На оперативна програма "административен капацитет" за 2007 2015 г. Съдържание І. Въведение 4 ІІ. Система за оценка на опак 5 Определение за оценка 5 Цели на оценката 5 Видове оценки 5Дата24.03.2017
Размер259.14 Kb.
#17669
ТипПрограмаПЛАН ЗА ОЦЕНКА


НА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

“АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”за 2007 – 2015 г.


СЪДЪРЖАНИЕ

І. ВЪВЕДЕНИЕ 4

ІІ. СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА ОПАК 5

1. Определение за оценка 5

2. Цели на оценката 5

3. Видове оценки 5

3.1. Предварителна (ex-ante) оценка 6

3.2. Текущи (ongoing) оценки 6

3.3. Последваща (ex-post) оценка 8

4. Структури за управление и координация на дейностите по оценка 8

4.1. Европейска комисия 8

4.2. Комитет за наблюдение на ОПАК 9

4.3. Управляващ орган на ОПАК 9

4.4. Изграждане на капацитет за оценка 10

ІІІ. ПРОЦЕС НА ОДОБРЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА ОЦЕНКА НА ОПАК 10

1. Връзка между системата за мониторинг и оценката на ОПАК 10

2. Механизъм за одобрение и изменение на Плана за оценка 11

ІV. УПРАВЛЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ОПАК 11

1. Планиране и организация на процеса на оценка 11

2. Възлагане и провеждане на оценка 11

2.1. Възлагане на оценката 11

2.2. Провеждане на оценката 12

2.2.1. Методология за провеждане на оценките 12

2.2.2. Критерии за оценка 12

2.2.3. Качество на докладите 12

3. Отчитане и използване на резултатите от оценката 13

4. Разпространение на резултатите от оценката 14

V. СПЕЦИФИЧНИ ТЕМАТИЧНИ ОЦЕНКИ ПО ОПАК 14

Индикативен списък с планираните за провеждане през програмния период оценки 15І. ВЪВЕДЕНИЕ

Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК) е стратегически документ за модернизация на българската държавна администрация и подобряване на работата на органите на съдебната власт и на структурите на гражданското общество за периода 2007 – 2013 г. Тя се финансира от Европейския социален фонд (ЕСФ) и от националния бюджет. Програмата отговаря на препоръката от Стратегическите насоки за сближаване на Общността да се предприемат специални действия за укрепване на административния капацитет в рамките на цел “Сближаване”.

Оперативна програма “Административен капацитет” има хоризонтален обхват и нейната стратегическа цел е:

Подобряване нa работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост

Повишаване на професионализма, прозрачността и отчетността в съдебната система

В съответствие с принципите на допълняемост и пропорционалност (чл. 13 от Регламент 1083/2006), държавите членки са отговорни за провеждането на мониторинг на оперативните програми, за извършването на текущи оценки и предприемането на корективни мерки при необходимост. Планът за оценка е стратегически документ за оценката на ОПАК, който описва и планира видовете оценки, които ще бъдат проведени през периода на изпълнение на Програмата 2007 – 2015 г. Той е изготвен в съответствие с: • Регламент (ЕО) № 1083/2006

 • Регламент (ЕО) № 1081/2006

 • Регламент (ЕК) № 1828/2006

 • Работен документ № 5 на Европейската комисия (ЕК): “Индикативни насоки за методите на оценяване: Оценяване по време на програмния период”.

 • Индикативни насоки за стандартите за качество на оценката на помощта от Европейския социален фонд (ЕСФ).

Планът за оценка се изготвя от Управляващия орган (УО) на ОПАК. Той залага минималните изисквания и стандарти, които трябва да бъдат постигнати по време на оценката. В него за описани и функциите на участващите структури в процеса на оценка. Главната цел на Плана е да се осигури обща рамка за разработването на текущите оценки и да се гарантира ефективното им използване като инструмент за управление на ОПАК през целия период на изпълнение. Планът дава възможност на УО да проявява гъвкавост при определяне на областите, където би имало необходимост от оценки, както и техния тематичен обхват и времевата рамка за изпълнението им. Оценката на ОПАК, извършвана по време на програмния период, служи преди всичко на нуждите на УО за по-успешно усвояване на помощта от Структурните фондове и за определяне на степента на постигане на стратегичеките цели на Програмата.


С оглед на широката времева рамка за изпълнение на ОПАК, на този етап не може да бъде даден пълен списък на специфичните оценки, тъй като това ще зависи от напредъка в нейното изпълнение и резултатите от провеждания мониторинг. Поради тази причина Планът за оценка на ОПАК е рамков документ.
Всички оценки ще се финансират със средствата по Приоритетна ос ІV: “Техническа помощ”.


ІІ. СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА ОПАК
1. Определение за оценка

Оценките представляват независим анализ, чиято крайна цел е да се усъвършенства разработването, управлението, координацията и/или изпълнението на Програмата. Чрез оценката се определят степента на изпълнение на целите, релевантността и ефективността на осъществяваните приоритетни оси, ефикасността на разходваните средства, ефекта на въздействието и устойчивостта на резултатите от ОПАК. Оценката трябва да предоставя надеждна и полезна информация по оценяваните теми, като по този начин подпомага процеса на вземане на решения при изпълнението на Програмата.2. Цели на оценката

Според изискванията на Регламент (ЕО) № 1083/2006 целта на провежданите оценки на Оперативните програми е да се подобри качеството, ефективността и последователността при използване на помощта от Структурните фондове (чл. 47(1)).

В този смисъл целта на оценката е да се:


 • идентифицират ефектите от изпълнението на ОПАК и приносът й към постигането на социално-икономическите цели, заложени в европейските и националните стратегически документи

 • повиши капацитетът за управление на Програмата

 • укрепи системата за нейното изпълнение

 • отговори по-добре на нуждите на бенефициентите

 • подпомогне процеса на вземане на решения.3. Видове оценки

В съответствие с чл. 48-49 на Регламент (ЕО) № 1083/2006, оценките на ОПАК се извършват преди, по време и след края на програмния период. В зависимост от това, те се разделят на:

3.1. предварителна (ex-ante) оценка (преди началото на изпълнението)

3.2. текуща оценка (оценка по време на изпълнението)

3.3. последваща (ex-post) оценка (пълна оценка сред приключване на изпълнението).

3.1. Предварителна (ex-ante) оценка

В съответствие с чл. 48 на Регламент (ЕО) № 1083/2006 през 2006 г. беше извършена предварителна оценка на ОПAK. Тя имаше за цел да оптимизира разпределението на средствата по Програмата и да подобри качеството на програмирането.

Вследствие на предварителната оценка и отчитане на препоръките на екипа от консултанти, аналитичната част и SWOT анализът бяха допълнени. Също така беше направено преструктуриране на документа с цел осигуряване на покритие на всички теми, отговарящи на стратегическите и специфични цели на Лисабонската стратегия, ЕСФ и Стратегическите насоки за сближаване на Общността. Беше прието предложението на екипа за прехвърляне на някои от дейностите в различни подприоритети и прибавяне на допълнителни подприоритети, както и включването на органите на съдебната власт като бенефициенти. Пълният доклад на независимите експерти може да бъде намерен на интернет страниците на ОПАК и МДААР:

http://opac.government.bg

http://www.mdaar.government.bg/docs/en_Ex-ante_Final%20Report%2002.2007.pdf.

Следващата предварителна оценка ще бъде извършена през 2013 г. Нейната цел ще е да се подобри качеството на oперативна програма в областта на административния капацитет за следващия програмен период.


3.2. Текущи (ongoing) оценки

Настоящият документ се фокусира най-вече върху текущите оценки.

Съгласно принципите за допълняемост и пропорционалност (чл. 13 от Регламент (ЕО) № 1083/2006) държавите членки носят отговорност за мониторинга на оперативните програми, провеждането на текущи оценки и предприемането на корективни мерки в случай на възникване на проблеми. По време на програмния период, УО на ОПАК ще извършва текущи оценки, в съответствие с необходимостта от подобряване на нейното качество и/или на отделни нейни приоритетни оси, подприоритети или процедури, както и от осигуряване на ефективността, въздействието, устойчивостта и съответствието на помощта, предоставяна от фондовете и изпълнението на Оперативната програма. Текущите оценки ще се провеждат в съответствие с дейностите, предвидени в този план. Резултатите от проведените оценки ще бъдат включвани в годишните доклади за изпълнението на ОПАК и ще бъдат обсъждани на Комитета за наблюдение. При провеждането на текущите оценки ще се обръща специално внимание на необходимостта от надеждна връзка между мониторинга, оценката и процеса на вземане на решения.

Основните текущи оценки по ОПАК са описани в настоящия План, но провеждането на всякакви други оценки, които не са изрично посочени в този документ, ще може да бъде извършвано, когато това е наложено от конкретните нужди за изпълнението на ОПАК и/или по препоръка на органите за управление на Програмата. В глава VІ на настоящия план “Специфични оценки по ОПАК” е представен индикативен списък с планираните през настоящия програмен период оценки.

В съответствие с чл. 47 (2) от Регламент № 1083/2006, планираните текущи оценки ще бъдат два вида:


   1. стратегически – оценки за постигането на целите за социално-икономическите цели чрез ОПАК, на съответствието на Програмата с общностните или националните приоритети, или

   2. оперативни – оценки на изпълнението на Програмата, нейните приоритетни оси и подприоритети.

В съответствие в чл. 48 (3) на Регламент № 1083/2006 освен горепосочените оценки, текущи оценки ще бъдат извършвани и в следните случаи:
 • когато системата за мониторинг установи значително отклонение от първоначално поставените цели. В този случай УО на ОПАК ще анализира риска от неизпълнение на Програмата при подготовката на годишните доклади. Финансовите и физическите данни ще бъдат проверявани и оценявани, за да се прецени дали ще бъдат постигнати целите на Оперативната програма. При констатация, че съществува риск от неизпълнение, ще бъде инициирано провеждането на оценка. За целите на ОПАК “значително отклонение”, при което може да се счита за необходимо условие извършването на оценка, е отклонение от 15 % от заложените индикатори. В такива случаи ще се отчитат и спецификите на всеки един индикатор. Тази оценка може да бъде използвано като “ранно предупреждение” за идентифициране на възможни проблеми и причините за тях, като по този начин се улесни предприемането на корективни мерки. • когато са предложени промени в програмата. Чл. 33 на Регламент № 1083/2006 определя конкретните случаи, в които може да се преразгледа Програмата:

 • при наличието на значителни социално-икономически промени в България

 • значителни промени в европейските или националните приоритети

 • трудности при изпълнението

 • институционални промени в органите за управление.Всяка една промяна на ОПАК, свързана с тези обстоятелства, ще бъде предшествана от оценка. Малки или технически преразглеждания, които не предполагат значителни изменения в Програмата не следва да бъдат подлагани на оценка.
Хоризонтални/съвместни оценки

По време на изпълнението на ОПАК могат да се провеждат оценки от хоризонтален характер и такива, които по своя обхват покриват повече от една или всички Оперативни програми в България. Тези оценки могат да бъдат насочени към измерване на постигането на Лисабонските цели, устойчивото развитие и законодателството на Общността в частта му за опазване на околната среда, равнопоставеност и превенция на дискриминацията, както и други хоризонтални политики на ЕС. Подобен тип оценки могат да включват и резултати от вече извършени оценки на други ОП по отношение на съответствието на българските стратегически документи с политиките на Общността и националните приоритети. Те могат да покриват и различни управленски аспекти, засягащи всички ОП. В такива случаи УО на ОПАК ще осигурява информация, набиране на данни и/или провеждането на собствени изследвания (резултатите от които ще бъдат включени в общите оценки).3.3. Последваща (ex-post) оценка

В съответствие с чл. 49 (3) от Регламент (ЕО) № 1083/2006 последващата оценка на ОПАК ще се извърши от ЕК в сътрудничество с Управляващия орган на Програмата.

Последващата оценка ще изследва степента на усвояване на средствата, ефективността на програмиране на фондовете, както и социално-икономическото въздействие на ОПАК. Тя ще идентифицира факторите, довели до успеха или неуспеха при изпълнението на Оперативната програма, включително възможността за устойчивост и определяне на добри практики. Съгласно Регламент № 1083/2006, последващата оценка следва да бъде готова не по-късно от 31 декември 2015 г.
Всички оценки ще се изпълняват в съответствие с одобрените процедури, заложени в Наръчника за изпълнение на ОПАК. По време на оценките ще бъдат използвани и всички работни документи, издадени от ЕК.4. Структури за управление и координация на дейностите по оценка

Управляващият орган на ОПАК – дирекция “Управление на проекти и програми” към МДААР – е отговорна за организацията, координацията и провеждането на оценките на ОПАК. Другите участници в процеса на оценка са ЕК и Комитетът за наблюдение. Основните им функции по отношение провеждането на оценките по ОПАК са описани по-долу.

В този процес се включват и бенефициентите, които могат да провеждат самооценка на проектите, които изпълняват, и които ще предоставят информация при провеждането на оценки на ОПАК. Ефективността на оценката ще зависи от взаимодействието между всички участници.

Без да се нарушават съответните насоки на ЕС и националното законодателство, системата за изпълнение на оценките, описана в този раздел, може да бъде модифицирана, ако тази промяна ще доведе до по-ефективното изпълнение на ОП.


4.1. Европейска комисия

Представители на Европейската комисия са включени в процеса на оценка чрез участието си в заседанията на Комитета за наблюдение. Те участват активно в подготовката на Плана за оценка, насоките и техническото задание по определени проучвания. Това сътрудничество ще продължи и след края на програмния период, тъй като ЕК ще извърши последващата оценка. Освен това Комисията може да провежда и по своя собствена инициатива и в партньорство със съответните държави членки стратегически оценки или оценки, свързани с мониторинга на оперативните програми, когато последните покажат значително отклонение от първоначално поставените цели.4.2. Комитет за наблюдение на ОПАК

КН отговаря за общия надзор на дейностите по оценката и неговите задачи включват следното: • обсъждане и одобрение на Плана за оценка

 • получаване на информация от Ръководителя на УО на ОПАК за резултатите, заключенията и препоръките от извършените оценки на ОПАК

 • обсъждане и одобряване на препоръките, направени на основата на заключенията от докладите за приключилите оценки, когато тези препоръки засягат въпроси от компетенциите на КН

 • наблюдение на напредъка по изпълнението на препоръките, основани на докладите, изготвени от УО на ОПАК, изработени на основата на информацията, подадена от институциите, за които се отнасят препоръките

 • назначаване на допълнителни текущи оценки.4.3. Управляващ орган на ОПАК


Управляващият орган ще играе водеща роля в процеса на организация и провеждане на оценка. УО може да възлага на външни изпълнители някои от своите задачи, свързани с този процес.

В рамките на УО на ОПАК ясно са разграничени функциите по оценка от тези по изпълнението, контрола и одита на Програмата. Главните задачи на УО на ОПАК включват: • подготовка на План за оценка за ОПАК

 • координация, изпълнение, промяна и наблюдение на задачите, заложени в Плана

 • разработване на техническо задание и възлагане на оценката на ОПАК на външни оценители, избрани по процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП) и подзаконовите актове към него

 • определяне на график и план за действие за извършване на текущи оценки

 • предоставяне на информация на КН на ОПАК за текущите и планираните оценки

 • наблюдение на изпълнението на препоръките, направени от КН, и изготвяне и подаване на доклади за дейностите, предприети в изпълнение на препоръките

 • мониторинг на дейностите на външните оценители и анализ на препоръките, направени от тях

 • дефиниция на стандартите за качество на оценките и мониторинг на правилното приложение на стандартите за извършване на оценките

 • осигуряване на необходимите данни за провеждане на оценките

 • проверка на степента на изпълнение на препоръките от оценките

 • сътрудничество с други институции при планирането (идентифициране на областите на проучване), подготовка и извършване на изследвания в рамките на ОПАК и по хоризонтални въпроси

 • обмяна на добри практики и ноу-хау с други държави членки

 • изграждане на капацитет за оценка.

В структурата на Управляващия орган на ОПАК е определен отдел, в чиито функции се включват и координацията, организацията и провеждането на оценки на ОПАК, а именно отдел “Мониторинг и публичност”. В него е определен служител по оценката, който няма да изпълнява други функции по изпълнението и контрола на Програмата.

За провеждането на оценката е важно отдел “Мониторинг и публичност” да работи в тясно сътрудничество с останалите отдели на УО на ОПАК. По-голяма част от данните за оценка ще се получават от Информационната системата за управление и наблюдение на Програмата. Освен тях ще е необходимо събирането и на допълнителна информация от различните експерти, включени в процеса на изпълнение и контрол на ОПАК.

4.4. Изграждане на капацитет за оценка

УО на ОПАК следва да гарантира наличието на капацитет за правилното изпълнение на функциите по оценка. На този етап, при направен анализ на нуждите от обучение, се установи необходимост от повишаване на информираността, знанията и уменията на заинтересованите страни, включени в процеса на оценка. Предстои организиране на специализирани обучения, които ще се финансират от приоритетна ос “Техническа помощ”.
ІІІ. ПРОЦЕС НА ОДОБРЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА ОЦЕНКА НА ОПАК

1. Връзка между системата за мониторинг и оценката на ОПАК

Мониторингът и оценката са два различни, взаимнодопълващи се процеса, целящи да допринесат за качественото и ефективно изпълнение на Оперативната програма. Редовният мониторинг предоставя информация за напредъка (предимно за резултатите, усвояването на средствата и качеството на механизмите за изпълнение). При наличието на трудности при изпълнението на ОПАК е необходимо да се предприеме оценка. Връзката между мониторинга и оценката трябва да бъде планирана, за да се осигури добър анализ на информацията, който да подпомогне вземането на управленски решения.

Регулярното проследяване на ефективността на изпълнение на ОПАК чрез извършване на оценка/и се налага, тъй като системата за мониторинг не винаги може да предостави информация, свързана с някои стратегически аспекти, такива като социално-икономическото развитие или промените в приоритетите на Общността или страната, които оказват влияние върху Оперативната програма. В такъв случай данните от мониторинга могат да служат само като източник на първоначална/допълнителна информация за по-нататъшна обработка и употреба при анализ и докладване на стратегически аспекти, засегнати от оценката.

Отдел “Мониторинг и публичност” ще изпълнява функциите за провеждането и координацията на оценките по ОПАК, както и дейности по докладване изпълнението на ниво ОП. За да бъде спазено разделението на функциите, експертите, които се занимават с мониторинг и докладване няма да се занимават директно с провеждане на оценките. Системата за мониторинг ще предоставя пълна информация за провежданите оценки, като за тази цел допълнително ще бъдат събирани данни, ще се провеждат интервюта и индивидуални проучвания и ще се използват други приложими инструменти и методи.2. Механизъм за одобрение и изменение на Плана за оценка

Първоначално Планът за оценка се разработва от служителя по оценката и се одобрява последователно от началника на отдел “Мониторинг и публичност”, от директора на Дирекция “Управление на проекти и програми” и от Ръководителя на УО. Ръководителят го представя на КН за одобрение.ІV. УПРАВЛЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ОПАК

Процесът на оценка на ОПАК се състои от няколко основни етапа, изпълнението на които гарантира качеството и ползата от провежданите оценки. Етапите на процеса на управление на оценката са: • планиране и организация на процеса на оценката

 • възлагане и провеждане на оценка

 • отчитане и използване на резултатите от оценката.

Процедурата за извършване на оценката е включена в Наръчника за изпълнение на ОПАК.


1. Планиране и организация на процеса на оценка

Планирането на оценката се прави, за да се анализират нуждите и първоначалният обхват на оценката, както и да се предвидят необходимите ресурси по отношение на данни, време и финансови средства.  Планирането на оценката се състои от няколко стъпки:

 • определяне на целите на оценката

 • избор на целеви групи

 • формулиране на техническото задание.

Техническото задание за провеждане на оценката трябва да съдържа най-малко следните компоненти:

 • описание на обекта на оценката

 • формулиране на въпросите по оценката

 • определяне на критериите за оценка

 • избор на метод за изследване и определяне на извадката

 • определяне на формата на доклада.2. Възлагане и провеждане на оценка2.1. Възлагане на оценката


  Оценката на ОПАК ще бъде извършвана от експерти на УО или от външен изпълнител, при избора на който ще се спазват разпоредбите на ЗОП и подзаконовите актове към него. Основните критерии за избор на изпълнител ще се разработват от отдел “Мониторинг и публичност”, като при необходимост ще се извършват и допълнителни консултации, като се избягва конфликтът на интереси и се спазват правилата за конфиденциалност. Процедурата, която ще се прилага по ЗОП, ще зависи от обхвата и големината, както и спецификата на оценката. И двете страни – възложителят на оценката (чрез гарантиране на необходимото време, достъп до източници на информация и т.н.), и изпълнителят на оценката (чрез предоставянето и използването на съответните човешки и технически средства за изпълнение на заданието), са отговорни за провеждането на оценката съгласно стандартите за качество.


2.2. Провеждане на оценката
2.2.1. Методология за провеждане на оценките

Изборът на методи, въз основа на които ще се провежда оценката на ОПАК, ще зависи от обхвата на изследванията, целта на оценката и стадия на нейното изпълнение, както и от типа на проектите, покривани от оценката. При изготвянето на оценката на ОПАК ще бъдат използвани качествени и количествени данни. За целта ще бъдат приложени следните методи на изследване: • анализ на данни (напр. програмни документи, протоколи от заседанията на Комитета за наблюдение) и данни, получени от системата за мониторинг (приложения, доклади)

 • интервюта с ключови участници в системата за управление и изпълнение (индивидуални и фокус групи)

 • оценка на изпълнението на проектите (case studies, наблюдения, проверки на място)

 • конкретни, тематични проучвания по определени въпроси

 • ad hoc изследване на проблеми, възникващи в хода на изпълнението на ОПАК.2.2.2. Критерии за оценка

Според насоките на ЕК, по време на оценката на ОПАК следва да се отчитат следните критерии: • релевантност – степен на взаимовръзка между определените цели на ОПАК и съществуващите социални-икономически проблеми, които трябва да бъдат разрешени чрез Програмата

 • ефективност – степен на постигане на целите, определени на програмно ниво (постигане на заложените индикатори за резултат и изпълнение)

 • ефикасност – до каква степен постигнатите резултати съответстват на направените разходи

 • съгласуваност – относимост на дейностите, реализирани чрез Програмата към националните и европейските политики

 • въздействие – въздействие на Програмата върху заинтересованите лица

 • устойчивост – определяне на устойчивостта на постигнатите резултати от проектите след приключване на финансирането по Програмата.


2.2.3. Качество на докладите

Всяка проведена оценка ще завършва с изготвянето на доклад. При представянето си докладите от оценките трябва да съдържат следните основни раздели: • резюме на доклада

 • основен текст

 • заключения и препоръки.

Съгласно Работен документ № 5 на ЕК, докладите от оценките трябва да отговарят на следните критерии: • съответствие на нуждите: оценителният доклад трябва адекватно да отразява необходимата информация и да отговаря на техническото задание

 • съответствие на обхвата: обосновката, приносът, резултатите, въздействието, взаимовръзките с други политики, както и очакваните ползи трябва да са правилно и задълбочено изследвани (в зависимост от обхвата на оценката и въпросите)

 • прозрачност и откритост на процеса: включване на заинтересованите страни в подготовката на оценката и в обсъждането на резултатите от нея, с цел да се обхванат всички гледни точки

 • съответствие на техническото задание за оценката: техническото задание за оценката трябва да е подходящо за постигане на необходимите резултати

 • надеждност на данните: първичните и вторичните данни да са събрани и селектирани по подходящ и надежден за тяхното използване начин

 • логичен анализ: количествените и качествените данни трябва да са анализирани в съответствие с установените практики, и по начин, подходящ да дадат отговор на основните въпроси на оценката

 • надеждност на резултатите: резултатите трябва да са логични и доказуеми от анализа на данните и да са интерпретирани с подходяща логика и хипотези

 • независими заключения: заключенията трябва да са обосновани и безпристрастни

 • ясен доклад: докладът трябва да описва контекста и целите, както и организацията и резултатите на ОП, като предоставя лесна за разбиране информация

 • приложимост на препоръките: докладът трябва да предоставя препоръки, които да са приложими в процеса на вземане на решения и да са достатъчно подробно описани, за да започне тяхното изпълнение.


3. Отчитане и използване на резултатите от оценката

Докладите от оценките ще бъдат предоставяни на Комитета за наблюдение на ОПАК. Информацията от доклада с резултатите от оценката ще послужат за вземане на решения за подобряване на изпълнението на ОПАК. УО съвместно със заинтересованите страни ще изготвя план за действие за изпълнение на препоръките от докладите и ще следи за реализирането им. Постоянното наблюдение на изпълнението на корективни мерки ще подпомогне преодоляването на допълнителни трудности. След разработването на доклада от оценката, служителят по оценка ще поддържа контакти с всички заинтересовани страни, с цел проверка и предприемане на последващите действия за изпълнение на препоръките от оценките, при наличието на такива. Целта на тази проверка и последващите корективни действия е да се подпомогне използването на изводите и препоръките от оценките в процеса на вземане на решения.


4. Разпространение на резултатите от оценката

Ключов елемент в процеса на оценка е разпространението на резултатите на проведеното изследване и изпълнението на препоръките от доклада за оценка. Всички резултати от оценките ще бъдат публикувани и разпространени сред заинтересованите страни и направени достъпни за широката общественост. Това е важно условие за повишаване на прозрачността при управлението и изпълнението на Програмата.

Предприетите корективни мерки ще бъдат разпространявани отделно от самия доклад, а именно чрез годишни доклади за напредъка на ОПАК, в които са синтезирани основните изводи и препоръки


  Резюме на докладите ще се превежда на английски език.

  Каналите за разпространение са следните: • документите по оценката или резюметата на докладите ще бъдат публикувани на следните интернет страници: www.mdaar.government.bg и www.opac.government.bg.

 • изпращат се по електронна поща на заинтересованите страни

 • резултатите се представят на семинари, работни срещи и конференции.

Системното разпространение на резултатите от оценката и мониторинг на процеса на изпълнение на препоръките е от съществено значение за подобряване на планирането и изпълнението на целите на Европейския социален фонд и на ОПАК.
V. СПЕЦИФИЧНИ ТЕМАТИЧНИ ОЦЕНКИ ПО ОПАК
Индикативният списък включва планираните оценки, обхвата и индикативен график за провеждането им. Индикативният списък може да бъде допълван, променян и актуализиран, без това да изисква изрична промяна на Плана за оценка на ОПАК.

Тъй като това е първият програмен период на България, първите текущи оценки ще се проведат през 2009 г., когато ще са налице и първите резултати от изпълнението на ОП.

Времевите графици включват провеждане на процедурата за избор на изпълнител, сътрудничество с оценителите, приемане на доклада от оценката.

Следните оценки ще бъдат извършени в периода 2007 – 2015 г.: 1. междинна оценка – анализ на напредъка и ефективността по ОПАК, съответствие с целите на Програмата, оценка на очакваното въздействие от ОПАК

 2. оценка за изпълнение на Програмата по приоритетни оси – оценка на постигането на целите на ниво приоритетна ос, подприоритет и проекти

 3. текущи оценки, когато системата за мониторинг отчете значителни отклонения от първоначално зададените цели

 4. текущи оценки, когато има предложения за промяна на Оперативната програма.


Индикативен списък с планираните за провеждане през програмния период оценки
1. ТЕМА НА ОЦЕНКАТА:

Анализ на напредъка и ефективността по ОПАК, съответствие с целите на програмата, оценка на очакваното въздействие от ОПАК (на база на проектна извадка)”


Обхват на оценката

Междинната оценка ще изследва първоначалните резултати от използването на помощта. Целта е да се изследва напредъкът в изпълнението на ОПАК и нивото на усвояване на средствата. Междинната оценка ще бъде насочена към оценка на напредъка на изпълнението на програмата по отношение на заложеното в нея, и подобряване на качеството, ефективността и допълняемостта на помощта по ОПАК. Оценката ще изследва и системата за управление и изпълнение на ОПАК, анализирайки възможните проблеми, които са възникнали/биха възникнали по време на изпълнението. Областите за оценка ще обхващат напредъка в изпълнението на отделните подприоритети и проекти, съответствие с целите на програмата, капацитет за усвояване от бенефициентите и др. Част от оценката ще бъде насочена към изпълнението на Комуникационния план на ОПАК.


Основни въпроси по време на оценкатаТематични области за оценка

Основни въпроси за оценка

Напредък при изпълнението на ОПАК и ефективност на изразходваните средства в контекста на постигане на целите на ОПАК.

Въздействие от изпълнението и добавена стойност.Каква е добавената стойност при изпълнението на ОПАК?

Ефективни ли са съществуващите инструменти за изпълнение на ОПАК?

Съществуват ли критични фактори, които да оказват влияние на изпълнението и ефективността на ОПАК?

Анализ на ползите и разходите на Програмата.Съответствие на стратегията на ОПАК със социално-икономическото ситуация в страната

Съответства ли стратегията на ОПАК на настоящата социално-икономическа ситуация? Необходима ли е промяна в стратегията и ако да, какви са причините за тези промени? Какви изменения са нужни?

Напредък по изпълнението на приоритетните оси на ОПАК


Какъв е напредъкът по постигането на целите на ОП и на приоритетните оси? До каква степен те могат да бъдат реално постигнати?

Оценка на индикаторите за постигане на целите


До каква степен индикаторите за постигане на целите подпомагат мониторинга и оценката?

Какъв е напредъкът по постигането на целите и има ли причини за значителни отклонения от първоначалните стойности на индикаторите?Оценка на съответствието на изпълнението на ОПАК с хоризонталните политики

До каква степен чрез ОПАК се изпълняват хоризонталните политики на ЕС? Постигат ли се индикаторите, свързани с целите на Лисабонската стратегия? Има ли значителни отклонения от поставените цели?

Анализ на системата за управление и контрол на ОПАК

Ясно ли са разпределени функциите? Изпълняват ли ефективно своите функции органите за управление на ОПАК? Ако не, какви са причините за трудностите и начините за преодоляването им?


Предварителен график за провеждане на оценката

Оценката е планирана за изпълнение в началото на 2010 г. Такава оценка ще бъде направена и през 2014 г.2. ТЕМА НА ОЦЕНКАТА:

Текущи оценки, когато системата за мониторинг отчете значителни отклонения от първоначално зададените цели”


Обхват на оценката

В този случай, финансовите и физическите данни ще бъдат проверявани, за да се оцени ще бъдат ли постигнати целите на Оперативната програма. За целите на ОПАК “значително отклонение”, при което може да се счита за необходимо условие за извършване на оценка, може да бъде определено като отклонение над 15 % като се отчитат и спецификата на всеки индикатор и/или схема, за която се отнася съответния показател. То може да бъде използвано като “ранно предупреждение” за идентифициране на възможни проблеми и причините за тях, като по този начин се улесни предприемането на корективни мерки.Предварителен график за провеждане на оценката

При необходимост.


Препоръчителна методология

В зависимост от вида и целта на изследването.3. ТЕМА НА ОЦЕНКАТА:

Текущи оценки, когато има предложения за промяна на Оперативната програма”


Обхват на оценката

  Регламентът № 1083/2006 (чл. 33) посочва, че ОПАК може да бъде преразглеждана в следните случаи:

 • при наличието на значителни социално-икономически промени в България

 • значителни промени в европейските или националните приоритети

 • трудности при изпълнението

Промяната на ОПАК в тези случаи ще бъде предшествана задължително от оценка.
Предварителен график за провеждане на оценката

При необходимост.


Препоръчителна методология

В зависимост от вида и целта на изследването.4. ТЕМА НА ОЦЕНКАТА:

Текущи оценки за изпълнението на програмата по приоритетни оси”


Обхват на оценката

Оценката ще включва анализ и изследване на степента на изпълнението на приоритетните оси. Ще бъдат оценени проведените процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ, изпълнението на проектите и постигането на индикаторите на ОПАК.


Предварителен график за провеждане на оценката

В зависимост от отварянето на процедурите за набиране на проектни предложения по съответните приоритетни оси на Програмата. Първата оценка ще се проведе през 2009 г. и ще изследва напредъка по Приоритетна ос II.


Препоръчителна методология

В зависимост от вида и целта на изследването.
Каталог: archive -> images -> stories -> docs
docs -> Приложение 4 законодателна рамка и стратегически документи в съдебната система I. Закони конституция на Република България
docs -> Резюме на проект с рег. № К09-15-5/30. 04. 2009 г и наименование „Публичност и ефективност на производството по несъстоятелност”
docs -> Приложение 13 Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност
docs -> Проектно предложение Наименование на проекта
docs -> 1. 6 „Транснационално и междурегионално сътрудничество”
docs -> Резюме на проект №07-23-171
docs -> Програма "Административен капацитет"
docs -> Програма "Административен капацитет"


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница