На курса (кратка анотация)Дата12.05.2017
Размер41.88 Kb.
#21154
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за нов курс

1. Име, презиме, фамилия – Красимира Георгиева Ангелова

2. Месторабота – Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика”, СУ „Св. Кл. Охридски”

3. Длъжност – Ст. Асистент

4. Адрес за кореспонденция и контакти:

- служебен адрес – Бул. „Цар Освободител” 15, София 1504

- телефон – 870 42 36

- e-mail – krasiangelova@yahoo.com
5. Тема на курса (кратка анотация):

- дефиниране на темата


Стратегии за издирване на електронна информация (свободно достъпна в Интернет)
- проблемна област. Модул

Преодоляване на проблема с увеличаващото се количество електронни ресурси, с които библиотечните и информационните специалисти, както и техните потребители трябва да се справят и изграждане на стратегии за ориентиране и издирване на качествена и релевантна на нуждите информация.

Усвояване на познания и умения за интегрирано използване на различните информационни източници в Интернет и на онлайн бази данни за нуждите на информационното осигуряване в различни области. (Виж Забележката).
- специфициране на материята за обучение, знанията и уменията, които следва да придобият курсистите

Курсът запознава с различните видове електронни информационни източници; с техните функции и с методите на ползването им; с критериите за избор на подходящи източници на информация според спецификата на зададена тема. Усвояват се умения за разработване и прилагане на стратегии за търсене в релевантни на запитването информационни източници. Акцентът се поставя на практическа работа с електронни библиотечни ресурси, с каталози и картотеки в електронен формат, с електронни пълнотекстови и реферативни бази данни, ползването на които става в онлайн режим или чрез техните CD-ROM – версии. Внимание е отделено на всички видове средства за търсене в Интернет. Извършва се обучение за издирване на практически полезна професионална информация за проведени и предстоящи международни научни форуми, за специализации и грантове.


6. Предназначение:

- ниво на участниците

Библиотекари и информационни специалисти с начална компютърна грамотност

- видове библиотеки

Без ограничения

- длъжности

За всички видове библиотечни специалисти, на които се налага издирване и ползване на електронна информация, независимо от тяхната длъжност
7. Продължителност (времетраене) на курса:

4 дни


- общ брой часове

20 ч. (10 ч. лекции + 10 ч. упражнения)


8. Цел на обучението. Очаквани резултати:

- придобиване на теоретични и предимно практически умения


9. Основни теми и брой на часовете по всяка тема (за лекционни и практически занятия):

- теми


 • използване на основните техники на информационно издирване, формулиране на информационно запитване и изграждане на стратегии за информационно търсене (съставяне на прости и сложни изрази за търсене с помощта на логически и контекстови оператори);

 • съставяне на теоретичен план на информационното търсене;

 • Интернет услуги и приложения: помощни средства при търсене ( тематични каталози, търсещи машини, мета-търсещи машини, специализирани тематични машини и указатели, Clearinghausе, виртуални библиотеки, локални търсачки) и

 • електронни източници на ценна информация, достъпни чрез Интернет (библиографии, каталози на книги и издателства, електронни книги, научни списания и статии, препринти, електронни дисертации и др.).

 • работа с т. нар. Mailinglisten и Newsgroups;

 • съхраняване на резултати от търсене в Интернет;

 • Създаване и обработка на препоръчителни списъци с Интернет-ресурси;

 • преглед на Интернет-достъпа до ресурсите на някои хостове, напр. Dialog в Internet. Запознаване с on-line документацията на хостовете, с критериите за избор и оценка на бази-данни в Интернет,с ръководства за ползване на базите-данни в Интернет (напр. Messenger-Tutorials в World Wide Web) и др.;

 • експертно търсене и търсене с подпомагане ;

 • търсене по свободен текст и търсене с дескриптори (на базата на тезаурус) ;

 • разработване на критерии за оценка на резултатите от търсенето

 • използване на различни видове “alert”-услуги

 • виртуални справочни услуги

 • Аудио и видео материали, мултимедийни обучителни продукти

 • Запознаване с традиционните и електронни ресурси на водещи библиотеки, центрове, програми като: Тhe American National Science Foundation; OCLC – First Search и др., както и в България (уеб страници на водещи български библиотеки, асоциации и сдружения, български библиотечни портали).

 • информационно търсене, ориентирано към крайния потребител по примера на FIRSTSearch в OCLC, както и търсене в подбрани БД на OCLC-FIRSTSearch и т.н.

- брой часове общо – 20 часа

- лекции – 10 часа

- упражнения – 10 часа


10. Необходима техника и консумативи за провеждането на курса

(осигурява се от ЦПОБ)

Мултимедия, разпечатани помощни материали (тип handouts от Power Point presentation), компютри с достъп до Интернет за курсистите


11. Какви учебни материали ще предоставите на участниците в курса?

(лекции, тезисни планове, графики, таблици, текстове и др.)(консумативите се осигуряват от ЦПОБ)

Лекции и работни листове с упражнения; помощни таблици,

(разпечатани помощни материали - тип handouts от Power Point presentation)

12. Учебни материали за участниците в курса:

- лекции

- списъци с подбрани електронни ресурси

- сравнителни таблици

- работни листи с упражнения


13. Форми за оценка на курсистите:

- практически задачи – издирване на информация във всяко от разглежданите средства за търсене по разработени работни листи


14. Забележка:
Курсът може да се предложи както в общ, така и в специализиран вариант, като курсистите магат да избират между три основни области на знанието – хуманитарни науки, бизнес, био-медицински науки.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница