На изследователския проектстраница1/3
Дата08.05.2018
Размер0.5 Mb.
  1   2   3


МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

СЪВЕТ ПО МЕДИЦИНСКА НАУКА
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ


ВХ. № -Д/2013 г. 1. НАУЧНА ОБЛАСТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО (верният отговор е един и се подчертава):

  • МЕДИКО-БИОЛОГИЧНА

  • МЕДИКО-КЛИНИЧНА

  • МЕДИКО-СОЦИАЛНА
 1. НАУЧНО НАПРАВЛЕНИЕ съгласно приложената класификация (може да бъде посочено повече от едно, като се изписва по реда на най-близка принадлежност):

(класификацията е приложена след точка 21)

 1. ТЕМА на изследователския проект (изписва се темата на научното изследване, като се формулира така, че да отговаря на едногодишния период за реализация).
 1. ТЕМА на докторантурата на изпълнителя (докторант) на проекта:
 1. ИЗПЪЛНИТЕЛ (ДОКТОРАНТ):

  • име, презиме и фамилия:

  • ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН И ПРИДОБИТА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРАВОСПОСОБНОСТ: (напр.: МАГИСТЪР-ЛЕКАР)

  • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ НА ДОКТОРАНТА (РЕДОВЕН ДОКТОРАНТ, ЗАДОЧЕН ДОКТОРАНТ, ДОКТОРАНТ на самостоятелна подготовка)

  • ЗАЧИСЛЕН ЗА ДОКТОРАНТ СЪС ЗАПОВЕД НА РЕКТОРА № .……./

  • адрес на базата на обучение (Факултет, Катедра):

  • ЛИЧЕН АДРЕС (по местоживеене):

  • телефон за контакти - служебен, мобилен, домашен, e-mail:

(информацията е задължителна)

 1. НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ на ДОКТОРАНТА:

  • АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ:

  • име, презиме и фамилия:

  • научна степен:

  • заемана длъжност

  • служебен адрес (месторабота):

  • телефон за контакти - служебен, мобилен, домашен, e-mail:

(информацията е задължителна)

 1. БАЗОВА ОРГАНИЗАЦИЯ за изпълнение на проекта (Факултет, Катедра):
 1. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: - финансирането е в рамките на една бюджетна година, а изследователската дейност – в рамките на една календарна година от подписването на договора: 2013 г. – 2014 г.

 2. ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТА:

 • Цялостно проектът се финансира и от друг източник - ДА, НЕ
 • Определени дейности по проекта се финансират и от друг източник - ДА, НЕ
 • Настоящият проект е представен за финансиране от друг източник,

но още няма решение ДА, НЕ

(верният отговор се подчертава)

*НАИМЕНОВАНИЕ НА ИЗТОЧНИКА, ФИНАНСИРАЩ ПРОЕКТА(ако има такъв се изписва)

 1. МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТА:

  • Има осъществени предварителни контакти ДА, НЕ
  • Наименование на партньора (изписва се)
  • Предвижда се сътрудничество по време на разработката:

  ДА, НЕ

  (верният отговор се подчертава)
  Ако се предвижда специализация на докторанта по темата на проекта, заложена в индивидуалния план за обучение също може да бъде посочена в рубриката, като се отбелязва, че е СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, къде ще се проведе и от кого ще бъде финансирана.

 2. АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРОЕКТА:

ДЛЪЖНОСТ:

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

ПОДПИС И

ПЕЧАТ


Изпълнител

(Докторант):

Научен ръководител

на докторанта:

Декан:Ръководител на

катедра:
Гл. счетоводител на съответния факултет:
*** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ (ДОКТОРАНТ) И НАУЧНИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТТА НА ВСИЧКИ ДАННИ, ИЗЛОЖЕНИ В НАСТОЯЩИЯ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ.

****Декларираме, че изследователската дейност, която ще се извършва по настоящия проект, не е и не включва в себе си клинично изпитване на лекарствени продукти съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

12. ФИНАНСОВ ПЛАН:


параграф


по ЕБК

Наименование на разхода по

икономическо предназначение

(елементи на план-сметка)


ОБЩА СУМА

(в лева)


10-14

Научноизследователски разходи:1. Химикали, реактиви, лекарствени продукти и др. консумативи2. Опитни животни3. Научна литература4. Материали5. Разходи за външни услуги:

- Разходи за наем;

- Разходи за телекомуникационни и пощенски услуги;

- Разходи за поддръжка и ремонт на хардуер;

- Други разходи за външни услуги

............................

............................

............................

............................

6. Командировки в България7. Краткосрочни командировки в чужбина8. Придобиване на компютри и хардуер9. Придобиване на друго оборудване, машини и

съоръжения

10. Придобиване на програмни продукти11. Придобиване на други нематериални дълготрайни

активи
12. Възнаграждения по извънтрудови правоотношения:

- Подизпълнител;

- Съизпълнители;

- Научни консултанти;

- Технически сътрудници;

- Програмист

- Възнаграждение за изпълнителя

............................

............................

............................

............................

............................


ОБЩА СУМА НА ПРОЕКТА:*** ПАРАГРАФЪТ Е ЕДИНСТВЕН – 10-14


*СРЕДСТВАТА по елемент "КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА" НЕ МОЖЕ ДА НАДВИШАВАТ 20% ОТ ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА.

*До 40% от стойността на проекта се финансират разходите по елементи т. 8, т. 9, т. 10 (поотделно или общо)

* СРЕДСТВАТА по елемент "ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ" НЕ МОЖЕ ДА НАДВИШАВАТ 30% ОТ ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА

* ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ-ДОКТОРАНТ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА СУМИТЕ, визирани в колона “Обща сума (в лева)”, съобразно количеството и единичната цена и в “Обща сума на проекта”. Същото се отнася и за т. 13.


13. ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ПЛАН (съдържа конкретизация по отделните параметри):

№ НА ПАРА-

ГРАФ


ПО

ЕБК


КОНКРЕТИЗАЦИЯ НА РАЗХОДА:

ОБЩА


СУМА

(В ЛЕВА)


НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА

по икономическо предназначение

(елементи на план-сметката)


КОЛИЧЕ-

СТВО


ЕДИНИЧНА

ЦЕНА


(В ЛЕВА)

10-14

Научноизследователски разходи:

т.


т.


 • В параметри “подизпълнител” “съизпълнители”, “научни консултанти”, “технически сътрудници” и “програмист” се попълва името на предлаганото лице, местоработата (или пенсионер), както и мотивация за необходимостта от включването в екипа.


ЗАБЕЛЕЖКА
Вътрешните промени по елементите на план-сметката се извършват само след съгласуване с Главния счетоводител на Медицински университет – София по решение на Съвета по медицинска наука след представяне на междинния отчет.

Независимо от начина и източниците на финансиране, разходването на средствата следва да се отчита по съответните разходни параграфи и подпараграфи на ЕБК за съответната финансова година в зависимост от икономическия характер на разхода.

Разходите, свързани с научната дейност на висшите училища, се планират и отчитат съгласно класификацията на разходите по функции и по икономически тип, като за целта се ползва дейност–162–Научноизследователско дело.

Средствата по Наредба 9/08.08.2003 г. (изм. ДВ бр. 16/15.02.2008 г. и ДВ бр. 74/15.09.2009 г.) на МОМН – целево отпуснатите средства от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна дейност с приложна дейност и художествено-творческа дейност чрез системата за грантово финансиране в МУ-София, следва да се отчитат в дейност-341-Академии, университети и висши училища.

Ежегодно в срок до 30.11. в отдел „Финансови и човешки ресурси” при Медицински университет-София-Ректорат се предоставят от Главните счетоводители на структурните звена предложения за трансформации от § 10-14 – Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките по параграфи на ЕБК и подпараграфи съобразно извършените разходи по касов отчет към 31.10. и очакваното изпълнение към 31.12.
14. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:


  • ТЕМА (наименование):

  • АНОТАЦИЯ (не следва да надхвърля една страница)

15. ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР ПО ПРОБЛЕМА НА ПРЕДЛАГАНИЯ ПРОЕКТ:

 • Попълва се съгласно изискванията на: http://www.icmje.org/urm_full.pdf

 • Публикациите на членове от изследователския екип се маркират със звездичка (*)

 • Авторите прилагат ксероксни копия на най-значимите публикации, подбрани по тяхна преценка

16. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО:
17. НАУЧНА ИДЕЯ или РАБОТНА ХИПОТЕЗА:
18. МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ:
19. РАБОТНА ПРОГРАМА (описание на етапите и обем дейности):
20. Характеристика на очаквания принос (практическа или теоретична насоченост)

21. Биография на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (докторант):ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ: ………………………………………………………………..

ЕГН:
СЛУЖЕБЕН АДРЕС: ДОМАШЕН АДРЕС:
ТЕЛ сл.:

ТЕЛ. дом.:тел.моб.:

e-mail:


ПРИДОБИТА СПЕЦИАЛНОСТ от номенклатурата на специалностите за следдипломно обучение:

ГЛАВНИ НАСОКИ НА НАУЧНИТЕ ИНТЕРЕСИ:

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ГРАНТОВЕ У НАС И В ЧУЖБИНА – самостоятелно или с научния ръководител (посочва се темата, финансиращата организация и годината на стартиране на Гранта):

НАЙ-ЗНАЧИМИ ПУБЛИКАЦИИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ (пълно библиографско описание по стандартите на БДС). Авторът представя ксероксни копия на най-съществените по своя преценка.

*** При попълване на изследователския проект следва да се има предвид, че размерът на информацията по отделните точки не е ограничен!!!

*** За осигуряване на необходимата информираност и координация при развитието на различни съвременни форми на обучение (електронно, дистанционно, Web-базирано, проектно-базирано, проблемно-базирано, мултимедийно, и др.) във факултетите на МУ – София, и за да се избегне дублиране при разработване на виртуални образователни среди, е необходимо да се взема мнението и да се получава съгласие от Университетския електронен информационен и образователен център, съгласно чл. 4 ал 2, чл. 6 (1) 2а и 2г, чл. 7 (1) 4 от Правилника за организиране на дистанционна форма на обучение в МУ - София. Следва да се има предвид и чл. 7 (4) „Предложенията по алинеи 1, 2 и 3 се внасят за разглеждане в Консултативния съвет по дистанционно обучение (КСДО)”. Университетският електронен информационен и образователен център е с адрес: бул. „Акад. Иван Евст. Гешов” 15 (Ректорат на МУ – София), етаж 12, стая 9 (средна), за контакт - проф. Ганка Косекова, дпн, тел. 02 9152 146, 0889 883 381 e-mail: webadmin@mu-sofia.bg и gkossekova@mu-sofia.bg


УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ПЛАН

т. 12 и т. 13 ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (Изследователски проект)
*** Данните към т. 12 “Финансов план” се попълват в приложената таблица като се посочва общия сбор от сумите на предвиждащите се консумативи към съответния елемент на план-сметката без да се изтрива информацията за елементите, по които не се предвиждат разходи по изследователския проект.
*** Данните към т. 13 “Приложение към финансовия план” се попълват в приложената таблица като се посочват: точното наименование на елемента (от план-сметката), конкретно описание на химикалите, реактивите, консумативите и др., количеството, единичната цена и общата сума за тях.
*** Не се финансират разходи за: заплащане на такси за участие в курсове за квалификация, компютърна грамотност, езикова подготовка и др.; закупуване на обзавеждане, битови уреди, телефонни апарати, работно облекло и обувки; за допълнително заплащане на телефони и ремонт на помещения.
ПАРАГРАФ 10-14 “НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ”
Елемент т. 1. "ХИМИКАЛИ, РЕАКТИВИ, И ДРУГИ КОНСУМАТИВИ"

Средствата са за химикали, реактиви, и консумативи, необходими за провеждане на изследванията – посочва се точното наименование. Доставката на химикали и реактиви следва да се извършва от Доставчици на територията на България или от страни членки на Европейския съюз с оглед данъчната ставка (ДДС) и рисковете при доставка от другите държави откъм срочност на изпълнение, съхранение и пр. В “Приложение към финансовия план” единичната цена за съответния консуматив и общата сума да включват и 20% ДДС.

Пример за попълване на т. 1 - Химикали, реактиви, лекарствени продукти и др. консумативи

т. 1. Химикали, реактиви, лекарствени продукти и др. консумативи

....................... (наименование)

.

...................... (наименование) ........ (посочва се колко) броя в 1 опаковка (ако се планира опаковка)1 бр.


(изписва се броя за всяко планирано)
2 опаковки

(изписва се броя опаковки за всяко планирано)

1 250.00


(изписва се цената за 1 бр.)

300.00


(изписва се цената за 1 опаковка)

1 250.00
600.00Елемент т. 2. "ОПИТНИ ЖИВОТНИ"

Средствата са за закупуване на опитни животни при експериментални разработки. Посочва се вида на животните. В “Приложение към финансовия план” единичната цена и общата сума да включват и 20% ДДС.

Пример за попълване на т. 2 - Опитни животни
т. 2. Опитни животни

..................... (посочва се вида на опитните животни)


10 бр.


(изписва се броя на животните)

3.00


(изписва се цената за 1 бр.)

30.00


Елемент т. 3. "НАУЧНА ЛИТЕРАТУРА"

Средствата са за закупуване на научна литература, свързана с подобряване научната стойност на изследването. Прилагат се точното наименование и обосновка. В “Приложение към финансовия план” единичната цена и общата сума да включват и 20% ДДС.

Когато се ксерокопира научна литература от съответните библиотеки, средствата се предвиждат в елемент т. 5 "Разходи за външни услуги", подточка “Други разходи за външни услуги". За този разход също се прилагат точното наименование и обосновка в “Приложение към финансовия план”.

Пример за попълване на т. 3 - Научна литература
т. 3. Научна литература

..................... (посочва се точното наименование на научната литература, която се предвижда да бъде закупена)

Необходими за ............. (обосновка)


1 бр.


(изписва се срещу всяка посочена научна литература)

70.00


(изписва се цената за 1 бр.)

70.00


Елемент т. 4 “МАТЕРИАЛИ”

Средствата са за принтерна и ксероксна хартия, фотоленти, фотохартия, диапозитиви, USB памет и други консумативи, на които единичната цена е до 500.00 лева. Посочва се вида на консуматива. Прилага се обосновка, тъй като съгласно "Условията и реда за участие в конкурса" рутинните разходи се поемат от базовата организация. В “Приложение към финансовия план” единичната цена за съответния консуматив и общата сума да включват и 20% ДДС.

Пример за попълване на т. 4 - Материали
т. 4. Материали

............ (посочва се вида на предвиденото)

............ (посочва се вида на предвиденото)........... (посочва се колко) броя в 1 опаковка (ако се планира опаковка)

Принтерна хартия

Необходими за .................... (обосновка за планираните по т.4 „Материали”)

1 бр.


(изписва се броя за всяко планирано)
1 опаковка

(изписва се броя опаковки завсяко планирано)

1 топче


(изписва се броя на планираното)

10.00


(изписва се цената за 1 бр.)

5.00


(изписва се цената за 1 бр.)

7.00


(изписва се цената за 1 топче)

10.00
5.00


7.00


Елемент т. 5 “РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ”

Подточка РАЗХОДИ ЗА НАЕМ

Средствата са за наем при ползване на апаратура, липсваща в базовата организация. Прилага се обосновка и наименованието на звеното в “Приложение към финансовия план”.

Пример за попълване на т. 5 – Разходи за наем
т. 5. Разходи за външни услуги:

- Разходи за наем

За ползване на апарат ........................ (посочва се вида на апарата) на ............... (посочва се организацията или фирмата, която го предоставя) за извършване на ..................... (посочва се вида на изследването, което ще се извършва), с който базовата организация не разполага за изпълнение на проекта


1


500.00


(изписва се цената)

500.00


Подточка РАЗХОДИ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ И ПОЩЕНСКИ

УСЛУГИ

Средствата са за ползване на Интернет, изпращане на факс и писма, свързани с научната разработка. Посочва се вида на услугата, като се обосновава в “Приложение към финансовия план”.

Пример за попълване на т. 5 –Разходи за телекомуникационни и пощенски услуги
т. 5. Разходи за външни услуги:

- Разходи за телекомуникационни и пощенски услуги

Изпращане на писма до ..................... (посочва се до кого) за изпълнение на предвиденото изследване в проекта

Изпращане на ....................... (посочва се какво се изпраща) до ......................... (посочва се до кого се изпраща) чрез куриерска фирма (ако реализирането на проекта изисква да се достави с куриерска фирма) за изпълнение на предвиденото изследване в проекта


10 бр.


(изписва се броя на планираното)
2 бр.

(изписва се броя на планираното)

0.70


(изписва се цената за 1 бр. писмо)

5.00


(изписва се цената за 1 бр. изпращане с куриерска фирма)

7.00
10.00Подточка РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА ХАРДУЕР

Средствата са за поддръжка и ремонт на хардуер и за закупуване на дискети, дискове и касети за принтер. Посочва се вида на консуматива. Прилага се обосновка, тъй като съгласно "Условията и реда за участие в конкурса" рутинните разходи се поемат от базовата организация. В “Приложение към финансовия план” единичната цена за съответния консуматив и общата сума да включват и 20% ДДС.

Пример за попълване на т. 5 – Разходи за поддръжка и ремонт на хардуер
т. 5. Разходи за външни услуги:

- Разходи за поддръжка и ремонт на хардуер

Извършване на поддръжка и ремонт на .......................... (посочва се на какво) от фирма ............. (посочва се кой ще го извърши)
........................... (посочва се вида на планираното) необходими за ............ (обосновка) в проекта

........................... (посочва се вида на планираното) ........... (посочва се колко) броя в 1 опаковка (ако се планира опаковка) необходими за ............ (обосновка) в проекта


1

2 бр.(изписва се броя на планираното)
1 опаковка

(изписва се броя опаковки за всяко планирано)

100.00


(изписва се цената)

3.00


(изписва се цената за 1 бр.)

8.00


(изписва се цената за 1 опаковка)

100.00


6.00
8.00

Подточка “ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

Средствата са за извършване на услуга от външна организация, неопомената в предходните подточки на елемент т. 5 "Разходи за външни услуги" и за застраховка на включените в изследването хора за случаи на увреждане на здравето или смърт. Посочва се вида на услугата, като се обосновава. При застраховка се посочва и броя на лицата, цената на единичната застраховка, общата сума. Средствата са и за: такса правоучастие в научна проява в България и абонамент за научно списание, свързано с подобряване научната стойност на изследването(не се финансират разходи за абонамент на вестници и неспециализирани списания). Посочва се точното наименование на списанието и обосновка (описване в “Приложение към финансовия план”).

Пример за попълване на т. 5 – Други разходи за външни услуги
т. 5. Разходи за външни услуги:

- Други разходи за външни услуги

........... (посочва се наименованието на фирма или организация, която ще извърши услугата) за извършване на .............................. (посочва се вида на услугата), предвидено в проекта
Такса правоучастие

в ................ (изписва се точното наименование на научната проява) от ....... до ........ г. (посочва се периода) в гр. ..................... (посочва се града, в който се провежда) за представяне на получени резултати от разработването на проекта1

(изписва се за всяка предвидена услуга)


2 души


(изписва се броя на лицата)

200.00


(изписва се цената за един брой услуга)

50.00


(изписва се цената за 1 човек)


200.00

100.00


Елемент т. 6 “КОМАНДИРОВКИ В БЪЛГАРИЯ”

Средствата са за дневни, квартирни и пътни разходи. Прилага се обосновка, съгласно Наредбата за командировки в страната. Посочва се целта на командировката и конкретно се посочват: маршрута, броя на лицата, сумите за дневни, квартирни и пътни разходи в “Приложение към финансовия план”.

Пример за попълване на т. 6 – Командировки в България
т. 6. Командировки в България

Пътни

София-........... (посочва се до къде)

-София (ако се искат средства за отиване и връщане)

…….. (посочва се вида на транспорта)

............. (посочва се целта на командировката)

Ако пътуването е с лично МПС се планира равностойността на изразходваното гориво по разходни норми, определени от производителя на моторното превозно средство, за най-икономичния режим на движение напр. 1000 км х 7 л./на 100 км = 70 л. ............ (вид гориво)
Дневни

Нощувки
2 души

(изписва се броя на лицата)

70 литра


(изписват се необходимите литри гориво)
2 души

(изписва се броя на лицата) х

3 дни

(изписва се броя на дните)
2 души

(изписва се броя на лицата) х

2 дни

(изписва се броя на дните

20.00


(изписва се цената за 1 човек на билетите за отиване и връщане, ако така се предвижда)
2.60

(изписва се цената на горивото за 1 литър с ДДС)
10.00

(изписва се цената за 1 ден)
30.00

(изписва се цената за 1 нощувка)

40.00


182.00

60.00


120.00

Елемент т. 7 “КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА”

Средствата са за дневни, квартирни, пътни разходи и такса правоучастие в научна проява. Прилага се обосновка, съгласно Наредбата за командировки в чужбина. Посочва се целта на командировката и конкретно се посочват държавата, броя на лицата, сумите за дневни, квартирни, пътни разходи или такса правоучастие в “Приложение към финансовия план”. Предвидената сума не може да надвишава 20% от общата стойност на проекта.

Пример за попълване на т. 7 – Краткосрочни командировки в чужбина
т. 7. Краткосрочни командировки в чужбина

Участие в ............. (изписва се точното наименование на научната проява) от ....... до ........ г. (посочва се периода) в гр. ..................... (посочва се града и държавата, в който се провежда) за представяне на получени резултати от разработването на проектаПътни

София-........... (посочва се до къде)

-София (ако се искат средства за отиване и връщане)

…….. (посочва се вида на транспорта)Ако пътуването е с лично МПС се планира равностойността на изразходваното гориво по разходни норми, определени от производителя на моторното превозно средство, за най-икономичния режим на движение напр. 1000 км х 7 л./на 100 км = 70 л. ............ (вид гориво)
Дневни

Нощувки

Такса правоучастие


2 души

(изписва се броя на лицата)

70 литра


(изписват се необходимите литри гориво)
2 души

(изписва се броя на лицата) х

3 дни

(изписва се броя на дните)
2 души

(изписва се броя на лицата) х

2 дни

(изписва се броя на дните

2 души

(изписва се броя на лицата)

200.00


(изписва се цената за 1 човек на билетите за отиване и връщане, ако така се предвижда)

2.60


(изписва се цената на горивото за 1 литър с ДДС)
60.00

(изписва се цената за 1 ден)
150.00

(изписва се цената за 1 нощувка)

130.00


(изписва се цената за 1 човек)

400.00

182.00

360.00


600.00

260.00


. За докторанти от клиничните катедри не се планират и отпускат средства за: придобиване на компютри и хардуер; придобиване на оборудване, машини и съоръжения; придобиване на програмни продукти и придобиване на други нематериални дълготрайни активи. В случай, че се налага използване на специализирана апаратура, с която съответната базова организация не разполага се допуска извършване на разход за наем на апаратура. Не се допуска стойността за наема на апаратурата да е на стойност близка до цената при закупуване на съответния апарат.

Елемент т. 8 “ПРИДОБИВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР”

Средствата са и за: разширяване на паметта на компютъра; инсталация за локална мрежа към компютър; подобряване възможностите за записване на данни върху диск; хард диск; CD. Посочва се за какво се предвиждат средства и се прилага обосновка в “Приложение към финансовия план”.

Пример за попълване на т. 8 – Придобиване на компютри и хардуер
т. 8. Придобиване на компютри и хардуер

................................ (посочват се елементите от компютърната конфигурация и технически показатели)

Необходими за ............. (обосновка)

Преносим компютър

(ако се предвижда закупуване на преносим компютър се посочват технически показатели)

Необходим за ............. (обосновка)1 бр.


(изписва се за всеки отделен елемент)

1 бр.


(изписва се броя на планираното)

300.00


(изписва се цената за всеки отделен елемент)
700.00

(изписва се цената)

300.00


700.00


Елемент т. 9 “ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУГО ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ”


Средствата са за закупуване на дълготрайни апарати, оборудване и съоръжения. Посочва се точното наименование. Прилага се обосновка в “Приложение към финансовия план”.

Пример за попълване на т. 9 – Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
т. 9. Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения

........................ (посочва се вида и технически показатели)

Необходим за ............. (обосновка)

1 бр.


(изписва се броя на планираното)

2 000.00


(изписва се цената)

2 000.00Елемент т. 10 “ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ”

Средствата са за закупуване на готов, лецензиран софтуерен продукт, като се посочва точното му наименование. Прилага се обосновка в “Приложение към финансовия план”

Пример за попълване на т. 10 – Придобиване на програмни продукти
т. 10. Придобиване на програмни продукти

……………. (посочва се точното наименование на готовия, лицензиран софтуерен продукт) Необходим за ………. (обосновка)1 бр.


(изписва се броя на планираното)

200.00


(изписва се цената)

200.00Елемент т. 11 “ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУГИ НЕМАТЕРИАЛНИ

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

Средствата са: за наем Web пространство за поддържане на интернет сайт, за закупуване на Web хостинг (пространство) и регистрация на домейн, свързани с изпълнението на целите и задачите на предвиденото изследване. Прилага се обосновка в “Приложение към финансовия план” като единичната цена и общата сума да включват и 20% ДДС.

Пример за попълване на т. 11 – Придобиване на други нематериални дълготрайни активи
т. 11. Придобиване на други нематериални дълготрайни

активи

……………. (посочва се конкретно какво се планира)

..................... (посочва се фирмата)

Необходим за ………. (обосновка)


1

(изписва се за всяко планирано)200.00


(изписва се цената)

200.00Елемент т. 12 “ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ

ПРАВООТНОШЕНИЯ”

Средствата се предвиждат, когато конкретно лице ще извърши определена дейност. Посочват се трите имена на лицето, месторабота и какво ще извършва в “Приложение към финансовия план”. Нямат право на възнаграждение научните ръководители на докторанта.

До 30% от общата сума на проекта се финансират разходите за съизпълнители + консултанти + технически сътрудници + програмист (поотделно и/или общо).

Средствата за "подизпълнител" са за заплащане на лице, което ще организира набирането на лица за здрави контроли и финансиране участието на последните. Посочват се трите имена на лицето и месторабота в “Приложение към финансовия план”. Предвидената сума не може да надвишава 40% от общата стойност на проекта.

Средствата за "програмист" са в случаите, когато съответен специалист разработва софтуерен продукт, като се посочва точното му наименование. Посочват се трите имена на лицето и месторабота в “Приложение към финансовия план”.

Когато определена дейност се извършва от фирма средствата се предвиждат в елемент т. 5 "Разходи за външни услуги", подточка “Други разходи за външни услуги". За този разход също се посочват точното наименование на фирмата и какво ще извършва в “Приложение към финансовия план”.

Пример за попълване на т. 12 - Възнаграждения по извънтрудови правоотношения
т. 12. Възнаграждения по

извънтрудови правоотношения:

- Подизпълнител

………………… (посочват се трите имена, месторабота) за организиране набирането на лица за здрави контроли и финансиране участието на последните в изследванията по проекта

- Съизпълнители

………………… (посочват се трите имена, месторабота и каква дейност ще извърши)


- Консултанти

………………… (посочват се трите имена, месторабота и каква дейност ще извърши)


- Технически сътрудници

………………… (посочват се трите имена, месторабота) за ................. (посочва се каква дейност ще извърши)


- Програмист

…………………….. (посочват се трите имена, месторабота) за разработване на софтуерен продукт за ………………….. (посочва се какви данни за изследване и/или анализ ще включва)


- Възнаграждение за изпълнителя

……………(посочват се трите имена)1

(изписва се за всеки подизпъл.)


1

(изписва се за всеки съизпъл.)


1

(изписва се за всеки консул.)
1

(изписва се за всеки тех.сът.)
1

(изписва се за всеки програмист)

1


100.00


(изписва се предвидената сума)

100.00


(изписва се предвидената сума)
100.00

(изписва се предвидената сума)
100.00

(изписва се предвидената сума)
300.00

(изписва се предвидената сума)
100.00

(изписва се предвидената сума)

100.00


100.00

100.00


100.00

300.00


100.00

(изписва се предвидената сума)

НАУЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ за попълване на точка 2 (НАУЧНО НАПРАВЛЕНИЕ)


Зрение

Слух


Кожа

ЦНС. Невронауки и поведение

Цереброваскуларна система

Мускули. Кости. Стави

Тъкани и клетки

Ревматология

Имунна система

Молекулярна биология и генетика

Биохимия. Метаболизъм

Стерилитет /Контрацепция/. Аборт

Бременност и фетално развитие

Неонатално и постнатално развитие

Детски болести

Геронтология

Рак: биология, епидемиология, терапия

Кръв. Кръвни болести

Сърдечно-съдова система

Гастро-интестинален тракт

Бъбреци и уринарен тракт

Ендокринни жлези

Травма. Ортопедия и травматология

Болка. Анестезиология и реанимация

Хирургия

Инфекции. Микробиология

Медицинска паразитология и тропическа медицина

Околна среда: общи и професионални фактори

Хранене

Социална медицина и обществено здравеопазванеНови методи

Терапевтична стоматология

Ортодонтия

Хирургична стоматология

Детска стоматология

Обществено стоматологично здраве

Експериментална стоматология. Геронтология

Фармацевтична химия

Органична химия. Неорганична химия. Физикохимия

Фармакогнозия и ботаника

Технология на лекарствата

Промишлена фармация

Химичен анализ

Социална фармация и законодателство

Фармакология и токсикология, БАВ и лекарства
Научната класификация е аналогична на класификацията на МRC - Лондон и е съобразена с областите на изследване или субекта за проучване

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 12 ДЕКЕМВРИ 2012 г.– 12 ЯНУАРИ 2013 г. включително
Едномесечният срок за подаване на проектни предложения изтича на 12 януари 2013 г. – събота, поради което в срок до 15:30 ч. на 14 януари 2013 г. включително, кандидатите могат да подават предложенията си за финансиране на изследователски проекти по обявения конкурс на хартиен (два индентични екземпляра) и електронен носител (версия Microsoft Windows 7, Microsoft Word 2003, 2007 или 2010, шрифт “Times new Roman) в запечатан плик.

***Забележка!!! КЪМ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРИ С КЛАСИРАНИ ПРОЕКТИ ЩЕ СЕ ПРИСТЪПИ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА БЮДЖЕТНАТА СУБСИДИЯ ЗА 2013 г., ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЕТИКА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ И РЕШЕНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА МУ - СОФИЯ.


При подаването на изследователския проект за участие в конкурса, задължително се попълват и представят формулярите за Комитията по етика на научните изследвания при МУ - София:


 • Приложение 7 – за всички изследователски проекти;

 • Приложение 7.1. – за изследователски проекти, в които се предвижда научно изследване с участие на хора;

 • Приложение 7.2. – за изследователски проекти, в които се предвижда научно изследване върху животни;

 • Приложение 7.1. и Приложение 7.2. – за изследователски проекти, в които се предвижда научно изследване с участие на хора и върху животни;

 • Формуляри за информирано съгласие – за изследователски проекти, в които се предвижда научно изследване с участие на хора.


ПРИЛОЖЕНИЕ 7КОМИСИЯ ПО ЕТИКА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

при МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Относно: ЕТИЧНИТЕ АСПЕКТИ НА НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ

по проект на тема”…………………………………………………….”

(пълното наименование на темата)с изпълнител-докторант…………………………………………………..

(трите имена, ,академична длъжност)и базова организация за изпълнение………………………………….

(факултет, катедра, болница, клиника (лаборатория, секция и т.н.)

ПОСОЧЕТЕ ДАЛИ ПРОЕКТА ВКЛЮЧВА

ДА

НЕ

+/-

 • ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ХОРА


  • Лица, неспособни да дадат информирано съгласие


  • Деца, включително непълнолетни


  • Възрастни здрави доброволци


 • ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ЧОВЕШКИ ТЪКАНИ/КЛЕТКИ


  • Човешки фетални тъкани/клетки


  • Човешки ембрионални стволови клетки


 • ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ЧОВЕШКИ ЕМБРИОНИ


 • ГЕНЕТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЦА


 • ДРУГИ ЛИЧНИ ДАННИ


  • Данни относно здравословно състояние, сексуална

ориентация, етническа принадлежност, политически възгледи, религиозни или политически възгледи


 • ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ЖИВОТНИ (всякакъв вид)


  • Малки лабораторни животни (без котка или куче)


  • Нисши примати


  • Трансгенни малки лабораторни животни


  • Трансгенни домашни животни


  • Клониране на домашни животни


 • ПОТЕНЦИАЛЕН КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

(+/-) означава, че не може да бъде даден категоричен отговор ДА или НЕ.


Таблицата се попълва от авторите на проекта. СМН преценява дали е необходима етична оценка на научното изследване и при положителен отговор, го насочва към КЕНИМУС. Последната трябва да прецени доколко авторите са изяснили етичните аспекти на изследванията и какви са техните действия, за да се избегнат отклонения от държавните и международни етични норми.

Информация за същността, стандартните процедури и задължителните документи при необходимост от ЕТИЧНА ОЦЕНКА на проектираното изследване може да намерите в сайта на МУ – София – www.mu-sofia.bg, линк „Научна дейност”-Етика на научните изследвания.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.


КОМИСИЯ ПО ЕТИКА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

при МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Каталог: system -> files -> Docs
Docs -> Договор № Д/2012 г., Проект № Д
Docs -> М. Вуков, Л. Георгиева
Docs -> Професор Per-Henrik Groop, md, dmsc, frcpe
Docs -> Софийска опера и балет сезон 2014/2015 28 ноември 2014 г. ♦ 17. 30 ч
Docs -> Програма за специалност нервни болести 2016г. Въведение
Docs -> Закон за развитието на академичния състав в Република България. (15-30) Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България
Docs -> Програма за провеждане на патронния празник
Docs -> Европейски стипендии


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница