На избрани нерецензирани научни трудовестраница1/4
Дата25.07.2016
Размер354.81 Kb.
#6726
  1   2   3   4
РЕЗЮМЕТА

НА ИЗБРАНИ НЕРЕЦЕНЗИРАНИ НАУЧНИ ТРУДОВЕ
на доц. д-р Здравка Гърдева Василева-Валерианова, дм
Във връзка с конкурса, обявен в ДВ брой 29 от 2013 г. за заемане на академичната длъжност „професор” в областта висше образование 7. „Здравеопазване и спорт", по професионално направление 7.1. „Медицина", научна специалност „Онкология” с шифър 03.01.46 за нуждите на Национален раков регистър при "СБАЛ по Онкология" ЕАД, гр. София.
*Номерата на резюметата съответстват на тези, в списъка на научните трудове (статии, монографии и др.)

I. СТАТИИ
*1. Сп. "Рентгенология и радиология". 2000; 3:209-213.

Концентрации на 222Rn в жилища в гр. Раковски и потенциалният им принос за повишената заболеваемост от белодробен рак

Д. Пресиянов1, Ш. Данон2, 3. Валерианова2Физически факултет. Софийски университет "Се. Климент Охридски " и Национален раков регистър, Национален онкологичен център София
Резюме. Целта на настоящото проучване е на база на проведените измервания на 222 Rn в жилища в гр. Раковски да се изследва потенциалният принос на вътрешното облъчване от 222 Rn и краткоживеешите му продукти на разпадане за повишената честота за заболяване от белодробен рак.

През периода юни 1998 — юни 1999 г. бяха проведени 270 кумулативни измервания на 222 Rn в 197 жилища в гр. Раковски. Използвани бяха дифузионни камери с твърдотелни детектори на следи Коdак-Раthe LR.115 tуре II. Камерите бяха експонирани за дълъг интервал от време (в повечето случаи 6-7 месеца). На база на измервания през сезоните лято-есен и зима-пролет бяха оценени средного­дишните концентрации на 222 Rn в жилищни помещения. В голяма част от жилищата в гр. Раковски са налице значително повишени концентрации на 222 Rn. Средноаритметичната концентрация бе 194 Вq m3, средногеометричната 148 Вq m3, като в около 34 % от жилищата измерените концентрации бяха над 200 Вq m3. За сравнение за населението на света средноаритметичната стойност е 40 Вq m3, средногеометричната 26 Вq m3, като само в 2 % от жилищата концентрациите са над 200 Вq m3. Наблюдаваната относителна честота за заболяване от белодробен рак за периода 1981 — 1998 г. е 2.06 при мъжете (95 % доверителен интервал (ДИ) 1,76 — 2.40) и 1.93 при жените (95 % ДИ 1.36 — 2.68). Относителният риск, който може да се прогнозира на база на измерените концентрации, е около 1.8. Проведените до момента изследвания не позволяват повишеният риск да се свърже само с фактора радон, но е много вероятно това да е една от важните причини.Ключови думи: радон в жилищни помещения, белодробен рак, радиационен риск

2. Neoplasma. 2000;47(4):257-60.

Clinical stages of cutaneous malignant melanoma in Bulgaria.

Troyanova P, Valerianova Z, Danon S.ABSTRACT

The aim of the study was to investigate the distribution of the newly diagnosed cases with cutaneous malignant melanoma by clinical stages in Bulgaria over the period 1993-1995 as a reason for improving both mclanoma prevention and control. Over the period 827 new cases with cutaneous malignant melanoma are registered in the country. A representative sample of 671 cases has been taken. The cases with a localized melanoma (Stage I and II) were prevalent - 509 (75.8% of all studied cases). The thick melanomas (Stage IIB) were most frequently encountered among the primary lesions. They were 207 cases (30.8%). The thin melanomas (Stage IA) were only 41 (6.1%). The proportion of the cases with nodal and in-transit metastases (Stage III) -122 (18.2%) and the proportion of the cases with distant metastases (Stage IV) -40 (6.0%) were quite high. The analysis of the results shows that the cases with cutaneous malignant melanoma in Bulgaria are detected quite late. The cases with early-diagnosed melanoma are prevalent among women, young persons and urban population, and the cases with advanced melanoma are more frequent among men, persons older than 50 and rural population.

PMID: 11043833 [PubMed - indexed for MEDLINE]

3. Сп. "Българска медицина". Том IХ, бр.1/ 2001. Bulgarian medicine, vol. IХ, № 1, 2001.

Пилотно проучване на комбинацията Цисплатин+Холоксан като химиотерапия от II линия при болни с рак на яйчниците

В. Цекова, Ш. Данон, З. Валерианова, А. Томова, Р. Христова, Г. Горчев, Н.Иванова, Хр. Маркова, Хр. Цеков, В. Таскова, Д. Маждракова, М. Кожухарова, М. Трифонова, А. Янчев, К. Янчева, А. Дудов


A STUDY OF COMBINATION CISPLATIN+HOLOXAN A SSECOND LINE CHEMOTHERAPY IN OVARIAN CANCER PATIENTS

V.Tzecova, Sh.Dannon, Zdr. Valerianova, A. Tomova, R. Hristova, G. Gorchev, N. Ivanova, Hr. Marcova, Hr. Tzekov, V. Taskova, D. Mangdracova, M. Koguharova, M. Trifonova, A. Janchev, K. Jancheva, A. Dudov


ABSTRACT

The aim of the present study is to assess the antitumor activity of the combination ifosfamid (holoxan) + cisplatin in resistant ovarian cancer. Thirty – three patients are included in the study. All of them have advanced ovarian cancer and have been treated with previous chemotherapy regiment. Objective responses have been observed in 21 patients ( 64 % ). The median duration of response is 108 day ( from 44+ to 141+). The median time to progression is 135 days (from 30 to 240+). The combination has a good tolerability. The most of side effects are of low-grade and with a short duration. Nausea/vomiting anemia, leucopenia and alopecia are with most frequency.Key words: ovarian cancer, second line chemotherapy, combination cisplaten + holoxan.

4. Сп. "Медицинска практика". 2001;11:7-9.

Превенция на злокачествените заболявания.

3. Валерианова
Резюме. Масовото разпространение на инфекциозните заболявания в началото на миналото столетие доведе до намирането на адекватни и ефективни мероприятия за тяхното предотвратяване, до намаляване и дори ликвидиране на някои от тях в светове мащаб. Днес, все по-голямо място в човешката патология заемат неинфекциозните или т.н. социалнозначими заболявания. Нарастването на заболяемостта, смъртността и инвалидизацията от тези заболявания и все по-масовото им разпространение, отначало в развитите и в последствие в развиващите се страни, поставя пред човечеството нови предизвикателства и дилеми за борба с тях. Към 2015 г. се очаква неинфекциозните заболявания да бъдат причина за 54% от всички смъртни случаи в света. Приоритетно направление в борбата с раковите заболявания заема профилактиката - първична, вторична, третична и биохимична (патогенетична). Целта на профилактиката е отстраняване на факторите, играещи роля в канцерогенезата на туморните заболявания, защита от тези фактори, а също така и лечение на предраковите състояния. Засегнати са основните подходи за ранното откриване на рака, а именно здравната просвета и скрининга. Най-ефикасният начин за своевременно откриване и адекватно лечение на злокачествените новообразувания или преканцерозите, още в предклиничната фаза на заболяването, е популационния скрининг. Неговото ефективно и масово приложение води до понижаване на показателите за заболяемост, болестност и смъртност от злокачествени заболявания.

5. J BUON. 2002 Jan-Mar;7(1):57-60.

Control of acute emesis in repeated courses of moderately emetogenic chemotherapy.

Raynov J, Danon S, Valerianova Z.


ABSTRACT

Purpose: Cyclophosphamide (CY)-containing chemotherapy is usually characterized as moderately emetogenic. The aim of this study was to evaluate the efficacy of different antiemetics in the control of acute emesis in repeated cycles of moderately emetogenic chemotherapy. Patients and methods: A total of 101 patients with breast cancer (41, 40.6%), Hodgkin's disease (46, 45.5%) and non-Hodgkin's lymphoma (14, 13.9%) were studied. These patients received standard protocols of CY-based (>/=750 mg/m(2)) moderately emetogenic chemotherapy. Intravenous (i.v.) bolus metoclopramide (MCL), ondansetron (OND) and their combinations with corticosteroids (CS) were administered to the patients. The MCL-alone group of patients was used as control group. Emesis was evaluated during the first 3 courses of chemotherapy according to the internationally accepted criteria. All calculations were performed using the SPSS-5.0 statistical computing package. Results: During the first course of chemotherapy no differences in the efficacy between the control group and the other groups were noted (p >0.05). On the contrary, during the next 2 courses the efficacy of MCL progressively decreased and OND, OND plus CS and MCL plus CS showed significantly higher efficacy compared with MCL alone (p <0.05). Excluding MCL alone, the other antiemetics showed similar efficacy in the 2nd and 3rd course of chemotherapy (p >0.05). Patients aged over 35 years had more severe emesis. Conclusion: The combination of MCL plus CS showed similar efficacy compared with OND and OND plus CS, and is cost-effective. The control of acute emesis in the first course and the patients' age are significant factors, influencing the efficacy of the antiemetic therapy in repeated courses of moderately emetogenic chemotherapy.

PMID: 17577262 [PubMed]6. J BUON. 2002 Apr-Jun;7(2):121-5.

Different chemotherapy schedules in metastatic colorectal cancer: a response and survival analysis.

Kurteva G, Kurtev P, Krusteva E, Valerianova Z, Boyadjieva L.


ABSTRACT

Purpose: To evaluate the response rate and overall survival (OS) of chemotherapy-naïve patients with metastatic colorectal adenocarcinoma treated with 4 different chemotherapy regimens. Patients and methods: One hundred fifty-eight patients with metastatic colorectal cancer (CRC) were included in this prospective study. The treatment regimens were as follows: a) Intraarterial (i.a.) chemotherapy: 5-fluorouracil (5-FU) 600 mg/m(2)/day by 120 hour-infusion, mitomycin C 8 mg/m(2) day 1, and epirubicin 80 mg/m(2) day 5, every 3 weeks, b) Intravenous (i.v.) chronochemotherapy: 5-FU 800 mg/m(2) i.v. infusion during 18.00 h-06.00h, leucovorin (LV) 100 mg/m(2) i.v. infusion during 18.00h-06.00h; and cisplatin 20mg/m(2) i.v. infusion, during 10.00h-18.00 h, all given on days 1-5, every 3 weeks, c) Scheme: 5-FU 500 mg/m(2) i.v. bolus, days 1-5, vincristine 1.2 mg/m(2) i.v. bolus, day 1, CCNU 120 mg/m(2) per so (p.o.), day 5, every 3 weeks. Scheme I was used as control group, d) Scheme II: 5-FU 425 mg/m(2) i.v. bolus, days 1-5, and LV 50 mg/m(2) i.v. bolus, days 1-5, every 3 weeks. The patients received 3-26 cycles of chemotherapy. The results taken were compared using the Kaplan-Meier life-table method, logrank test, Cox proportional hazard model, and Cox model with time-dependent covariates. Results: Nine (26%) out of 34 patients with i.a. chemotherapy achieved complete response (CR), 8 (24%) partial response (PR), and 11 (32%) stable disease (SD). In the group of 42 patients with chronochemotherapy 4 (10%) achieved CR, 15 (36%) PR and 12 (28%) SD. In the group of 61 patients with conventional treatment with 5-FU and LV (scheme II) no CR was achieved with 11 (18%) patients responding partially. In the control group of treatment (scheme I) with 21 patients PR was observed in 2 (10%) patients. Patients with i.a. chemotherapy and chronochemotherapy achieved a similar OS, which was better than OS of scheme II. The survival was worst with scheme I. Conclusion: I.a. chemotherapy and chronochemotherapy showed an almost equivalent efficacy in terms of response rates, which were clearly superior to those achieved by schemes I and II. Also, OS was significantly better in the patients treated with i.a. chemotherapy and chronochemotherapy compared to patients treated with scheme II. The worst survival was seen in scheme I patients.

PMID: 17577274 [PubMed]


РЕЗЮМЕ

Цели: Оценка честотата на отговора и общата преживяемост (ОП) при пациенти с метастатичен колоректален аденокарцино, лекувани през 4 различни химиотерапевтични режима. Пациенти и методи: Настоящото проспективно проучване включва 158 пациенти с метастатичен колоректален карцином (КРК). Терапевтичните режими са както следва: a) Интраартериална (i.a.) химиотерапия с: 5-fluorouracil (5-FU) 600 mg/m(2)/ден в рамките на 120 часа инфузия, mitomycin C 8 mg/m(2) ден 1, и epirubicin 80 mg/m(2) ден 5, всеки 3 седмици, b) интравенозна (i.v.) хронохимиотерапия: 5-FU 800 mg/m(2) i.v. инфузия от 18.00 h-06.00h, leucovorin (LV) 100 mg/m(2) i.v. инфузия от 18.00h-06.00h; и cisplatin 20mg/m(2) i.v. инфузия от 10.00h-18.00 h, всичко приложено от 1-5 ден, всеки 3 седмици, c) Схема: 5-FU 500 mg/m(2) i.v. болус, ден 1-5, vincristine 1.2 mg/m(2) i.v. болус, ден 1, CCNU 120 mg/m(2) per os (p.o.), ден 5, всеки 3 седмици. Схема I беше използвана за контролна група, d) Схема II: 5-FU 425 mg/m(2) i.v. болус, ден 1-5, и LV 50 mg/m(2) i.v. болус, ден 1-5, всеки 3 седмици. Така пациентите получиха 3-26 цикъла химиотерапия. Резултатите бяха съпоставени чрез методът Kaplan-Meier life-table, logrank теста, Cox пропорционалния хазартен модел, и Cox модела с време.зависимите променливи (covariates). Резултати: При девет (26%) от 34 пациенти с i.a. химиотерапия се наблюдава пълен отговор (CR), 8 (24%) частичен отговор (PR), и 11 (32%) стациониране (SD). В групата от 42 пациента на хронохимиотерапия 4 (10%) се постигна CR, 15 (36%) PR и 12 (28%) SD. В групата от 61 пациенти на конвеционален химиотерапевтичен режим 5-FU и LV (схема II) не беше постигната CR при 11 (18%) пациенти, а само частичен отговор. В контролната терапевтична група (схема I) с 21 пациенти PR бе наблюдавана при 2 (10%) от пациентите. Пациентите на i.a. химиотерапия и хронохимиотерапия постигнаха подобена обща преживяемост, който е по-добър от ОП при схема II. Преживяемостта бе по-лоша при схема I. Заключение: I.a. химиотерапия и хронохимиотерапия показват почти еднаква ефективност в смисъл на честата на отговора, която определено е по-висока от постигнатата при схема I и II. Допълнително, ОП е значително по-добра при пациентите лекувани с i.a. химиотерапия и хронохимиотерапия в сравнение с пациентите от схема II. Най-ниската перживяемост се наблюдава при пациентите от схема I.

PMID: 17577274 [PubMed]7. Сп. "Съврeменна медицина". Год. LIV, кн. З, 2003, 19-25.

Белодробен карцином и пневмокониоза всред работници в ураниева мина

Л. Бабаджов1, М. Демирова1, 3. Валерианова2, Б. Маринова11 У М БАЛ "Св. Ив. Рилски" ЕАД-София

2 Специализирана болница за активно лечение на онкологично болни-София
Резюме: Проучва се болестността от белодробен карцином и пневмокониоза в ураниевата мина "Бухово" - България, експлоатирана 45 години и закрита през 1991 г. Материалът обхваща 523 случая с пневмокониоза на миньорите, работили само в мината и регистрирани в Силикозния център - София. Регистрирани са общо 55 случая на белодробен карцином, от които 23 с данни за пневмокониоза и 32 без прахово заболяване, взети от регистъра на Онкологичния институт. На базата на 167 лица, починали от пневмокониоза, смъртността от белодробен карцмном е 13.77%. Латентният период е 17.78 години от прекратяване на подземния стаж. Средната продължителност на живота е 62.8 години. В общия контингент на регистрираните с пненмокониоза са включени 76 лица, работили 19 години като трудоваци-миньори, средно по 2 години на сухо биене. Те развиват късна форма на пневмокониоза и 18 от тях почиват, достигайки III стадий. Приема се, че пневмофиброзата при ураниевите миньори е силико-радиационна.

Ключови думи: ураниева мина, радиация, белодробен карцином, латентен период, пневмокониоза. еволюция.

8. Актуално за онколози. Фармацевтична компания "Санофи-Синтелабо". Бр. 1, април 2004.

Особености в разпространението на злокачествените заболявания на колона и ректума.

Валерианова 3., Ш. Данон
Резюме: Изследвана е заболяемостта и смъртността от рак на колона и ректума. Данните са сравнени с тези в световен мащаб. По-засегнати са мъжете в сравнение с жените. Заболяването нараства с възрастта, като най-висока е заболяемостта при населението над 70 години и при двата пола. Ракът на колона и ректума е най-разпространен в област София-град, В. Търново и Габрово, а най-ниско е засягането на населението от областите Кърджали и Видин. Това се свързва с увеличената употреба на животински мазнини, намалената консумация на храни богати на целулоза, намалената физическа активност, наличието на аденоматозна и улцерозна полипоза, наследствената обремененост и др. Върху показателите на смъртността влияние оказва ранната диагностика и профилактиката с хемокулт-тест.

9. Eur J Cancer. 2006 Sep;42(13):2037-49.

Hodgkin's disease incidence and survival in European children and adolescents (1978-1997): report from the Automated Cancer Information System project.

Clavel J, Steliarova-Foucher E, Berger C, Danon S, Valerianova Z.


ABSTRACT

This paper reports the geographical patterns and time trends of incidence and survival of Hodgkin's disease (HD) in children and adolescents in Europe over the period 1978-1997. Data on 4230 HD cases were gathered from 62 paediatric or general cancer registries in 19 European countries by the Automated Cancer Information System (ACCIS). European annual incidence rates in 1988-1997 were estimated at 5.8 per million in children (world age-standardised) and at 29.7 per million in adolescents, with higher rates in the East and South. Incidence rates increased steeply with age, while the male predominance, marked for the youngest children, vanished in the highest age groups. Over the period 1978-1997 incidence rates increased in age groups 10-14 years (+1% per year) and 15-19 years (+3.5% per year), mainly due to the nodular sclerosis subtype. Age and sex distribution of cases remained unchanged with time. The overall 5-year survival rate was higher in children (93%, 95% confidence interval (CI) 92-94) than in adolescents (89% (95% CI 87-91)) for the period 1988-1997. Five-year survival increased significantly in all regions from 87% to 93% in children and from 80% to 88% in adolescents between 1978-1982 and 1993-1997. In future, detailed documentation of cases in the cancer registries with respect to standardised diagnostic subtypes, stage of extension, and treatments, will help to refine interpretation of international and temporal variations in incidence and survival.

PMID: 16919769 [PubMed - indexed for MEDLINE]
РЕЗЮМЕ

Публикацията описва географското разпределение и тендециите във времето на заболяемостта и преживяемостта на деца и юноши с болестта на Ходжкин (HD) в периода 1978-1997. Проучването включва данните за 4230 HD случая, които са събрани от 62 педиатрични и ракови регистри в 19 европейски страни чрез Атоматизираната ракова информационна система (ACCIS). Годишната заболеваемост в Европа за периода 1988-1997 е 5.8 на един милион деца (световна стандартизирана честота) и 29.7 на един милион при юношите, с по-висока честота в южна и южна Европа. Заболеваемостта се увеличава с рязко с възрастта, докато по-високата й стойност при групата на момчетата, особено при групата на по-младите, напълно изчезна в групата на по-големите. За периода от 1978-1997 честотата на заболеваемостта се увеличева в възразстовата група 10-14 г. (+1% на година) и при 15-19 годишните (+3.5% на година), глявно със суптипа нодуларна склероза. Разпределението по пол и възраст остана непроменено с времето. Средната 5-годишна преживяемост е по-висока при децата (93%, 95% доверителен интервал (CI) 92-94) в сравнение с тази при юношите (89% (95% CI 87-91)) за периода 1988-1997. 5-годишната преживяемост се увеличава драстично във всички географски региони от 87% на 93% за децата и от 80% на 88% за юношите в периода 1978-1982 и 1993-1997. При една по-добре организирана регистрация на пациентите в раковите регистри по стандартизирани диагностични субтипове, стадий, и лечение, ще се подпомогне за по-прецизна интерпретация на времевите вариации (temporal variations) на заболяемостта и преживяемостта.

PMID: 16919769 [PubMed - indexed for MEDLINE]

10. Eur J Cancer. 2006 Sep;42(13):2006-2018.

Cancer incidence and survival in European adolescents (1978-1997). Report from the Automated Childhood Cancer Information System project.

Clavel J, Steliarova-Foucher E, Berger C, Danon S, Valerianova Z.ABSTRACT

Data on 15,399 adolescents diagnosed with cancer at age 15-19 years during 1978-1997 in Europe were extracted from the database of the Automated Childhood Cancer Information System (ACCIS). Total incidence in Europe as a whole was 186 per million in 1988-1997. Incidence among males was 1.2 times that among females. Lymphomas had the highest incidence of any diagnostic group, 46 per million, followed by epithelial tumours, 41 per million; central nervous system (CNS) tumours, 24; germ cell and gonadal tumours, 23; leukaemias, 23; bone tumours, 14; and soft tissue sarcomas, 13 per million. Total incidence varied widely between regions, from 169 per million in the East to 210 per million in the North, but lymphomas were the most frequent diagnostic group in all regions. Cancer incidence among adolescents increased significantly at a rate of 2% per year during 1978-1997. Five-year survival for all cancers combined in 1988-1997 was 73% in Europe as a whole. Survival was highest in the North, 78%, and lowest in the East, 57%. Five-year survival was generally comparable with that in the Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) registries of the United States of America (USA), but for Ewing's sarcoma it was below 45% in all European regions compared with 56% in the USA. Survival increased significantly during 1978-1997 for all cancers combined and for all diagnostic groups with sufficient registrations for analysis.

PMID: 16919767 [PubMed - indexed for MEDLINE]
РЕЗЮМЕ

Проучването включва данни за 15,399 юноши с диагноза за неоплазия на възраст 15-19 г в периода 1978-1997 от Европа, и са извлечени от Европейската автоматизирана ракова информационна система (ACCIS). Общата заболеваемост през 1988-1997 за Европа като цяло е 186 на един милион. При мъжете тя е 1.2 пъти по-висока от тази при жените. Лимфомите са с най-висока честота всички неоплазми, или 46 на милион, последвани от епителните тумори с 41 на милион; туморите на централната нервна система (CNS) 24; герминативно-клетъчните и гонадални тумори 23; левкемиите, 23; костинет тумори, 14; и мекотъканните саркоми, 13 на милион. Общата честота варира широко при различните групи - от 169 на милион в Источна Европа до 210 на милоон на север. Лимфомите остават най-често диагностицираната неоплазия във всички региони. Раковата честота при подрастващите се увеличава значително в периода 1978-1997 с почти 2% на година. Пет годишната преживяемост в Европа за всички неоплазми за периода 1988-1997 е 73% като цяло. Преживяевостта е най-восока на север, 78%, и най-ниска на исток, 57%. Пет-годишната преживяемост е съпоставима с данните от регистрите Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) в САЩ, като само при саркома на Ewing е под 45% във всички европейски региони, докато в САЩ остава 56%. Преживяемостта нараства значително в перода 1978-1997 при всички неоплазми, и при всички диагностични групи , предоставили достатъчна информация от регистрите си.

PMID: 16919767 [PubMed - indexed for MEDLINE]

11. J BUON. 2006 Jul-Sep;11(3):277-80.

Young oncologists in the Balkans: recognized but unmet needs.

Jezdic S, Bountouroglou N, Iordanov V, Athanassiou A, Radulovic S, Kinay M, Dediu M, Sallaku A, Smickoska S, Valerianova Z, Beslija S.


ABSTRACT

One of the Balkan Union of Oncology (BUON) most important targets should be to advocate and facilitate the development of productive careers for its young members in the practice of oncology and to develop education and training activities for them on a board of range of career development related skills and issues. Also BUON activities should be dedicated to the identification of barriers to successful, long-term professional development and job satisfaction in oncology; the identification of specific needs of YO within various national settings in the Balkan region; the development of mentoring programs that bring more experienced BUON members into contact with YO and partnership with all BUON structures in order to identify resources for training programs. As YO could be at various stages of their career, they should meet different needs: at the beginning of their career they are seeking for networking, receiving basic knowledge and resources for fellowship; at the latest stage they are motivated for grants providing for continuation of already developed scientific projects, sources for presentation and publishing of own scientific results and a mere deep network with other professionals in the field of oncology.

In order to examine the exact status of YO in the Balkan region, BUON conducted a comprehensive survey posted to its young members. It was mandatory that a reply from a certain country should be confirmed at least by a BUON Board member or National Representative.

PMID: 17309149 [PubMed - indexed for MEDLINE]12. Eur J Cancer. 2009 Oct;45(15):2649-58. doi: 10.1016/j.ejca.2009.07.020. Epub 2009 Aug 19.

Cervical cancer screening policies and coverage in Europe.

Anttila A, von Karsa L, Aasmaa A, Fender M, Patnick J, Rebolj M, Nicula F, Vass L, Valerianova Z, Voti L, Sauvaget C, Ronco G.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница