На основание чл. 101е, ал. 1 от зоп се сключи настоящия договор между: дирекция „управление на собствеността и социални дейности”Дата23.04.2017
Размер157.09 Kb.
Приложение 5
Проект
ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Днес, ........ ­­­­­­­­­­­­­2015 г., в гр. София, на основание чл.101е, ал.1 от ЗОП се сключи настоящия договор между:
1. ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” (ДУССД), юридическо лице по смисъла на чл. 37, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Княз Борис І” № 124, БУЛСТАТ 129010157, представлявана от Иван Пейков Иванов – директор на ДУССД и Анеса Мирославова Вълева - ВПД главен счетоводител на ДУССД, от една страна, наричан по-долу „Възложител”, и
2. ...............................................................................................................................................................,

със седалище и адрес на управление: ....................................................................................................,

ЕИК (БУЛСТАТ) ............................., представляван от ...............,

действащ в качеството си на ....................., ЕГН ....................., от друга страна, наричана по-долу „Изпълнител”, се сключи този договор за обществена поръчка.


Страните се споразумяха за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1 (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да осигури некомутируем 50 Mbps достъп до международното Интернет пространство, както и 300 Mbps достъп до българското Интернет пространство, наричан по – долу за кратко „услуга”, съгласно Техническата спецификация ( Техническо предложение ) - Приложение № 1, неразделна част от този договор.

(2) Осигуряването на услугата, предмет на договора включва в пълен обем дейностите по Техническата спецификация - Приложение № 1.

(3) За изпълнение на възложената поръчка, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размера и при условията на този договор.

ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ


Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от момента на неговото подписване и е със срок на действие 36 ( тридесет и шест ) месеца, считано от датата на подписване на констативния протокол по чл.10, ал.2 от този договор.

(2) Срокът за осигуряване на достъп до услугата предмет на договора е до 30 (тридесет) календарни дни от подписване на договора

Чл.3. Мястото на изпълнение на поръчката е в гр. София 1000, ул. „Шести септември” № 29, Д КИС -МВР.
IІІ. Права и задължения НА Изпълнителя
Чл. 4. Изпълнителят се задължава:

1. да осигури за 36 ( тридесет и шест ) месеца некомутируем 50 Mbps достъп до международното Интернет пространство, както и 300 Mbps достъп до българското Интернет пространство, съгласно техническите спецификации за предоставяне на услугата (Приложение 1);

2. да изпълни договорените дейности по поръчката в срок и по място, съгласно чл.3 от настоящия договор;

3. да осигури технически поддръжка, съгласно чл.11 от настоящи договор;

Чл. 5. Изпълнителят има право:

1. да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на поръчката;

2. да иска от Възложителя да приеме изпълнението на поръчката;

3. да получи възнаграждение за изпълнената поръчка в размера и условията на този договор.

Чл. 6. Изпълнителят има право/няма право да ползва подизпълнител при изпълнение на договора. (Когато в процедурата изпълнителят е декларирал, че ще ползва подизпълнители при изпълнение на обществената поръчка вместо този текст в договора се изписва следното:

Чл. 6. (1) При изпълнение на договора Изпълнителят има право да ползва следните подизпълнители за : ............................................................................................

(посочват се видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващия на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка и предвидените подизпълнители;

(2) Изпълнителят е длъжен да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителя/подизпълнителите, посочени в ал.1.

(3) За работата на подизпълнителите Изпълнителят отговаря като за своя работа.

(4) В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор с който се заменя посочен в ал. 1 подизпълнител, Изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 от от ЗОП).

(5) Изпълнителят е длъжен да предоставя на Възложителя информация за плащанията по договорите за подизпълнение (тази клауза се прилага при ползването на подизпълнители).

Чл. 7. Когато Изпълнителят има изискуемо вземане по този договор срещу другата страна, той няма право да отказва да изпълни свое задължение, докато Възложителят не изпълни насрещното си задължение по договора.

IV. Права и задължения НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


Чл. 8. Възложителят се задължава :

1. за изпълнение възложените дейности, да осигури достъп на персонала на Изпълнителя до мястото им на изпълнение при спазване на изискванията, установени за работа и достъп в обекти в системата на Министерството на вътрешните работи.

2. да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя при изпълнението на поръчката;

3. да приеме услугата по реда на чл.10, от настоящия договор;


4. да заплати възнаграждение на Изпълнителя в размера и при условията на този договор.


Чл. 9. Възложителят има право:

1. да иска от Изпълнителя да изпълни поръчката в срок и без отклонения от нея;

2. да проверява изпълнението на договора от страна на Изпълнителя и да осъществява контрол върху изпълнението на задълженията на Изпълнителя, като указанията на Възложителя са задължителни за другата страна, освен ако те не възпрепятстват оперативната самостоятелност на Изпълнителя или не водят до отклонение от изискванията за изпълнение на поръчката;

3. да откаже да приеме услугата, ако открие недостатъци в нея или несъответствия между нея и изискванията на техническата спецификация.


V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ УСЛУГАТА. ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА.
Чл. 10. (1) Предоставянето на достъп до услугата се извършва на посоченото в чл. 3 от настоящия договор място.

(2) Достъпът до услугата се удостоверява с констативен протокол, съставен в два еднообразни екземпляра и подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя, в който се отразяват качествените и количествени параметри на услугата.

Чл. 11. Изпълнителят осигурява техническа поддръжка -24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината, при спазване на изискванията на Възложителя относно:

1.Време за реакция при възникнал проблем – незабавно, след уведомяването между упълномощени лица на страните по договора: чрез телефонно обаждане, съобщение по електронна поща и последващ протокол или по факс. При възникнал проблем функционира процедура за регистрирането му и решаването му ( Trouble Ticketing ). При необходимост, Изпълнителят осигурява квалифициран специалист на място. Процедурите за реакция при евентуално възникнали проблеми са както следва: Т0 – незабавна реакция от мрежовия център на Изпълнителя при регистриране на проблем- диагностициране и отваряне на trouble ticket от мрежов оператор;Т0 + 30 min. – пренасочаване към второ ниво на техническа поддръжка към инженерна поддръжка;

Т0 + 1 h 00 min – пренасочване към трето ниво на техническа поддръжка към мрежов инженер ;

Т0 + 2 h 00 min – пренасочване към технически Директор на Изпълнителя и акаунта на Възложителя.

2.Време за отстраняване на проблема - до 1 час за времето 8:30 - 17:30 ч. за работни дни и до 4 часа – през останалото време.

Непрекъснатостта на предоставяната услуга се осъществява от система за мониторинг на мрежата, чрез център за наблюдение и контрол на мрежата в реално време, който разполага с:

- денонощни смени за поддръжка и следене на работоспособността на мрежата и нейните компоненти;

- три автономни и резервирани начина за връзка с центъра – тел.................., факс......................., имейл............................, работещи в режим 24х7х365.

3.Система за обслужване и маршрутизииране на постъпилите телефонни обаждания от Д КИС –МВР, базирана на Trouble Ticket. Системата регистрира и проследява проблема през WEB интерфейс, като за всяка стъпка служителите на Д КИС – МВР се известяват. Води се история на развитие на всеки проблем. Процедурата за реакция при възникнали проблеми включва:


  1. Незабавна реакция от Мрежовия център на Изпълнителя при регистриране на проблем, диагностициране и отваряне на Trouble Ticket от мрежов оператор;

  2. Пренасочване към второ ниво на техническа поддръжка към инженер по поддръжката – до 30 минути;

  3. Пренасочване към трето ниво на техническа поддръжка към мрежови инженер – до 1 час;

  4. Пренасочване към технически директор на Изпълнителя и акаунт мениджъра – до 2 часа.

4.Незабавно известяване и реакция в случай на възникване на проблем – прекъсване или влошаване на връзката.

5.Наличност на услугата е налице през цялото време, с изключение на периодите на прекъсване на услугата, с обща продължителност до 48 часа в рамките на една година. Прекъсването на услугата е времето от възникнала невъзможност да се ползва услугата (поради профилактика, подмяна на възлови хардуерни устройства, прекъсвания на преносната среда ) до момента, в който ползването стане възможно. Прекъсването на услугата е налице, ако същата се осигурява с влошено качество. Изпълнителят своевременно уведомява служители на Д КИС –МВР, най –малко един работен ден, за бъдещи предвидени прекъсвания.

6.Система за ескалация на възникнали проблеми и тяхното решаване в срок. Системата регистрира и проследява проблема през WEB интерфейс, като на всяка стъпка от процеса служителите на Д КИС –МВР се известяват. Води се история на развитие на всеки проблем.
VІ. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 12. (1) Общото възнаграждение на Изпълнителя по този договор е в размер на ........ (.......) лева с включен данък върху добавената стойност (ДДС) при месечна такса за услугата в размер на ........... лв. с вкл. ДДС.
(2) Стойността по ал. 1 включва всички разходи по предоставяне на услугата.

Чл. 13. (1) Възложителят заплаща на Изпълнителя дължимото възнаграждение за извършената услуга в една от следните форми на плащане:

1. с банков превод на дължимата сума по сметка на Изпълнителя в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след точно изпълнение на задълженията му и представяне на оригинална фактура и двустранно подписан констативен протокол за качество на услугата.

(Ако Изпълнителят е сключил договор за подизпълнение представя и доказателства за изплатени всички задължения по договора за подизпълнинение, освен ако при приемането на работата изпълнителят представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя. - тази клауза се прилага при използването на подизпълнители);

2. с акредитив - неотменяем, документарен, делим, непрехвърляем, със срок на валидност – срокът на изпълнение на обществената поръчка плюс 30 (тридесет) работни дни.

(2) Акредитивът по ал. 1, т. 2 е усвоим срещу предоставяне на оригинална фактура, заверена от представител на Възложителя. Оригиналната фактура се издава от Изпълнителя въз основа на съставен протокол по чл. 10, ал. 2, (Ако Изпълнителят е сключил договор за подизпълнение представя и доказателства за изплатени всички задължения по договора за подизпълнинение, освен ако при приемането на работата изпълнителят представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя. - тази клауза се прилага при използването на подизпълнители). Всяка от страните поема за своя сметка банковите разноски по обслужване на акредитива на обслужваща я банка.

(3) Възложителят сам определя формата на плащане и размера на акредитива.

(4) Банковата сметка на Изпълнителя е:

Банка: ..............................................

IBAN: ............................................

BIC Code: .......................................

(5) При промяна на банковата сметка, Изпълнителят се задължава незабавно да уведоми за това Възложителя като му посочи новата си банкова сметка.
VІІ. НЕУСТОЙКИ
Чл. 14. При забава на изпълнение на задължение по този договор, Изпълнителят дължи неустойка в раз­мер на 0,05 % от общата цена по чл. 12, ал. 1 за всеки просро­чен ден, но не повече от 20 % (двадесет на сто) от общата цена.

Чл. 15. (1) При лошо изпълнение на свое задължение по този договор, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от стойността на некачествената услуга.

(2) При частично неизпълнение на свое задължение по договора, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от стойността на неизпълнената част.

Чл. 16. Ако е в забава за плащане, Възложителят дължи неустойка в размер на законната лихва върху неизплатената в срок сума за всеки просрочен ден.

Чл. 17. (1) Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 12, ал. 1 от този договор при пълно виновно неизпълнение на обществената поръчка.

(2) В случай, че Възложителят развали този договор едностранно, по вина на Изпълнителя, последният дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 12, ал. 1.

Чл. 18. За дължимия размер на съответната неустойка по този договор изправната страна съставя протокол и го предоставя на неизправната страна. В срок от 10 (десет) работни дни, считано от датата на протокола, неизправната страна превежда по посочена от изправната страна банкова сметка, дължимата неустойка.

Чл. 19. Страните по този договор запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този договор.

VІІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 20. (1) Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си, ако неизпълнението на задълженията е предизвикано от действието на непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния им контрол, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението невъзможно (форсмажорно обстоятелство, непреодолима сила). Страната, която се позовава на форсмажорно обстоятелство, трябва да докаже причинната връзка между неизпълнението на задълженията си и непреодолимата сила.

(2) Настъпването на форсмажорното обстоятелство по ал. 1 се доказва с надлежно оформен документ от компетентен държавен орган и се фиксира със съставяне и подписване на двустранен протокол.

(3) Страната, която се позовава на форсмажорното обстоятелство, трябва в 3 (три) дневен срок от настъпването му, писмено да уведоми за това другата страна. При неизпълнение на това задължение страната няма право да се позовава на форсмажорни обстоятелства.

(4) Неизправната страна, която е била в забава при настъпването на непреодолимата сила, няма право да се позовава на форсмажорно обстоятелство.

(5) Не е налице непреодолима сила, ако съответното обстоятелство се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по този договор или ако при полагане на дължимата грижа това обстоятелство може да бъде преодоляно.

(6) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията се спира.

(7) Ако непреодолимата сила продължи повече от 100 (сто) дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, Възложителят има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна. Ако непреодолимата сила трае толкова, че Изпълнителят вече няма интерес от изпълнението той има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна.
ІХ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 21. 1) Гаранцията за добро изпълнение на договора се определя от Възложителя в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на обществената поръчка без включен ДДС или ....... (..............).

(2) Гаранцията за изпълнение на договора се представя от Изпълнителя под формата на парична сума или банкова гаранция.

(3) Гаранцията, представена във вид на парична сума, се внася по IBAN: BG 60 UNCR 9660 3320 3610 10, BIC Code: UNCRBGSF, банка „ Уникредит Булбанк” АД, клон „Батенберг”, на името на ДУССД – МВР.

(4) Когато гаранцията за изпълнение е банкова, се представя оригиналът й и същата е безусловна, неотменяема, покриваща 100 % от стойността на гаранцията за изпълнение и със срок на валидност крайния срок на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни.

(5) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок от 30 (тридесет) дни след пълното и точно изпълнение на задълженията на изпълнителя по договора.

(6) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, до приключването му с влязло в сила съдебно решение или споразумение.

(7) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение при пълно виновно неизпълнение на поръчката или при разваляне на договора поради забавено, лошо или частично неизпълнение на поръчката.

(8) Възложителят има право да удържи от стойността на гаранцията за изпълнение размера на начислените неустойки по раздел VІІ от този договор.


Х. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 22. Изменението на договора се извършва по взаимно съгласие с подписване на двустранен анекс между страните. Изменението на договора не трябва да води до нарушение на разпоредбите в ЗОП, регламентиращи правните основания за изменение на договор за обществена поръчка.

Чл. 23. Този договор се прекратява:

1. с изпълнение на задълженията на страните по него;

2. по взаимно писмено съгласие между страните, изразено чрез подписване на двустранно споразумение;

3. при виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя с ........ (...............) - дневно писмено предизвестие от Възложителя;

4. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато Изпълнителят бъде обявен в неплатежоспособност или бъде открита процедура за обявяването му в несъстоятелност или ликвидация;

5. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато установи, че тя ползва подизпълнители при изпълнение на договора. (когато с договора е допуснато ползване на подизпълнители от Изпълнителя при изпълнение на поръчката, т. 5 се променя така:

5. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато установи, че тя ползва други подизпълнители при изпълнение на договора, различни от тези, посочени в договора, или подизпълнителите изпълняват друг вид работа или участие от предвиденото в договора.);

6. Възложителят може едностранно да прекрати договора с едномесечно предизвестие, без да дължи обезщетение на другата страна.

Чл. 24. (1) Всяка от страните може да развали този договор с едностранно ......... (...............)-дневно писмено предизвестие до другата страна при пълно или частично неизпълнение, забавено или лошо изпълнение на задълженията на другата страна. Разваляне на договора не се допуска, ако неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед интереса на изправната страна.

(2) Възложителят може да прекрати договора с писмено уведомление без предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят забави изпълнение на задължение по този договор с повече от ..... (.....) дни.


ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 25. (1) Всички уведомления между страните, които ще бъдат отправяни по този договор са валидни, ако са извършени в писмен вид на български език и са изпратени по факс или с препоръчана поща с обратна разписка на следния адрес:

1. за Възложителя: Директор на ДУССД - гр. София, ул. “Княз Борис І” № 124, факс (02) 98 13010;

2. за Изпълнителя: ……………………..

(2) Всяка страна по този договор е длъжна в 3-дневен срок от промяна на адреса/факса по ал.1 да уведоми другата за настъпилата промяна и да посочи новия си адрес/факс за кореспонденция.

(3) Ако страната по договора не изпълни задълженията си по ал. 2 се счита, че уведомленията по ал. 1 са връчени редовно.

Чл. 26. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие с подписване на двустранно споразумение. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентен съд. Когато предметът на спора между страните е за имуществени права, той се отнася за разрешаване пред компетентен съд в град София.

Чл. 27. Неразделна част от този договор са следните приложения:

1. Техническа спецификация (Техническо предложение), предоставено от Изпълнителя в офертата му за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, въз основа на която е определен за изпълнител – Приложение № 1, ...... страници;

2. Ценова оферта - Приложение № 2...................страници.

За неуредените въпроси в този договор се прилага законодателството на Република България.

Този договор се състави и подписа в два еднакви оригинални екземпляра - по един за всяка страна.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
1. ...........................................................................

(подпис и печат)

ДИРЕКТОР НА ДУССД –МВР:

ИВАН ПЕЙКОВ
...............................

Дата на подписване:

2. ............................................................................

(подпис)

ВПД ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:АНЕСА ВЪЛЕВА
...............................

Дата на подписване:ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
. ...........................................................................

(подпис и печат)
Посочва се името на изпълнителя, име и фамилия на лицето/лицата, което го представлява и в какво качество.
...............................

Дата на подписване:/Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница