На марина михайлова дойчиноваДата10.02.2018
Размер224.51 Kb.


ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ

НА
МАРИНА МИХАЙЛОВА ДОЙЧИНОВА
Кандидат за член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание

I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Име: Марина Михайлова Дойчинова


2. Номинирана от: Корнелия Нинова, Крум Зарков, Димитър Стоянов, Явор Божанков, Филип Попов, Дора Янкова, Пенчо Милков, Жельо Бойчев, Драгомир Стойнев – ПГ „БСП за България”


3. Подкрепа: Становище от ректора на ВСУ „Черноризец Храбър“. Становище от Национална асоциация за обществена защита;

4. Дата и място на раждане: Родена на 02 февруари 1957 г. в гр. Бяла Слатина.Източник: www.comdos.bg


5. Семейно положение
: Омъжена. Съпруг – Бойко Дойчинов, адвокат в САК.

Източник: Подробна автобиография, представена съгл. Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.

6. Владеене на чужди езици: Владее френски език (ниво C1).

Източник: Подробна автобиография, представена съгл. Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.

7. Образование: Завършва юридическото си образование в СУ „Климент Охридски” в периода 1975 – 1979. Среден успех от курса на следване „Мн. добър 4,72” и успех от държавния изпит „Добър 4,33”. Считано от ноември 2015 г. има присъдена образователна и научна степен Доктор по административно право и административен процес за защитен дисертационен труд „Съдебен контрол по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”.

Източник: Подробна автобиография и диплома, представени съгл. Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.

8. Продължаващо обучение (участия в семинари, дискусии):

25.08.2002 – 07.09.2002 г. – обучение по програма ФАР по конкурентно право във Върховния административен съд на Финландия, Европейската комисия в Брюксел, СЕС в Люксембург и Федерален съд в Германия

04.02.2010 - 05.02.2010 г. – семинар „Прилагане на общностното право в областта на конкуренцията от националните съдилища“, организиран от НИП и Академията по европейско право

03.11.2010 – 05.11.2010 г. – семинар „Европейско право за съдии във върховните съдилища – гражданскоправни и административноправни аспекти“, организиран от НИП

20.06.2011 – 22.06.2011 – семинар „Европейско право за съдии и прокурори от върховните съдилища и прокуратури – гражданскоправни аспекти“, организиран от НИП

17.11.2014 – 19.11.2014 г. – участие във форум за магистрати от Висшите съдилища на държавите членки на ЕС, организиран от СЕС, Люксембург

18.04.2016 – 22.04.2016 г. – участие в работно посещение по въпросите на предоставянето на убежище на бежанци, организирано от Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, Лондон

13.11.2016 – 18.11.2016 г. – участие в работно посещение по въпросите на предоставянето на убежище на бежанци, организирано от Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, Париж
Източник: Кадрова справка и Подробна автобиография, представена съгл. Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.

9. Стаж:

Извън органите на съдебна власт: 

12.08.1981 – 01.02.1982 г. - юрисконсулт в С.Е.Т.Р.Д.


12.08.1982 – 03.12.1989 г. – юрисконсулт в БДЖ-Железопътен район София-град

В органите на съдебна власт:

01.01.1990 – 09.1991 г. – съдия в Районен съд Ботевград


01.10.1991 – 30.09.1993 г. – съдия в Софийски районен съд
01.01.1993 – 01.05.1997 г. – съдия в Софийски окръжен съд
01.05.1997 – сега – съдия във Върховния административен съд

Източник:  Кадрова справка и Подробна автобиография, представена съгл. Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.

II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ:

1. Текуща длъжност: Съдия във Върховния административен съд, V отделение, председател на състав с ранг „председател на отделение във ВАС“

2. Кариерно израстване: Марина Михайлова завършва юридическото си образование в СУ „Климент Охридски” през 1979 г. Стажант-съдия е в Софийски градски съд между 1980 – 1981 г. След това работи почти 8 години като юрисконсулт. Започва работа като съдия в Районен съд Ботевград на 01.01.1990 г. От началото на октомври 1991 г. правораздава в Софийски районен съд. От 01.01.1993 до 01.05.1997 е съдия в Софийски окръжен съд. Oт 01.05.1997 г. е съдия във Върховен административен съд (ВАС). До 2002 г. е съдия във Второ отделение на съда. От 01.02.2002 г. е съдия в Пето отделение - председател на състав с ранг „председател на отделение във ВАС“.

През 2009 г. е кандидат за заместник-председател на ВАС и ръководител на Първа колегия. Видно от протокол №18 от заседание на ВСС от 29.04.2009 г. след проведения тогава таен избор с бюлетини и при обявения от комисията по избора резултат за заместник е назначена съдия Петрова-Марковска (с 18 гласа "за" Венета Петрова-Марковска, 3 гласа "за" Марина Михайлова Дойчинова и 3 гласа "за" Маруся Димитрова Андонова и 1 невалидна бюлетина).

Съдия Михайлова участва в работни групи на МП по изготвяне на законопроекти. Член на програмния съвет на НИП от 2014 г. Била е също и временен преподавател в НИП на младши съдии по административно право и процес през 2005 г.


Източник:  Кадрова справка и Подробна автобиография, представена съгл. Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание. Протоколи от заседания на ВСС.


2. Данни от атестационния формуляр: Непублични.


3. Дисциплинарни наказания и поощрения: Няма данни за налагани наказания.

III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

1. Данни от Декларация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ): В декларацията на Марина Михайлова Дойчинова от 15.01.2009 г. „задължение към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000лв.” е отбелязала ипотечен банков кредит към Райфайзенбанк, София и потребителски кредит към Райфайзенбанк, София. Като свързано лице е посочила съпруга си – адвокат Бойко Кирилов Дойчинов.

Източник: Декларация по ЗПУКИ, достъпна на интернет страницата на ВСС.

2. Данни от декларации към Сметна Палата:

Представените данни са актуални към датата на издигане на кандидатурата –20.06.2017 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 04.09.2017 г.

Името на Марина Михайлова не присъства в заключенията на Сметната палата за несъответствие на декларираните данни.

Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата, могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година: • 2006 – подава уведомление

 • 2007

 • 2008

 • 2009

 • 2010

 • 2011

 • 2012

 • 2013

 • 2014

 • 2015

 • 2016 (публикувана в интернет страницата на Инспектората към ВСС)

3. Имотен регистър

3.1. Служба по вписванията - София за периода от 01.01.1992 г. до 04.09.2017 г.:

Пореден № по справката

1

Книга

ОТБЕЛЯЗВАНИЯ 

Тип Акт

Подновяване/новиране на договорна ипотека 

Година

2017 

Свързани актове

Тип на отношението: Подновяване на ипотека, Тип на акта:УЧРЕДЯВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА. Дата от входящ рег.09.02.2007,

Страни

Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 831558413 РАЙФАЙЗЕНБАНК  

Длъжник - БОЙКО ДОЙЧИНОВ (съпруг)
Длъжник - МАРИНА МИХАЙЛОВА ДОЙЧИНОВА
   

Имот

Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 158.520 кв. м., гр.София, местност - АПАРТАМЕНТ МЕЗОНЕТ; Мазе;
Пореден № по справката

2

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт

Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

Година

2013 

Страни

Продавач - БОЙКО КИРИЛОВ ДОЙЧИНОВ
Продавач - МАРИНА МИХАЙЛОВА ДОЙЧИНОВА
   

Купувач (Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот

Самостоятелен обект в сграда, предназначение - Жилище, апартамент, площ по док. - 53.310 кв. м., гр.София.
Пореден № по справката

3

Книга

ВПИСВАНИЯ 

Тип Акт

Договор за наем 

Година

2013 

Страни

Наемодател - ЕИК / БУЛСТАТ 131507675 БОЯНА ПАРК СОФИЯ  

Наемател/Пренаемател(Наем) - МАРИНА МИХАЙЛОВА ДОЙЧИНОВА  

Имот

Поземлен имот, парцел, площ по док. - 4.500 кв. м., гр.София, местност - ГРОБИЩЕН ПАРК БОЯНА, ГРОБНО МЯСТО.
Пореден № по справката

4

Книга

ВПИСВАНИЯ 

Тип Акт

Договор за доброволна делба 

Страни

Съделители - ЕИК / БУЛСТАТ 131507675 БОЯНА ПАРК СОФИЯ
Други (Наем) - МАРИНА МИХАЙЛОВА ДОЙЧИНОВА
   

 

Имот

Поземлен имот, парцел, площ по док. - 4.500 дка, гр.София, местност - ГРОБИЩЕН ПАРК БОЯНА, ГРОБНО МЯСТО в ПРАВОСЛАВЕН ГРОБИЩЕН ПАРК СВ.АРХАНГЕЛ МИХАИЛ, гр.София.
Пореден № по справката

5

Книга

ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

Тип Акт

УЧРЕДЯВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА 

Година

2007 

Свързани актове

Тип на отношението: Подновяване на ипотека, Тип на акта:Подновяване/новиране на договорна ипотека, Дата: 23.01.2017г.

Страни

КРЕДИТОДАТЕЛ - ЕИК / БУЛСТАТ 831558413 РАЙФАЙЗЕНБАНК  

ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - МАРИНА МИХАЙЛОВА ДОЙЧИНОВА
ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - БОЙКО КИРИЛОВ ДОЙЧИНОВ
   

Имот

Поземлен имот, гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ МЕЗОНЕТ; Мазе.
Пореден № по справката

6

Книга

ОТБЕЛЯЗВАНИЯ 

Тип Акт

ЗАЛИЧАВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА 

Година

2004 

Свързани актове

Тип на отношението: Заличаване на ипотека, Тип на акта:УЧРЕДЯВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА, Дата:15.08.2003г.

Страни

КРЕДИТОДАТЕЛ - ЕИК / БУЛСТАТ 000694959 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА  

ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - МАРИНА МИХАЙЛОВА ДОЙЧИНОВА
ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - БОЙКО КИРИЛОВ ДОЙЧИНОВ
   

Имот

Поземлен имот, гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ МЕЗОНЕТ; Мазе.
Пореден № по справката

7

Книга

ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

Тип Акт

УЧРЕДЯВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА 

Година

2004 

Свързани актове

 

Страни

КРЕДИТОДАТЕЛ - ЕИК / БУЛСТАТ 831558413 РАЙФАЙЗЕНБАНК  

ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - МАРИНА МИХАЙЛОВА ДОЙЧИНОВА
ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - БОЙКО КИРИЛОВ ДОЙЧИНОВ
   

Имот

Поземлен имот, гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ МЕЗОНЕТ; Мазе.
Пореден № по справката

8

Книга

ОТБЕЛЯЗВАНИЯ 

Тип Акт

ЗАЛИЧАВАНЕ НА ЗАКОННА ИПОТЕКА 

Година

2003 

Свързани актове

Тип на отношението:Заличаване на ипотека, Тип на акта:УЧРЕДЯВАНЕ НА ЗАКОННА ИПОТЕКА, Дата:18.12.1998г.

Страни

КРЕДИТОДАТЕЛ - ДЪРЖАВНА СПЕСТОВНА КАСА  

ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - МАРИНА МИХАЙЛОВА ДОЙЧИНОВА  

Имот

Поземлен имот, , гр.София, ГАРАЖ.

Страни

КРЕДИТОДАТЕЛ - ДЪРЖАВНА СПЕСТОВНА КАСА    

ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - МАРИНА МИХАЙЛОВА ДОЙЧИНОВА    

Имот

Поземлен имот, гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ МЕЗОНЕТ; Мазе.
Пореден № по справката

9

Книга

ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

Тип Акт

УЧРЕДЯВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА 

Година

2003 

Свързани актове

Тип на отношението:Заличаване на ипотека, Тип на акта:ЗАЛИЧАВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА, Дата:25.10.2004г.

Страни

КРЕДИТОДАТЕЛ - ЕИК / БУЛСТАТ 000694959 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА  

ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - МАРИНА МИХАЙЛОВА ДОЙЧИНОВА
ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - БОЙКО КИРИЛОВ ДОЙЧИНОВ
   

Имот

Поземлен имот, гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ МЕЗОНЕТ; Мазе;
Пореден № по справката

10

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт

ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

Година

2000 

Страни

ПРОДАВАЧ - МАРИНА МИХАЙЛОВА ДОЙЧИНОВА
ПРОДАВАЧ - БОЙКО КИРИЛОВ ДОЙЧИНОВ
   

КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
   

Имот

Поземлен имот, площ по док. - 92.530 кв.м., гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе:
Пореден № по справката

11

Книга

ЗАКОННИ ИПОТЕКИ 

Тип Акт

УЧРЕДЯВАНЕ НА ЗАКОННА ИПОТЕКА 

Година

1998 

Свързани актове

Тип на отношението:Заличаване на ипотека, Тип на акта:ЗАЛИЧАВАНЕ НА ЗАКОННА ИПОТЕКА. Дата:22.08.2003г.

Страни

КРЕДИТОДАТЕЛ - ДЪРЖАВНА СПЕСТОВНА КАСА  

ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - МАРИНА МИХАЙЛОВА ДОЙЧИНОВА  

Имот

Поземлен имот, гр.София, Описание: ГАРАЖ; Тип на имота: Градски.

Страни

КРЕДИТОДАТЕЛ - ДЪРЖАВНА СПЕСТОВНА КАСА    

ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - МАРИНА МИХАЙЛОВА ДОЙЧИНОВА    

Имот

Поземлен имот, АПАРТАМЕНТ МЕЗОНЕТ; Мазе;, гр.София.
Пореден № по справката

12

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт

ПРОДАЖБА ПРАВО НА СТРОЕЖ 

Година

1998 

Страни

ПРОДАВАЧ - ЕИК / БУЛСТАТ 020148056 ГРИГОР МИТРЕВ ГРИМИТ
ПРОДАВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
ПРОДАВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
   

КУПУВАЧ - МАРИНА МИХАЙЛОВА ДОЙЧИНОВА  

Имот

Поземлен имот, гр.София Описание: АПАРТАМЕНТ МЕЗОНЕТ; Мазе.

Страни

ПРОДАВАЧ - ЕИК / БУЛСТАТ 020148056 ГРИГОР МИТРЕВ ГРИМИТ

ПРОДАВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ


ПРОДАВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
   

КУПУВАЧ - МАРИНА МИХАЙЛОВА ДОЙЧИНОВА    

Имот

Поземлен имот, гр.София, Описание: ГАРАЖ; Тип на имота: Градски; Стара имотна партида: 21886; , обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София.

3.2 Служба по вписванията - Бяла Слатина за периода от 01.01.1992 г. до 04.09.2017 г.

Пореден № по справката

1

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт

Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

Година

2017 

Страни

Продавач, идеални части: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач, идеални части: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ


Продавач, идеални части: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Продавач, идеални части: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Продавач, идеални части: Марина Михайлова Дойчинова
Продавач, идеални части: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ 

Купувач(Частна собственост), идеални части:11/36 - ЕИК / БУЛСТАТ 110013164 "ДАМОН"ООД  

Имот

Поземлен имот, площ по док. - 12.488 дка, с.Комарево, местност - парцелите, обл. ВРАЦА, общ. БЯЛА СЛАТИНА, с.Комарево 

Страни

Продавач, идеални части: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач, идеални части: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ


Продавач, идеални части: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Продавач, идеални части: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Продавач, идеални части: Марина Михайлова Дойчинова
Продавач, идеални части: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ 

Купувач (Частна собственост), идеални части:11/36 - ЕИК / БУЛСТАТ 110013164 "ДАМОН"ООД    

Имот

Поземлен имот, площ по док. - 13.640 дка, с.Комарево, местност - дичови ливади, обл. ВРАЦА, общ. БЯЛА СЛАТИНA.

Страни

Продавач, идеални части: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач, идеални части: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ


Продавач, идеални части: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Продавач, идеални части: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Продавач, идеални части: Марина Михайлова Дойчинова
Продавач, идеални части: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ 
     

Купувач (Частна собственост), идеални части:11/36 - ЕИК / БУЛСТАТ 110013164 "ДАМОН"ООД    

Имот

Поземлен имот, площ по док. - 9.091 дка, с.Комарево, местност - белослатински път, обл. ВРАЦА, общ. БЯЛА СЛАТИНA.
Пореден № по справката

2

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт

Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

Година

2017 

Страни

Продавач, идеални части: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Продавач, идеални части: Марина Михайлова Дойчинова
Продавач, идеални части: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ 

Купувач (Частна собственост), идеални части:1/6 - ЕИК / БУЛСТАТ 110013164 "ДАМОН"ООД  

Имот

Поземлен имот, площ по док. - 14.039 дка, с.Комарево, местност - ГЛАДНО ПОЛЕ, обл. ВРАЦА, общ. БЯЛА СЛАТИНА.

Страни

Продавач, идеални части: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Продавач, идеални части: Марина Михайлова Дойчинова
Продавач, идеални части: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  

Купувач (Частна собственост), идеални части:1/6 - ЕИК / БУЛСТАТ 110013164 "ДАМОН"ООД    

Имот

Поземлен имот, площ по док. - 0.800 дка, с.Комарево, местност - ГОРНИ ЛЪКИ, обл. ВРАЦА, общ. БЯЛА СЛАТИНА, с.Комарево 

Страни

Продавач, идеални части: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Продавач, идеални части: Марина Михайлова Дойчинова
Продавач, идеални части: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  
     

Купувач (Частна собственост), идеални части:1/6 - ЕИК / БУЛСТАТ 110013164 "ДАМОН"ООД    

Имот

Поземлен имот, площ по док. - 13.971 дка, с.Комарево, местност - ВРАЧАНКА, обл. ВРАЦА, общ. БЯЛА СЛАТИНА, с.Комарево.
Пореден № по справката

3

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт

Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

Година

2017 

Страни

Продавач - Марина Михайлова Дойчинова  

Купувач (Частна собственост) - ЕИК / БУЛСТАТ 110013164 "ДАМОН"ООД  

Имот

Поземлен имот, площ по док. - 21.210 дка, с.Комарево, местност - гладно поле, обл. ВРАЦА, общ. БЯЛА СЛАТИНА, с.Комарево. 
Пореден № по справката

4

Дата от дв. вх. рег

24/08/2017 

Книга

ВПИСВАНИЯ 

Тип Акт

Договор за наем 

Година

2017 

Страни

Наемодател, срок:10г.-01.10.2017г. - Марина Михайлова Дойчинова  

Наемател/Пренаемател(Наем), срок:10г.-01.10.2017г. - ЕИК / БУЛСТАТ 110013164 "ДАМОН"ООД  

Имот

Поземлен имот, площ по док. - 13.971 дка, с.Комарево, местност - ВРАЧАНКА, обл. ВРАЦА, общ. БЯЛА СЛАТИНА, с.Комарево.

Страни

Наемодател, срок:10г.-01.10.2017г. - Марина Михайлова Дойчинова    

Наемател/Пренаемател(Наем), срок:10г.-01.10.2017г. - ЕИК / БУЛСТАТ 110013164 "ДАМОН"ООД    

Имот

Поземлен имот, площ по док. - 0.800 дка, с.Комарево, местност - ГОРНИ ЛЪКИ, обл. ВРАЦА, общ. БЯЛА СЛАТИНА, с.Комарево. 

Страни

Наемодател, срок:10г.-01.10.2017г. - Марина Михайлова Дойчинова    

Наемател/Пренаемател(Наем), срок:10г.-01.10.2017г. - ЕИК / БУЛСТАТ 110013164 "ДАМОН"ООД    

Имот

Поземлен имот, площ по док. - 14.039 дка, с.Комарево, местност - ГЛАДНО ПОЛЕ, обл. ВРАЦА, общ. БЯЛА СЛАТИНА, с.Комарево. 
Пореден № по справката

5

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт

Дарение 

Година

2001 

Страни

 

НАДАРЕН - Марина Михайлова Дойчинова  

Имот

Поземлен имот, 3/4 ИД.Ч. ОТ ДВОРНО МЯСТО С ПЛОЩ ПО СКИЦА 800 КВ.М., А ПО НОТ.АКТ ОТ 950 КВ.М., ПО ПЛАНА НА С.КОМАРЕВО, ЗАЕДНО С ЖИЛ.СГРАДА И СТОП.ПОСТРОЙКИ.,  

4. Други данни: Други данни за имущественото състояние на Марина Михайлова се съдържат в Декларацията за имотното състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес, публикувана на интернет страницата на НС.

5. Участие в НПО и други организации: Няма данни.

6. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия:

На Марина Михайлова е извършена една проверка на 25.06.2008 г. от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Заключението на проверката е неустановена принадлежност. На съпруга ѝ Бойко Дойчинов е извършена проверка на 04.08.2015 г. Заключение на проверката: „Със заповед № К-4330/ 20.11.1980 г. е назначен за разузнавач по ДС към СГУ; със заповед № 602/ 08.12.1980 г. е преназначен за разузнавач отдел 02-ДС; със заповед № 802/ 15.02.1982 г. е преназначен за разузнавач инструктор РК на ДКМС-МВР; със заповед № 60/ 07.01.1985 г. е преназначен за инструктор /инспектор/; със заповед № 294/ 12.11.1985 г. е преназначен за инспектор отдел 06 във ВГУ.“Източник: http://comdos.bg/

IV. ДРУГИ

1. В медиите

Публикация (заглавие и връзка)

Източник (издание, дата, автор)

Марина Михайлова, кандидат на съдебния съвет от БСП: Знаещият съдия по-трудно се подава на влияние

Dnevnik.bg, 26.08.2017 г.

Трима съдии номинирани за двете вакантни места във ВСС

Mediapool.bg, Борис Митов, 12.07.2011 г.

Съдия Марина Михайлова: Доган е получил хонорара, защото е лидер на партия

СЕГА, 18.10.2010 г.

Във Върховния административен съд беше представена новата книга на съдия Марина Михайлова.

Новини от Върховен административен съд


2. Друга информация
съдия Михайлова е председател на 3-членния съдебен състав на ВАС, отхвърлил искането на парламентарната комисия за борба с корупцията за установяване на конфликт на интереси на Ахмед Доган във връзка с консултантските договори, които е сключил с фирмата "Институт по строителство и минно дело" АД София. Съдия Михайлова подписва решението с особено мнение и излага своите мотиви, с които аргументира изложеното от нея становище, че „на народния представител Ахмед Демир Доган следва да бъде наложена глоба в размер на 3000 лева, на основание чл. 34, ал. 1 от ЗПРКИ, както и на основание чл. 33, ал. 3 от закона да бъде присъдена в полза на държавата сумата от 1 356 857 лева /след приспадане на платените данъци/.”
Източник: Интернет страница на ВАС, РЕШЕНИЕ № 12053/18.10.2010 г.

3. Комуникационен дневник

Представянето бе предадено чрез деловодството на ВАС на вниманието на съдия Михайлова на 05.09.2017 г. На 06.09.2017 г. тя се свърза с БИПИ и потвърди съдържанието на представянето.
Каталог: cdir -> bili-bg.org -> files
cdir -> Туристически маршрут с. Орешари – С. Странджево
cdir -> ГР. Крумовград антична и средновековна крепост
files -> Публично представяне на пламена цветанова апостолова
cdir -> Доклад за дейността на дружеството през 2012 г.; п роект за решение
files -> Публично представяне на калина чапкънова-кючукова
files -> На маринела панкова тотева
files -> I. лична информация име: Йордан Андреев Стоев Номиниран от
files -> Публично представяне на ангелинка николова николова
files -> На мирослав александров джеров


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница