На научните публикации Марияна Димитрова НяголоваДата16.09.2016
Размер255.87 Kb.
#9827
ТипАвтореферат
СПИСЪК

на научните публикации

Марияна Димитрова Няголова

доктор по психология

доцент по история на науката и техниката (история на психологията)

преподавател на основен трудов договор във

ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”
АВТОРЕФЕРАТ


 1. Няголова М. Д. (1994) Структурно-генетический подход к изучению психики в трудах А. Валлона и С. Л. Рубинштейна (сопоставительный анализ).

автореферат на кандидатска дисертация, Москва: ИП РАН, 15 с.
МОНОГРАФИИ

 1. Няголова М. (2005) Възгледите за душата през епохата на Елинизма, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 120 с., Велико Търново.

 2. Няголова М. (2006) Хуманистичната психология, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 187 с., Велико Търново.

НАУЧНИ СБОРНИЦИ 1. Антология. Психологията през ХХ век – Великотърновски измерения (2001), съставители М. Няголова и В. Василкивски, «ПАН-ВТ», Велико Търново, 174 с., Велико Търново, съавтор.

УЧАСТИЕ В КОЛЕКТИВНИ МОНОГРАФИИ: 1. Субъект, личность и психология человеческого бытия (2005), Трудове на Института по психология на РАН, под ред. на В. В. Знаков и З. И. Рябикина, Издателство “Институт психологии РАН”, Москва, с. 95 – 112:

Няголова М. Д. Психология субъекта А. В. Брушлинского и американская гуманистическая психология: сопоставление теоретико-методологических конструктов.

 1. Сергей Леонидович Рубинштейн. Философия России второй половины ХХ века (2010), под ред К. А. Абульхановой, РОССПЭН, Москва, с. 244 – 257:

Няголова М. Д. У истоков философского гуманизма Сергея Леонидовича Рубинштейна.

 1. Няголова М. Д. (2011) Проблема сознания в психологических теориях С. Л. Рубинштейна и А. Валлона, Философско-психологическое наследие С. Л. Рубинштейна, под ред. К. А. Абульхановой, Издательство «Институт психологии РАН», М., с. 397 – 398.

 2. Няголова М. Д. (2012) Българо-руски научни връзки в областта на психологията, след Освобождението на България от турско иго, Славянская историко-культурная и языковая ситуация. Коллективная монография, под ред. С. А. Алексановой, Т. В. Шмелевой, Ю. Н. Кононовой, Н. Д. Няголовой, И. М. Рысина, А. Н. Рябикова, А. И. Яценко, Издательский центр Филиала КубГУ, Славянск-на-Кубани, 2012, с. 50 – 64.

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА: 1. Няголова, М. (2008) Учебна програма по история на психологията, Велико Търново, 15 с.

 2. Василев, Д., М. Няголова. (2008) Учебна програма по психология, Велико Търново, 35 с.

 3. Няголова М., Д. Василев. (2009) Етюди по история на античната психология, изд. ИВИС, Велико Търново, 156 с.

 4. Няголова М. (2014) Форми на психиката, Велико Търново: Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методий", 160 с.

СТУДИИ


 1. Няголова М. (1996) Съзнание и самосъзнание в трудовете на А. Валон и С. Л. Рубинщайн, Трудове на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, к. 4, т. 3, за 1991 г., с. 215 - 239, Велико Търново.

 2. Няголова М. (2004) Принос към историята на психологичните знания в Древна Гърция през епохата на Елинизма, колективна монография “Психология и практика”, съставител И. Иванов, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, с. 88 -122.

СТАТИИ


 1. Няголова М. (1989) Към психологическото разбиране на феномена “внушение”, сб. Мястото на детето, ученика и учителя в учебно-възпитателната работа, том 1, ИКПУ, под ред. на Л. Гинев и Кр. Мутафчиева, с. 265 - 271.

 2. Няголова М. (1993) Две интерпретации на психоаналитичната терминология на Зигмунд Фройд, сп. Педагогически алманах, к. 1, с. 56 - 67, Велико Търново.

 3. Няголова М. Д. (1994) Диагностицирование способностей в современной болгарской психологии, сб. Индивидуальность и способности, изд. Институт психологии РАН, под ред. на В. Н. Дружинин, с. 129 - 141, Москва.

 4. Няголова М. (1995) Изстласкването в “Проекта за научна психология” на Зигмунд Фройд от 1895г., сп. Педагогически алманах, к. 1 - 2, с. 177 – 185, Велико Търново.

 5. Няголова М. (1996) Религия. Психология. Социални представи, сб. Православната църква - духовен водач на българите от Чепинския край, под ред. на З. Кюркчиева, с. 76 - 87, Велинград.

 6. Няголова М. (1996) Психоанализ и педагогическа психология, или калейдоскоп на преписвача, сп. Образование, к. 3, с. 85 - 94, София.

 7. Няголова М. Д. (1997) У истоков психологической концепции Анри Валлона, сп. Психологический журнал, 2, с. 129 - 140, Москва.

 8. Няголова М. (1997) Културно-историческата теория и генетичната психология, сп. Философия, к. 4 - 5, с. 68 - 73, София.

 9. Няголова М. (1999) Анри Валон и зрелостта на френската генетична психология, сп. Дом, дете, детска градина, к. 1, с. 87 - 91, София.

 10. Няголова М. (1999) С. Л. Рубинщайн за отношението между психологията и педагогиката, сп. Педагогика, к. 5, с. 86 - 96, София.

 11. Няголова М. (1999) Семейството - един от факторите за онтогенетичното формиране на личността, сп. Дом, дете, детска градина, к. 4, с. 42 - 47, София.

 12. Няголова М. Д. (1999) Принцип единства сознания и деятельности С. Л. Рубинштейна в контексте европейской гуманитаристики, сп. Психологический журнал, 5, т. 20, с. 20 - 26, Москва.

 13. Няголова М., Ц. Тодорова (1999) Диагностика на символната функция на въображението в начална училищна възраст, сп. Начално училище, к. 1, с. 87 - 91, София.

 14. Няголова М. (1999) Приносът на полицията за доразкриване на плагиатството или руската наука като плячка на преписвача, сп. Образование, к. 1, с. 108 - 112, София.

 15. Niagolova M., N. Niagolova (2000) Le structuralisme en psychologie: l’histoire et l’actualité, сб. Лингвистика и структура на литературния текст, под ред. на П. Христов, с. 398-404, Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново.

 16. Няголова М. (2001) Онтогенетичните проблеми на психологията в творчеството на Сергей Рубинщайн, сп. Дом, дете, детска градина, к. 3, 23 - 30, София.

 17. Няголова М., Д. Цветков (2001) Исследование личностных особенностей некоторых групп болгарского этноса, сб. Ethnoses and Cultures on the Balkans, DIOS, p.281 - 296, Trojan.

 18. Няголова М., Ц. Тодорова (2001) Въображението - празна дефиниция или съществуваща реалност, сб. Антология. Психологията през ХХ век, изд. ПАН-ВТ, съст. В.Василкивски и М.Няголова, с. 154 - 171, Велико Търново.

 19. Няголова М. (2003) Димитър Кацаров и традициите на женевската психологична школа в изследване на узнаването, «Психология», «Диоген», съставител З. Ангелов, Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», с. 100 - 121, Велико Търново.

 20. Няголова М., Д. Цветков (2003/2004) Етнопсихологическо изследване на отношението към справедливостта, истината и лъжата, сп. Психологически форум, кн. 3, с. 65 - 74, София.

 21. Няголова М. Д. (2004) Психология субъекта: о методологических истоках научного направления А. В. Брушлинского, сб. Инновации в психологии: Материалы третьих психологических чтений «Инновации в психологии» (11-12 сентября 2003 г.), НИЦ БПГУ им. В. М. Шукшина, под ред. на Е. В. Базаркина, Бийск, с. 22 - 28.

 22. Няголова М. Д. (2004) Психологията на субекта и хуманистичните принципи на науката в творчеството на Андрей Брушлинский, сб. Образование и изкуство, т. I, под ред. на И. Иванов, Р. Милкова, Г. Цоков, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», Шумен, стр. 440 - 443.

 23. Няголова М. Д. (2004) С. Л. Рубинштейн и критика социологического холизма в психологии, сб. Образование и изкуство, т. I. под ред. на И. Иванов, Р. Милкова, Г. Цоков, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», Шумен, стр. 444 - 447.

 24. Няголова М., Христов Л., Цветков Д. (2004) Един вероятностен модел за установяване на социална желателност, Сборник научни трудове “Военно-научен форум 2004”, под ред. на Г. Камарашев, т. 2, Издателски център на НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, с. 233 - 237.

 25. Базаркина Е., Кудинов С., Овчинников Е., Няголова М. (2005) Експериментално изучаване на психологическите особености на любознателността при учащи се от различни националности, сб. «Психология и образование», «Диоген», съставител М. Хаджийски, Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», с. 161 - 180, Велико Търново.

 26. Няголова М. Д. (2005) Два подхода к изучению индивидуальности: С. Л. Рубинштейн и А. Валлон, сб. “Индивидуальность в современном мире”, под ред. на В. В. Селиванов и Н. Е. Мажар, изд. Универсум, Смоленский гуманитарный университет, Смоленск, с. 53 – 57.

 27. Няголова М. (2005) Ролята на психологията в научните програми на традиционните френски социологични школи, Actes du colloque: “La théorie opérative et les études littéraires et linguistiques” à la mémoire de Christo Todorov, pp. 112 – 127, Presses Universitaires “Saints Cyrille et Methode”, Veliko Turnovo.

 28. Няголова М., Д. Цветков (2005) За измеренията на глобализацията и силата на народния дух в едно етнопсихологическо изследване на село Стакевци, Белоградчишко, сб. “Българската вселена – етнокултурни традиции и национални перспективи. Том Първи: Народопсихология и глобализация”, под ред. на М. Драганов, с. 311 – 332, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново.

 29. Няголова М. (2006) Към историята на психологията като общообразователна дисциплина във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, Философски факултет, том 7, книга 3, за 2005, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, с. 143 - 159.

 30. Няголова М. Д. (2006) Представления болгарских ученых о роли С. Л. Рубинштейна в истории российской психологии, сб. Образ Российской психологии в регионах страны и в мире, под ред. А. А. Алексапольского, И. С. Кострикиной, А. В. Юревича, Издательство „Институт психологии РАН”, Москва, с. 27 - 31.

 31. Няголова М. (2006/7) Онтологическата интерпретация на хуманизма във философските теории на С. Л. Рубинщайн и М. Хайдегер, сб. “Дни на науката 2006”, Великотърновски клон на Съюза на учените в България, под ред. на И. Харалампиев, изд. “Фабер”, Велико Търново, с. 129 - 136.

 32. Няголова М. (2007) Култура, личност, поведение: щрихи към теоретичната етнопсихология, сп. Образование, к. 3, София, с. 102 – 112.

 33. Няголова М. (2007) Подходи в изследването на социалните представи в руската психология през 30-те години на ХХ век: Лев Виготски и Александър Лурия, сб. “Дни на науката ’ 2007”, Великотърновски клон на Съюза на учените в България, под ред. на И. Харалампиев, изд. “Фабер”, Велико Търново, с. 260 - 268.

 34. Няголова, М. (2008) Приносът на Никола Алексиев в изследването на българското образование, сп. Образование, к. 5, София, с. 87 – 97.

 35. Няголова М. (2008) Към етнопсихологията на общуването: празниците на село Шипково, Троянско, сб. “Народна култура на балканджиите”, АЕК “Етър”, т. VII, 2007, Габрово, с. 21-30.

 36. Няголова М. (2009) Никола Алексиев – творец и историк на националното образование, Педагогически алманах, 1-2, 2007, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с. 365 - 381.

 37. Няголова М. (2009) Теоретическите и практическите измерения на хуманизма в творчеството на Абрахам Маслоу, Диоген, Психология 2008, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, с. 111 – 126.

 38. Няголова М. Д. (2009) Онтогенетическая стадиальность психики и когнитивное развитие субъекта в трудах Анри Валлона и С. Л. Рубинштейна, Когнитивные процесы, под ред. А. Г. Егорова и В. В. Селиванова, СмолГУ, Смоленск, с. 6 – 11.

 39. Няголова М. (2009) Едно наблюдение върху историята и развитието на психологията в Унгария, Дни на науката’2008, Великотърновси клон на съюза на учените в България, под ред. на Ив. Харалампиев, 2009,

с. 90– 99.

 1. Няголова М. (2009) Поглед към историята и съвременното състояние на психологията в Беларус, Психология 2009, Диоген, Университетско издателство «Св. св. Кирилл и Методий», Велико Търново, 2009, с. 76- 82.

 2. Няголова М. (2010) Генетичният структурализъм на Люсиен Голдман и методологията на литературния анализ, Юбилеен сборник 35 години катедра «Обща и сравнителна литературна история», под ред. на Н. Няголова, Университетско «Св. св. Кирилл и Методий», Велико Търново, с. 283-288.

 3. Няголова М. (2010) Психологическото учение за волята в творчеството на Никола Алексиев, Дни на науката’2009, Великотърновски клон на Съюза на учените в България, под ред. на П. Петков, изд. «Фабер», с. 181 – 190.

 4. Няголова М. (2010) Никола Бобчев – първият български методолог на психологията, България и българите в Европа, Съюз на учените в България – клон Велико Търново, под ред. на П. Петков, изд. «Фабер», Велико Търново, с. 144 – 153.

 5. Няголова М. (2010) Психологията на мисленето в творчеството на Андрей Брушлински, Психология 2010: актуални въпроси, Диоген, Университетско издателство «Св. св. Кирилл и Методий», Велико Търново, 2010, с. 77 - 89.

 6. НЯГОЛОВА М. Д. (2010) Основные тенденции развития болгарской психологии от Освобождения до 1948 г., А. Л. Журавлев, В. А. Кольцова, Ю. Н. Олейник «История отечественной и мировой психологической мысли», Институт психологии РАН, с. 488 – 492, ISBN 978-5-9270-0186-6.

 7. Няголова М. (2011) Стелла Русчева и развитието на социалната психология в България, Дни на науката’ 2010, Великотърновски клон на Съюза на учените в България, под ред. на П. Ст. Петков, Велико Търново, с. 151 – 160.

 8. Няголова, М. (2011) Проблема свободы субъекта в психологических теориях Московской школы С. Л. Рубинштейна, Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция с международно участие: 23 – 24 юни 2011, Том 1, под ред на И. Георгиева, Велико Търново, 2011, с. 167 – 175.

 9. Няголова, М. (2011) Основни насоки в изследването на българския национален характер през първата половина на ХХ век, Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция с международно участие: 23 – 24 юни 2011, Том 7, под ред на И. Георгиева, Велико Търново, 2011, с. 29 – 38.

 10. Няголова, М. (2011) Интроспективное понимание и его критика в трудах Анри Валлона и С. Л. Рубинштейна, Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция с международно участие: 23 – 24 юни 2011, Том 7, под ред на И. Георгиева, Велико Търново, 2011, с. 39 – 48.

 11. Няголова, М. (2011) Академик Михаил Димитров – между психологията и историята, Дни на науката’2011, том 1, Великотърновски клон на Съюза на учените в България, под ред. на П. Ст. Петков, «Фабер», Велико Търново, с. 199 – 207.
 1. Няголова, М. (2011) Приносът на Великотърновското учителство за развитието на психологията в България (1885 – 1944), Дни на науката’2011, том 1, Великотърновски клон на Съюза на учените в България, под ред. на П. Ст. Петков, «Фабер», Велико Търново, с. 208 – 216.
 1. Няголова, М. (2012) Принос към историята на психологията в България (От Освобождението до 1912 година), Psychological Thought, psyct.psychopen.eu | 2193-7281, vol. 5, №1 (2012), с. 2 – 22.

 2. Няголова М. Д. (2012) Актуальные проблемы свободы субъекта в трудах С. Л. Рубинштейна и А. В. Брушлинского, Арзамасские чтения – 2. Основные направления развития отечественной и зарубежной психологии: Материалы Всероссийского методологического семинара, Арзамас, 15 – 17 сентября 2011 года, отв. ред. Е. С. Минькова, ИП РАН – АГПИ, Арзамас, с. 154 – 160.

 3. Няголова, М. (2012) Психологическият хуманизъм на Сергей Рубинщайн, Сборник Научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ «Васил Левски»: 14 – 15 юни 2012, Том 1, НВУ- Издателски комплекс, под ред. на И. Георгиева, с. 65 – 74.

 4. Няголова М. (2012) Приносът на Ксения Абулханова в съвременната психология на личността, Сборник Научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ «Васил Левски»: 14 – 15 юни 2012, Том 1, НВУ- Издателски комплекс, под ред. на И. Георгиева, с. 75 – 84.

 5. Няголова М. Д. (2012) Приносът на Йенската психологическа школа за развитието на психологията в България, Научна сесия 2011. Сборник научни трудове. Част II, под ред. на Н. Ненов, НВУ „В. Левски” – Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, изд. „Химера” ООД, Шумен, 2012, с. 368 – 372.
 1. Няголова М. Д. (2012) Структурата на мислителния процес и нейното изследване в психологията, Научна сесия 2011. Сборник научни трудове. Част II, под ред. на Н. Ненов, НВУ „В. Левски” – Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, изд. „Химера” ООД, Шумен, 2012, с. 373 – 381.
 1. Няголова М. Д. (2012) Планиране и организация на семинарните занятия по психология, Научна сесия 2011. Сборник научни трудове. Част II, под ред. на Н. Ненов, НВУ „В. Левски” – Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, изд. „Химера” ООД, Шумен, 2012, с. 382 – 392.
 1. Няголова М. (2012) Проблемите на античната психология в трудовете на Роберт Заборовски, Сборник Научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ «Васил Левски»: 14 – 15 юни 2012, Том 6, НВУ- Издателски комплекс, под ред. на И. Георгиева, с. 212 – 221.
 1. Няголова М. Д. (2012) Освободителите във Велико Търново (по материали от архива на Йордан Кулелиев), Россия и славянский мир в интеллектуальном контексте времени, Сборник материалов международной научно-практической конференции, посвященной 135 –летию начала Русско-турецкой войны 1877 – 1878 г., Часть I, под ред. С. А. Алексановой, Т. В. Шмелевой, Ю. Н. Кононовой, Н. Д. Няголовой, И. М. Рысина, А. Н. Рябикова, А. И. Яценко, Издательский центр Филиала КубГУ, Славянск-на-Кубани, 2012, с. 119 – 124.
 1. Няголова М. (2013) Кросс-культурная проблема в произведении И. А. Гончарова «Фрегат «Паллада»», Гончаров: живая перспектива прозы. Научные статьи о творчестве И. А. Гончарова, Biblioteka Slavica Savariensis, Tomus XIII, A kötet szerkesztette: Molnàr Angelika, Szombathey, 2013, oldal: 488 – 494.

 2. Няголова М. Д. (2013) Влияние толстовства на формирование гражданских и научных убеждений болгарского психолога и педагога Д. Т. Кацарова, Перспективы развития гуманитарного образования. Материалы международной научно-практической конференции. Науч. ред. Н. В. Асташкина и О. Быкова, Мин. НО, Нижегородский филиал Гуманитарного пединститута (г. Москва), НГГУ, ННИЦ, Нижний Новгород – Арзамас: АГПИ, с. 66 – 67.
 1. Няголова М. (2013) Андрей Брушлински и психологическото изследване на общуването (по случай 80 години от рождението му), Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция: 27 – 28 юни 2013, Том 2, Научно направление «Педагогически и хуманитарни науки», Велико Търново: НВУ- Издателски комплекс, под ред. на И. Георгиева, с. 39 - 47.
 1. Няголова М. (2013) Психология и култура в творчеството на Стилиян Чилингиров, Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция: 27 – 28 юни 2013, Том 2, Научно направление «Педагогически и хуманитарни науки», Велико Търново: НВУ- Издателски комплекс, под ред. на И. Георгиева, с. 48 - 57.

 2. Няголова М. (2013) Приносът на Димитър Василев за изучаването на психологията като комплексна наука (по случай 80 години от рождението му), Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция: 27 – 28 юни 2013, Том 2, Научно направление «Педагогически и хуманитарни науки», Велико Търново: НВУ- Издателски комплекс, под ред. на И. Георгиева, с. 58 - 67 .

 3. Няголова М., Ж. Карапенчев (2014) Психологията на нравствеността в толстоистките възгледи на Димитър Кацаров, Педагогически алманах, Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», Велико Търново, XXI, 2013, 2, с. 60 – 81.

 4. Nyagolova M. D. (2014) Psychology of the peoples (Völkerpsychologie) in the scientific works of the Bulgarian students of Wilhelm Wundt. Теоретические проблемы этнической и кросскультурной психологии. Том 1. Отв. ред. В. В. Гриценко. Смоленск: Смоленский гуманитарный университет, 2014, с. 55 - 58.

 5. Няголова М. (2014) Към историята на българската психология по време на Балканските войни и на Първата световна война (1912 г. – 1918 г.), Савремене парадигме у науци и научноj фантастици, Тематски зборник радова, Библиотека научни скупови III Том, Наука и савремени универзитет 3, Университет у Нишу, Филозофски факултет, главни и отговорни уредник Боjaна Дмитриевич, p. 33 – 47.
 1. Няголова М. Д. (2014) Стелла Русчева - пионер социальной психологии в Болгарии, Приволжский научный вестник, 2014, №11, 2, (39), с. 91 - 95.
 1. Няголова М. Д. (2015) Исследование мотивации в генетической психологии Анри Валлона. Психология мотивации: прошлое, настоящее, будущее: Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию доктора психологических наук, почетного профессора Н ГПУ В. Г. Леонтьева (г. Новосибирск, 25 – 28 декабря 2014 г.), О. А. Белобрыкина и Н. Я. Большунова. МИН РФ, НГПУ. Издательство НГПУ. Новосибирск: 2015. С. 216 – 219. ISBN 978-5-00023-402-05.
 1. Minkova E. S., Nyagolova M. D. (2015) A historical-comparative analysis of the theoretical bases of pedology in Russia and Bulgaria. Revista de Historia de la Psicologȋa. 2015. vol. 36. núm 3 (septiembre). Valencia: Publications de la Universitat de València. (Espaňa). 67 - 86.
 1. Гуцу Е. Г., Кочетова Е. В., Няголова М. Д. (2015) Профессиональная рефлексия преподавателя вуза в условиях перехода на компетентностную модель профессионального образования. Нижний Новгород. Вестник Мининского университета - 2015, №3.
 1. Няголова М. Д. (2015) Влияние методологии постмодернизма на развитие современной психологии. От истоков к современности: Юбилейная конференция 130 лет организации Психологического общества при Московском университете. В пяти томах. Том 1. Отв. ред. Д. Б. Богоявленская. Москва: Когито Центр, 2015. с. 93 - 95. ISBN 978 - 5 - 89353 - 457 - 3 (Том 1); ISBN 978 - 5 - 89353 - 456 – 6
 1. Няголова М. (2015) Людмила Ивановна Анцыферова - руският историк на психологията в англоезичните страни. Хуманистички идеали образованьа, воспитаньа и психологиjе. Зборник радова. Наука и савремени универзитет 4. Главни и отговорни уредник Боjaна Димитриjевиħ. Университет у Нишу, Филозофски факултет. Ниш: Издавачки центар. 2015. с. 181 - 195. ISBN 978-86-7379-392-4
 1. Стоюхина Н. Ю., Няголова М. Д. (2015) Методологични проблеми на историята на провинциалната психология в Русия и България. Юбилейна научна конференция " 20 години специалност "Психология" - пътуване към себе си". Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". 2015. с. 408 - 416.
 1. Minkova E. S., Nyagolova M. D. (2015) The theoretical base of Pedology in Russia and Bulgaria (the history-psychological survey). Юбилейна научна конференция " 20 години специалност "Психология" - пътуване към себе си". Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". 2015. с. 417 - 428.
 1. Няголова М. (2015) Приносът на Цветан Радославов – Хаджиденков за развитието на българската академична психология. Психологията – традиции и перспективи. Том I. Под ред. на И. Асенова, Р. Манчева, Е. Маждаров, И. Топузова, Й. Андонова. Благоевград: Югозападен университет «Неофит Рилски». Философски Факултет. Катедра «Психология». 2015. С. 97 – 102. ISSN 1314-9792
 1. Няголова М. Д. (2016) Теодюль Рибо в проблемном поле современной историографии психологии, Смальта, №1, 2016, с. 44 – 48. Новосибирск. http: // smalta-ckt.ru
 1. Няголова М. Д. (2016) Вклад Л. И. Анцыферовой в исследование творчества французского психолога Анри Валлона. Психологические исследования личности: история, современное состояние, перспективы. Отв. ред. М. И. Воловикова, А. Л. Журавлев, Н. Е. Харламенкова. Москва: Издательство Институт психологии РАН. 2016, с. 55 – 74. ISBN: 978-5-9270-0317-4
 1. Гуцу Е. Г., Кочетова Е. В., Няголова М. Д. (2016) Психодиагностика в системе работы по профессиональному самоопределению студентов, будущих педагогов. Вестник Мининского университета. 2016, №1.

НАУЧНИ РЕЦЕНЗИИ:

95. Няголова М. (1995) “Правдата и лъжата в съзнанието на руския народ и в съвременната психология на разбирането”.

- рецензия на книгата на В. В. Знаков “Правда и ложь в сознании русского народа и современной психологии понимания”, сп. Философия, к.5, с. 78 - 79.96. Няголова М. (1995) За хуманизъм в методологията на психологията., рецензия на книгата на А. В. Брушлинский “Проблемы психологии субъекта”, сп. Българско списание по психология, к. 4, с. 71 - 73.

97. Няголова М. (1997) Ценен принос в методологията на социалната педагогика, рецензия на книгата на И. Карагьозов и М. Русева “Увод в социалната педагогика”, сп. Образование, к.1, с.102 - 103, София.

98. Няголова М. (1998) Предговор към четвъртото издание на Учебна програма по психология във ВТУ, Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, с.1, Велико Търново.

99. Няголова М. (1998) Наръчник по педагогическа психология за плагиати.

рецензия, сп. Образование, к. 4, с.94 - 96, София.100. Няголова М. Д. (2000) Современное признание успехов российской психологии.

- рецензия на “Речник по психология” на проф. Л. Десев, сп. Психологическая газета, N12/63, декабрь, с.16, изд. Иматон, Санкт-Петербург.

101. Няголова М., Карапенчев Ж. (2003) Към една нова педагогика чрез идеите на С. Л. Рубинщайн.


 • рецензия на книгата на Л. Селиванова «Основи на субектната педагогика. Педагогическата теория на С. Л. Рубинщайн», сп. Педагогически алманах, XI, 1,2 – 2003, с. 358 – 360, Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», Велико Търново.

102. Няголова М. (2008) Отворено писмо, сп. Образование, к. 1, София, с. 95 – 112.

103. Няголова М. (2008) Писмо до редакцията, сп. Философия, к. 1 – 2, София, с. 83 – 93.

104. Няголова, М. (2008) Руската наука като плячка на плагиатството – и/ или как за трудовете на руските професори в България се дава званието “доцент”, сп. Образование, к. 3, София, с. 104 – 112.

105. Няголова, М. (2012) Нов български труд по психология на творчеството, Psychological Thought, psyct.psychopen.eu | 2193-7281, vol. 5, №1 (2012), с. 75 – 77.

106. Карапенчев, Ж., Няголова М. (2013) Две нови български издания по педагогическа психология, Педагогически алманах, ХХ, 2012, 2, Университетско издателство «Св. Св. Кирилл и Методий», Велико Търново, 2013, с. 265 – 272.

107. Няголова, М. (2013) Ново социално-психологическо изследване на историята на руската психология, Psychological Thought, psyct.psychopen.eu | 2193-7281, vol. 6, №2 (2013), с. 376 – 380.

108. Няголова М. (2015) Нов български принос в теорията на синергетиката, Педагогически форум, 2015, брой 1, с. 114 - 116.

109. Няголова М. (2015) Нов български труд в областта на синергетиката. Psychological Thought. 2015, Vol. 8 (2). 211 - 214. http://psyct.psychopen.eu/article/view/150/pdf

НАУЧНИ ПРЕВОДИ:

110. Няголова М., Н. Няголова, С. Джамбазова (2002) “Увод в историята на руската култура”, изд. “ПАН-ВТ”, Велико Търново, научен редактор П. Джамбазов.

111. Няголова М (2009) Превод на статията на Лариса Гудзенко «Към проблема за формирането на психологическата култура на средношколците», Психология 2009, Диоген, Университетско издателство «Св. св. Кирилл и Методий», Велико Търново, 2009, с. 83-88.112. Няголова М. (2013) Превод на книгата на А. В. Брушлински "Психология на субъекта", ПИК, 2013, 256 с.
ТЕЗИСИ:

113. Няголова М. (1989) Някои особености на сугестията и контрасугестията в учебния процес, сб. Интензификация на учебно-възпитателния процес и развитие способностите на учащите се”, Великотърновски университет, под. ред. на М.Люлюшев, с. 101.

114. Няголова М. (1989) Възрастово развитие на психиката в “генетичната психология” на Анри Валон и в “психологията на възрастите” на Спиридон Казанджиев, симпозиум “Петнадесети пролетен колоквиум проф. Пеньо Русев”, Великотърновски университет, под ред. на Н. Даскалов, Велико Търново, с. 34.

115. Няголова М. (1990) Семинарните занятия по история на психологията и формирането на понятието за психиката, 28 методическа конференция “Въпроси на обучението и възпитанието във ВУЗ”, Пловдивски университет, под ред. на И. Куцаров, с.171 - 173, Пловдив.

116. Няголова М., К. Попиванов (1991) Проблемът за внушението в българската психология и психиатрия от първата половина на ХХ век, сб. Психология и преустройство, III Конгрес на Дружеството на българските психолози, с.57 - 58, София.

117. Няголова М. (1992) Личностният подход в концепциите на Анри Валон и С. Л. Рубинщайн за обучението и възпитанието, сб. Личностен подход в педагогическата дейност, ИДНУ, под ред. на Л. Георгиев, с. 77 - 78, Пазарджик.

118. Niagolova M. (1992) La conscience et la conscience de soi dans les oeuvres de Henri Wallon et S. L. Rubinstein, revue Journal international de Psychologie, v. 27, p. 536.

119. Niagolova M. (1995) Essai d’une analyse comparative des concéptions psychologiques de S. Freud et S. L. Rubinstein, Les écrits préanalytiques de Freud (1877-1900), ed. G. Van de Vijver et F. Geerardyn, p. 83, Gand.

120. Няголова М. Д. (1995) О необходимости сопоставительных исследований, сб. Современная психология: Исторические, методологические и социокультурные аспекты развития, изд. на ИП РАН, под ред. на В.Кольцова и Ю.Олейник, с. 17 - 19, Москва.

121. Няголова М. Д. (1999) Французская социологическая школа и идеи С. Л. Рубинштейна, сб. Индивидуальный и групповой субъекты в изменяющемся обществе,изд. Институт психологии РАН, под ред. на М.Воловикова, с.116 - 117, Москва.

122. Няголова М., З. Кюркчиева (1999) Към проблема за етнопсихологическото изследване на общуването, сб. Сборник в памет на Татяна Колева, под ред. на Г. Симеонова, с.42 - 44, изд. ДИОС, София.

123. Niagolova M. (2000) La theorie de l’activité de S. L. Rubinstein et ses relations avec la psychologie européenne, XXVII International Congress of Psychology, July 23 - 28, Psychology Press, Francis Group, p.110, Stockholm.

124. Niagolova M., D. Tsvetkov (2000) A study of the personality peculiarities within certain groups of the Bulgarian ethnos, сб. Етноси и култури на Балканите, изд. ДИОС, съст. Т.Спиридонов, p. 50 - 51. Sofia.

125. Воловикова М., Няголова М., Тихомирова С. (2001) Исследование личностных представлений о празднике: Россия и Болгария, сб. Homo Balcanicus. Поведенческий сценарий и культурные роли. Балканские чтения 6. Тезисы и материалы, с. 129 - 132, Москва.

126. Няголова М., Цветков Д., Христов Л. (2002) Психологические аспекты применения современных информационных технологий в системе высшего образования, сб. Инновации в психологии, т. 1, с. 220 - 221, Бийск НИЦ БПГУ, под ред. на С. Кудинов.

127. Няголова М., Д. Цветков (2002) Праздничность и культура в зеркале психологии, сб. Психология ХХI века, тезисы международной научно-практической конференции, под ред. В. Б. Чеснокова, Издательство Санкт-Петербургского университета, СПб, с. 459 - 462.128. Няголова М. Д. (2003) О возможности применения рисуночных методик в исследовании общительности ребенка, Вестник алтайских психологических чтений: Материалы вторых психологических чтений «Инновации в психологии» и Всероссийской научно-практической конференции «Дифференциальная психология: проблемы и перспективы» (27 - 28 июля 2002 г.), НИЦ БПГУ им. В. М. Шукшина, под ред. на С. И. Кудинов, Бийск, с. 106 - 108.

129. Няголова М. Д. (2006) Роль символа в когнитивном развитии ребенка (Л. С. Выготский и А. Валлон), Актуальные проблемы теоретической и практической психологии в свете идей Л. С. Выготского (к 110-летию со Дня рождения ученого 1896 - 2006); материалы Международной научно-практической конференции, Минск 16 – 18 ноября 2006 г., БГУ имени М. Танка, редкол. Л. А. Кандыбович и др., Л. Н. Рожина /науч. ред./, Минск, 2006.

130. Няголова, М. Д. (2008) Особенности соотношения индивидуального сознания и коллективного бессознательного в условиях антропологического исследования праздника, Современные подходы в биомедицинской, клинической и психологической антропологии, Материалы Всероссийской конференции с международным участием. Томск, 22 – 24 апреля 2008 г. В 2 частях, Часть II. Вопросы социокультурной антропологии, под ред. Н. А. Корнетова и Л. С. Сысоевой, изд. “Иван Федоров”, Томск, с. 95 – 99.131. Няголова, М. Д. (2008) Проблема свободы субъекта в творчестве А. В. Брушлинского, сб. Личность и бытие. Субъектный подход, под. Ред. А. Л. Журавлева, В. В. Знакова, З. И. Рябикиной, “Издательство Институт психологии РАН”, М., с. 48 – 50.

132. Няголова М. Д. (2009) Проблема сознания в психологических теориях Анри Валлона и С. Л. Рубинштейна, Психология человека в современном мире, Том 2, отв. ред. А. Л. Журавлев, И. А. Джидарян, В. А. Барабанщиков, В. В. Селиванов, Д. В. Ушаков, изд. “Институт психологии РАН”, М., 2009, с. 49 – 51.

133. Няголова М. (2010) К психологическому анализу трактата Авиценны «О любви», Мир ислама: история, общество, культура, Тезисы докладов II Международной научной конференции 28 – 30 октября 2010 г., Российский университет дружбы народов, Издательство, 2010, с. 142 – 143. ISBN 978-5-209-03891-7

134. Няголова М. Д. (2012) Проблема общения в психологических теориях Б. Ф. Ломова и А. В. Брушлинского, Развитие психологии в системе комплексного человекознания, Част 2, под ред. А. Л. Журавлева и В. А. Кольцовой, издательство «Институт психологии РАН», М., 2012, с. 109 - 111.

135. Nyagolova M. D. (2012) La liberté et la volonté: quelques problèmes psychologiques contemporains / The Freedom and the Will: some contemporary psychological problems, Наука и савремени универзитет 2, Кньига сажатака, Филозофски факултет, Университет у Нишу, 110 – 111.

136. Nyagolova M. D. (2013) On the History of Bulgarian Psychology during the Balkan wars and the First World war / Sur lhistoire de la psychologie bulgare pendant les guerres Balkaniques et la Premiѐre guerre mondiale, Наука и савремени универзитет 3, Кньига сажетака, Университет у Нишу, Филозофски факултет, главни и отговорни уредник Боряна Дмитриевич, p. 242 – 243.

137. Няголова М. Д. (2013) Влияние толстовства на формирование гражданских и научных убеждений болгарского психолога и педагога Д. Т. Кацарова, Перспективы развития гуманитарного образования. Материалы международной научно-практической конференции. Науч. Ред. Н. В. Асташкина и О. Быкова, Мин. НО, Нижегородский филиал Гуманитарного пединститута (г. Москва), НГГУ, ННИЦ, Нижний Новгород – Арзамас: АГПИ, с. 66 – 67.

138. Няголова М. Д. (2013) А. В. Брушлинский и научный диалог между Россией и Западом, Человек, субъект, личность в современной психологии, Том 1, под ред. А. Л. Журавлева и Е. А. Сергиенко, Институт психологии РАН, с. 35 – 38.

139. Nyagolova M. D. (2014) Ludmila Ivanovna AnziferovaThe Russian historian of foreign Psychology / Няголова М. Д. Людмила Ивановна Анцыферова – российский историк зарубежной психологии, Наука и савремени универзитет 4, Кньига сажетака, Университет у Нишу, Филозофски факултет, главни и отговорни уредник Боjaна Дмитриевич, p. 63 – 65.

140. Няголова М. Д. (2015) Вклад Б. Г. Ананьева в историю психологии. Ананьевские чтения 2015: Фундаментальные проблемы психологии. Отв. ред. Аллахвердов. Правительство Российской федерации. СПбГУ. Санкт Петербург: Скифия Принт, 2015. с. 264. ISBN 978-5-98620-164-1

141. Няголова М. Д. (2015) Исследование психологических дилемм в творчестве Андрея Владимировича Брушлинского. Наука и савремени универзитет - НИСУН 5. Кньига резимеа. Университет у Нишу, Филозофски факултет. Главни и отговорни уредник Боjaна Димитриjевиħ. Ниш: Издавачки центар. 2015, с. 64 – 65.

142. Няголова М. Д., Филипова В. А. (2015) Вклад Сотира Бранкова в изучение юридических аспектов психологической диллемы (на материалле болгарской психологии и юриспруденции). Наука и савремени универзитет - НИСУН 5. Кньига резимеа. Университет у Нишу, Филозофски факултет. Главни и отговорни уредник Боjaна Димитриjевиħ, Ниш: Издавачки центар. 2015, с. 65 – 66.

НАУЧНИ ИНФОРМАЦИИ:

143. Няголова М. (1990) Идеите на С. Л. Рубинщайн в съвременната психология, сп. Психология, к. 5, с. 60 - 62, София.

144. Няголова М. Д. (1990) Симпозиум, посвященный С. Л. Рубинштейну, сп. Психологический журнал, N 6, с. 140, Москва.

145. Няголова М., Ц. Христов (1993) Доцент Димитър Василев на 60 години, научна информация, сп. Педагогически алманах, к.1, с.130 - 132, Велико Търново.

146. Няголова М. (1995) Преданалитичните трудове на З. Фройд - предмет на специален международен конгрес, сп. Българско списание по психология, к. 3, с. 61 - 62.

147. Няголова М. (1998) Призив към българските учени, сп. Образование, к. 5, с. 90 – 92, София.

148. Няголова М. (1999) Министерството на културата не наля вода във воденицата на бижковищината, сп. Образование, к. 4, с. 90 - 91.


ПРЕЗЕНТАЦИИ И ИНТЕРВЮТА

149. Няголова М. (2012) Презентация к юбилею Ксении Александровны Абульхановой «Приносът на Ксения Абульханова в съвременната психология», Научное психологическое общество имени С. Л. Рубинштейна при Институте психологии РАН, http://rubinstein-society.ru/

150. Nyagolova M. D. (2013) Cold War and the Humanistic Movement in the USA and Russia (50s – 60s years of the XX century), international conference: Social and Human sciences of the Both Sides of the Iron Curtain, Moscow: 17 – 19 October 2013, Poletayev Institute for Theoretical and Historical Studies in the Humanities – National Research University “Higher School of Economics”, http://www.dropbox.com/sh/s2hzu2mkzu1qnpu/lOB5JGnrAk

151. Няголова М. (2014) Презентация на книгата на А. В. Брушлински «Психология на субекта», Велико Търново: ПИК, 2013, Университетска библиотека на ВТУ, 6 март 2014. Модератор: д-р Мая Русева.152. Няголова М. (2014) История на науката психология преди и след десети ноември, 04.04. 2014, журналист Таня Георгиева, http://sever.bg/

153. Няголова М. (2014) История на науката психология преди и след десети ноември, 06.04. 2014, журналист Таня Георгиева, http://sever.bg/154. Няголова М. (2014) Зоопсихологията – неразвити възможности, 02.06. 2014, журналист Таня Георгиева, http://sever.bg/
Каталог: userinfo -> 295 -> doc
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес
doc -> Конкурс за редовен асистент по психология (обща и възрастова). 1986-1987 възпитател и учител по френски език в еспу "Васил Левски", гр. Ябланица


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница