На инвестиционно предложение за изграждане на: „изграждане на покрит базар, тип „мол”Дата15.02.2017
Размер124.35 Kb.
ИНФОРМАЦИЯ
съгласно Приложение №2, част Б от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
на инвестиционно предложение за изграждане на:
„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОКРИТ БАЗАР, ТИП „МОЛ” ЗА ТЪРГОВИЯ, ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, КИНОКОМПЛЕКС, СУПЕРМАРКЕТ, БИТОВИ УСЛУГИ, ОФИСИ И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ В УПИ № 612.208, КВ. 123, ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ (ПЛОЩАД „ТРОЙКАТА”), ГР. БУРГАС, ОБЩИНА БУРГАС”

Необходимостта от изготвянето на настоящата информация е обоснована и изискана от компетентния орган РИОСВ-Бургас чрез писмо с изх. №6893, 7673 от 14.10.2013 г. Съгласно последното, ИП не попада в защитена територия по смисъла на ЗЗТ и в защитена зона по смисъла на ЗБР. Най-близко разположените защитени зони, върху които инвестиционното предложение би могло да окаже въздействие са: ЗЗ „Бургаско езеро”, с код ВG 0000273 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008 г. (ДВ, бр. 102/2008 г.) на Министъра на ОСВ и ЗЗ „Бургаско езеро” с код BG 0000273 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Съгласно чл. 31 от ЗБР и на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони.

Съгласно горецитираното писмо на РИОСВ-Бургас, ИП попада в обхвата на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС:

т. 10 - Инфраструктурни инвестиционни предложения:

б” - обекти с обществено предназначение, включително строителство на търговски центрове и паркинги;

и подлежи на процедура по преценяване необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.

1. Информация за контакт с Възложителя

Възложител е „Мариета” ЕООД, ЕИК 123655770

Пълен пощенски адрес: гр. Стара Загора, ул. „Петко Славейков” № 89, ап. 6

Лице за контакт: инж. Нурие Мехмед - „Биоинформ Консулт” ООД, гр. Бургас, ул. „Успенска” №3, тел.: 056/8400452. Характеристики на засегнатата територия - вид и начин на ползване на земите

С инвестиционното предложение се предвижда: „Изграждане на покрит базар, тип „МОЛ” за търговия, обществено хранене, кинокомплекс, супермаркет, битови услуги, офиси и подземен паркинг в УПИ № 612.208, кв. 123, Централна градска част (площад „Тройката”), гр. Бургас, Община Бургас”.

Съгласно Договор за продажба на търговско предприятие със запазване фирмата на отчуждителя от 28.09.2006 г., вписан под вх. № 13814/29.09.2006 г., том VІІ „Марина” ЕООД придобива вещно право на строеж върху УПИ № 612.208, кв. 123, Централна градска част (площад „Тройката”), гр. Бургас.

Съгласно Скица № 40310/14.10.2013 г. поземлен имот № 07079.612.208, е с трайно предназначение на територията – Урбанизирана” и начин на трайно ползване – За друг обществен обект, комплекс. Площта на парцела е 11 393 м² и граничи на север с УПИ 612.186 и УПИ 612.188, на запад – с Централен пл. „Тройката”, на изток – с ул. Стефан Стамболов и на юг – с ул. Хан Аспарух.

За инвестиционното намерение има изготвен идеен проект въз основа на ЧИ на ЗПР зап. № 1104/30.12.96 г. и скица/виза за проектира на гл. архитект та гр. Бургас от 23.11.2005 г. за УПИ 612.208, ЦГЧ, кв. 123, съгласно договор за проектиране и инвеститора/възложителя и комплексна програма /задание/ за проектиране.

Показателите за режима на застрояване са определени съгласно Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ и са както следва:

Площ на парцела 11 516,27 m2

Застроена площ 7 992 m2

Разгъната застроена площ (надземна) 32 360,84 m2

Разгъната застроена площ (подземна) 33 037,77 m2

Коефициент на интензивност на застрояване 2,81

Плътност на застрояване 79,71%

Процент на озеленяване 20-40 %

(вкл. 1/3 – висока растителност)

Паркоместа 441 бр.

Съгласно изготвения генплан основното строително петно е с приблизителни размери 111 м на 87 м. Главният вход за посетителите на комплекса е предвиден от югозапад откъм площад „Тройката”. Има втори главен вход от северозапад отново откъм пл. „Тройката”. Третият вход за посетители е от източната фасада, на партерния етаж, както другите два, достъпен от ниво терен посредством понижаване на терена в границите на парцела.Търговско-развлекателна част

Предвидени са различни по големина търговски площи, включително и широкоплощни, оформени като самостоятелни магазини, предназначени за отдаване под наем за продажба на дрехи, обувки, аксесоари, черна и бяла техника и други стоки на водещи модни производители и световни марки, супермаркет, заведение за бързо хранене, кафета и ресторанти, фитнес салон, кинокомплекс тип „Мултиплекс”. Търговската площ на партерния етаж е общо 4 485,11 м², на първия етаж е 4 194,42 м², а на втория етаж – 3 238,71 м², включително магазините, ресторанта и заведенията за бързо хранене и 388,39 м² кинокомплекс на нивото. Общата търговска площ за отдаване под наем на трите надземни нива е 1 284,33 м².

Заведенията за хранене по всички търговски етажи са съсредоточени в западната част на сградата. Предвидени са 4 кафенета, 3 ресторанта и 12 заведения за бързо хранене на територията на целия търговски комплекс. Предвидени са всички спомагателни и обслужващи помещения.

Кинокомплексът се развива в отделен обем над трите търговски етажа и е разработен като тип „Мултиплекс”. Разполага с 6 на брой кинозали с различен капацитет на зрители. Общият брой на зрителите в кинокомплекса е 940. Към киносалоните са предвидени помещения за прожекционни апарати на съответните коти към всяка зала, както и складове и обслужващи помещения.Офисна част

Офисният блок се помещава в източната част на сградата. Представлява обособена територия от цялата сграда, 3 офисни етажи за отдаване под наем и приемно фоайе. Всеки офисен етаж разполага със собствен санитарен блок за мъже, жени и инвалиди и обслужващи помещения. На последния етаж от офисния блок се предвижда и малко панорамно кафене. Общата площ на офисния блок е 3 038,69 м².Подземен паркинг

Той е разположен на територията на трите подземни нива, където са организирани паркинги за общо 441 паркоместа. Броят на паркоместата е определен съгласно Наредба № 2 от 29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии. Общият брой паркоместа включва и паркоместата за инвалиди, които са 3 % от броя на паркоместата на подземните нива. Достъпът с автомобил до подземните нива се осъществява посредством двупосочни рампи от северната страна на сградата, а на посетителите – посредством асансьори и ескалатори.

В комплекса са предвидени вертикални комуникационни ядра и съоръжения, включващи стълбищни клетки, асансьори и ескалатори.

Предвидени са зелени площи около сградата, някои от които ще бъдат трасирани, с подпорни стенички, две посрещащи екстериорни пространства от западната и източна та страна на сградата пред подходите към търговската и офисната част със зелени площи и напълно достъпни за инвалиди. Ще се осигурят и външни (открити) паркоместа, които ще бъдат с настилка бетонни блокчета на тревна фуга. Предвижда се част от покрива да бъде затревен, тип „зелен покрив”, осигурявайки необходимия дренаж и отводняване.

Сградата ще бъде съоръжена с високотехнологични съвременни инсталации, системи и съоръжения, гарантиращи комфорт, сигурност и безопасност.

Водоснабдяване и канализация

Съгласно изготвения идеен проект в част ВиК водоснабдяването на комплекса ще се осъществи чрез ПЕВП ф140 за 19,00 л/сек от водопровод ул. „Хан Аспарух” и ПЕВП ф90 за 7,63 л/сек от водопровод ел. Сан Стефано.

Предвидена е канализационна инсталация, разделена на:


 • за битови отпадъчни води;

 • за води от технологичните сектори, каквито се явяват замърсените от нефтопродукти случайно попаднали отпадни води от подземния паркинг;

 • замърсените води от кухнята с мазнини и кал;

 • за кондензна вода от климатизацията;

 • за дъждовни води.

За отвеждане на отпадните води от подземните етажи ще се използват фекални помпени станции.

Заустването на отпадъчните води от обекта се предвижда чрез: връзка СКО 1 към канал ф1000 по ул. Стефан Стамболов; връзка СКО 2 към канал ф1000/1500 по ул. Хан Аспарух и връзка СКО 3 към канал 700/1050 по ул. Хан Аспарух.

В непосредствена близост до имота няма чувствителни зони, уязвими зони, защитени територии, санитарно-охранителни зони, елементи от Националната екологична мрежа.

Най-близко разположената защитена зона до имота е ЗЗ „Бургаско езеро”, с код ВG 0000273 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008 г. (ДВ, бр. 102/2008 г.) на Министъра на ОСВ и ЗЗ „Бургаско езеро” с код BG 0000273 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Най-близките защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии са следните:

1. Поддържан резерват “Атанасовско езеро” - Свръхсолено крайбрежно езеро. Най-богатото на птици място в страната. ПР "Атанасовско езеро" е обявено за Рамсарско място № 292 на 28. 11. 1984 г. Първоначално обявената площ от 1 050 ха (10.5 кв. км) е била увеличена до 1 404 ха ( 14.4 кв. км) на 11. 02. 2002 г. Северната част е със статут на поддържан резерват, а южната е негова буферна зона. В района на Атанасовското езеро са установени 316 вида птици (от приблизително 400 вида, срещащи се на територията на цялата страна), които мигрират, зимуват или гнездят в резервата. От тях 14 са световно застрашени: Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), Червеногуша гъска (Branta ruficollis), Малка белочела гъска (Anser erythropus), Тънкоклюн свирец (Numenius tenuirostris), Ливаден дърдавец (Crex crex), Белоока потапница (Aythya nyroca). 83 вида са включени в Червената книга на България, а 170 вида са с европейско природозащитно значение.

2. Защитена местност “Вая” – обхваща западната част на Бургаско езеро с площ от 379,4 ха и е защитена с цел да се запазят гнездещите колонии на нощни, малки бели, гривести чапли и други водолюбиви птици. По-интересни зимуващи видове са малкият корморан, къдроглавият пеликан, голямата белочела гъска, тръноопашатата потапница, червеногушата гъска и др. Срещат се още нощна чапла, малката бяла чапла, гривестата чапла, сивата чапла и др.

Имотът е отдалечен от посочените защитени територии и не се очаква отрицателни въздействие от обекта върху ЗМ и ПР.

Най-близко разположената защитена зона до имота е ЗЗ „Бургаско езеро”, с код ВG 0000273 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008 г. (ДВ, бр. 102/2008 г.) на Министъра на ОСВ и ЗЗ „Бургаско езеро” с код BG 0000273 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Цели на опазване на ЗЗ „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици са:


 • Опазване и поддържавен на местообитанията на видове птици от чл.6, ал.1, т. 3 и 4 от ЗБР за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние.

 • Възстановяване на местообитанията на видовете птици от чл.6, ал.1, т. 3 и 4 от ЗБР, за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.

Предмет на опазване

Видове птици по чл.6, ал.1, т.3 от Закона за биологичното разнообразие:

Каспийска рибарка (Sterna caspia), Гривеста рибарка (Sterna sandvicensis), дългоклюна чайка (Larus genei), малка чайка (Larus minutus), малка черноглава чайка (Larus melanocephalus), тънкоклюн листоног (Phalaropus lobatus), дебелоклюна рибарка (Gelochelidon nilotica), малък горски водобегач (Tringa glareola), бойник (Philomachus pugnax), кокилобегач (Himantpus himantopus), кафявокрил огърличник (Glareola pratincola), саблеклюн (Recurvirostra avosetta), речна рибарка (Sterna hirundo), ръждив ангъч (Tadorna ferruginea), Ливаден дърдавец (Crex crex), морски дъждосвирец (Charadrius alexandrinus), мустакато шиварче (Acrocephalus melanopogon), малък воден бик (Ixobrychus minutus), средна пъструшка (Porzana parva), сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), късопръст ястреб (Accipiter brevipes), черночела сврачка (Lanius minor), червеногърба сврачка (Lanius collurio), белочела рибарка (Sterna albifrons), горска чучулига (Lullula arborea), синявица (Coracias garrulus), земеродно рибарче (Alcedo atthis), блатна сова (Asio flammeus), белочела рибарка (Sterna albifrons), белобуза рибарка (Chlidonias hybridus), черна рибарка (Chlidonias niger), червеногуша гъска (Branta ruficollis), малък нирец (Mergus albellus), голям воден бик (Botaurus stellaris), гривеста чапла (Ardeola ralloides), розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), Черногуш гмуркач (Gavia arctica), сокол скитник (Falco peregrinus), тръноопашата патица (Oxyura leucocephala), нощна чапла (Nycticorax nycticorax), белоока потапница (Aythya nyroca), малка белочела гъска (Anser erythropus), поен лебед (Cygnus cygnus), тундров лебед (Cygnus columbianus bewickii), бяла лопатарка (Platalea leucorodia), блестящ ибис (Plegadis falcinellus), белоопашат морски орел (Haliaeetus albicilla), голям горски орел (Aquila clanga), малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), малък сокол (Falco columbarius), белошипа ветрушка (Falco naumanni), вечерна ветрушка (Falco vespertinus), малък орел (Hieraaetus pennatus), малка бяла чапла (Egretta garzetta), малък креслив орел (Aquila pomarina), ливаден блатар (Circus pygargus), тръстиков блатар (Circus aeruginosus), полски блатар (Circus cyaneus), черен щъркел (Ciconia nigra), бял щъркел (Ciconia ciconia), голяма бяла чапла (Egretta alba), ръждива чапла (Ardea purpurea), орел рибар (Pandion haliaetus).Видове птици по чл.6, ал.1, т.4 от Закона за биологичното разнообразие:

Голям зеленоног водобегач (Tringa nebularia), малък ястреб (Accipiter nisus), плоскоклюн блатобегач (Limicola falcinellus), жълтокрака чайка (Larus cachinnans), белокрила рибарка (Chlidonias leucopterus), малък свирец (Numenius phaeopus), голям червеноног водобегач (Tringa erythropus), речна чайка (Larus ridibundus), малък червеноног водобегач (Tringa totanus), късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos), голям свирец (Numenius arquata), гомям нирец (Mergus merganser), малка черногърба чайка (Larus fuscus), звънарка (Bucephala clangula), речен дъждосвирец (Charadrius dubius), пясъчен дъждосвирец (Charadrius hiaticula), орко (Falco subbuteo), черношипа ветрушка (Falco tinnunculus), стридояд (Haematopus ostralegus), малка бекасина (Lymnocryptes minimus), червеноклюна потапница (Netta rufina), Червеногуш гмурец (Podiceps grisegena), крещалец (Rallus aquaticus), голям горски водобегач (Tringa ochropus), черноопашат крайбрежен бекас (Limosa limosa), голям корморан (Phalacrocorax carbo), малък зеленоног водобегач (Tringa stagnatilis), чайка буревестница (Larus canus), зимно бърне (Anas crecca), ням лебед (Cygnus olor), голяма белочела гъска (Anser albifrons), сива гъска (Anser anser), бял ангъч (Tadorna tadorna), обикновен пчелояд (Merops apiaster), сива патица (Anas strepera), средна бекасина (Gallinago gallinago), зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), шилоопашата патица (Anas acuta), лятно бърне (Anas querquedula), клопач (Anas clypeata), червеноклюна потапница (Netta rufina), кафявоглава потапница (Aythya ferina), качулата потапница (Aythya fuligula), обикновена калугерица (Vanellus vanellus), фиш (Anas рenelope), среден нирец (Mergus serrator), тъмногръд брегобегач (Calidris alpina), малък брегобегач (Calidris minuta), лиска (Fulica atra), зеленоножка (Gallinula chloropus), обикновен мишелов (Buteo buteo), брегова лястовица (Riparia riparia), сива чапла (Ardea cinerea), черноврат гмурец (Podiceps nigricollis), малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), голям гмурец (Podiceps cristatus), кривоклюн брегобегач (Calidris ferruginea).Цели на опазване на ЗЗ „Бургаско езеро” за съхранение на природните местообитания и дивата флора и фауна са:

 • Запазване на най-важните местообитания и коридори за мигриращите видове птици в района, както и местообитания на видове птици застрашени на ниво Европейски съюз предмет на опазване в рамките на защитената зона;

 • Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата;

 • Възстановяване на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона;

На територията на ЗЗ “Бургаско езеро се срещат следните типове природни местообитания, посочени в Приложение №1 на ЗБР и видове, включени в Приложение №2 на ЗБР – предмет на опазване на защитена зона:

Местообитания, включени в Приложение №1 на ЗБР с код:

1310 Salicornia и други едногодишни растения, колонизирищи тинести и пясъчни терени

Salicornia and other annuals colonizing mud and sand

1410 Средиземноморски солени ливади

Mediterranean salt meadows (Juncetalia maritime)

Бозайници:

Видра/Lutra lutra

Мишевиден сънливец/Myomimus roachi

Пъстър пор/Vormela peregusnaЗемноводни и влечуги:

Червенокоремна бумка/Bombina bombina

Ивичест смок/Elaphe quatuorlineata

Обикновена блатка костенурка/Emys orbicularis

Шипобедрена костенурка/Testudo graeca

Шипоопашата костенурка/Testudo hermanni

Голям гребенест тритон/Triturus karelinii

Риби:

Уклей (Брияма, Облез)/Chalcalburnus chalcoides

Европейска горчивка/Rhodeus sericeus amarus

Безгръбначни:

Ценагрион/Coenagrion ornatum

Предвид местоположението на имота извън границите на защитените зони, при реализирането на ИП не се очаква пряко или косвено да бъдат засегнати елементи от Националната екологична мрежа /НЕМ/, тъй като е извън означените местоположения на приоритетни бозайници, птици, растителни видове и хабитати.

Реализирането на инвестиционното намерение няма да доведе до фрагментация на видове, предмет на защита в ЗЗ „Бургаско езеро”, с код ВG 0000273, поради това, че на терена, предвиден за осъществяването му не са регистрирани видове от популации и съобщества, за които реализирането му представлява потенциал за фрагментацията им.

Инвестиционното предложение не съдържа дейности, които биха могли да окажат неблагоприятно въздействие върху видовете, предмет на опазване в защитените зони.

УПИ № 612.208, кв. 123, Централна градска част (площад „Тройката”), гр. Бургас, се намира на около 1200 м по права линия от ЗЗ „Бургаско езеро”. Поради това при неговото реализиране не се очаква да се променят условията в най-близко разположените защитени зони. На разглежданата територия няма растителни видове със специален природозащитен статус, съгласно Закона за биологичното разнообразие.3. Актуални скици на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение, съдържащи списъци с координатите на точките, определящи границите на поземлените имоти или партиди на имотите в случаите, когато скицата се издава от общинската служба по земеделие, или координатни точки на трасето на линейните обекти на техническата инфраструктура, придружени от информация за използваната координатна система, или координатни точки, определящи териториалния обхват на инвестиционното предложение за площни обекти, придружени от информация за използваната координатна система

Съгласно Скица № 40310/14.10.2013 г. поземлен имот № 07079.612.208, е с трайно предназначение на територията – Урбанизирана” и начин на трайно ползване – За друг обществен обект, комплекс. Площта на парцела е 11 393 м² и граничи на север с УПИ 612.186 и УПИ 612.188, на запад – с Централен пл. „Тройката”, на изток – с ул. Стефан Стамболов и на юг – с ул. Хан Аспарух.4. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, координати на граничните точки на имота и на обекта - предмет на инвестиционното предложение, снимки, партида на имота и др. - по преценка на възложителяФиг. 1 Извадка от картата на ЗТ в района на РИОСВ-Бургас

 • приблизително местоположение на УПИ № 612.208, кв. 123Фиг. 2 Извадка от картата на ЗЗ „Бургаско езеро” в района на РИОСВ-Бургас

 • приблизително местоположение на УПИ № 612.208, кв. 123

Дата: 21.10.2013 г. Подпис:..................................Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница