На марина михайлова дойчиноваДата10.02.2018
Размер224.51 Kb.
#56755


ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ

НА
МАРИНА МИХАЙЛОВА ДОЙЧИНОВА
Кандидат за член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание

I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Име: Марина Михайлова Дойчинова


2. Номинирана от: Корнелия Нинова, Крум Зарков, Димитър Стоянов, Явор Божанков, Филип Попов, Дора Янкова, Пенчо Милков, Жельо Бойчев, Драгомир Стойнев – ПГ „БСП за България”


3. Подкрепа: Становище от ректора на ВСУ „Черноризец Храбър“. Становище от Национална асоциация за обществена защита;

4. Дата и място на раждане: Родена на 02 февруари 1957 г. в гр. Бяла Слатина.Източник: www.comdos.bg


5. Семейно положение
: Омъжена. Съпруг – Бойко Дойчинов, адвокат в САК.

Източник: Подробна автобиография, представена съгл. Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.

6. Владеене на чужди езици: Владее френски език (ниво C1).

Източник: Подробна автобиография, представена съгл. Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.

7. Образование: Завършва юридическото си образование в СУ „Климент Охридски” в периода 1975 – 1979. Среден успех от курса на следване „Мн. добър 4,72” и успех от държавния изпит „Добър 4,33”. Считано от ноември 2015 г. има присъдена образователна и научна степен Доктор по административно право и административен процес за защитен дисертационен труд „Съдебен контрол по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”.

Източник: Подробна автобиография и диплома, представени съгл. Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.

8. Продължаващо обучение (участия в семинари, дискусии):

25.08.2002 – 07.09.2002 г. – обучение по програма ФАР по конкурентно право във Върховния административен съд на Финландия, Европейската комисия в Брюксел, СЕС в Люксембург и Федерален съд в Германия

04.02.2010 - 05.02.2010 г. – семинар „Прилагане на общностното право в областта на конкуренцията от националните съдилища“, организиран от НИП и Академията по европейско право

03.11.2010 – 05.11.2010 г. – семинар „Европейско право за съдии във върховните съдилища – гражданскоправни и административноправни аспекти“, организиран от НИП

20.06.2011 – 22.06.2011 – семинар „Европейско право за съдии и прокурори от върховните съдилища и прокуратури – гражданскоправни аспекти“, организиран от НИП

17.11.2014 – 19.11.2014 г. – участие във форум за магистрати от Висшите съдилища на държавите членки на ЕС, организиран от СЕС, Люксембург

18.04.2016 – 22.04.2016 г. – участие в работно посещение по въпросите на предоставянето на убежище на бежанци, организирано от Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, Лондон

13.11.2016 – 18.11.2016 г. – участие в работно посещение по въпросите на предоставянето на убежище на бежанци, организирано от Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, Париж
Източник: Кадрова справка и Подробна автобиография, представена съгл. Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.

9. Стаж:

Извън органите на съдебна власт: 

12.08.1981 – 01.02.1982 г. - юрисконсулт в С.Е.Т.Р.Д.


12.08.1982 – 03.12.1989 г. – юрисконсулт в БДЖ-Железопътен район София-град

В органите на съдебна власт:

01.01.1990 – 09.1991 г. – съдия в Районен съд Ботевград


01.10.1991 – 30.09.1993 г. – съдия в Софийски районен съд
01.01.1993 – 01.05.1997 г. – съдия в Софийски окръжен съд
01.05.1997 – сега – съдия във Върховния административен съд

Източник:  Кадрова справка и Подробна автобиография, представена съгл. Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.

II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ:

1. Текуща длъжност: Съдия във Върховния административен съд, V отделение, председател на състав с ранг „председател на отделение във ВАС“

2. Кариерно израстване: Марина Михайлова завършва юридическото си образование в СУ „Климент Охридски” през 1979 г. Стажант-съдия е в Софийски градски съд между 1980 – 1981 г. След това работи почти 8 години като юрисконсулт. Започва работа като съдия в Районен съд Ботевград на 01.01.1990 г. От началото на октомври 1991 г. правораздава в Софийски районен съд. От 01.01.1993 до 01.05.1997 е съдия в Софийски окръжен съд. Oт 01.05.1997 г. е съдия във Върховен административен съд (ВАС). До 2002 г. е съдия във Второ отделение на съда. От 01.02.2002 г. е съдия в Пето отделение - председател на състав с ранг „председател на отделение във ВАС“.

През 2009 г. е кандидат за заместник-председател на ВАС и ръководител на Първа колегия. Видно от протокол №18 от заседание на ВСС от 29.04.2009 г. след проведения тогава таен избор с бюлетини и при обявения от комисията по избора резултат за заместник е назначена съдия Петрова-Марковска (с 18 гласа "за" Венета Петрова-Марковска, 3 гласа "за" Марина Михайлова Дойчинова и 3 гласа "за" Маруся Димитрова Андонова и 1 невалидна бюлетина).

Съдия Михайлова участва в работни групи на МП по изготвяне на законопроекти. Член на програмния съвет на НИП от 2014 г. Била е също и временен преподавател в НИП на младши съдии по административно право и процес през 2005 г.


Източник:  Кадрова справка и Подробна автобиография, представена съгл. Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на членове за съдийската и за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание. Протоколи от заседания на ВСС.


2. Данни от атестационния формуляр: Непублични.


3. Дисциплинарни наказания и поощрения: Няма данни за налагани наказания.

III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

1. Данни от Декларация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ): В декларацията на Марина Михайлова Дойчинова от 15.01.2009 г. „задължение към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000лв.” е отбелязала ипотечен банков кредит към Райфайзенбанк, София и потребителски кредит към Райфайзенбанк, София. Като свързано лице е посочила съпруга си – адвокат Бойко Кирилов Дойчинов.

Източник: Декларация по ЗПУКИ, достъпна на интернет страницата на ВСС.

2. Данни от декларации към Сметна Палата:

Представените данни са актуални към датата на издигане на кандидатурата –20.06.2017 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 04.09.2017 г.

Името на Марина Михайлова не присъства в заключенията на Сметната палата за несъответствие на декларираните данни.

Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата, могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година: • 2006 – подава уведомление

 • 2007

 • 2008

 • 2009

 • 2010

 • 2011

 • 2012

 • 2013

 • 2014

 • 2015

 • 2016 (публикувана в интернет страницата на Инспектората към ВСС)

3. Имотен регистър

3.1. Служба по вписванията - София за периода от 01.01.1992 г. до 04.09.2017 г.:

Пореден № по справката

1

Книга

ОТБЕЛЯЗВАНИЯ 

Тип Акт

Подновяване/новиране на договорна ипотека 

Година

2017 

Свързани актове

Тип на отношението: Подновяване на ипотека, Тип на акта:УЧРЕДЯВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА. Дата от входящ рег.09.02.2007,

Страни

Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 831558413 РАЙФАЙЗЕНБАНК  

Длъжник - БОЙКО ДОЙЧИНОВ (съпруг)
Длъжник - МАРИНА МИХАЙЛОВА ДОЙЧИНОВА
   

Имот

Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 158.520 кв. м., гр.София, местност - АПАРТАМЕНТ МЕЗОНЕТ; Мазе;
Пореден № по справката

2

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт

Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

Година

2013 

Страни

Продавач - БОЙКО КИРИЛОВ ДОЙЧИНОВ
Продавач - МАРИНА МИХАЙЛОВА ДОЙЧИНОВА
   

Купувач (Частна собственост) – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Имот

Самостоятелен обект в сграда, предназначение - Жилище, апартамент, площ по док. - 53.310 кв. м., гр.София.
Пореден № по справката

3

Книга

ВПИСВАНИЯ 

Тип Акт

Договор за наем 

Година

2013 

Страни

Наемодател - ЕИК / БУЛСТАТ 131507675 БОЯНА ПАРК СОФИЯ  

Наемател/Пренаемател(Наем) - МАРИНА МИХАЙЛОВА ДОЙЧИНОВА  

Имот

Поземлен имот, парцел, площ по док. - 4.500 кв. м., гр.София, местност - ГРОБИЩЕН ПАРК БОЯНА, ГРОБНО МЯСТО.
Пореден № по справката

4

Книга

ВПИСВАНИЯ 

Тип Акт

Договор за доброволна делба 

Страни

Съделители - ЕИК / БУЛСТАТ 131507675 БОЯНА ПАРК СОФИЯ
Други (Наем) - МАРИНА МИХАЙЛОВА ДОЙЧИНОВА
   

 

Имот

Поземлен имот, парцел, площ по док. - 4.500 дка, гр.София, местност - ГРОБИЩЕН ПАРК БОЯНА, ГРОБНО МЯСТО в ПРАВОСЛАВЕН ГРОБИЩЕН ПАРК СВ.АРХАНГЕЛ МИХАИЛ, гр.София.
Пореден № по справката

5

Книга

ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

Тип Акт

УЧРЕДЯВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА 

Година

2007 

Свързани актове

Тип на отношението: Подновяване на ипотека, Тип на акта:Подновяване/новиране на договорна ипотека, Дата: 23.01.2017г.

Страни

КРЕДИТОДАТЕЛ - ЕИК / БУЛСТАТ 831558413 РАЙФАЙЗЕНБАНК  

ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - МАРИНА МИХАЙЛОВА ДОЙЧИНОВА
ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - БОЙКО КИРИЛОВ ДОЙЧИНОВ
   

Имот

Поземлен имот, гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ МЕЗОНЕТ; Мазе.
Пореден № по справката

6

Книга

ОТБЕЛЯЗВАНИЯ 

Тип Акт

ЗАЛИЧАВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА 

Година

2004 

Свързани актове

Тип на отношението: Заличаване на ипотека, Тип на акта:УЧРЕДЯВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА, Дата:15.08.2003г.

Страни

КРЕДИТОДАТЕЛ - ЕИК / БУЛСТАТ 000694959 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА  

ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - МАРИНА МИХАЙЛОВА ДОЙЧИНОВА
ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - БОЙКО КИРИЛОВ ДОЙЧИНОВ
   

Имот

Поземлен имот, гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ МЕЗОНЕТ; Мазе.
Пореден № по справката

7

Книга

ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

Тип Акт

УЧРЕДЯВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА 

Година

2004 

Свързани актове

 

Страни

КРЕДИТОДАТЕЛ - ЕИК / БУЛСТАТ 831558413 РАЙФАЙЗЕНБАНК  

ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - МАРИНА МИХАЙЛОВА ДОЙЧИНОВА
ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - БОЙКО КИРИЛОВ ДОЙЧИНОВ
   

Имот

Поземлен имот, гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ МЕЗОНЕТ; Мазе.
Пореден № по справката

8

Книга

ОТБЕЛЯЗВАНИЯ 

Тип Акт

ЗАЛИЧАВАНЕ НА ЗАКОННА ИПОТЕКА 

Година

2003 

Свързани актове

Тип на отношението:Заличаване на ипотека, Тип на акта:УЧРЕДЯВАНЕ НА ЗАКОННА ИПОТЕКА, Дата:18.12.1998г.

Страни

КРЕДИТОДАТЕЛ - ДЪРЖАВНА СПЕСТОВНА КАСА  

ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - МАРИНА МИХАЙЛОВА ДОЙЧИНОВА  

Имот

Поземлен имот, , гр.София, ГАРАЖ.

Страни

КРЕДИТОДАТЕЛ - ДЪРЖАВНА СПЕСТОВНА КАСА    

ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - МАРИНА МИХАЙЛОВА ДОЙЧИНОВА    

Имот

Поземлен имот, гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ МЕЗОНЕТ; Мазе.
Пореден № по справката

9

Книга

ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

Тип Акт

УЧРЕДЯВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА 

Година

2003 

Свързани актове

Тип на отношението:Заличаване на ипотека, Тип на акта:ЗАЛИЧАВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА, Дата:25.10.2004г.

Страни

КРЕДИТОДАТЕЛ - ЕИК / БУЛСТАТ 000694959 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА  

ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - МАРИНА МИХАЙЛОВА ДОЙЧИНОВА
ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - БОЙКО КИРИЛОВ ДОЙЧИНОВ
   

Имот

Поземлен имот, гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ МЕЗОНЕТ; Мазе;
Пореден № по справката

10

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт

ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

Година

2000 

Страни

ПРОДАВАЧ - МАРИНА МИХАЙЛОВА ДОЙЧИНОВА
ПРОДАВАЧ - БОЙКО КИРИЛОВ ДОЙЧИНОВ
   

КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
   

Имот

Поземлен имот, площ по док. - 92.530 кв.м., гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе:
Пореден № по справката

11

Книга

ЗАКОННИ ИПОТЕКИ 

Тип Акт

УЧРЕДЯВАНЕ НА ЗАКОННА ИПОТЕКА 

Година

1998 

Свързани актове

Тип на отношението:Заличаване на ипотека, Тип на акта:ЗАЛИЧАВАНЕ НА ЗАКОННА ИПОТЕКА. Дата:22.08.2003г.

Страни

КРЕДИТОДАТЕЛ - ДЪРЖАВНА СПЕСТОВНА КАСА  

ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - МАРИНА МИХАЙЛОВА ДОЙЧИНОВА  

Имот

Поземлен имот, гр.София, Описание: ГАРАЖ; Тип на имота: Градски.

Страни

КРЕДИТОДАТЕЛ - ДЪРЖАВНА СПЕСТОВНА КАСА    

ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - МАРИНА МИХАЙЛОВА ДОЙЧИНОВА    

Имот

Поземлен имот, АПАРТАМЕНТ МЕЗОНЕТ; Мазе;, гр.София.
Пореден № по справката

12

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт

ПРОДАЖБА ПРАВО НА СТРОЕЖ 

Година

1998 

Страни

ПРОДАВАЧ - ЕИК / БУЛСТАТ 020148056 ГРИГОР МИТРЕВ ГРИМИТ
ПРОДАВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
ПРОДАВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
   

КУПУВАЧ - МАРИНА МИХАЙЛОВА ДОЙЧИНОВА  

Имот

Поземлен имот, гр.София Описание: АПАРТАМЕНТ МЕЗОНЕТ; Мазе.

Страни

ПРОДАВАЧ - ЕИК / БУЛСТАТ 020148056 ГРИГОР МИТРЕВ ГРИМИТ

ПРОДАВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ


ПРОДАВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
   

КУПУВАЧ - МАРИНА МИХАЙЛОВА ДОЙЧИНОВА    

Имот

Поземлен имот, гр.София, Описание: ГАРАЖ; Тип на имота: Градски; Стара имотна партида: 21886; , обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София.

3.2 Служба по вписванията - Бяла Слатина за периода от 01.01.1992 г. до 04.09.2017 г.

Пореден № по справката

1

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт

Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

Година

2017 

Страни

Продавач, идеални части: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач, идеални части: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ


Продавач, идеални части: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Продавач, идеални части: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Продавач, идеални части: Марина Михайлова Дойчинова
Продавач, идеални части: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ 

Купувач(Частна собственост), идеални части:11/36 - ЕИК / БУЛСТАТ 110013164 "ДАМОН"ООД  

Имот

Поземлен имот, площ по док. - 12.488 дка, с.Комарево, местност - парцелите, обл. ВРАЦА, общ. БЯЛА СЛАТИНА, с.Комарево 

Страни

Продавач, идеални части: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач, идеални части: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ


Продавач, идеални части: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Продавач, идеални части: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Продавач, идеални части: Марина Михайлова Дойчинова
Продавач, идеални части: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ 

Купувач (Частна собственост), идеални части:11/36 - ЕИК / БУЛСТАТ 110013164 "ДАМОН"ООД    

Имот

Поземлен имот, площ по док. - 13.640 дка, с.Комарево, местност - дичови ливади, обл. ВРАЦА, общ. БЯЛА СЛАТИНA.

Страни

Продавач, идеални части: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Продавач, идеални части: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ


Продавач, идеални части: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Продавач, идеални части: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Продавач, идеални части: Марина Михайлова Дойчинова
Продавач, идеални части: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ 
     

Купувач (Частна собственост), идеални части:11/36 - ЕИК / БУЛСТАТ 110013164 "ДАМОН"ООД    

Имот

Поземлен имот, площ по док. - 9.091 дка, с.Комарево, местност - белослатински път, обл. ВРАЦА, общ. БЯЛА СЛАТИНA.
Пореден № по справката

2

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт

Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

Година

2017 

Страни

Продавач, идеални части: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Продавач, идеални части: Марина Михайлова Дойчинова
Продавач, идеални части: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ 

Купувач (Частна собственост), идеални части:1/6 - ЕИК / БУЛСТАТ 110013164 "ДАМОН"ООД  

Имот

Поземлен имот, площ по док. - 14.039 дка, с.Комарево, местност - ГЛАДНО ПОЛЕ, обл. ВРАЦА, общ. БЯЛА СЛАТИНА.

Страни

Продавач, идеални части: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Продавач, идеални части: Марина Михайлова Дойчинова
Продавач, идеални части: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  

Купувач (Частна собственост), идеални части:1/6 - ЕИК / БУЛСТАТ 110013164 "ДАМОН"ООД    

Имот

Поземлен имот, площ по док. - 0.800 дка, с.Комарево, местност - ГОРНИ ЛЪКИ, обл. ВРАЦА, общ. БЯЛА СЛАТИНА, с.Комарево 

Страни

Продавач, идеални части: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
Продавач, идеални части: Марина Михайлова Дойчинова
Продавач, идеални части: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  
     

Купувач (Частна собственост), идеални части:1/6 - ЕИК / БУЛСТАТ 110013164 "ДАМОН"ООД    

Имот

Поземлен имот, площ по док. - 13.971 дка, с.Комарево, местност - ВРАЧАНКА, обл. ВРАЦА, общ. БЯЛА СЛАТИНА, с.Комарево.
Пореден № по справката

3

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт

Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

Година

2017 

Страни

Продавач - Марина Михайлова Дойчинова  

Купувач (Частна собственост) - ЕИК / БУЛСТАТ 110013164 "ДАМОН"ООД  

Имот

Поземлен имот, площ по док. - 21.210 дка, с.Комарево, местност - гладно поле, обл. ВРАЦА, общ. БЯЛА СЛАТИНА, с.Комарево. 
Пореден № по справката

4

Дата от дв. вх. рег

24/08/2017 

Книга

ВПИСВАНИЯ 

Тип Акт

Договор за наем 

Година

2017 

Страни

Наемодател, срок:10г.-01.10.2017г. - Марина Михайлова Дойчинова  

Наемател/Пренаемател(Наем), срок:10г.-01.10.2017г. - ЕИК / БУЛСТАТ 110013164 "ДАМОН"ООД  

Имот

Поземлен имот, площ по док. - 13.971 дка, с.Комарево, местност - ВРАЧАНКА, обл. ВРАЦА, общ. БЯЛА СЛАТИНА, с.Комарево.

Страни

Наемодател, срок:10г.-01.10.2017г. - Марина Михайлова Дойчинова    

Наемател/Пренаемател(Наем), срок:10г.-01.10.2017г. - ЕИК / БУЛСТАТ 110013164 "ДАМОН"ООД    

Имот

Поземлен имот, площ по док. - 0.800 дка, с.Комарево, местност - ГОРНИ ЛЪКИ, обл. ВРАЦА, общ. БЯЛА СЛАТИНА, с.Комарево. 

Страни

Наемодател, срок:10г.-01.10.2017г. - Марина Михайлова Дойчинова    

Наемател/Пренаемател(Наем), срок:10г.-01.10.2017г. - ЕИК / БУЛСТАТ 110013164 "ДАМОН"ООД    

Имот

Поземлен имот, площ по док. - 14.039 дка, с.Комарево, местност - ГЛАДНО ПОЛЕ, обл. ВРАЦА, общ. БЯЛА СЛАТИНА, с.Комарево. 
Пореден № по справката

5

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт

Дарение 

Година

2001 

Страни

 

НАДАРЕН - Марина Михайлова Дойчинова  

Имот

Поземлен имот, 3/4 ИД.Ч. ОТ ДВОРНО МЯСТО С ПЛОЩ ПО СКИЦА 800 КВ.М., А ПО НОТ.АКТ ОТ 950 КВ.М., ПО ПЛАНА НА С.КОМАРЕВО, ЗАЕДНО С ЖИЛ.СГРАДА И СТОП.ПОСТРОЙКИ.,  

4. Други данни: Други данни за имущественото състояние на Марина Михайлова се съдържат в Декларацията за имотното състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес, публикувана на интернет страницата на НС.

5. Участие в НПО и други организации: Няма данни.

6. Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия:

На Марина Михайлова е извършена една проверка на 25.06.2008 г. от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Заключението на проверката е неустановена принадлежност. На съпруга ѝ Бойко Дойчинов е извършена проверка на 04.08.2015 г. Заключение на проверката: „Със заповед № К-4330/ 20.11.1980 г. е назначен за разузнавач по ДС към СГУ; със заповед № 602/ 08.12.1980 г. е преназначен за разузнавач отдел 02-ДС; със заповед № 802/ 15.02.1982 г. е преназначен за разузнавач инструктор РК на ДКМС-МВР; със заповед № 60/ 07.01.1985 г. е преназначен за инструктор /инспектор/; със заповед № 294/ 12.11.1985 г. е преназначен за инспектор отдел 06 във ВГУ.“Източник: http://comdos.bg/

IV. ДРУГИ

1. В медиите

Публикация (заглавие и връзка)

Източник (издание, дата, автор)

Марина Михайлова, кандидат на съдебния съвет от БСП: Знаещият съдия по-трудно се подава на влияние

Dnevnik.bg, 26.08.2017 г.

Трима съдии номинирани за двете вакантни места във ВСС

Mediapool.bg, Борис Митов, 12.07.2011 г.

Съдия Марина Михайлова: Доган е получил хонорара, защото е лидер на партия

СЕГА, 18.10.2010 г.

Във Върховния административен съд беше представена новата книга на съдия Марина Михайлова.

Новини от Върховен административен съд


2. Друга информация
съдия Михайлова е председател на 3-членния съдебен състав на ВАС, отхвърлил искането на парламентарната комисия за борба с корупцията за установяване на конфликт на интереси на Ахмед Доган във връзка с консултантските договори, които е сключил с фирмата "Институт по строителство и минно дело" АД София. Съдия Михайлова подписва решението с особено мнение и излага своите мотиви, с които аргументира изложеното от нея становище, че „на народния представител Ахмед Демир Доган следва да бъде наложена глоба в размер на 3000 лева, на основание чл. 34, ал. 1 от ЗПРКИ, както и на основание чл. 33, ал. 3 от закона да бъде присъдена в полза на държавата сумата от 1 356 857 лева /след приспадане на платените данъци/.”
Източник: Интернет страница на ВАС, РЕШЕНИЕ № 12053/18.10.2010 г.

3. Комуникационен дневник

Представянето бе предадено чрез деловодството на ВАС на вниманието на съдия Михайлова на 05.09.2017 г. На 06.09.2017 г. тя се свърза с БИПИ и потвърди съдържанието на представянето.
Каталог: cdir -> bili-bg.org -> files
cdir -> Туристически маршрут с. Орешари – С. Странджево
cdir -> ГР. Крумовград антична и средновековна крепост
files -> Публично представяне на пламена цветанова апостолова
cdir -> Доклад за дейността на дружеството през 2012 г.; п роект за решение
files -> Публично представяне на калина чапкънова-кючукова
files -> На маринела панкова тотева
files -> I. лична информация име: Йордан Андреев Стоев Номиниран от
files -> Публично представяне на ангелинка николова николова
files -> На мирослав александров джеров


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница