на цивилизациите” (Варшава, 3-4 октомври 2007 г.). Един добър пример за организиране и провеждане на съвременен научен форум. – Исторически преглед, 2007, № 5-6, с. 259-264.
2008 год.

84. Варна в консулската политика и търговските интереси на Русия през XVIII и XIX в. – Сб. „България, Варна – Русия от Средновековието до Ново време”. Съставители и научна редакция доц. д-р Иван Русев и ст.н.с. д-р Валери Йотов, Варна, 2008, с. 103-125.

85. Щрихи към историята на църквите в Югоизточна България в две съседни епохи – възрожденската и следосвобожденската. – В: „Църквите в Югоизточна България – история и култура”. Научна редакция доц. д-р Иван Русев, ИПК „Светлина” АД – Ямбол, 2008, с. 7-24.

86. Дружеството в ретроспекцията на търговското право. Към корените на търговското сдружаване в Османската империя. – Счетоводна политика, 2008, № 1-2, с. 41-56.

87. Първи уроци по търговско сдружаване. Българите в търговията на Дубровник и на украинския град Нежин. – Счетоводна политика, 2008, № 3-4, с. 27-43.

88. Търговските дружества през Ранното възраждане – от чуждия опит към българската практика. – Счетоводна политика, 2008, № 5-6, с. 34-50.

89. Търговските дружества на българите през Възраждането – пътят на една еволюция. – Счетоводна политика, 2008, № 7-8, с. 37-54.

90. Зараждане и еволюция на модерното търговско право – Франция, Европа, Османската империя и българите. – Счетоводна политика, 2008, № 9-10, с. 29-48.

91. Един нов поглед към сливенската история в „Будна памет за Сливен”. – Предговор към книгата: Бояджиев, А. Будна памет за Сливен. Издателство Агенция КОМПАС ООД – Сливен, 2008, с. 5–8.

92. Европейски идеи и влияния в българското търговско образование през Възраждането. – Балканските измерения на фамилията Мустакови. Сборник с материали от Международна научна конференция Габрово, 18–19 септември 2007 г., Университетско издателство – София, 2008, с. 60–79.
2009 год.

93. Европейското консулско присъствие в българските земи през 40-те години на XIX в. – В: Сб. в чест на 70-годишнината на акад. Константин Косев, Академично издателство „Проф. М. Дринов” – София, 2009, с. 269–282.

94. От ентусиазма на търговците до професионализма на дипломатите. Щрихи към портрета на френския консул в българските земи през XIX в. – В: Историк със съдба на творец и преподавател. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Людмил Спасов. Изд. „Фабер” – В. Търново, Т. І, 2009, с. 108–117.

95. Зараждането на счетоводните знания през епохата на Българското възраждане и европейските влияния – пътят на едно изследване между известното и хипотезата. – Годишник на Института на дипломираните експерт-счетоводители. София, 2009, с. 107–134.

96. Принос в проучванията на българската църковна история и култура. – В: Известия на музеите от Югоизточна България. Т. XXIV. Сливен, 2009, с. 336–340.

97. За храма и неговата „история”. – В: Берова, Д. Ямболската църква „Св. Георги” – пазител на православната вяра и на българския дух. Ямбол, 2009, с. 8–9.

98. Концепциите за търговското дружество и за модерното счетоводство в публикациите на българските възрожденци просветители. – Счетоводна политика, 2009, № 1–2, с. 48–63.

99. Прояви на модерна организация и счетоводство в дейността на възрожденските фирми от Сливенско-Котленския край, Пловдив и Казанлък през XIX в. – Счетоводна политика, 2009, № 3–4, с. 42–62.

100. Прояви на модерна организация и счетоводство в дейността на възрожденските фирми в Габрово, Свищов и Троян през XIX в. – Счетоводна политика, 2009, № 5–6, с. 43–60.

101. Прояви на модерна организация и счетоводство в дейността на възрожденските фирми в Търново през XIX в. – Счетоводна политика, 2009, № 7–8, с. 48–64.

102. Прояви на модерна организация и счетоводство в дейността на възрожденските фирми във Варна през XIX в. – Счетоводна политика, 2009, № 9–10, с. 50–64.
2010 год.

103. Варна от края на XІV до началото на XIX в. Население, градско пространство, стопански живот – В: Сб. „10 книги за Варна – 2008 г.”, Варна, 2010, с. 7–64.

104. Прояви на модерна организация и счетоводство в дейността на възрожденските фирми в Русе през XIX в. – Счетоводна политика, 2010, № 1–2, с. 49–62.

105. Прояви на модерна организация и счетоводство в дейността на възрожденските фирми във Видин и Самоков през XIX в. – Счетоводна политика, 2010, № 3–4, с. 51–64.

106. Акционерните и лихварско-кредитните дружества през Възраждането и тяхното счетоводство. Опитът на пловдивските и самоковските възрожденци. – Счетоводна политика, 2010, № 5–6, с. 47–62.

107. Кримската война (1853–1856) и изграждането на първите телеграфни линии в българските земи. По новооткрити документи от френските архиви. – В: Сб. „Sine ira et studio. Изследвания в памет на проф. Зина Маркова”. Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, 2010, с. 361–373.
ПОД ПЕЧАТ:

108. Varna et les missions françaises durant la guerre de Crimée (1853–1856). – В: Сборник с доклади от XVII Симпозиум на CIEPO (Comité international d’études pré – ottomanes et ottomanes), проведен в Трабзон (Турция) от 18 до 23 септември 2006.

109. Узунджовският панаир във френските консулски доклади. Опит за обзор. – В: „Панаири, пазари, тържища в българските земи. Доклади и съобщения от Втора национална научна конференция, проведена в Търговище на 11 и 12 май 2006 г.”, 15 стр.

110. Un épisode de la modernisation des Balkans à l’époque de la Guerre de Crimée (1853-1856) : la France, l’Angleterre et la construction des premières lignes télégraphiques dans l’Empire ottoman. – под печат в Сб. „The Crimean War 1853-1856. Confrontation between different civilizations”, Bruxelles, 22 стр.

111. Търговище (Ески Джумая) и Омуртаг (Осман пазар) във френските и белгийските консулски доклади през 50-те – 80-те години на XIX в. – под печат в Сб. с доклади от Национална научна конференция „Търговище и Търговищкия край в българската история”, 13 стр.


СЪСТАВИТЕЛСТВО И РЕДАКЦИЯ

НА НАУЧНИ СБОРНИЦИ

1. Варненският храм „Успение на Пресвета Богородица Панагия” – история и изкуство. Съставител и редакция Иван Русев. Издателство „Фабер” – В. Търново, 2003, 84 стр.
2. Черно море между Изтока и Запада. Историята – начин на употреба. Сборник с доклади от Единадесетите Понтийски четения. Редакционна колегия Иван Русев и Христо Мишков, Варна, 2006, 366 стр.
3. България, Варна – Русия от Средновековието до Ново време. Съставители и научна редакция доц. д-р Иван Русев и ст.н.с. д-р Валери Йотов, Варна, 2008, 254 стр.
4. Църквите в Югоизточна България – история и култура. Научна редакция доц. д-р Иван Русев, ИПК „Светлина” АД – Ямбол, 2008, 160 стр.


СЪСТАВИТЕЛСТВО И РЕДАКЦИЯ

НА НАУЧНО-ПОПУЛЯРНИ ИЗДАНИЯ

1. Светите братя Кирил и Методий във Великоморавия. Сборник, посветен на 1140 години от Великоморавската мисия на св. св. Кирил и Методий. научен редактор доц. д-р Иван Русев, Издателска къща „Жажда” – Сливен 2003, 96 стр.
2. Европа в моя роден Сливен. Съставителство, научна редакция и автор на предговора доц. д-р Иван Русев, Издателска къща „Жажда” – Сливен, 2004, 128 стр.


СЦЕНАРИИ НА

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНИ И УЧЕБНИ ФИЛМИ

1. Варненският храм „Успение на Пресвета Богородица Панагия” – история и изкуство. 2003 г.
2. Войнът на светлината. Филм, посветен на Черноризец Храбър. 2006 г.


УЧАСТИЯ В НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ

1. Юбилейна международна научна конференция, посветена на двеста годишнината на Великата френска революция- Великотърновски университет, 8 май 1989 год.

 • Към въпроса за насилието и революционния терор в годините на Великата френска революция.


2. Юбилейна научна конференция „Хаджи Димитър и неговото време” – Сливен, 21 май 1990 год.

 • Икономическото състояние на Сливен през 40-те – 60-те години на XIX в.


3. Юбилейна научна конференция „Сто години от първото българско земеделско-промишлено изложение”- Пловдив, 17-18 септември 1992 год.

 • Сливенският панаир през епохата на Възраждането.


4. Научна конференция „Православно-християнски традиции в Габровско”- Габрово, 14-15 октомври 1995 год.

 • За пътните връзки на два манастира в Сливенско- Котленския балкан. (в съавторство с Георги Ковачев)


5. Национална научна конференция „Култура, църква и революция през Възраждането”- Сливен, 15-16 ноември 1995 год.

 • За обществено-политическата активност на сливенските търговци през Възраждането.


6. Национална научна конференция „Култура, църква и революция през Възраждането”- Сливен, 15-16 ноември 1995 год.

 • Два главни стари пътя в Сливенско-Котелския балкан. (в съавторство с Георги Ковачев).


7. Научна конференция „Православно-християнски традиции в Габровско”- Габрово, 15-16 октомври 1996 год.

 • За ролята на приписките в историческите изследвания.


8. Международна научна конференция „Светогорската обител Зограф”- Софийски университет, 17-18 октомври 1996 год.

 • Проучвания в църквите на Медвен и Градец, Котленско. Приписки върху богослужебни книги.


9. Научна конференция с международно участие по проблемите на балканската история – Варненски свободен университет, 15-18 октомври 1997 год.

 • За пътната система в Източна Стара планина през XV-XIX в.


10. Научна конференция „Поселищен живот по поречието на р. Янтра”- Великотърновски университет, 15 ноември 1997 год.

 • За някои основни стари пътно-съобщителни връзки между долините на реките Тунджа и Янтра. (в съавторство с Георги Ковачев).


11. Научна конференция „Сливенската медицина- минало, настояще, бъдеще”- Сливен, 4 декември 1997 год.

 • Ръкописните бележки на д-р Начо Планински като исторически извор.


12. Internatioinal summer school ‘Balkans between East and West’- Охрид (Р. Македония), 7-28 юни 1998 год.

 • Rural society in the Balkans. Some tendencies in the Bulgarian economic history in the 18th-19th centuries.


13. Пети зимни Понтийски четения’1999 „Хора, договори, съдби”- Варненски свободен университет, март 1999 год.

 • Търговските договори на българите през Възраждането- традиции, влияния, видове.


14. Шести зимни Понтийски четения’2000 „Прогрес и общество. Поглед от края на едно хилядолетие”- Варненски свободен университет, март 2000 год.

 • Търговските ръководства” като израз на напредъка на българската търговия през Възраждането.


15. Юбилейна кръгла маса, посветена на 200 години от рождението на Добри Желязков- Сливен, 30 ноември 2000 год.

 • По въпроса за възникването на Държавната текстилна фабрика в Сливен.


16. Осми Понтийски четения’2002 на тема „Черно море между Изтока и Запада”- Варненски свободен университет, 10-11 май 2002 г.

 • Жак Понсе и неговите бележки за Черноморието от края на XVIII и началото на XIX в.- един епизод от френската политика в района през епохата.


17. Научна конференция, посветена на 180 години от смъртта на Св. Йоан Трапезундски – Омуртаг, 5-6 юни 2002 г.

 • За търговските и културни връзки на Осман пазар (Омуртаг) със селищата от Сливенско - Котленския район през XIX в.- някои нови сведения.


18. Международна научна конференция „Глобализация и устойчиво развитие”- Варненски свободен университет, 1-3 юли 2002 г.

 • Търговия и модернизация - случаят с българите.


19. Научна конференция, посветена на 400 годишната история на храма и на култа към Светата Богородица – Варна, 7 септември 2002 г.

 • Поглед към историята на варненската църква „Успение на Пресвета Богородица Панагия” чрез каменните текстове и приписките в храма.


20. Международна научна конференция в чест на 70 годишнината на проф. Александър Кузев на тема „Българските земи през Средновековието (VII-XVIII в.). Историко-археологически проучвания”- Варна 12-14 септември 2002 г.

 • За местоположението на нахийския център Йеркеч през XV-XVI в.


21. Национална научна конференция „Панаири, пазари, тържища в българските земи” - Търговище, 17 ноември 2003 г.

 • Френски консулски доклад за Ескиджумайския панаир от 1856 г.


22. Десети Понтийски четения’2004 на тема „Митове – идеология – история” – Варненски свободен университет, 14-15 май 2004 г.

 • Източният въпрос” и чуждото консулско проникване в българските земи – пътят на едно проучване.


23. Международна научна конференция на тема „Малката Света гора” – Жеравна, 2-5 септември 2004 г.

 • Света гора Сливенска. Някои хипотези за края на манастирската общност.


24. Регионална научна конференция на тема „Просветното дело в Югоизточна България през Възраждането” – Карнобат, 24 септември 2004 г.

 • Преподаване и разпространение на търговски знания в Сливен през Възраждането.


25. Conférence Internationale in Honorem Annorum LXX Mihaili Lazarov « Les civilisations anciennes et la mer » Varna, 13-15 octobre 2004.

 • L’histoire des Bulgares d’après l’œuvre d’André Papadopoulo-Vrétos “La Bulgarie ancienne et moderne …”.


26. International Congress ‘The Lands of the Aegean and the Black Sea from the Argonautic Expedition to Black Sea Co-operation’ – Volos, Greece, 21-23 October 2004.

 • La « Question d’Orient » et le début de la pénétration consulaire dans les ports bulgares de la mer Noire (XVIII-XIX ss.).


27. Conference ‘Political, Social, Economic and Cultural Relations between Bulgarians and Greeks, 18th – 20th centuries’, Sofia, 24-26 March 2005.

 • Les manuels bulgares de pratique commerciale à l’époque du Réveil national et les influences grecques.


28. Единадесети Понтийски четения’2005 на тема „Историята – начин на употреба” – Варненски свободен университет, 13-14 май 2005 г.

 • Историята и нейната употреба в докладите и дейността на първите чужди консули в българските земи (началото-третата четвърт на XIX в.).


29. Symposium roumain franco bulgare « La mer Noir. Enjeux politiques, économiques et militaires du Moyen âge à nos jours » – Institut d’histoire « Nicolae Iorga », Bucarest, 13-14 juin 2005.

 • Les premiers pas de la pénétration consulaire française en Bulgarie : le consulat de Varna.


30. Научна конференция „Светософийни четения”, посветена на 170 години от възобновяването на храма „Света София” в гр. Сливен, Сливен, 1 май 2006 г.

 • Света гора сливенска. Някои хипотези за края на манастирската общност.


31. Втора национална научна конференция „Панаири, пазари, тържища в българските земи” Търговище, 11-12 май 2006 г.

 • Узунджовският панаир във френските консулски доклади. Опит за обзор.


32. 17 Symposium du Comité international d’études pré-ottomanes et ottomanes, Trabzon, Turquie, 18-23 septembre 2006.

 • Varna et les missions françaises durant la guerre de Crimée (1853-1856).


33. Научно-практическа конференция по счетоводство и одит, Варна, 8 юни 2007 г.

 • Зараждането на счетоводните знания през епохата на Българското възраждане и европейските влияния – пътят на едно изследване между известното и хипотезата.


34. Международна научна конференция на тема „Балканските измерения на българската фамилия Мустакови”, Габрово, 18 септември 2007 г.

 • Европейски идеи и влияния в българското търговско образование през Възраждането.


35. International Conference ‘The Crimean War 1853-1856. Confrontation between Different Civilizations’. Warsaw-Obory 3-4 October 2007.

 • Un épisode de la modernisation des Balkans à l’époque de la Guerre de Crimée (1853-1856) : la France, l’Angleterre et la construction des premières lignes télégraphiques dans l’Empire ottoman.


36. Регионална конференция „Ролята и мястото на църквите в обществения живот в региона през XIX – XX век”, Стралджа, 7 ноември 2007 г.

 • Щрихи към историята на църквите в Югоизточна България в две съседни епохи – възрожденската и следосвобожденската.


37. Национална научна конференция на тема: „Търговище и Търговищкия край в българската история”, Търговище, 18 ноември 2008 г.

 • Търговище (Ески Джумая) и Омуртаг (Осман пазар) във френските и белгийските консулски доклади през 50-те – 80-те години на XIX в.


38. Национална научна конференция на тема: „Панаири, пазари, тържища в българските земи”, Търговище, 5 и 6 юни 2009 г.

 • Варненското пристанище и търговията на българските земи през третата четвърт на XIX в.


39. Национална научна конференция на тема: „Българският периодичен печат през Възраждането”, Сливен, 7 и 8 октомври 2009 г.

 • Търговската модерност на страниците на българската възрожденска преса.


40. Семинар „Стопанска (социална) България: бъдещето през културата на миналото”, организиран от Центъра за либерални стратегии.. Лекция, изнесена в рамките на семинара в Център за култура и дебат „Червената къща” – София на 11 ноември 2009 г. на тема:

 • Търговската модерност на Българското възраждане.


СПРАВКА ЗА ЦИТИРАНИЯТА

на научните трудове на доц. д-р Иван РУСЕВ1. Давидова, Е. Български търговски къщи през Възраждането (някои историографски аспекти). – Исторически преглед, 1997, № 5-6, с. 95-118 (103, 110, 116, 117).

2. Давидова, Е. Договори на български търговци за създаване на търговски сдружения през Възраждането. – В: Българско възраждане. Идеи, личности, събития. Годишник на Общобългарски комитет „В. Левски”, Т. II, С., 1999, с. 170, 171, 172, 175, 176.

3. Tonev, V. I v a n R o u s s e v. Firmes et manufactures dans la région de Sliven-Kotel à l’époque de la Renaissance.- Bulgarian Historical Review, 2000, № 1-2, с. 205-207. Рецензия на книгата.

4. Дечев, В. За книгата и автора. Предговор.- В: Козаров, Г. Добри Желязков Фабрикаджията. Родоначалник на българската текстилна индустрия. Второ издание, Сл., 2000, с. 63.

5. Кой кой е сред българите XV-XIX в. Изд. „Анубис”, С., 2000, с. 143 и др.

6. Грънчаров, Ст. Балканският свят. Изд. Дамян Ячков, С., 2001, с. 534, 606, 620.

7. Янева, Св. Пътища на индустриализацията: протоиндустриите в Европа и в българските земи (XVIII-XIX в.). – Исторически преглед, 2000, № 5-6, с. 108.

8. Табаков, С. Опит за история на град Сливен. Т. II, Второ издание, С., 2002, с. 584.

9. Димитров, Д. Сравнителна стопанска история. С., 2002, с. 71.

10. Атанасова, Св. Фирмени печати на Търговска къща „Тодор Василев и Сие” от втората половина на XIX в. – Известия на Регионален исторически музей – В. Търново. Т. 19, 2004, с. 206–214.

11. Ръждавичка, Ев. Ескиджумайският панаир в средата на XIX в. според австрийски консулски доклади. – В: Панаири, пазари, тържища в българските земи. Доклади и съобщения от Национална научна конференция, проведена на 17 ноември 2003 г., гр. Търговище. В. Търново, 2004, с. 61–68 (61, 67).

12. Атанасова, Св. Фирмени печати на Търговска къща „Никола Минчоолу и Евстати Селвели и дружие” от втората половина на XIX в. – В: Панаири, пазари, тържища в българските земи. Доклади и съобщения от Национална научна конференция, проведена на 17 ноември 2003 г., гр. Търговище. В. Търново, 2004, с. 186–192 (187, 188, 192).

13. Тошев, М. Чуждестранни описания на град Осман пазар (Омуртаг) и неговите околности през XIX в. – В: Град Омуртаг и Омуртагският край. История и култура. Т. 3, В. Търново, 2004, с. 135–145 (137, 144).

15. Маждракова-Чавдарова, О. Населението на Сливенски санджак – инициатор за ежегодно изложение на изделия на местната промишленост и занаяти. – Bulgarian Historical Review. Studia In Honorem Professoris Virginiae Paskaleva, 2006, № 1-2, p. 332–347 (333, 336, 338, 339, 341).

16. Дряновски, Б. Консулски представителства във Варна (1352–2006). Варна, 2006 (на корицата 2007), с. 199–209.

17. Глушков, Хр. Френската дипломация на балканите 1875–1886 г. В. Търново, 2007, с. 38.

18. Атанасова, Св. Търновската фамилия Михайлови в международната търговия през XIX в. – Архив за поселищни проучвания, ВТУ, 2008.

19. Митев, Пл. Българското възраждане. Историографски бележки.- Предизвикателствата на промяната. Сб. с доклади от Национална научна конференция, проведена в София на 10-11 ноември 2004, С., 2006, с. 127-136 (135).


Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница