На инвентаризация и планиране не подлежи бившето тп „дгс чепеларе", влято в тп „дгс хвойна" през 2011 годинастраница1/8
Дата06.04.2017
Размер1.15 Mb.
#18586
  1   2   3   4   5   6   7   8


СЪДЪРЖАНИЕ


УВОД
Южноцентрално държавно предприятие гр. Смолян, в чийто район на дейност попада ТП „ДГС Хвойна” е създадено със заповед № РД49/112/13.04.2011 год. на министъра на Министерството на земеделието и храните.
Настоящото задание е изготвено съгласно чл. 11, ал. 2 от „Наредбата №6 от 5 февруари 2004 година за устройство на горите и земите от горския фонд и ловностопанските райони в Република България” и въз основа на Заповед №143/12.06.2014 г. на изпълнителния директор на ИАГ и писмо изх.№3032/12.06.2014 г. на директора ЮЦДП, след сключен договор между ТП „ДГС Хвойна” и автора на заданието.

Заданието е изработено от инж. Пламен Стефанов Драголов, притежаващ Удостоверение № 205-1/23.02.2012 год. за упражняване на лесовъдска практика за дейността „Изработване на задания за горскостопански планове и програми и за инвентаризация на горските територии”.

Обект на Заданието ще бъде извършването на инвентаризация на горските територии и изработването на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности и план за опазване на горските територии от пожари и изработването на горскостопански план за горските територии – държавна собственост и на горските територии, собственост на физически и юридически лица и техни обединения с обща площ до 2 хектара включително на ТП „ДГС Хвойна”, числящо се към ЮЦДП гр. Смолян

Инвентаризацията на горските територии, както и плана за ловностопанските дейности и плана за опазване на горските територии от пожари ще се извърши в рамките на част от община Чепеларе, в землищата на селата: Хвойна, Павелско, Малево (към км.Малево е и землището на с.Студенец), Орехово, Забърдо и Зорница.

Горскостопанския план ще бъде изготвен за горските територии – държавна собственост и на горските територии, собственост на физически и юридически лица и техни обединения с обща площ до 2 хектара включително.

На инвентаризация и планиране не подлежи бившето ТП „ДГС Чепеларе”, влято в ТП „ДГС Хвойна” през 2011 година.

Заданието е изготвено в четири части:

Част I „Инвентаризацията на горските територии”

Част II „План за ловностопанските дейности”

Част III „План за опазване на горските територии от пожари”

Част IV „Горскостопански план за горските територии – държавна собственост и на горските територии, собственост на физически и юридически лица и техни обединения с обща площ до 2 хектара включително”.
При лесоустройството ще се използва комбинираният метод.

Инвентаризацията, горскостопанския план, плана за ловностопанските дейности и плана за опазването на горските територии от пожари ще бъдат изготвени съобразно Закона за горите от 2011 год., „Наредба №6 от 5 февруари 2004 година за устройство на горите и земите от горския фонд и ловностопанските райони в Република България” и съобразени с изготвения общински план за развитие на община Чепеларе и Сертификационната оценка по управление на гори, изготвена за ЮЦДП гр. Смолян през 2014 година, както и с всички други нормативни документи свързани с предмета на заданието.


Част I

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
На инвентаризация полежат всички горски територии, отговарящи на понятието гора съгласно Чл.2 от Закона за горите, независимо от тяхната фондова принадлежност и собственост. При последната инвентаризация лесистостта в района на дейност на ТП „ДГС Хвойна” е 70.4%.
1. Площ за инвентаризация
При последното лесоустройство от 2005/2006 година, площта на горските територии е била 18604.5 ха, от която:

Залесена

17052.0 ха

91.6 %

Незалесена дървопроизводителна

33.5 ха

0.2 %

Недървопроизводителна

1519.0 ха

8.2 %

Всичко

18604.5 ха

100.0 %

Съобразно техните функции, горските територии са се разпределяли, както следва:Гори и земи с основно дървопроизводителни и средообразуващи функции

13978.1 ха

75.1%

Защитни и рекреационни гори и земи

4178.0 ха

22.5%

Други защитни гори

337.0 ха

1.8%

Гори и земи в защитени територии

111.4 ха

0.6%

Общо за ДГС:

18604.5 ха

100.0%

През десетилетието са настъпили следните промени в площта на горските територии на територията на ТП „ДГС Хвойна”:

1. Със заповед № 1272/02.07.2008 година на председателя на Държавна агенция по горите се изключва от държавния горски фонд площ в размер на 5.032 дка, представляваща следните имоти:

- поземлен имот в горски територии №306038 в землището на с. Малево (част от подотдел 226 –з по ЛУП 2006 г.), с площ от 1.955 дка,

- поземлен имот в горски територии №306039 в землището на с. Малево (част от подотдел 226 –з по ЛУП 2006 г.), с площ от 0.060 дка,

- поземлен имот в горски територии №307010 в землището на с. Малево (част от подотдел 239 –ф по ЛУП 2006 г.), с площ от 2.002 дка.

- поземлен имот в горски територии №307018 в землището на с. Малево (част от подотдел 241 –1 по ЛУП 2006 г.), с площ от 0.218 дка.

- поземлен имот в горски територии №307019 в землището на с. Малево (част от подотдел 241 –1 по ЛУП 2006 г.), с площ от 0.797 дка.


2. Със заповед № РД49-180/18.05.2012 година на министъра на МЗХ се изключва от горския фонд поради промяна на предназначението поземлен имот в горски територии №000245 в землището на с. Павелско (част от подотдел 145 –б по ЛУП 2006 г.), с площ от 0.135 дка.
3. Със заповед № РД49-4/09.01.2007 година на Министъра на земеделието и горите се изключва от държавния горски фонд площ в размер на 9.172 дка, представляваща следните имоти:

- поземлен имот в горски територии №306036 в землището на с. Малево с площ от 1.118 дка;

- поземлен имот в горски територии №306037 в землището на с. Малево с площ от 3.427 дка;

- поземлен имот в горски територии №307008 в землището на с. Малево с площ от 2.513 дка;

- поземлен имот в горски територии №307009 в землището на с. Малево с площ от 2.114 дка;

Изключените имоти попадат в части от следните подотдели по ЛУП 1996 год.: 225 и, л; 226 з, 2; 241 -1; 242 – н; 624-е.

Общото намаление в площта на горските територии през ревизионния период е 14.339 дка.

Към момента Горското стопанство и ОСЗГ гр. Чепеларе не разполагат с данни за неустроени, залесени и самозалесили се гори в земеделски територии.


Общата площ на горските територии за инвентаризация възлиза на18603.067 ха или 18603 ха (кръгло). Същата площ е посочена и в 1ГФ към 31.12.2013 година.

Площта за инвентаризация съгласно 1ГФ се разпределя по следния начин:Залесена

16906 ха

Незалесена дървопроизводителна

169 ха

Недървопроизводителна

1528 ха

Всичко

18603 ха


Учредяване на ограничени вещни права

През изминалия ревизионен период са издадени две заповеди за учредяване на ограничени вещни права в ТП „ДГС Хвойна”, които следва да се опишат в записката:

1. Със заповед №РД49-93/12.03.2007 год. на министъра на земеделието и горите се учредява сервитут за срок от 30 години с площ от 4.130 дка, засягаща имоти №№000005; 000014; 000015; 000017; 226011; 226012; 226013, попадащи в землището на с. Орехово (части от подотдели 9-б, 603-л, м).

2. Със заповед №2102/19.12.2008 год. на председателя на ДАГ се учредява сервитут за срок от 30 години с площ от 2.642 дка, засягаща имоти №№307011; 307017, попадащи в землището на с. Малево (части от подотдели 239 –ф; 240-а; 241-1 по ЛУП 2006 год.).

В ЛУП от 2006 година подробно са описани 5.8 ха предоставени на други ведомства, които следва да се отбележат в записката.

Да се обособят като самостоятелни подотдели имотите, върху които има учредяване на ограничени вещни права.


1.1. Характеристика на площта за инвентаризация по вид на собствеността
Площта при предходното устройство по видове собственост се e разпределяла както следва:

Държавна собственост

7 199.6 ха

38.7 %

Общинска собственост

4 036.9 ха

21.7 %

Съсобственост

4 761.8 ха

25.6 %

Частна собственост

1 206.7 ха

6.5 %

Стопанисвани от общината

925.7 ха

5.0%

Религиозни организации

470.8 ха

2.5 %

Обществени организации

3.0 ха

0.0%

Общо:

18604.5 ха

100.0%

През десетилетието са настъпили значителни промени в собствеността на горските територии. С решение №312/22.05.2009 година върховен касационен съд на Република България оставя в сила решение №444/18.01.2007 г. на Смолянския окръжен съд, при което 31463.10 дка общински горски територии стават държавна собственост. През десетилетието, с решения на Смолянския окръжен съд са възстановени гори на частни физически лица от ДГФ. Промените в собствеността са отразени в отчетните форми на ГФ.


Площта за инвентаризация по видове собственост (съгласно 1ГФ към 31.12.2013г.) се разпределя както следва:

Държавна собственост

9699 ха

52.1%

Общинска собственост

1534 ха

8.2%

Частна собственост

5970 ха

32.2%

Частни юридически лица

4

0.0%

Селскостопански фонд

925 ха

5.0%

Религиозни организации

471 ха

2.5 %

Общо:

18603 ха

100.0%

Забележка: Горските територии, посочени като „селскостопански фонд” в 1ГФ по собственост в КВС представляват „стопанисвани от общината” гори.


1.2. Характеристика на площта за инвентаризация по функционална принадлежност.
Съобразно техните функции, горските територии при предходното лесоустройство са се разпределяли, както следва:

Гори и земи с основно дървопроизводителни и средообразуващи функции

13978.1 ха

75.1%

Защитни и рекреационни гори и земи

4178.0 ха

22.5%

Други защитни гори

337.0 ха

1.8%

Гори и земи в защитени територии

111.4 ха

0.6%

Общо:

18604.5 ха

100.0%

Категоризирането на горските територии в заданието е извършено съобразно Обобщен протокол за категоризация на горите от 2006 год., заповедите за обявяване, чл.5 от Закона за горите и съгласно „Доклад за горите с висока консервационна стойност (ГВКС) за територията на ТП „ДГС Хвойна” в изпълнение на принцип 9 от стандарта за сертификация управлението на гори по схемата на FSC.


Съобразно техните функции, горските територии ще се разпределят както следва:

Горските територии със стопански функции и тези със защитни и специални функции са обособени въз основа на следните документи:


І. Горски територии със стопански функции (съгласно Чл. 5 ал. 4 от Закона за горите)няма горски територии със стопански функции.
ІІ. Горски територии със защитни функции – (съгласно чл.5, ал.2 от от Закона за горите) .

1. За защита на водите:    1. Вододайни зони

Обявени са с: протокол от 04.09.1972 г., съгласно заповед № 841 / 28.06.1972 г. на ОНС гр. Смолян; протокол от 22.03.1983 г., одобрен от ОНС гр. Смолян на 54.04.1983 г, съгласуван с МГГП с писмо № 06-20-18 от 03.08.1983 г.; протокол от 05.10.1983 г., одобрен от МСА, съгласуван с МГГП с писмо № 06-20-19 от 15.12.1983 г. и включват следните отдели и подотдели: 5 а1; 5 б1; 5 г1; 5 2; 9 а; 9 б; 9 в; 9 г; 9 д; 9 1; 10 з; 10 л; 10 1; 11 з; 11 и; 11 к; 11 л; 11 м; 11 н; 11 о; 11 п; 11 р; 11 с; 11 т; 11 у; 11 ф; 11 х; 11 ц; 11 ч; 11 ш; 11 щ; 11 ю; 16 н; 16 2; 19 а; 19 б; 19 в; 19 г; 19 д; 19 е; 19 ж; 19 з; 19 1; 19 2; 19 3; 19 4; 23 а; 23 г; 23 д; 23 1; 23 2; 23 6; 25 а; 25 б; 25 в; 25 г; 25 1; 27 а; 27 б; 27 в; 27 г; 27 д; 27 е; 27 ж; 27 з; 27 и; 27 к; 27 л; 27 м; 27 н; 27 ф; 27 х; 27 ц; 27 ч; 27 ш; 27 щ; 27 ю; 27 я; 27 а1; 27 б1; 27 в1; 27 г1; 27 д1; 27 е1; 27 ж1; 27 з1; 27 и1; 27 к1; 27 л1; 27 м1; 27 н1; 27 4; 27 5; 28 а; 28 б; 28 в; 28 г; 28 д; 28 е; 28 ж; 28 з; 28 и; 28 к; 28 л; 28 м; 28 н; 28 о; 28 п; 33 д; 33 е; 33 ж; 33 з; 33 и; 33 к; 33 л; 33 м; 34 а; 34 б; 34 в; 34 г; 34 д; 34 е; 34 ж; 34 з; 34 и; 34 к; 34 л; 34 м; 34 н; 34 о; 34 п; 34 р; 34 ч; 34 ш; 34 щ; 34 ю; 34 я; 34 а1; 34 1; 34 2; 34 3; 34 4; 35 а; 35 б; 35 в; 35 г; 35 д; 35 е; 35 ж; 35 з; 35 д1; 35 е1; 35 ж1; 35 з1; 35 и1; 35 к1; 35 л1; 35 м1; 35 н1; 35 о1; 35 п1; 35 р1; 35 с1; 35 т1; 35 1; 35 2; 45 а; 45 б; 45 е; 45 ж; 45 з; 45 и; 45 к; 45 л; 45 м; 45 н; 45 о; 45 п; 45 р; 45 с; 45 т; 45 у; 45 2; 46 с; 46 т; 46 5; 54 г; 54 д; 54 е; 54 ж; 54 з; 54 м; 54 о; 54 п; 54 т; 54 4; 55 а; 55 б; 55 г; 55 е; 55 л; 55 м; 55 2; 55 3; 56 а; 56 б; 56 в; 56 г; 56 д; 56 е; 56 ж; 56 з; 56 и; 56 к; 56 л; 56 м; 56 н; 56 1; 56 2; 56 3; 56 4; 56 5; 56 6; 57 д; 57 е; 57 ж; 57 з; 57 и; 57 к; 57 л; 57 5; 57 6; 68 а1; 68 б1; 68 в1; 69 а; 71 н; 71 р; 71 ф; 71 5; 75 ж; 75 з; 75 и; 75 к; 75 л; 75 м; 75 н; 75 1; 76 а; 76 б; 76 в; 76 г; 76 д; 76 е; 76 ж; 76 з; 76 и; 76 к; 76 л; 76 м; 76 н; 76 1; 76 2; 76 3; 77 ж; 77 з; 77 и; 77 к; 77 л; 77 м; 77 2; 77 3; 77 4; 77 5; 80 м; 80 н; 80 о; 80 п; 80 5; 87 а; 87 б; 87 в; 87 г; 87 д; 87 е; 87 ж; 87 з; 89 о; 93 и; 93 м; 93 н; 93 о; 93 п; 93 1; 144 г; 145 а; 145 б; 145 в; 145 г; 145 д; 145 е; 145 ж; 145 1; 145 2; 145 3; 145 4; 145 5; 145 6; 146 е; 147 р; 147 2; 161 а; 161 б; 161 в; 161 г; 161 д; 161 е; 161 ж; 161 з; 161 1; 161 2; 161 3; 161 4; 161 5; 161 6; 162 а; 162 б; 162 в; 162 г; 162 д; 162 е; 162 ж; 162 з; 162 и; 162 к; 162 1; 163 б; 163 в; 163 г; 163 д; 163 е; 163 ж; 163 з; 163 и; 163 к; 163 л; 163 м; 163 н; 163 о; 163 п; 163 р; 163 с; 163 т; 163 у; 163 ф; 163 х; 163 ц; 163 ч; 163 ш; 163 2; 163 3; 167 а; 167 м; 167 н; 167 п; 167 р; 167 1; 167 4; 168 ж1; 168 и1; 168 к1; 168 о1; 168 п1; 168 р1; 168 с1; 168 т1; 168 у1; 168 ф1; 168 х1; 168 ц1; 168 ч1; 168 ш1; 168 щ1; 168 ю1; 168 я1; 168 а2; 168 б2; 168 в2; 168 г2; 168 д2; 168 е2; 168 1; 168 2; 168 3; 176 ж; 176 л; 176 м; 176 н; 176 о; 176 ф; 177 а; 177 б; 177 в; 177 г; 177 д; 177 е; 177 ж; 177 з; 177 и; 177 к; 177 л; 177 м; 177 н; 177 о; 177 п; 177 р; 177 с; 177 т; 177 у; 177 ф; 177 х; 177 ц; 177 ч; 177 ш; 177 щ; 177 ю; 177 я; 177 а1; 177 б1; 177 1; 178 е; 178 ж; 178 з; 178 и; 178 к; 178 л; 178 м; 178 н; 178 о; 178 п; 178 р; 178 с; 178 т; 178 у; 178 1; 179 е; 179 ж; 179 з; 179 л; 179 м; 179 н; 179 о; 179 п; 179 у; 182 а; 182 б; 182 в; 182 г; 182 д; 182 е; 182 1; 182 2; 182 3; 183 а; 183 б; 183 в; 183 г; 183 д; 183 е; 183 ж; 183 1; 183 2; 184 а; 184 б; 184 в; 184 г; 184 д; 184 е; 184 ж; 184 з; 184 и; 185 а; 185 б; 185 в; 185 г; 185 д; 185 е; 185 ж; 185 з; 185 и; 185 к; 185 л; 185 м; 185 н; 186 а; 186 б; 186 в; 186 г; 186 д; 186 е; 186 ж; 186 з; 186 и; 186 к; 186 л; 186 м; 186 1; 187 а; 187 б; 187 в; 187 г; 187 д; 187 е; 187 ж; 187 з; 187 и; 187 к; 187 л; 187 м; 187 н; 187 о; 187 п; 187 р; 187 с; 187 т; 187 у; 187 ф; 187 х; 187 ц; 187 ч; 187 ш; 187 щ; 187 ю; 187 я; 187 1; 187 2; 187 3; 207 д; 207 е; 207 ж; 207 4; 207 5; 207 6; 208 а; 208 б; 208 в; 208 ж; 208 1; 209 а; 209 б; 209 1; 209 3; 282 а; 282 б; 282 в; 282 г; 282 д; 282 е; 282 ж; 282 з; 282 и; 282 к; 282 л; 282 м; 282 н; 282 о; 282 п; 282 р; 282 с; 282 т; 282 у; 282 ф; 282 х; 282 ц; 282 ч; 282 ш; 282 щ; 282 ю; 282 я; 282 а1; 282 1; 282 2; 282 3; 283 а; 283 б; 283 в; 283 г; 283 д; 283 е; 283 ж; 283 з; 283 и; 283 к; 283 1; 283 2; 283 3; 286 а; 286 б; 286 в; 286 г; 286 д; 286 е; 286 ж; 286 з; 286 и; 286 к; 286 л; 286 м; 286 н; 286 о; 286 п; 286 р; 286 с; 286 т; 286 у; 286 ф; 286 х; 286 ц; 286 ч; 286 ш; 286 1; 286 2; 286 3; 286 4; 286 5; 287 е, с обща площ 1985.6 ха.
2. За защита на почвите

2.1. Гори върху каменливи терени, грохоти и морени

Включват следните отдели и подотдели:

9 в;10 к; 24 и; 24 м; 24 н; 25 е; 27 п; 27 ш; 28 т; 29 ж; 29 з; 29 и; 32 л; 43 ж; 47 в; 47 г; 54 б; 57 а; 57 б; 57 д; 58 а1; 61 л; 63 ш; 63 щ; 68 а; 75 м; 77 а; 86 а; 149 а; 150 б; 150 в; 150 з; 151 и; 155 а; 158 б; 158 в; 158 д; 158 е; 159 б; 159 п; 159 р; 160 м; 161 г; 161 д; 164 а; 164 б; 165 а; 165 б; 166 г; 185 а; 186 а;208 д; 210 в; 213 м; 216 с; 236 н; 236 п; 239 а; 240 а; 241 м; 243 г; 244 а; 265 р; 265 с; 313 с; 313 т; 313 ф; с обща залесена площ 452.6 ха.
2.2. Лесонепригодни площи, обрасли с дървесна и храстова растителност

Включват следните отдели и подотдели:3 в; 4 ж; 5 а1; 5 г1; 5 д1; 7 с; 9 а; 9 д; 10 г; 12 д; 12 е; 17 я; 21 р; 23 а; 23 е; 26 в; 28 с; 33 в; 33 г; 33 м; 41 к; 47 а; 52 е; 54 а; 54 е; 54 к; 64 а; 72 а; 76 и; 83 о; 83 р; 98 д; 98 п; 150 и; 151 ж; 158 а; 158 г; 159 а; 159 о; 160 л; 162 б; 163 б; 166 в; 171 а; 172 ф; 174 а; 180 л; 181 л; 182 а; 182 е; 183 а; 183 ж; 191 в; 191 г; 197 л; 201 м; 205 а; 205 г; 207 б; 207 д; 208 а; 215 к; 215 р; 215 г1; 216 у; 217 з; 217 и; 218 ж; 219 м; 222 ж; 222 з; 226 е; 227 к; 227 л; 228 н; 229 ж; 263 в; 266 н; 268 н; 293 в; 293 л; 294 з; 297 ж; 311 б; 311 в; 312 и; с обща незалесена площ 891.4 ха.
III. Горски територии със специални функции – (съгласно чл.5, ал.3 от от Закона за горите)

1. С рекреационно значение

1.1. Курортни гори

Обявени са с ПМС №1171 / 24.09.1951 г. и протокол от 24.10.1964 г., одобрен от МГГП на 25.02.1965 г., както и със заповед №236 / 29.01.1971 г. на МГОПС и обхващат следните отдели и подотдели: 1 а; 1 б; 1 в; 1 г; 1 з; 1 и; 1 к; 1 л; 1 м; 1 н; 1 п; 1 р; 1 с; 1 т; 2 г; 2 д; 2 е; 2 ж; 2 з; 2 и; 2 к; 2 л; 2 м; 2 н; 2 1; 5 а; 5 б; 5 в; 5 г; 5 з; 5 к; 5 м; 5 н; 5 о; 5 п; 5 с; 5 у; 60 т; 60 у; 60 ф; 60 х; 60 ц; 60 ч; 60 ш; 60 щ; 60 3; 74 а; 74 б; 74 в; 74 г; 74 д; 74 е; 74 ж; 74 з; 74 и; 74 к; 74 л; 74 м; 74 н; 74 о; 74 1; 75 а; 75 б; 75 в; 75 г; 75 д; 75 е; 75 ж; 75 з; 75 и; 75 к; 75 м; 75 л; 75 н; 75 о; 75 1; 76 а; 76 б; 76 в; 76 г; 76 д; 76 е; 76 ж; 76 з; 76 к; 76 л; 76 м; 76 н; 76 1; 76 2; 76 3; 77 а; 77 ж; 77 з; 77 и; 77 к; 77 л; 77 м; 76 и; 77 б; 77 в; 77 г; 77 д; 77 е; 77 н; 77 о; 77 п; 77 р; 77 с; 77 т; 77 у; 77 ф; 77 1; 77 2; 77 3; 77 4; 77 5; 79 а; 79 б; 79 в; 79 г; 79 д; 79 е; 79 ж; 79 з; 79 и; 79 к; 79 1; 79 2; 79 3; 79 4; 79 5; 79 6; 79 7; 80 а; 80 б; 80 в; 80 г; 80 д; 80 е; 80 ж; 80 з; 80 и; 80 к; 80 л; 80 м; 80 н; 80 о; 80 п; 80 1; 80 2; 80 3; 80 4; 80 5; 81 а; 81 б; 81 в; 81 г; 81 д; 81 е; 81 ж; 81 з; 81 и; 81 к; 81 л; 81 м; 81 н; 81 о; 81 п; 81 р; 81 с; 81 т; 81 у; 81 ф; 81 х; 81 ц; 81 1; 81 2; 81 3; 81 4; 82 а; 82 б; 82 в; 82 г; 82 д; 82 е1; 82 ж1; 82 з1; 82 1; 82 6; 83 а; 83 б; 83 в; 83 1; 144 а; 144 б; 144 в; 144 г; 144 1; 144 2; 145 а; 145 б; 145 в; 145 г; 145 д; 145 е; 145 ж; 145 1; 145 2; 145 3; 145 4; 145 5; 145 6; 146 а; 146 б; 146 в; 146 г; 146 д; 146 е; 146 1; 146 2; 147 р; 147 л; 147 м; 147 н; 147 о; 147 п; 147 1; 147 2; 152 м; 152 3; 152 4; 152 5; 153 а; 153 б; 153 в; 153 г; 153 д; 153 1; 153 2; 153 3; 153 4; 153 5; 153 6; 163 а; 163 1; 206 а; 206 б; 206 в; 206 г; 206 д; 206 ж; 206 н; 206 о; 206 1; 206 2; 207 а; 207 б; 207 в; 207 г; 207 д; 207 е; 207 ж; 207 з; 207 и; 207 к; 207 л; 207 м; 207 н; 207 о; 207 1; 207 2; 207 3; 207 4; 207 5; 207 6; 207 7; 208 а; 208 б; 208 в; 208 г; 208 д; 208 е; 208 ж; 208 1; 209 а; 209 б; 209 в; 209 г; 209 д; 209 е; 209 ж; 209 з; 209 и; 209 к; 209 л; 209 м; 209 н; 209 о; 209 п; 209 р;209 с; 209 1; 209 2; 208 2; 209 3; 209 4; 209 5; 209 6; 210 б; 210 в; 210 г; 210 д; 210 а; 210 е; 210 ж; 210 з; 210 и; 210 к; 210 1; 210 2; 210 3; 210 4; 210 5; 210 6; 210 7; 211 а; 211 б; 211 в; 211 г; 211 д; 211 е; 211 ж; 211 з; 211 и; 211 к; 211 л; 211 м; 211 н; 211 о; 211 1; 211 2; 211 3; 211 4; 211 5; 211 6; 211 7; 211 8; 212 а; 212 б; 212 в; 212 г; 212 д; 212 е; 212 ж; 212 з; 212 и; 212 к; 212 1; 212 2; 212 3; 212 4; 212 5; 212 6; 212 7; 213 а; 213 б; 213 в; 213 г; 213 д; 213 е; 213 ж; 213 з; 213 и; 213 к; 213 л; 213 м; 213 н; 213 о; 213 п; 213 р; 213 с; 213 т; 213 1; 213 2; 213 3; 214 а; 214 б; 214 в; 214 г; 214 д; 214 е; 214 ж; 214 з; 214 и; 214 к; 214 л; 214 м; 214 н; 214 о; 214 п; 214 р; 214 с; 214 т; 214 у; 214 ф; 214 х; 214 ц; 214 1; 214 2; 214 3; 214 4; 214 5; 214 6; 214 7; 214 8; 214 9; 214 10; 215 а; 215 б; 215 в; 215 г; 215 д; 215 е; 215 ж; 215 з; 215 и; 215 к; 215 л; 215 м; 215 н; 215 о; 215 п; 215 р; 215 с; 215 т; 215 у; 215 ф; 215 х; 215 ц; 215 ч; 215 ш; 215 щ; 215 ю; 215 я; 215 а1; 215 б1; 215 в1; 215 г1; 215 1; 215 2; 215 3; 215 4; 215 5; 215 6; 276 а; 276 б; 276 в; 276 1; 306 а; 306 б; 306 в; 306 д; 306 е; 306 ж; 306 3; 306 4; 306 5; 306 6; 306 7; 306 10, с обща площ 1577.2 ха.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница