На община пловдив за 2011 година структура на община пловдивДата19.01.2018
Размер258.73 Kb.
#48839


ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Пловдив, 4000, пл, “Стефан Стамболов” №1 тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703

СПРАВКА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2011 ГОДИНАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Община Пловдив е основна административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление.

Към Община Пловдив има шест района-второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, за административно-техническо обслужване на населението. Към всеки район има по два третостепенни разпоредители с бюджетни кредити-“Образование” и “Здравеопазване”.Техните счетоводни данни се обединяват в района и се представят обобщени като цяло за района в Община Пловдив.

Община Пловдив към 31.12.2011 година има тринадесет общински предприятия - второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, със следния предмет на дейност:

-ОП “Траурна дейност”- издаване на актове за смърт и водене на регистър за извършваните погребения; стопанисване и поддържане на траурните паркове и намиращите се в тях административни, ритуални и помощни сгради, съоръжения и техника; уреждане на погребения в гробищните паркове на територията на гр.Пловдив; осъществяване на други траурни услуги.

-ОП “Жилфонд”- стопанисване и поддържане на общински жилища; наемосъбиране на жилищни имоти; ремонт и поддръжка на общински жилищни, нежилищни, административни сгради и почивни бази на Община Пловдив; аварийни ремонти на детски ясли, детски градини и училища; събаряне на освидетелствани сгради, незаконно строителство и съпътстващи услуги.

-ОП “Общински пазари”- създаване, организиране, експлоатация и поддържане на общинските пазари и тържища за селскостопански стоки на територията на Община Пловдив, отдаване под наем на общинско имущество, свързано с дейността на предприятието.

-ОП “Организация и контрол на транспорта”- организиране взаимоотношенията на Община Пловдив с държавните административни органи в областта на транспорта, комуникациите и организацията на движението; организиране взаимоотношенията с фирми, извършващи транспортна дейност на територията на общината; създава и разработва концепция за транспортното обслужване на гр. Пловдив и други.

-ОП “Градини и паркове”- озеленяване-поддържане на общинските зелени площи и улични насъждения, производство на декоративни дървета, храсти и цветни разсади за задоволяване нуждите на зелената система на гр.Пловдив; чистота-почистване на алеите и зелените площи на територията на градските райони.

-ОП “Пловдивспорт”- управление и стопанисване на спортните съоръжения на територията на Община Пловдив.

-ОП „Радостни обреди” - услуги, свързани с организиране и извършване на официални семейни обреди-сключване на граждански брак, именуване на новородено и осигуряване на необходимите за тях услуги, символи и реквизити, както и други, свързани с тези дейности услуги, незабранени от закона.

-ОП „Охрана и сигнализация” - охрана на обекти и имущество – общинска собственост с физическа охрана и технически средства; вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка.

-ОП „Синя зона, паркинги и гаражи” - изпълнение на дейностите по организация и контрол на дейността по паркиране на МПС в Синя зона, паркинги и гаражи – общинска собственост.

-ОП „Зооветеринарен комплекс” - овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Пловдив, както и други, свързани с тази дейност услуги, незабранени от закона. Тези функции са обособени в две основни дейности „Обработка на безстопанствени животни” и „Зоокът”.

-ОП „Чистота” – предоставяне на услуги по управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Пловдив.

-ОП „Дезинфекционна станция” – извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация с цел намаляване на числеността на преносители, причинители, резервоари и вредни организми до степен безопасна за здравето на човека. Съпътстваща дейност е търговията с препарати за дезинфекция, дезинсекция и дератизация.

- ОП „Туризъм” – провеждане политиката на Община Пловдив в областта на туризма и извършване на контрол върху качеството на туристическия продукт на територията на общината

Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община Пловдив са следните културни центрове:-Дирекция “Култура”

-Регионална народна библиотека “Иван Вазов”

-Градска художествена галерия

-Регионален археологически музей

-Регионален етнографски музей

-Регионален исторически музей

-Регионален природонаучен музей

-Общински институт “Старинен Пловдив”

-Фолклорен ансамбъл “Тракия”

Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община Пловдив са следните домове за социални услуги:

-Дом за възрастни хора с физически увреждания “Хаджи Гьока Павлов”

-Дом за възрастни хора с умствена изостаналост “Св.Врач”

-Дом за стари хора “Св.Василий Велики”

-Комплекс за социални услуги “Св.Георги”

-Приют за безнадзорни деца “Майка Тереза”

-Дом за временно настаняване на деца в риск “Детска къща”

-Домашен социален патронаж

-Комплекс за социални услуги за деца и семейства

-Дом за деца „Княгиня Мария Луиза”

-Дом за деца „Олга Скобелева”

-Дом за деца „Рада Киркович”

-Дневен център за деца с увреждания

-Защитено жилище за хора с умствена изостаналост

Второстепенен разпоредител с бюджетни кредити е Пловдивски общински инспекторат – създаден с цел организация, планиране и координация на контролната дейност за спазването от страна на всички физически и юридически лица, разпоредбите на действащите наредби на Общински съвет – Пловдив, законовите и подзаконови нормативни актове на територията на Община Пловдив.

Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в сферата на образованието към Община Пловдив са:

- Дирекция “Образование и наука”

-Общински детски комплекс

-МУЦТПО

С Решение №477, взето с Протокол №23 от 14.12.2006 г. на Общински съвет-Пловдив е въведена от 01.01.2007 г. системата на делегираните бюджети във всички общински училища:


РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН

1.ОУ „Алеко Константинов”

2.ОУ „В. и К.Тютюнджиян”

3.ОУ „Гео Милев”

4.ОУ „Г.Бенковски”

5.ОУ „Д-р П.Берон”

6.ОУ „Д.Хаджидеков”

7.ОУ „Екзарх Антим І”

8.ОУ „Кочо Честеменски”

9.СОУ „Л.Каравелов”

10.ОУ „Хр.Смирненски” – закрито от 01.09.2011 г. съгласно Решение №95, взето с Протокол №10 от 07.04.2011 г. на Общински съвет-Пловдив и Заповед №РД-14-46 от 23.06.2011 г. на Министерство на образованието, младежта и науката

11.ОУ „Княз Александър І”

12.ГХП „Св.св.Кирил и Методий”

13.СОУ „Св.П.Хилендарски”

14.СОУ „Св.Климент Охридски”

15.СОУ „Св.Патриарх Евтимий”

16.СОУ „Цар Симеон Велики”

РАЙОН ИЗТОЧЕН

17.НУ„Кирил Нектариев”

18.НУ „П.Р.Славейков”

19.ОУ „Васил Левски”

20.ОУ „Д.Дебелянов”

21.ОУ „П.Славейков”

22.СОУ „Найден Геров”

23.СОУ „С.Боливар”РАЙОН ЗАПАДЕН

24.ОУ „В.Петлешков”

25.ОУ „Драган Манчов”

26.ОУ „Е.Пелин”

27.ОУ „Т.Каблешков”

28.СОУ „Св.св.Кирил и Методий”

29.МГ „Акад.К.Попов”

30.СУ „В.Левски”РАЙОН СЕВЕРЕН

31.НУ „Хр.Ботев”

32.ОУ „Д.Димов”

33.ОУ „Й.Йовков”

34.ОУ „П.Волов”

35.ОУ „Райна Княгиня”

36.СОУ „Н.Вапцаров”

37.СОУ „П.К.Яворов”

38.СОУ „Хр.Г.Данов”

39.ЕГ „Пловдив”

40.ЕГ „Ив.Вазов”

41.ФЕГ „Антоан Дьо Сент Екзюпери”

42.ВГ „Хр.Смирненски”

РАЙОН ЮЖЕН

43.СОУ „Бр.Миладинови”

44.НУ „Кл.Охридски”

45.ОУ „Д.Талев”

46.ОУ „З.Стоянов”

47.ОУ „Стоян Михайловски”

48.ОУ „Яне Сандански”

49.СОУ „К.Величков”

50.СОУ „Св.Константин-Кирил Философ”

РАЙОН ТРАКИЯ

51.СОУ „Д.Матевски”

52.СОУ „Св.Седмочисленици”

53.СОУ „Св.Софроний Врачански”

54.СОУ „Ч.Храбър”

В изпълнение на Решение №477, взето с Протокол №23 от 14.12.2006 г. на Общински съвет-Пловдив е издадена Заповед №ОА-40/12.01.2007 г. на Кмета на Община Пловдив, с която са определени правата и отговорностите на Директорите на общинските училища, прилагащи системата на „делегираните бюджети”, като разпоредители с бюджетни кредити от втора степен. С Решение №171, взето с Протокол №15 от 27.05.2010 г. на Общински съвет – Пловдив и изменено с решение №224, взето с Протокол №18 от 24.06.2010 г.на Общински съвет-Пловдив е предоставено за управление на общинските училища – юридически лица, материалната база, която ползват и са делегирани права на директорите на училищата, музеите, Общински институт „Старинен Пловдив”, Градска художествена галерия , Регионална народна библиотека „Иван Вазов” да реализират собствени приходи, включително приходи от собственост.

С Решение № 107, взето с Протокол №10 от 04.06.1993 г. на Общински съвет-Пловдив към Община Пловдив е създадена и функционира Пловдивска общинска агенция по приватизация с предмет на дейност продажба на общински недвижими имоти и общински предприятия.

В Община Пловдив функционират извънбюджетен общински фонд за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол, специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи и специална сметка за приходи от приватизация на общински предприятия.

Община Пловдив има бюджетни, извънбюджетни, набирателни сметки и извънбюджетна сметка за средства от НФ-Кохезионен и структурни фондове.

Подведомствените разпоредители с бюджетни кредити на Община Пловдив имат открити бюджетни и набирателни сметки. Част от второстепенните разпоредители, участващи по програми от НФ-Кохезионен и структурни фондове имат извънбюджетни сметки за тези средства.

Във връзка с участие в проекти по международни програми към общината и подведомствените разпоредители има открити валутни сметки за проектите.
По отношение на въпросите, регламентирани в НСС 2:

Материалите и стоките при придобиване се оценяват по доставна стойност. Продукцията при придобиване се оценява по себестойност. Безвъзмездно получените материали се оценяват по справедлива цена.

При потребление на материалните запаси е избран препоръчителния подход-изписват се по метода първа входяща-първа изходяща стойност.

Вложените материални запаси в употреба се изписват на разход по дебита на сметки 601 срещу кредитиране на сметките от раздел 3, след което се завеждат задбалансово по материално-отговорни лица.

За целите на контрола и отчетността, изписаните на разход автомобилни гуми и другите резервни части за МПС, постелният инвентар и работното облекло се завеждат задбалансово по материално-отговорни лица.

Към 31.12.2011 г. е извършен преглед на материалните запаси. Не е установена разлика между нетната реализируема стойност и доставната стойност и не е извършвана преоценка по реда на НСС2-Отчитане на стоково-материалните запаси.

Наличността по сметките от гр.30 Материали, продукция, стоки към 31.12.2011 г. е намаляла с 254 456,94 лв. в сравнение с наличността по сметките от гр.30 Материали, продукция, стоки към 31.12.2010 г.
По отношение на касовата отчетност:

Касовите потоци и наличности за 2011 година са отчетени чрез прилагането на ЕБК, утвърдена от Министъра на финансите съгласно чл.2 ал.7 от ЗУДБ.

В отчета за касово изпълнение на бюджета и ИБСФ, чиято форма и съдържание е утвърдена от МФ, са отразени паричните потоци и наличности по текущи и депозитни сметки.

За 2011 г. като паричен поток са отчетени отпуснатите субсидии в размер на 554 566 лв. от ЦБ за капиталови разходи и целеви трансфери от ЦБ в размер на 147 909 лв.

През 2011 г. от ПУДООС са получени средства в размер на 14 923 лв. по национална кампания „За чиста околна среда” на тема „Обичам природата - и аз участвам”, от които 4 998 лв. в НУ „Пенчо Славейков”, 4 954 лв. в СОУ „Св.св.Кирил и Методий” и 4 971 лв. в ОУ ”Димитър Талев”.

Преоценките на наличности на парични средства по валутните сметки са отразени в отчета за касово изпълнение на бюджета в частта на изменението на паричната наличност като положителна преоценка в размер на 175 лв. по параграф 95-14.

Касовите плащания за придобиване на активи и външни услуги се класифицират по съответните параграфи на ЕБК, като ДДС и акцизите, начислени от съответните доставчици, също се отразяват по съответните параграфи за отчитане за закупените активи и външни услуги. Получаването на парични суми от ДДС по извършени продажби на активи и услуги се отчитат по съответния приходен параграф. Преводът на дължимия ДДС по сметката на ТП на НАП Пловдив се отчита със знак “минус” по приходния параграф 37-01.

Платеният от Община Пловдив данък върху приходите от стопанска дейност се отразява в намаление на приходен параграф 37-02.

При възстановяване на надвнесени касови приходи сумите се отразяват в намаление на съответния приходен подпараграф от ЕБК, по който първоначално са били отчетени постъпилите суми. Когато не може еднозначно да се определи подпараграфа, възстановените суми се отнасят по този параграф от действащата ЕБК, по който е следвало да се отчете постъпването на тези суми.

При възстановени касови разходи сумите се отразяват в намаление на съответния разходен подпараграф от ЕБК и съответния код на дейност, по който първоначално са били отчетени изплатените суми. В случай, че не може еднозначно да се определи подпараграфа или кода на дейността, по който първоначално са били отчетени изплатените средства, получените суми се отнасят по подпараграфа и дейността от действащата ЕБК, по който е следвало да се отчете извършването на разхода.

При закупуването и продажбата на стоки и продукция от дейността на столове, бюфети, почивни бази и др. подобни дейности касовите потоци се отчитат на нетна база по приходен параграф 24-04. Текущите разходи за такива дейности и придобиването на дълготрайни активи се отчитат по съответните разходни параграфи на ЕБК.Отчитането на начислена основа на разходите и приходите от тези дейности се извършва на брутна основа-разходите се отчитат по съответните разходни сметки, а приходите от продажбите се отразяват по съответните приходни сметки от СБП. Останалите касови приходи, които подлежат на отразяване по приходен параграф 24-04, се отчитат на брутна основа.

Към 31.12.2011 г. не са отразени преводи в процес на сетълмент, тъй като Община Пловдив не е получател на такива преводи.

Когато в набирателна сметка са преведени суми като гаранция по доставката на активи и услуги и блокираната по сметката сума при изпълнението на съответните договорни условия остава за доставчика, преводът по захранването на такава сметка се отнася по съответния параграф от ЕБК, по който следва да се отчетат закупените активи и услуги. В случай, че сумата се връща обратно в бюджета поради неспазване на условията по договора, възстановяването се отчита в намаление на същия параграф от ЕБК.

Във връзка с реализацията на Проект за управление на публичната инфраструктура на територията на Община Пловдив е поет дългосрочен общински дълг чрез емитиране на общински ценни книжа на стойност 25 564 594 евро. През 2011 година е погасена главница в размер на 4 545 455 лв., реализирани са нетни лихвени плащания в размер на 1 420 257 лв. и такса за емитиране, усвояване и поддържане на емисията в размер на 909 612 лв.


По отношение на въпросите, регламентирани в НСС 8:

1. Отчитането на разходите е организирано по функции, групи, дейности и параграфи на Единната бюджетна класификация. Същевременно разходите се отразяват по сметките за отчитане на разходите по икономически елементи.

Разходите се отчитат чрез метода на текущо начисляване - за периода, през който са възникнали, независимо дали е извършено плащане.

2. Вътрешните разчети по прехвърляне на активи и извършване на доставки в рамките на една и съща отчетна група между отделните подведомствени структури на Община Пловдив се осчетоводяват по сметка 4500. В края на всяко тримесечие съгласно Счетоводната политика на Община Пловдив сметка 4500 се приключва със сметка 1001.

За прехвърлянето на активи в рамките на Община Пловдив между отчетни групи „Бюджети” и „Извънбюджетни сметки и фондове” се използва сметка 7641.

3. Грешки, произтичащи от неотчетени активи и пасиви или от отчетени несъществуващи активи и пасиви, са отразени чрез съответните сметки от групи 69 и 79 на СБП.

4. Поетите задължения от Община Пловдив и нейните поделения по договорни отношения се отразяват по сметка 9200. През 2011 г. са реализирани ангажименти в размер на 82 129 972 лв. Към 31.12.2011 г. наличните ангажименти са в размер на 112 941 651 лв.
По отношение на въпросите, регламентирани в НСС 10, не са идентифицирани и установени коригиращи и некоригиращи събития към 31.12.2011 година.
По отношение на въпросите, регламентирани в НСС 12:

1. Начисленият данък върху приходите на бюджетните предприятия съгласно чл.248 от ЗКПО за 2011 г. е в размер на 322 187,48 лв. Внесеният данък през 2011 г. е в размер на 308 978,78 лв.

2. Община Пловдив поддържа информация по видове приходи и разходи от стопанска дейност. Приходите и разходите от стопанска дейност са начислявани по общия ред, като всеки приход и разход по съответните сметки от раздели 6 и 7 от СБП. Приходите и разходите от стопанска дейност са начислени и по съответните задбалансови сметки от подгрупа 993. За разпределение на разходите, които не могат категорично да бъдат отнесени само към извършваната стопанска дейност, се използва коефициент, формиран като съотношение между приходите от стопанска дейност и общия размер на приходите за цялата дейност. С получения коефициент се разпределят разходи по параграфи на ЕБК, които са свързани със стопанската дейност. За 2011 г. приходите от стопанска дейност са от наеми и реклама, концесии, продажби на дълготрайни активи, услуги, предоставяни от Община Пловдив и нейните поделения по чл.6 ал.2 от ЗМДТ и др. в размер на 15 750 915,66 лв., а разходите от стопанска дейност са в размер на 12 781 274,79 лв.

3. Дължимият данък по чл. 204 от ЗКПО е начислен като разход по сметка 6064 от СБП за периода, за който се отнася.


По отношение на въпросите, регламентирани в НСС 13:

През 2011 г. в структурата на Община Пловдив има закрити и открити нови поделения. Закрито е ОУ „Христо Смирненски”. Открито е ОП „Туризъм”.


По отношение на въпросите, регламентирани в НСС 16:

Първоначалното признаване на ДМА се извършва в съответствие с изискванията на НСС 16-ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ. Като ДМА се класифицират и признават само активи, които отговарят на критериите в стандарта и съгласно приетата счетоводна политика са със стойностен праг 700 лв. без ДДС.

В зависимост от начина на придобиване, първоначалното оценяване на дълготрайните материални активи се извършва при спазването на разпоредбите на т.4 от НСС 16:

-при покупка-по цена на придобиване и всички преки разходи

-създадени от предприятието-по себестойност

-получени в резултат от безвъзмездна сделка-по справедлива цена

-получени в резултат на апортна вноска-по оценка, приета от съда и всички преки разходи по т.4.1. от НСС 16

Земите, горите и трайните насаждения, инфраструктурните обекти, ДМА, предназначени за специални дейности по отбраната и сигурността на страната, ДМА с историческа и художествена стойност,паметниците на културата, музейните експонати и други подобни /без сградите/ и книгите за библиотеките се отчитат като разход в момента на тяхното придобиване и се завеждат задбалансово, като за тях се води аналитична отчетност, аналогично на балансово признатите ДМА. Когато процесът по придобиване на тези ДМА обхваща повече от една отчетна година, натрупаните към края на съответната година разходи не се капитализират по сметките от подгрупа 207, а се отнасят по сметките от раздел 6 на СБП като се вземат и съответните записвания по задбалансовите сметки от подгрупа 990. Към съответните задбалансови сметки се водят отделни аналитични сметки за отчитане на незавършеното строителство/доставка/ на тези активи, които се приключват след завършването на процеса на придобиване със съответната аналитична задбалансова сметка за придобития актив.

Текущо през годината при придобиване и отписване на ДМА под каквато и да било форма не е използвана директна кореспонденция със сметките за собствения капитал /сметките от групи 10-13 от СБП/.

Нежилищните сгради се завеждат според местонаходжението им и се включват в баланса на поделението, което ги ползва. Жилищните сгради се водят в баланса на ОП “Жилфонд”.

Спазени са изискванията на раздел ІV от ДДС 20/2004 г. т. 51.1.-51.8., касаещи извършен текущ ремонт по стопански начин от ОП “Жилфонд”.

С последващите разходи за дълготрайните материални активи се коригира балансовата им стойност, когато разходите са за съществена реконструкция, модернизация или основен ремонт. Всички други последвали разходи се признават за текущи разходи.

Община Пловдив е приела препоръчителния подход при оценка на ДМА след първоначалното признаване.

В Община Пловдив при извършване на замени на общинско имущество и на право на строеж се спазват изискванията на т.16.17 от ДДС 20 от 14.12.2004 г. Заменените активи на Община Пловдив се осчетоводяват по приходни сметки от група 713 и 714, а по отчетна стойност се изписват от сметки от гр. 20 и от 9901 при замяна на земя. Получените активи при замяната се осчетоводяват по сметка 6077 и 9901 при замяна на земя и по сметки от група 614 и група 20 при замени на други активи.

Амортизации на дълготрайните материални активи в Община Пловдив не са начислявани съгласно чл.15 ал.3 от Закона за счетоводството.

През 2011 г. на територията на Община Пловдив са съставени общо 557 акта за общинска собственост. Извършени са 106 броя разпоредителни сделки с общинско имущество, от които 22 броя замени на апартаменти, 2 броя замени на земя и 1 брой апортна вноска в търговско дружество с общинско участие .

През 2011 г. са заведени дълготрайни активи на стойност 53 467 160,85 лв. и са отписани дълготрайни активи на стойност 23 513 082,02 лв.

Наличността по сметките от гр. 99 Други задбалансови активи към 31.12.2011 г. се е увеличила с 4 145 358,56 лв. в сравнение с наличността по сметките от гр. 99 Други задбалансови активи към 31.12.2010 г.


По отношение на въпросите, регламентирани в НСС 17:

Към 31.12.2011 г. Община Пловдив и нейните поделения имат задължения по договори за финансов лизинг по сметка 1911 Задължения по финансов лизинг към местни лица в размер на 24 534,11 лв.

В изпълнение на т. 17.15 от ДДС20/2004 г. са изпратени писма до бюджетни предприятия, на които Община Пловдив е предоставила активи за безвъзмездно право на ползване. Същите са осчетоводени по сметки 7682 и 7189.
По отношение на въпросите, регламентирани в НСС 18:

Община Пловдив отчита всички приходи в съответните сметки на раздел 7 на СБП. С Указания №1, №3 е конкретизирана отчетността на приходите на касова и начислена основа за всички подведомствени разпоредители, на които не са делегирани права да реализират собствени приходи. Съответните сметки от раздел 7 се ползват от второстепенните и третостепенни разпоредители при получени дарения, помощи, директни трансфери от други първостепенни разпоредители, както и трансферите от първостепенния разпоредител Община Пловдив и други. С Указание №4 е конкретизирана отчетността на приходите на касова и на начислена основа на поделенията на Община Пловдив на които са делегирани права да реализират собствени приходи, включително и приходи от собственост.

Приходите от такси по чл. 72 от ЗМДТ се отчитат на начислена основа. Приходите от такси за детски градини, детски ясли и други такси за месец Декември 2011 г., които са платими през месец Януари 2012 г. са начислени в Община Пловдив по дебита на сметка 4961 и по кредита на сметка 7051.

Приходите от дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми се отчитат като приход в момента на получаването им по кредита на сметките от група 74. Когато се налага възстановяването на тези суми поради неусвояване или неспазване на клаузите за дарения, връщането се отчита по дебита на сметките от група 74. Получените парични помощи, дарения и други безвъзмездно получени средства се отразяват и задбалансово по кредита на сметка 9201 срещу дебитиране на сметка 9989.Сметка 9201 се дебитира с размера на усвоените парични средства и в случаите, когато неусвоените парични средства от дарения и помощи се възстановяват обратно на дарителя, предоставил тези средства. Установяването на размера на неусвоените средства от получените помощи и дарения и отразяването по сметка 9201 се извършва в края на всеки месец.

През 2011 г. са получени парични дарения в размер на 293 916,36 лв. и дарения в натура 8 372 454,76 лв.
По отношение на въпросите, регламентирани в НСС 19:

Доходите на персонала се осчетоводяват съгласно изискванията на НСС 19-Доходи на персонала.

Възнагражденията на персонала в Община Пловдив и нейните поделения се получават на два пъти-през текущия месец до петнадесето число се изплаща аванс, а ведомостите за заплати се изготвят и изплащат до двадесет и девето число на текущия месец.

Разходите за провизии за персонал се начисляват само в края на отчетната година като се извършва анализ и оценка на обхвата на отпуските, равнището на заплатите и период на ползване на отпуските, структурата на персонала и очаквания брой дни и персонал, който ще ги ползва през следващата година. Подлежащата на начисляване сума на разходите за провизии включват очакваните разходи за отпуските и припадащите се върху тях вноски за ДОО, ДЗПО и здравно осигуряване за сметка на работодателя на база на размерите и съотношенията, приложими през следващата година. Начислената сума се сторнира в началото на следващата отчетна година изцяло и наведнъж.

За 2011 г. сумата, призната като разход за провизии за персонала е в размер на 3 247 219,96 лв.

Неизплатените доходи на персонала към 31.12.2011 г. са в размер на 158 630,13 лв.По отношение на въпросите, регламентирани в НСС 21:

Отчитането на сделките в чуждестранна валута се извършва в съответствие с изискванията на НСС 21- Ефекти от промените във валутните курсове.

Сделките в чуждестранна валута, с изключение на тези за покупка и продажба на валута, се вписват в левове при първоначалното счетоводно отразяване, като към сумата в чуждестранна валута се прилага централния курс към датата на сделката.

Закупената валута се оценява по валутния курс на придобиване.

Продадената валута се оценява по валутния курс на продажбата.

Преоценката на парични средства в чуждестранна валута се извършва задължително към датите, когато има извършени операции по валутните сметки и касови наличности и в края на всеки месец.

Вземанията и задълженията в чуждестранна валута се преоценяват в края на всеки месец.

По отношение на въпросите, регламентирани в НСС 24:

Мажоритарни дялове и акции в предприятия в страната към 31.12.2011 г.:


НАИМЕНОВАНИЕ,

ПРАВНА ФОРМА
СЕДАЛИЩЕ

ПРОЦЕНТ НА ДЯЛОВО

УЧАСТИЕ1.

ДКЦ-І ЕООД

ПЛОВДИВ

100

2.

ДКЦ-ІІ ЕООД

ПЛОВДИВ

100

3.

ДКЦ-ІІІ ЕООД

ПЛОВДИВ

100

4.

ДКЦ-ІV ЕООД

ПЛОВДИВ

100

5.

ДКЦ-V ЕООД

ПЛОВДИВ

100

6.

ДКЦ-VІ ЕООД

ПЛОВДИВ

100

7.

ДКЦ-VІІ ЕООД

ПЛОВДИВ

100

8.

МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД

ПЛОВДИВ

100

9.

ДКЦ ПЛОВДИВ ЕООД

ПЛОВДИВ

100

10.

ДКЦ-ИЗТОК ПЛОВДИВ ЕООД

ПЛОВДИВ

100

11.

ДИСПАНСЕР ПО СПОРТНА МЕДИЦИНА ЕООД

ПЛОВДИВ

100

12.

МБАЛ “СВ.МИНА” ЕООД

ПЛОВДИВ

100

13.

МБАЛ “СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН”ЕООД

ПЛОВДИВ

100

14.

КОЦ ПЛОВДИВ ЕООД

ПЛОВДИВ

100

15.

ЦПЗ ПЛОВДИВ ЕООД

ПЛОВДИВ

100

16.

ОДКВЗС ЕООД

ПЛОВДИВ

100

17.

СБПФЗАЛ ЕООД

ПЛОВДИВ

100

18.

“РИТОН” ЕАД

ПЛОВДИВ

100

19.

“ЗДРАВЕЦ” ЕООД /в ликвидация /

ПЛОВДИВ

100

20.

“БИТОВА ТЪКАН”ЕООД

ПЛОВДИВ

100

21.

“ЧИСТОТА”ЕООД /в ликвидация/

ПЛОВДИВ

100

22.

“ОБЩ. ОХРАНА” ЕАД /в ликвидация/

ПЛОВДИВ

100

Дялове и акции в асоциирани предприятия в страната:

НАИМЕНОВАНИЕ,

ПРАВНА ФОРМА
СЕДАЛИЩЕ

ПРОЦЕНТ НА ДЯЛОВО

УЧАСТИЕ1.

“СВОБ.ЗОНА-ПЛОВДИВ”АД

ПЛОВДИВ

39.07

2.

“БАЛКАН АНВИРОНМАН” АД

ПЛОВДИВ

49

3.

“УВЕСЕЛИТЕЛЕН ПАРК ТРАКИЯ” АД

ПЛОВДИВ

25

4.

“ПЪЛДИН ТУРИНВЕСТ” АД

ПЛОВДИВ

25

5.

МБАЛ ПЛОВДИВ АД

ПЛОВДИВ

23.17

6.

МБАЛ ТРАКИЯ АД

ПЛОВДИВ

34

7.

“ОБЕЛОС ПЛОВДИВ” АД

ПЛОВДИВ

50.02

8.

“ЕКОЛОГИЧЕН ЗАВОД” АД

ПЛОВДИВ

50.02

Други дялове и акции в предприятия в страната:НАИМЕНОВАНИЕ,

ПРАВНА ФОРМА
СЕДАЛИЩЕ

ПРОЦЕНТ НА ДЯЛОВО

УЧАСТИЕ1.

ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД-ТРАКИЯ АД

ПЛОВДИВ

0.66

2.

ОБЩИНСКА БАНКА АД

СОФИЯ

0.43

3.

ПС “КАМЕНИЦА”

ПЛОВДИВ

2,055

4.

“ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ”ЕАД

ПЛОВДИВ

2,84

През 2011 г. е приключила ликвидацията на „Сигма”ЕООД в ликвидация и на „Дезинфекционна станция”ЕООД в ликвидация.

Настъпили са промени в дяловото участие на Община Пловдив в следните търговски дружества с общинско участие: в МБАЛ „Тракия”АД като същото е увеличено с 4% чрез внасяне на непарична вноска-недвижим имот, собственост на Община Пловдив съгласно Решение №413, взето с Протокол №21 от 08.09.2011 г. на Общински съвет-Пловдив; в „Пълдин туринвест”АД като същото е увеличено с 0,02% от получено дарение на акции от „Пътища Пловдив”АД; в дяловото участие в Общинска банка АД като същото е намалено с 0,17%.

През 2011 г. Община Пловдив учредява Фондация с наименование „ПЛОВДИВ-ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА” съгласно Решение №262, взето с Протокол №17 от 14.07.2011 г. на Общински съвет- Пловдив. Фондацията е със седалище гр.Пловдив, ул.”Арх.Христо Пеев”№6 и има следните цели: да съдейства за сближаването на европейските народи и култури, обединяване на културни и административни институции за съвместни проекти и връзката им с европейски и световни такива, с цел популяризиране на културните постижения на град Пловдив и неговото историческо наследство, да съдейства за развитието на град Пловдив като модерен европейски град, включващо урбанистични решения, развиване на културно- историческо наследство и разработване на всички форми на културен туризъм, да популяризира културните постижения на град Пловдив, в страната и чужбина, като ангажира с тази цел и местната общност и я привлича за съвместни прояви, осъществяване на подготовка за кандидатстване и избиране на град Пловдив за Европейска столица на културата през 2019 г., създаване на дългосрочна стратегия за цялостна културна политика на град Пловдив.

През 2011 г. Община Пловдив е предоставила сумата в размер на 100 000 лв., които средства са имущество на Фондация „ПЛОВДИВ-ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА”.

През 2011 г. Община Пловдив придобива членство в Сдружение с нестопанска цел „Фонд за развитие на Летище Пловдив-Южната врата на България” съгласно Решение №211, взето с Протокол №17 от 09.06.2010 г. и са направени вноски в размер на 363 036,50 лв.


По отношение на въпросите, регламентирани в НСС 28:

За отчитане на дяловете и акциите в контролирани лица-търговски дружества се използва сметка 5111.

За отчитане на дяловете и акциите в търговски дружества, в които се упражнява значително влияние се използва сметка 5113. Съгласно НСС 28 асоциирано предприятие е предприятие, в което инвеститорът упражнява значително влияние, но което не представлява нито дъщерно предприятие, нито смесено предприятие на инвеститора. Значителното влияние е правото на участие при вземането на решения, свързани с финансовата и оперативната дейност на предприятието, в което е инвестирано, но не и контрол върху тази политика. Община Пловдив включва в своя баланс всички свои дялови участия, акции и съучастия в търговски дружества. За годишните финансови отчети за 2011 г.се прилага метода на собствения капитал.

През 2011 г. е извършена преоценка на дяловете и акциите на горепосочените дружества като е съпоставен дела в счетоводната стойност на собствения капитал на съответното търговско дружество и досегашната отчетна стойност. Разликите са отчетени по сметка 7801 в размер на 158 087,10 лв. при превишение на дела в собствения капитал над досегашната отчетна стойност на инвестицията и по сметка 7802 в размер на 6 892 646,95 лв. при превишение на досегашната отчетна стойност на инвестицията над дела на собствения капитал.

Въз основа на получените баланси на търговските дружества с общинско участие за 2011 г. са взети необходимите счетоводни записвания, касаещи припадащия се дял на Община Пловдив в годишния финансов резултат на дружествата. При изчисляване на дела във финансовия резултат е взета предвид капиталовата структура на дружествата. Въз основа на получената информация за изменението на собствения капитал на търговските дружества са идентифицирани промените в собствения капитал, дължащи се на преизчисления, преоценки и други корекции, неотразени във финансовия резултат.

През 2011 г. получените дивиденти са в размер на 1 304 714,82 лв.По отношение на въпросите, регламентирани в НСС 36:

През 2011 г. в Община Пловдив са начислени провизии за несъбираемост на вземания от наеми и други разчети в размер на 2 113 199,46 лв. и са отписани провизии за несъбираемост на вземания от наеми и други разчети в размер на 2 619 635,58 лв.

През 2011 година са отписани несъбираеми вземания в размер на 45 262.13 лв.

През 2011 година е извършен преглед за обезценка на нефинансовите дълготрайни активи и на акциите на Община Пловдив в Общинска банка АД, отчитани по себестойност. За другите дялове, съучастия и акции, отчитани по себестойност, не е предоставена информация.По отношение на въпросите, регламентирани в НСС 37:

През 2011 г. в Община Пловдив са начислени само провизии за персонала.


По отношение на въпросите, регламентирани в НСС 38:

Първоначалното признаване на нематериалните активи се извършва в съответствие с изискванията на НСС 38-Нематериални активи. Възприетият стойностен праг на същественост от Община Пловдив е 700 лв. Нематериалните активи със стойност под 700 лв. се изписват на разход към момента на тяхното придобиване.

Програмните продукти се признават балансово като нематериални активи независимо от стойността, на която се придобиват.

Нематериалните активи при покупка се оценяват по цена на придобиване, която включва покупната цена и всички преки разходи по подготовка на актива за ползването му, при безвъзмездна сделка-по справедлива стойност, в резултат на апортна вноска - по стойността, приета в съда.


Община Пловдив прилага препоръчителния подход при оценка на нематериални активи след първоначалното признаване.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
Към 31.12.2011 г. в Община Пловдив е извършена инвентаризация на активите и пасивите съгласно Заповед на Кмета на Община Пловдив на основание на чл. 22 от Закона за счетоводството и вътрешната наредба за инвентаризация на активите и пасивите на Община Пловдив

Резултатите от инвентаризацията се отразени в регистрите на поделенията и на Община Пловдив.


Към 31.12.2011 г. Община Пловдив има просрочени вземания в размер на 10 015 318,42 лв. и просрочени задължения в размер на 2 379 646,20 лв. в отчетна група „Бюджети”. Същите са отразени задбалансово по съответните счетоводни сметки.
Същите се равняват със справките по касовия отчет по дейности и по параграфи на ЕБК.
Община Пловдив има утвърдена счетоводна политика, утвърден индивидуален сметкоплан и система за финансово управление и контрол.
КМЕТ: /ИНЖ. ИВАН ТОТЕВ/

ИД ДИРЕКТОР Д-Я “СЧЕТОВОДСТВО”:/ЕЛЕНА ДИМИТРОВА/


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница