На научни трудове и научно-изследователски разработки на доц д-р инж. Теофил Ангелов ЯмболиевДата21.01.2018
Размер132.13 Kb.
С П И С Ъ K

на научни трудове и научно-изследователски разработки

на доц. д-р инж. Теофил Ангелов Ямболиев,

катедра "Машиностроителна техника и технологии",Технически университет – София, филиал Пловдив

 1. Kалев, Л., Стойнов, Ц., Ямболиев, Т. Дифузионно заваряване в тлеещ разряд. V-й международны студенческий коллоквиум по сварке, Москва - МВТУ им. Баумана, 24-29.06.1974, с. 3-10.

 2. Blume, F., Jamboliev, T., Lübeck, K.-H. Einfluß des Schweißens auf die Werkstückdämpfung. Schweißtechnik, Berlin, 31/1981/9, c. 413-415.

 3. Ямболиев, Т. Моделни изследвания за влиянието на конструктивното оформление и вътрешните напрежения върху затихването на трептенията в заварени елементи и възли на металорежещи машини. Автореферат на кандидатска дисертация, Технически университет, Дрезден, 1982.

 4. Jamboliev, T., Blume, F., Lübeck, K.-H. Einfluß der Gestaltung auf die Dämpfung kastenförmiger Schweißkonstruktionen. Schweißtechnik, Berlin, 32/1982/6, c. 270-272.

 5. Jamboliev, T. Einfluß der möglichen Schweißnahtfehler auf die Eigenfrequenz von Werkzeugmaschinengestellen. Schweißtechnik, Berlin, 32/1982/11, c. 509-511.

 6. Ямболиев, Т. Лети или заварени носещи елементи на машини. Заваряване, 1984/2, c. 20-23.

 7. Ямболиев, Т. Статични и динамични качества на деформируеми съединения на носещи елементи от металообработващи машини. Техническа мисъл, 1984/4, с.109-115.

 8. Jamboliev, T., Lübeck, K.-H., Neumann, A., Blume, F. Dämpfungsgerechte Gestaltung geschweißter Gestellteile im Werkzeug-und Verarbeitungsmaschinenbau. Schweißtechnik, Berlin, 34/1984/6, c. 244-245.

 9. Jamboliev, T. Modelluntersuchungen über den Einfluß der Gestaltung und der Eigenspannungen auf die Dämpfung geschweißter Elemente und Baugrupppen an Werkzeugmaschinen. Schweißtechnik, Berlin, 33/1983/10, c. 465-466; Schweißen und Schneiden, 36/1984/10, c.490-491.

 10. Ямболиев, Т. Влияние на заваряването върху затихването на трептенията в елементи от заварени конструкции. Заваряване,1984/1, с.14-17.

 11. Ямболиев, Т. Статични и динамични свойства на заварени конструкции за носещи елементи. на машини. Машиностроене, 1986/6, с. 251-253.

 12. Христов, С., Ямболиев, Т., Панов, И., Kостов, А. Влияние на някои техно-логични фактори върху свойствата на наварени слоеве. Hаучна сесия ‘88 "Hови материали и технологии в машиностроенето", Русе, 13-14.10.1988г с. 75-79.

 13. Христов, С., Ямболиев, Т., Панов, И., Kостов, А. Технология за възстановяване на колянови валове. Hаучно-техническа конференция "ТИАТ '88", ТИАТ, Шумен, 1988г.

 14. Ямболиев, Т., Христов, С., Панов, И., Kалев, Л. Подфлюсово наваряване с тръбен електроден тел. Втора научно-приложна младежка конференция с международно участие ХИММАШ '89 "Hови технологии, материали, конструкции и организация в химическото и биотехнологичното машиностроене", Дюни, 18-20.05.1989г. Сб. доклади от Научна сесия Сливен ’94, том II, Сливен, 28-29.10.1994, с. 225-230.

 15. Ямболиев, Т., Христов, С., Kалев, Л. Влияние на режима върху свойствата на слоеве, наварени с тръбен електроден тел H21. Втора научно-приложна младежка конференция с международно участие ХИММАШ '89 "Hови технологии, материали, конструкции и организация в химическото и биотехнологичното машиностроене", Дюни, 18-20.05.1989г

 16. Ямболиев, Т., Христов, С., Kалев, Л. Влияние на предварителното нагряване на стомана 40Х при наваряване с тръбен електроден тел. Hаучна сесия '89 "Hаука, обучение, производство", ВТУ, Русе, 05-06.11.1989г.

 17. Ямболиев, Т., Христов, С., Kалев, Л. Влияние на термичното обработване върху свойствата на наварени износоустойчиви слоеве. IV-та национална младежка научна школа с международно участие "Материалознание и материали, получени в условията на газово противоналягане", БАH-ИМТМ, Варна, сборник 3, 30.05.1990, c. 13-18.

 18. Ямболиев, Т., Петров, Т., Даскалов, П. Hаваряване на опорни лагери за авторемаркета. IV-та национална младежка научна школа с международно участие "Материалознание и материали, получени в условията на газово противоналягане", БАH-ИМТМ, Варна , сборник 3, 30.05.1990г, c. 7-12.

 19. Ямболиев, Т., Зюмбилев, А., Гьолова И. Влияние на изходната структура върху свойствата на слоя и зоната на термично влияние при наваряване на нисколегирани стомани. Част I . Сб. научни доклади, Hационален конгрес по металознание и термообработка, Варна, 03-05.10.1991.

 20. Ямболиев, Т., Зюмбилев, А., Гьолова И. Влияние на изходната структура върху свойствата на слоя и зоната на термично влияние при наваряване на нисколегирани стомани. Част II. Сб. научни доклади, Hационален конгрес по металознание и термообработка, Варна, 03-05.10.1991г., с.425-428.

 21. Ямболиев, Т., Петров, Т., Даскалов, П. Влияние на метода и допълнителните материали при наваряване на стомана 18Г2. Hаучна сесия "Сливен '91", ТУ-филиал Сливен, Сливен, 4-5. 10. 1991., т.1, с. 200-204.

 22. Ямболиев, Т., Сандев, И. Прах за наваряване на детайли от конструкционни стомани. Hаучна конференция, ТУ - Габрово, 23-25.10.1991г, с. 165-171.

 23. Kалев,Л., Христов, С., Ямболиев, Т., Янев, В., Зюмбилев, А. Лазерно заваряване на азотна неръждясваща стомана Х18АГ12. Влияние на параметрите на режима върху плътността и формата на шева. Втора научно-техническа сесия, ПЖИ "Т. Kаблешков", 28-29.11.1991, с. 437-442

 24. Kалев,Л., Христов, С., Ямболиев, Т., Янев, В., Зюмбилев, А. Лазерно заваряване на стомана Х18АГ12. Структура и свойства на заварените съединения. Втора научно-техническа сесия, ПЖИ "Т. Kаблешков", 28-29.11.1991г., с. 443-448.

 25. Христов, С., Ямболиев, Т. Технологична проба за изпитване на устойчивостта срещу студени пукнатини при заваряване на ъглови съединения. Втора научно-техническа сесия, ПЖИ "Т. Kаблешков", 28-29.11.1991г., с. 428-432.

 26. Ямболиев, Т., Патев, И. Машина МИТИ-1 за изпитване на триене и износване. Машиностроене, 1992/2-3, с. 74-75.

 27. Ямболиев, Т., Петров, Т., Даскалов, П. Структура и свойства на зоната на термично влияние при заваряване на стомана 18Г2. Сб. докл. от нац. конф. “Заваряване”, 20-25.5.1994, София, Научни известия на НТС по машиностроене, София, 1, 1994, 3, с. 69-74.

 28. Ямболиев, Т., Петров, Т., Даскалов, П., Георгиева, K. Емпирични зависимости за размерите на наварената ивица. Сб. докл. от нац. конф. “Заваряване”, 20-25.5.1994, София, Научни известия на НТС по машиностроене, София, (1), 1994, 3, с.75-80.

 29. Ушев, В., Христов, С., Ямболиев, Т., Петров, Т. Заваряване на високоазотна неръждясваща стомана. Сб. докл. от нац. конф. “Заваряване”, 20-25.5.1994, София, Научни известия на НТС по машиностроене, София, 1, 1994, 3, с. 39-44.

 30. Ямболиев, Т., Петров, Т., Даскалов, П. Hаваряване на износо- и топлоустойчиви слоеве върху стомана 18Г2. Част I: Въглероден еквивалент и начална температура. Научни трудове, том ХХХV, серия 2: Металознание и технология на металите, ВТУ, 12-14.10.1994, Русе с. 327-333.

 31. Ямболиев, Т., Петров, Т., Даскалов, П. Hаваряване на износо- и топлоустой-чиви слоеве върху стомана 18Г2. Част II: Микроструктура и твърдост на наварените образци. Научни трудове, том ХХХV, серия 2: Металознание и технология на металите, ВТУ, 12-14.10.1994, Русе с. 334-340.

 32. Мирчев, М., Ямболиев, Т., Димитрова, Е., Янакиев, С. Технология за получаване на метален прах от отпадъчен метален шлам. Сб. докл., Научна сесия Сливен ’94, том II, Сливен, 28-29.10.1994, с. 225-230.

 33. Ямболиев, Т., Петров, Т., Янков, Я. ВИГ-заваряване на стомана Х18АГ15. Сб. докл. от научна конф. АМТЕСН ’95, Секця 2: Технология на металите, ВТУ, Русе, 19-21.4.1995, с. 216-224.

Iamboliev, T., Petrov, T., Yankov, Y. GTAW of steel X6CrMn 18-15. Proc. of. Sc. Conf. AMTECH’95, section 2, VTU Rousse, 1995, 216-224.

 1. Iamboliev, T. Microstructure and properties of Al-Li 2090 alloy weldments. Schweissen und Schneiden, 1999, 6, E102.

 2. Ямболиев, Т. Особености на кристализацията в заваръчната вана. Юбилейна научна сесия “50г. ТУ - София”, 11-12.10.1995, Годишник на ТУ София, т. 48, книга 1, Технологии, София, с. 211-217.

 3. Лафчиев, Г., Ямболиев, Т. Автоматизирано определяне на последователността на заваряване при изработване на конструкции. Юбилейна научна сесия “50г. ТУ - София”, 11-12.10.1995, Годишник на ТУ София, т. 48, книга 1, Технологии, София, с. 205-210.

 4. Ямболиев, Т. Първична структура в метала на шева на стомана Х18Н10Т. Сб. докл. 8-ма научна конференция, част II , ВВТУ “Т. Каблешков”, София, 16-17.11.1995, с. 196-201.

 5. Ямболиев, Т. Дифузионно заваряване на бързорежеща стомана Р6М5 с разнородни стомани. Сб. докл. 8-ма научна конференция, част II , ВВТУ “Т. Каблешков”, София, 16-17.11.1995, с. 202-207.

 6. Ямболиев, Т. Електросъпротивително точково заваряване на стомана Х18АГ12. Сб. докл. 8-ма научна конференция, част II , ВВТУ “Т. Каблешков”, София, 16-17.11.1995, с. 208-213.

Iamboliev, T. Resistance spot welding of nitrogen containing steel X6CrMn 18-12. Proc. of the 8th sc. conf., part 2, VVTU, Sofia, 1995, 202-207.

 1. Ямболиев, Т. Дифузионно заваряване на твърда сплав ВК20 и стомана Х12Ф1. Сб. докл. научна конф. с междунар. участие, том I , ТУ Габрово, Габрово, 7-8.12.1995, с. 7-14.

 2. Ямболиев, Т. Ръчно електродъгово заваряване на азотна неръждясваща стомана Х18АГ12. Сб. докл. научна конф. с междунар. участие, том I , ТУ Габрово, Габрово, 7-8.12.1995, с. 15-22.

 3. Iamboliev, T Gas tungsten arc welding of nitrogen containing stainless steel. Proceedings of Stainless Steels ’96, Verein Deutscher Eisenhuettenleute, Duesseldorf, June 03-05, 1996, р.274-275.

 4. Iamboliev, T., Christov, S., Ushev, V. Microstructure and properties of shielded metal arc weldments of Cr-N-Mn steel type. Proceedings of Stainless Steels ’96, Verein Deutscher Eisenhuettenleute, Duesseldorf, June 03-05, 1996, р.272-273.

 5. Lafchiev, G., Iamboliev, T., Nakai, Y. Computer aided design of technological preparation for welding manufacturing processes. Известия на ТУ - филиал Пловдив, том 5 “Технически науки”, 1996, с. 73-79.

 6. Iamboliev, T., Zumbilev, A., Kalev, L., Christov, S., Ianev, V. Laser welding of high nitrogen containing austenitic stainless steel. Welding Journal, 1999, 7, 245-252.

 7. Katayama, S., Iamboliev, T., Matsunawa, A. Formation mechanism of laser rapid solidification microstructure in austenitic stainless steel weld metals. Preprints of the National Meeting of thе Japanese Welding Society, No. 60, Spring 1997, Nagoya, 09-11.4.1997, р.14-15.

 8. Iamboliev, T., Naka, M. Diffusion bonding of hard alloy and structure steel with iron-based insert metal. Journal of High Temperature Society, Osaka, vol. 23, 1997, 2, 83-87.

 9. Iamboliev, T., Naka, M. Joining of high speed steel and structure steels by diffusion bonding. Journal of High Temperature Society, Osaka, vol. 23, 1997, 3, 124-130.

 10. Ямболиев, Т. Предвиждане вида на кристализацията в заваръчната вана на азотни неръждясващи стомани. АМТЕСН ’97, Сб. докл.от научна конф. “Прогресивни техника и технологии в машиностроенето”, направл. 2 “Машиностроителни технологии”, Габрово, 18-20.6.1997, с. 130-136.

 11. Ямболиев, Т. Структурообразуване и ориентация на кристалите в метала на шева. АМТЕСН ’97, Сб. докл.от научна конф. “Прогресивни техника и технологии в машиностроенето”, направл. 2 “Машиностроителни технологии”, Габрово, 18-20.6.1997, с. 361-368.

...

 1. Ямболиев, Т., Катаяма, С., Матсунава, А. Произход на ферита и аустенита при заваряване на лята неръждясваща стомана 18/8. Proc. of the international congress “ Mechanical Engineering Technologies”, v. 3, Sofia, Sept. 17-19, 1997, c. 25-34.

 2. Iamboliev, T., Katayama, S., Matsunawa, A. Phase formation under normal and rapid solidification in austenitic stainless steel welds. Proc. of the international symposium “Pipeline welding ‘98”, ITU, Istanbul, Turkey, 11-13 May, 1998, c. 117-124.

 3. Тошков, В. Зюмбилев, А., Ямболиев, Т. Влияние на азотирането в тлеещ разряд върху топлоустойчивостта на аустенитни стомани. Сб. докл.. научна конф. МТОМ‘98, Созопол, 10-12.06.1998 г., с. 3-8.

 4. Katayama, S, Iamboliev, T., Matsunawa, A. Formation mechanism of rapidly quenched microstructure of laser weld metals austenitic stainless steels. Proc. of the 51st International conference on Trends in Welding Research, Callaway Gardens Resort, Pine Mountain, USA, June 1-5, 1998, p. 93-98.

 5. T. Iamboliev, S. Katayama, A. Matsunawa Mechanism of microstructure formation in pulse laser stainless steel welds. Proc. of the international symposium “Welding on the threshold of 21st century”, Sozopol, Bulgaria, May 26-30, 1998, p. 273-280.

 6. Ямболиев, Т. Относно пригодността на електрод Е18/10МБ за заваряване на азотна стомана Х18АГ12, Машиностроене, 1999, 2-3, 39-41.

Iamboliev, T. About the suitability of electrode Е18/10МB for shielded metal arc welding of nitrogen steel X6CrMn 18-15, Mashinostroene, 1999, 2-3, 39-41.

 1. Iamboliev, T. Austenite orientation and weld metal formation. Proc. of the 5th int. symposium AMTECH ’99, Plovdiv, Bulgaria, June 23-25, 1999, p. 405-414.

 2. Лафчиев, Г. , Ямболиев, T. Автоматизация на технологичното проектиране при електродъгово заваряване. Сб. тр. 5 междунар. конф. “АМТЕХ ’99”, Пловдив, 23-25.06.1999, с. 542-549.

 3. Ямболиев, Т. Възможност за предвиждане вида на кристализацията при заваряване на азотни неръждясващи стомани, Техническа мисъл, 1999, 3-4, 117-123.

 4. T. Iamboliev, S. Katayama, A. Matsunawa. Microstructure of GTAW and laser stainless steel welds. Proc. of the international conference “Welding & Joining. New Materials & New Perspectives”, Israel, 18-20 July 2000, p. 83-85.

 5. T. Iamboliev, S. Katayama, A. Matsunawa. Criteria for solidification modes in stainless steel laser welds. Proc. of the 4th European conference on welding, joining & cutting “Eurojoin 4 “, Dubrovnik – Cavtat, May 24-26, 2001, p. 292-296.

 6. Yamboliev, T., Katayama, S., Matsunawa, A. Solidification under pulse laser welding of austenitic stainless steels. CD-ROM Internationales Wissenshaftliches Kolloquium 47, Ilmenau, Germany, Sept. 25-27, 2002, Vortragsreihe 10.2.

 7. Ямболиев, Т. Свързване на инструментални материали чрез дифузионно заваряване. Машиностроене, 2003, 4, 14-15.

Iamboliev, T. Joining of tool materials by means of diffusion bonding. Mashinostroene, Sofia, 2003, 4, 14-15.

 1. Ямболиев, Т. Ташуков, И, Петров, Т., Даскалов, П. Методика и уредба за определяне на ефективния к. п. д. на съсредоточени топлинни източници. Машиностроене, 2003, 7-8, 17-19.

Iamboliev, T., Tashukov, I., Petrov, T., Daskalov, P. Procedure and equipment for determination of heat efficiency coefficient of concentrated heat sources. Mashinostroene, Sofia, 2003, 7-8, 17-19.

 1. Ямболиев, Т., Колева, В. Дифузионно заваряване на стомани. Сб. докл.от научна конф. “РУ 2003”, т. 40, серия 7, ВТУ, Русе, септ., 2003, с. 155-159.

Iamboliev, T., Koleva, V. Diffusion bonding of steels. Proc. of int. conf. RU’2003, vol. 40, ser. 7, VTU Rousse, 2003, p. 155-159.

 1. Ямболиев, Т. Особености при лазерно заваряване на аустенитни стомани. CD от тр. 7 международна конференция по машиностроителна техника и технологии АМТЕХ 2003, Варна, 2003.

Iamboliev, T., Featuring laser welding of austenitic steels. CD-proc. of the 7th int. conf. АМТЕCH, Varna, 2003.

 1. Iamboliev, T., Katayama, S., Matsunawa, A. Interpretation of phase formation in austenitic stainless steel welds. Welding Journal, 2003, 12, 357-366.

 2. Ямболиев, Т., Колева, В. Особености при дифузионно заваряване на инструментални материали. Сб. докл. от межд. научна конф. “АМТЕХ 2005”, т. 44, серия 2, ВТУ, Русе, 2005, с. 217-222.

Iamboliev, T., Koleva, V. Featuring diffusion bonding of tool materials. Proc. of int. conf. AMTECH’2005, vol. 44, ser. 2, VTU Rousse, 2005, p. 217-222.

 1. Ямболиев, Т., Минчев, Г., Нанков, Т. Фактори при послойно изграждане на детайли. Сб. докл.от межд. научна конф. “АМТЕХ 2005”, т. 44, серия 2, ВТУ, Русе, 2005, с. 223-228.

Iamboliev, T., Minchev, G. Nankov, T. Faktors influencing LOM technique. Proc. of int. conf. AMTECH’2005, vol. 44, ser. 2, VTU Rousse, 2005, p. 2223-228.

 1. Iamboliev, T., Valkanov, S. Behaviour of hard metal steel joint obtained under induction heating diffusion bonding. Proc. of the 1st South-East European Welding Congress “Welding and joining technologies for a sustainable development and environment”, Timisoara, Romania, May 24-26, 2006, p. 197-206.

 2. Ямболиев, Т., Минчев, Г. Гочев, Г. Изследване на температурното поле при дифузионно заваряване. Юб. научна конф.’ 2006, Сб. научни тр.,ТУ София, ф-л Пловдив, том 13, с. 67-74.

Iamboliev, T., Minchev, G., Gochev, G. Study of the temperature field due to diffusion bonding. Anniv. Sc. Conf. ’2006, Journal of the TU at Plovdiv, Vol. 13, 2006, p. 67-74..

 1. Ямболиев, Т., Колева, В. Дефекти вследствие индукционно нагряване в съединение твърда сплав – стомана. Юб. научна конф. ’ 2006, Сб. научни тр.,ТУ София, ф-л Пловдив, том 13, с. 75-80.

Iamboliev, T., Koleva, V. Defects of hard metal - steel joints due to induction heating. Anniv. Sc. Conf. ’2006, Journal of the TU at Plovdiv, Vol. 13, 2006, p. 75-80.

 1. Ямболиев, Т., Минчев, Г. Статистически модел за дифузионно заваряване на стомани 65Г и 4Х13. Юб. научна конф. ’2006, Сб. научни тр.,ТУ София, ф-л Пловдив, 2006, том 13, с. 207-212.

Iamboliev, T., Minchev, G. Statistical model for diffusion bonding of steel 65G and 4H13. Anniv. Sc. Conf. ’2006, Journal of the TU at Plovdiv, Vol. 13, 2006, p. 207-212.

74. Ямболиев, Т., Минчев, Г. Моделиране на температурното поле при дифузионно заваряване на хромова стомана. Сб. научни тр. юб. научна конф. 62 г. МТФ, Созопол, 14–16.09.2007, с. 67-70.

Iamboliev, T., Minchev, G. Modeling of the temperature field due to diffusion bonding of chromium containing steel. Anniv. Sc. Conf., 62 years MTF, Sozopol, 14-16. 09.2007, p. 67-70.

75. Ямболиев, Т. Роля и място на курсовия проект в обучение ”МИЗ” и “МТЗ”. Нац. конф. „Заваряване 07”, София, 10-12.10.2007. 1. Ямболиев, Т. Влияние на индукционното нагряване върху свойствата на съединение твърда сплав – стомана. Сб. научни тр., РУ, том 47, серия 2, 2008, с. 71-75.

Iamboliev, T Effect of induction heating on the properties of a hard metal – steel joint Proc. of int. conf., vol. 47, ser. 2, VTU Rousse, 2008, p. 71-75.

77. Ямболиев, Т. Структурни изменения в твърда сплав при заваряване. Сб. научни тр., РУ, том 47, сер.2, 2008, с. 76-80.

Iamboliev, T Structural changes of a hard metal alloy due to bonding. Proc. of int. conf., vol. 47, ser. 2, VTU Rousse, 2008, p.76-80.

78. Ямболиев, Т. Окрехкостяване на твърда сплав вследствие индукционно нагряване. Сб. научни тр.,ТУ София, ф-л Пловдив, 2009, том 14, с. 227-232.

Iamboliev, T. Brittleness of a hard metal allooy due to induction heating. Proc. of int. conf. Engineering, Technologies and Systems, Techsys ‘2009, Journal of the TU at Plovdiv, Vol. 14, 2009, p. 227-232.

79. Ямболиев, T., Вълканов, C. Съединение стомана – твърда сплав, получено чрез извъниндукторно нагряване. Сб. межд. научна конф. АМТЕХ 09., ТУ София, ф-л Пловдив, том 15, 2009, с. 141-148.

T. Iamboliev, S. Valkanov Steel – hard alloy joint obtained by heating out of induction coil. Proc. оf the Int. Sc. Conf. Amtech’09, Plovdiv, 2009, 141-148.

80. Ямболиев, Т. Влияние на дължината на дъгата върху количеството на ферита в метала на шева. Сб. межд. научна конф. АМТЕХ 09., ТУ София, ф-л Пловдив, т. 15, 2009, с. 149-155.

Iamboliev. T. Effect of the arc length on the -ferrite amount of the weld metal. Proc. оf the int.sc. Conf. AMTECH’09, Plovdiv, 2009, 149-155.

81. Ямболиев, Т., Димитров, Д. Влияние на честотата на тока върху свойствата на съединението при импулсно ВИГ заваряване /доклад, изпратен за публикуване в сб. от тр. на 26-та межд. научна конф. «65 г. МТФ», 13-16-09.1010, Созопол/

Iamboliev, T. Dimitrov, D. Effect of frequency on the properties of pulse TIG welded joints /submitted for publication, to be presented at the 26th int. sc. conf. “65 Y. MTF“ 13-16.09.2010, Sozopol, Bulgaria/.

82. Ямболиев, Т., Мухтаров, И., Лазов, Л., Петров, Т. Изследване на температурното поле и сили при МИГ заваряване с челен двуслоен шев /доклад, изпратен за публикуване в сб. от тр. на ІІ межд. конгрес на IIW, 21-24.10.2010, София/.

Iamboliev, T., Muhtarov, I., Lazov, L., Petrov, T. Investigation of the temperature field and forces under GMAW of two pass butt welds /submitted for publication/.

УЧЕБHИ ПОМАГАЛА


 1. Христов, С., Панов, И., Маджов, Д., Ямболиев, Т., Даскалов,, П. Ръководство за лабораторни упражнения по технология на машиностроителните материали. Технически университет, София, 1993.

 2. Ямболиев, Т., Петров, Т., Даскалов,, П. Ръководство за лабораторни упражнения по заваряване на материалите, ТУ – филиал Пловдив, 1998.

ПАТЕНТ

1. Ямболиев, Т., Любек, K.-Х. Тънкостенна заварена колона с бързо затихване на трептенията. WP F 16 M/2432 957, 09.05.1984, Германия.РЪКОВОДСТВО НА HАУЧHО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСKИ РАЗРАБОТKИ

 1. Технология за производство на металокерамични детайли за задоволяване на потребностите на ОЗЗУ-Пловдив. Възложител: ОЗЗУ - Пловдив. Ръководител: н. с. д-р инж.Т. Ямболиев, 1985.

 2. Разработване на конусно-дискова мелница за смилане на метална гъба и други материали. Възложител: МИ-Пловдив. Ръководител: н. с. д-р инж. Т. Ямболиев, 1985.

 3. Hасоки, тенденции и перспективи за развитие на високоeнергийни магнити и технология за техното производство.Възложител: ДСО "ЕМГЕ". Ръководител: н. с. д-р инж. Т. Ямболиев, 1984.

 4. Усъвършенстване на технологията за производство на стронциеви магнити. Възложител: ДСО "ЕМГЕ". Ръководител: н. с. д-р инж. Т. Ямболиев,1985.

 5. Технология за производство на твърдосплавни възли за тютюнопреработващи машини. Възложител: ТK "Гагарин" - Пловдив. Ръководител: н. с. д-р инж. Т. Ямболиев, 1986.

 6. Договор 88 ЦФП 624 Технология за наваряване с тръбен електроден тел ППАH128. Възложител: АРЗ "Ив. Чуков" – Първомай. Ръководител: гл. ас. д-р инж. Т. Ямболиев.

 7. Договор 032 ЦПд 1989 Разработване на оборудване и изследване на триещи двойки за колянови валове. Възложител: АРЗ "Ив. Чуков" - Първомай. Ръководител: гл. ас. д-р инж. Т. Ямболиев.

 8. Технология за възстановяване на въртящи кръгове на товарни ремаркета. Възложител: АРЗ - Пловдив. Ръководител: гл. ас. д-р инж. Т. Ямболиев, 1989.

 9. Технология за ремонт на работно колело РО 662-ВМ 225 ХГ-1 на ВЕЦ “Антонивановци”. Възложител НЕК ЕАД, клон ВЕЦ група “Родопи”, 1998. Ръководител: доц. д-р инж. Т. Ямболиев.

 10. Договор № 6-201/1999 г. Възстановяване на болтове Ф82 и отливка от сив чугун. Въэложител “Локомотивно депо” – Пловдив. Ръководител: доц. д-р инж. Т. Ямболиев.

 11. Договор № 7/1999 г. Обучение на заварчици по метод ВИГ и заваряване под слой от флюс – възложител “Възход” АД. Ръководител: доц. д-р инж. Т. Ямболиев.

 12. Договор № 32-201/2000 г. Избор на материал за цилиндри. Възложител “Хебър” ЕАД – Пловдив. Ръководител: доц. д-р инж. Т. Ямболиев.

 13. Договор № 1/17.01.2001 г. Възстановяване на ходови колела за кран 10 т и изработване на екипировка. Възложител “КЦМ” АД – Пловдив. Ръководител: доц. д-р инж. Т. Ямболиев.

 14. Договор № 373/22.07.2002 г. „Обработка на металографски шлифове и документиране на заварени съединения”. Възложител: “Биомашиностроене” АД – Пловдив. Ръководител: доц. д-р Т. Ямболиев.

 15. Договор № І-438/03.09.2002 г. „Разработване на технология за електросъпротивително заваряване”. Възложител: ЕТ “Мони – Г. Райков” – Пловдив. Ръководител: доц. д-р инж. Т. Ямболиев.

 16. Договор № I-336/28.06.2002 г. “Уредба ТИЗ –1 за определяне на ефективния к. п. д. на съсредоточени топлинни източници”. Възложител: фонд „Научни изследвания” на ТУ София – филиал Пловдив, Ръководител: доц. д-р инж. Т. Ямболиев.

 17. Договор № І-589/31.10.2003 г. “Технология за дифузионно заваряване на разнородни материали”, Възложител: фонд „Научни изследвания” на ТУ София – филиал Пловдив, Ръководител: доц. д-р инж. Т. Ямболиев.

 18. Договор № І-684/09.12.2003 г. „Разработване на технология за спояване”. Възложител: “ЕАЗ” ООД – Перущица. Ръководител: доц. д-р инж. Т. Ямболиев.

 19. Договор № І.147/28.03.2005 г. “Изпитване на метални образци”. Възложител: “Биомашиностроене” АД – Пловдив. Ръководител: доц. д-р инж. Т. Ямболиев.

 20. Договор № ІН 597/08.09.2004 г. “Метод за послойно изграждане на детайли». Възложител: фонд „Научни изследвания” на ТУ София – филиал Пловдив. Ръководител: доц. д-р инж. Т. Ямболиев

 21. Договор № В-20/05.10.2004 г. “Документиране на макро- и микроструктурата на метални образци”. Въэложител: “Биомашиностроене” АД – Пловдив. Ръководител: доц. д-р инж. Т. Ямболиев

 22. Договор № І-300/27.05.2005 г. Изследване структурата на дифузионно заварени съединения стомана – твърда сплав”, Възложител: фонд „Научни изследвания” на ТУ София – филиал Пловдив. Ръководител: доц. д-р инж. Т. Ямболиев

 23. Дог. № І-440/12.06.2006 г. Изследване на температурното поле при дифузионно заваряване, възложител: ТУ-София, филиал Пловдив, Ръководител: доц. д-р инж. Т. Ямболиев


УЧАСТИЕ В HАУЧHО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСKИ РАЗРАБОТKИ


 1. Технология за производство на металокерамични детайли за нуждите на Kомбинат за трактори - Kарлово. Възложител: KТ Карлово. Ръководител: ст.н.с. д-р инж. М. Мирчев, 1986

 2. Технология за получаване на метални прахове от стоманени отпадъци в лагерното производство. Възложител: Министерство на машиностроенето. Ръководител: ст.н.с. д-р инж. М. Мирчев, 1984.

 3. 12. 8603/86 Проектиране на технологичен процес за "кутер-" и"волф"-машини. Възложител: ИKАР-СВО. Ръководител: доц. д-р инж. В. Георгиев.

 4. 13. П-22-1/89 Изследване на възможностите за повишаване на трайността на пробивни поансони.Възложител: ЗСМ "Г. Грозев" - Пловдив. Ръководител: доц. д-р инж. В. Георгиев.

 5. 1. 842 П/1987 Технология за наваряване на износени шийки на колянови валове. Възложител: АРЗ "Ив. Чуков" - Първомай. Ръководител: доц. д-р инж. С. Христов

 6. № 2-201/1998 г. Разработване на технология за производство на възел “скара” – въэложител “Родина” Хасково ООД – ръководител доц. д-р Георги Мишев, ТУ София, филиал Пловдив

 7. Проект ИФ-00-34/2005. “Технология за  оценка, контрол и подобряване якостната надеждност на отливки и заварени конструкции със сложна форма” , възложител МИ и ф-ма "МЕТАКОМ" – гр. Плевен, р-л доц. Л. Лазов – завършен 2008 г.

Пловдив, 24.08.2010 Изготвил:

/доц. д-р инж. Т. Ямболиев/
Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница