На осигурявани лица, въз основа на ведомостите на мтсп и на ликвидирани ведомства, съхранявани в архива на мтсп правно основаниеДата28.10.2018
Размер72.48 Kb.
#102438
ТипКодекс
Издаване на удостоверение за трудов и/или служебен стаж (УПЗ)

на осигурявани лица, въз основа на ведомостите на МТСП

и на ликвидирани ведомства, съхранявани в архива на МТСП

Правно основание

Кодекс за социално осигуряване, във връзка с разплащателните ведомости на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и на ликвидирани ведомства, съхранявани в архива на МТСП на ул. „Триадица” №2, град София

Закон за администрацията, Допълнителна разпоредба, § 1, т.2 ”в”.

Характеристика

- Цел: предоставяне на удостоверения за трудов и/или служебен осигурителен стаж на лица, работили в МТСП или структури, чиито правоприемник е Министерството, съгласно със списъка на ликвидирани ведомства, разплащателни ведомости на които се съхраняват в архива на МТСП на ул. „Триадица“ №2, град София

- Дефиниция - Съгласно с разпоредбата на чл. 5, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване, при прекратяване на трудовото/служебното правоотношение МТСП издава безплатно документи за трудов и/или служебен стаж при поискване от осигуряваното лице или негов представител, въз основа на разплащателните ведомости на МТСП и на ликвидирани ведомства, съхранявани в архива на МТСП - в 14- дневен срок от предявяване на искането.

Процедура по извършване на административната услуга

Компетентни органи -Министерство на труда и социалната политика.

Заявител - физическо лице, работило в Министерството на труда и социалната политика или в структури, чийто правоприемник е Министерството.

Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден съответния административен акт - наличие на първична информация - разплащателни ведомости.

Необходими документи -заявление с точни лични данни по образец

Вътрешен ход на процедурата

Заявлението (формулярът) с точно вписани данни на заявителя, изписан период за изготвяне на удостоверението за осигурителен стаж, заеманата длъжност, съответната дирекция и администрация, с приложено копие или сканиран оригинал (при електронно подаване на заявление) на трудова (служебна) книжка се адресира до главния секретар на Министерството.

Удостоверението се изготвя от дирекция ПАОЧР, съвместно от служители, отговарящи за човешките ресурси и учрежденския архив. Длъжностните лица, изготвили го, както и тези, които са подписали удостоверението, и - ползващите го, носят отговорност по Наказателния кодекс при неверни вписвания.

При поискване от физическо лице, работило в Министерството на труда и социалната политика или в структури, чийто правоприемник е МТСП - в 14 дневен срок от предявяване на искането.Такса - не се заплаща.

Резултат от процедурата - Издадените удостоверения за осигурителен стаж дават възможност на заявителите да доказват неговата продължителност при наемането им на друга работа или при придобиване право на пенсия и обезщетения.

Издадените документи нямат давностен срок.

При загубване или унищожаване - се предприемат всички описани действия за издаване на нов документ.

Липсват правни основания за отнемане на издадените удостоверения.Образци н формуляри - Заявление за издаване на удостоверение (образец)

Забележка: услугата се извършва изцяло от администрацията на МТСП - дирекция ПАОЧР, като формуляр за заявяване на услугата може да бъде получен на хартиен носител в приемната на Министерството или да бъде изтеглен от официалната интернет страница на МТСП от рубриката „Административно обслужване”, подрубриката „Административни услуги”, секция „Министерство на труда и социалната политика“

ВЕДОМОСТИ НА МТСП

И НА ЛИКВИДИРАНИ УЧРЕЖДЕНИЯ,

СЪХРАНЯВАНИ В АРХИВА НА МТСП

В АРХИВА НА МТСП се съхраняват ведомости за заплати на учрежденията от три вида основна дейност на държавната политика в областта на: труда, планирането и снабдяването.

I. ТРУД:

Ведомостите да заплати на учрежденията, които са провеждали държавната политика в областта на заетостта и социалното осигуряване, както следва:

- Комитет по труда и цените при МС, образуван въз основа на чл. 17 от Закона за ускоряване развитието на народното стопанство, подобряване на материалното и културното положение на народа в областта на труда, работната заплата и цените, влязъл в сила от 01.04.1959 г., преобразуван в:

- Комитет по труда и работната заплата при МС без ранг на министерство — с Указ №562 на Президиума на НС от 08.12.1962 г., преобразувано в:

- Министерство на труда и социалните грижи /1968-1976 г/, с Указ №1156 на Президиума на НС от 27.12.1968 г., закрито с Решение на Седмото народно събрание, т.1, буква а. от 16.06.1976 г.;

- Комитет по труда и работната заплата / КТРЗ / - създаден с ПМС № 56 от 27.07.1976 г., закрит с Решение на Осмото народно събрание за сливане, закриване и преименуване на министерства и други ведомства от 16.06.1981 г. и преминал в Държавния комитет за планиране /ДКП/. Това е първата ликвидация на дейността на държавата в областта на труда.

- Институти го труда:

а. Център за професионална подготовка на работниците (ЦППР): 1978-1990г.

б. Научен център за квалификация и преквалификация (НЦКП): 1990-1992 г.

в. Научен център по труда (НИТ): 1965 -07.1981; 05.1983- 1992

- Изчислителен център (1970-1973)

г. Научен институт по охрана на труда и ергономия (НИОТЕ) 1975 —1992ВЕДОМОСТИ, КОИТО СЕ НАМИРАТ В КАСАТА НА МТСП, ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА"

- Комитет по труда и социалното дело /КТСД/, създадено с Решение на МС №37/28.03.1983 г. и Указ №2656/19.08.1987 г.за закриване на КТСД;

- Комитет по труда и социалното осигуряване /1990 г./ създадено с Указ №4 от 03.01.1990г. на ДС и Решение на МС №201 от 26.09.1990 г. за закриване на КТСО;

- Министерство на заетостта и социалните грижи /1990-1990 г. /, създадено с Решение на ВНС от 25.09.1990 г. и закрито с Решение на ВНС от20.12.1990г.;

- Министерство на труда и социалните грижи /1991-1997 г./, създадено с Указ №168 от 27.12.1990 г.;

- Министерство на труда и социалната политика /1997 - /. създадено с Решение на Народното събрание от 21.05.1997 г.

Съгласно чл. 11. ал. 1, т.1 от ПМС №22 от 30.06.1981 г. към Държавния комитет за планиране преминават дейности от закрития КТРЗ, като с Разпореждане №37 на БМС от 16.07 в ДКП е създадено Главно управление по труда с главен директор, с ранг на заместник-председател на ДКП. Към Държавния комитет за планиране преминава и закритото с Указ 1226 от 18.06.1981 г. Mинистерство на снабдяването и държавните резерви.

През 1990 г. закритият Комитет по материално стопанство към МС, функциите и архивът му се приемат от Министерство на икономиката и планирането /МИП/.

С ПМС № 81 от 06.05.1991 г. текущите явни и поверителни архиви и ведомостите за заплати на МИП и закритите му звена се съхраняват в Министерството на труда и социалните грижи.

II. ПЛАНИРАНЕ

- Министерство на икономиката и планирането: 1953- 1991 г. • Държавна планова комисия /ДПК/ създадена с чл.39 на Конституцията на НРБ от 06.12.1947

 • Държавен комитет за планиране /ДКП/ - с Решение на Народното събрание Д.В. бр.96 1962 г.

 • От 01.01.1988 - ДКП се преобразува в МИП

- CTPУKTУPНИ ЗВЕНА

 • Научноизследователски и планово икономически институт;

 • Управление за райониране и териториално разположение на производителните сили;

 • 1970 – ГУТРПС (Главно управление за териториално разпределение на производителките сили)

 • 1970- 1987г. - Научен център по планиране

 • 1972-1987г. - Научен център по териториално планиране и Съвет по териториално разположение на производителните сили

 • Филиал Русе: 1975 -88

 • Институт по икономика и управление (ИИУ): 1988-1991

 • Информационно изчислителен център (ИИЦ): 1988-1991

 • ДИЕИМ: 1985-91 (Без 01.06. до 31.12.1986- ведомостите са в МИП от м-во на търговията )

- СТРУКТУРНИ ЗВЕНА ОТ МИП, ПРЕМИНАЛИ В ДРУГИ ВЕДОМСТВА

 • Институт по рационализации и Комитет по стандартизации (ИНРА)- през 1957 - към ДПК, а от 1960 - към Комитет по технически прогрес, Комитет по стандартизация, Национален метеорологичен център

 • Главно управление по държавните резерви – с РМС №1 1/25.01.1991г. - към МС

 • Стопански съвет към МС- с РМС 258/28.12.1987 г. - в ДКП и ведомостите остават в МИЕ. Заповедите по дейността му са при нас, ведомости има само 2 месеца: 07 и 08 на 1986

 • Национален съвет по водите - С ПМС 81/06.05.1991 г. - в Министерство на науката и висшето образование

 • Център за подготовка и квалификация на кадри – С ПМС 81/06.05.1991г. - в Комитет по съобщения и информатика

 • Държавна комисии по запасите са от 1980 до 09.1988, а след това - в Комитета по геология, после в Министерство на околната среда, а през 1991 - С ПМС 81/06.05.1991г. - в Комитет по геология и минералните ресурси

 • НЦ „ИНФОМА" - С ПМС 81/06.05.1991 г. - в Министерство на индустрията и търговията и остава в МИЕ

III. СНАБДЯВАНЕ

- Пласментно-снабдителни организации (1951-1959г.)

- Главно управление на материално-техническото снабдяване —1963 - 1968 г.

- Министерство на снабдяването и държавните резерви е създадено с Указ №1156 от 27.12.1968 г., закрито с Указ 1226 от 18.06.1981 г. и дейността му се поема от Държавен комитет по планиране.

- Министерство на снабдяването – 18.05.1985 - 22.04.1986

- Комитет по материално стопанство към МС - създаден с Указ 4318 от 12.12.1986 г., закрит с Указ 215 от 21.02.1990 г., функциите му се приемат от Министерство на икономиката и планиранетоIV. Ведомости на други ведомства и организации

ПД "Русалка" Варна: 1984 - 2002г. На основание чл. 3, ал.4 и 5 от ПМС 213 от 29.11.1999г. и Заповед № 154 от 08.12.1999г. на МТСПV. Център по трудова рехабилитация и ергономия: 1985-1999, със Заповед № 202 от 10.10.2001г.на МТСП

VI. Социално-битов комплекс: 1961-1996 г.. със Заповед на МТСП от 25.05.1996г.

VII. Агенция за чуждестранна помощ - 1991 - 10.10.2007, съгласно чл.2 от Закона за закриване на АЧП, обн. ДВ, бр. 41 от 2007г.

VIII. Социално- инвестиционен фонд - 07.2002 - 06.2010- със закон за сиф, ДВ, бр. 32/03.04.2002 - закрит със закон за закриване на сиф. обн. ДВ, бр.. 22/19.03.2010
Каталог: ckfinder -> userfiles -> files -> admobs
admobs -> Директива на съвета 79/7/еио от 19 декември 1978 година
admobs -> Директива на съвета 92/85/еес от 19 октомври 1992 г за вьвеждане на мерки за насърчаване на подобрения в
admobs -> Текст от значение за Европейското икономическо пространство
admobs -> Образец чл… /…/ 2012 г
admobs -> Образец чл… /…/ 2012г
admobs -> Образец а1-чл. 47, ал. 4 от знз-2012г. А н е к с към договор от г
admobs -> Директива на съвeта 76/207/еио от 9 февруари 1976 година
admobs -> Отчет за изпълнение на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2010 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница