На основание чл. 11, т. 5 от Закона за опазване на околната среда и чл. 49, ал. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, във връзка с чл. 36, алстраница1/3
Дата07.08.2018
Размер1.05 Mb.
  1   2   3
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕЗ А П О В Е Д

461София, 13.07.2009г.

На основание чл. 11, т. 5 от Закона за опазване на околната среда и чл. 49, ал.1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, във връзка с чл. 36, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците


ОПРЕДЕЛЯМ:
Членовете на организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Импакт Корпорейшън” АД, изброени в посоченото по-долу Приложение №1 представляващо неделима част от настоящата заповед, които НЕ СЛЕДВА ДА ЗАПЛАЩАТ ПРОДУКТОВА ТАКСА ЗА ОПАКОВКИ, поради това, че е доказано изпълнението на задълженията им за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки и се отчита изпълнение на целите по чл. 11, ал. 2 съгласно сроковете по § 9, ал. 1, т. 5 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗУО:

„Импакт Корпорейшън” АД – адрес: гр. Пловдив, бул. “Руски” № 15, БУЛСТАТ: 175261691, адрес по управление на дейността : гр. София, бул. „Васил Левски” №78.

Дружеството е внесло доклад с № 26-00-849/31.03.2009г. изготвен от регистриран одитор Атанаска Симеонова № 0055.

В доклада се декларират пуснати на пазара опаковки –14 320.477 тона (пластмаса – 3 156.380 тона, хартия и картон – 6 750.389 тона, стъкло – 419.775 тона, метали – 644.229 тона, дърво – 2 865.263 тона, други (в т.ч. композитни) – 484.441 тона); рециклирани отпадъци от опаковки – 6 029.680 тона (пластмаса – 484.270 тона, хартия и картон – 4 143.550 тона, стъкло – 190.860 тона, метали – 453.000 тона, дърво – 758.000 тона); оползотворени отпадъци от опаковки – 490.500 тона (в т.ч. композитни); изпълнена цел по оползотворяване – общо постигната цел по оползотворяване - 45.53 %, общо постигната цел по рециклиране 42.11 %, рециклирани отпадъци от опаковки от пластмаса – 15.34 % (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 5, буква “в” – 14.5%); рециклирани отпадъци от опаковки от хартия и картон – 61.38% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 5, буква “д” – 60%); рециклирани отпадъци от опаковки от стъкло – 45.47% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 5, буква “г” – 40%), рециклирани отпадъци от опаковки от метали – 70.32 % (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 5, буква “е” – 50%), рециклирани отпадъци от опаковки от дърво – 26.45% (при установени съгласно § 9, ал. 1, т. 5, буква “ж” – 15%).

В доклада се съдържа твърдение за изпълнението на целите по чл.11, ал.2, съгл. сроковете на §9 от ПЗР на ЗУО по отделни видове отпадъци от опаковки и общо.

Одиторът е констатирал, че броят на членовете на „Импакт Корпорейшън” АД за 2008г. е 520 бр. от които 9 бр. имат опаковки за многократна употреба. В Приложение №5 към одиторския доклад е представена информация за количеството пуснати на пазара опаковки по видове, единична цена, количество и стойност за всеки един от членовете за 2008г.

Въз основа на представената в одиторския доклад информация, може да се приеме, че членовете на организацията по оползотворяване “Импакт Корпорейшън” АД изброени в Приложение № 1 към настоящата заповед следва да бъдат освободени от заплащане на продуктова такса за опаковки, поради това, че е доказано изпълнението на задълженията за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки в съответствие с изискванията на нормативната уредба, а именно - чл. 11, ал. 2, съгласно сроковете по § 9, ал. 1, т. 5 от ПЗР на ЗУО.

Настоящата заповед може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 – дневен срок от съобщаването й на заинтересованите лица.Приложение:

  1. Приложение № 1 - Списък на членовете на “Импакт Корпорейшън” АД, гр. София, освободени от заплащане на продуктова такса за опаковки.


МИНИСТЪР:
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ

УТВЪРЖДАВАМ,

МИНИСТЪР:

/ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ/

Приложение № 1

към Заповед № РД – 461/13.07.2009г.

на министъра на околната среда и водите

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕ НА “ИМПАКТ КОРПОРЕЙШЪН” АД,

ГР. СОФИЯ

 

Име

ЕИК

Град

Улица, номер

1

А - Рубиеколайн ЕООД

175326299

София

ул. Никола Петков № 50

2

А и Г Груп ООД

175264919

София

ул. Постоянство бл.41 вх.А ет.4

3

А.Н.Н. 2 ООД

121505875

София

кв Надежда, бл. 304, вх. А, ап. 18

4

АБК Нет ООД

130505041

София

жк Манастирски ливади - изток, бл.1, вх.1, ап.17

5

Авес 94 АД

102082716

с. Черни връх

общ. Камено, обл. Бургас

6

Автомания ЕООД

121832752

София

жк Дружба, бл.122,вх.Б, ет.5, ап.24

7

Автотракторспецтехника - България ООД

113518556

Перник

ул. Явор 16

8

АВК 08 ООД

200123478

с. Брестник

ул. Спартак № 2

9

АВС Инженеринг - Н ЕООД

128031110

Ямбол

ул Индже Войвода № 35

10

Агнесика пласт ООД

131280195

София

жк Левски бл.30 вх.А ет.3 ап.11

11

Агро Гранд Милинг Райс ЕООД

131320946

София

район Възраждане, ул. Царибродска 144, ап. 6

12

Агроинвест продукт ООД

104628159

Горна Оряховица

ул. Свети княз Борис І, № 84

13

Агропласт ООД

101676598

Петрич

ул. Места 22

14

Адис - Пловдив ЕООД

115914006

Пловдив

ул. Асеновградско шосе-подстанция № 1

15

Адонис 2001 ЕООД

128522891

Ямбол

жк Георги Бенковски № 7

16

Адриа 2001 ООД

130536108

София

жк Младост 3, бл. 323А, вх. А, ет. 3, ап. 8

17

Азизал ЕООД

124655816

Добрич

бул. 25-ти септември 23, вх Г, ет 1, ап 3

18

Ай - Си - Первин Билбашар ЕТ

200192912

Сливен

ул. Текстилец 7 Б

19

Айдън Алиев - Али Дик ЕТ

835024035

с. Кралево

общ. Търговище, ул. Преслав 14

20

Айзентраум ООД

102229290

Бургас

ул. Богориди № 44

21

Айсберг - 1 ЕООД

103228017

Варна

ул. Пресиян Мирчев 6

22

Актуал индъстрис ООД

115655895

Пловдив

ул. Рогошко шосе № 6

23

Акурат - млечна промишленост ООД

131127267

София

ул. Баба Вида 2

24

Алголекс ЕООД

119605174

Сливен

бул Христо Ботев №27

25

Але Бау ЕООД

112648696

Пазарджик

ул. Иван Вазов № 5

26

Алеите - Метин Кашчилар ЕТ

118517230

Тутракан

ул. Трансмаринска 109Б

27

Алекс - Евгени Кременлиев ЕТ

811153788

Сандански

ул. Скопие 6

28

Алкон България ЕООД

131168837

София

ул. Димитър Манолов 10, ет. 1

29

Алми Плюс ООД

147015889

Бургас

жк Изгрев бл.22 вх.2 ет.6

30

Алпи комерс ООД

115306725

Асеновград

ул. Княз Батенберг 14

31

Алпина Милк ЕООД

115800725

Пловдив

бул. Ген. Данаил Николаев 114

32

АМ Трейд ООД

102850952

Бургас

ж.к. Лазур бл. 121

33

Анастасови - ИА-И.Анастасов ЕТ

119066894

Сливен

ул. Булаир № 75

34

Андийски медицински център България ООД

130344809

София

ж.к. Дружба 1 Бл.218

35

Андромеда - Мартин Ангелов ЕТ

126174710

Караманци

 

36

Анелия Сарабеева - Тити ЕТ

113580116

Перник

ул. Нови пазар №5

37

Анеско ООД

115783044

Пловдив

ул. Акад. П. Динеков 25, ет. 2

38

Антар ООД

125572583

Търговище

ул. Сердика № 4

39

Антония голд ООД

160125592

Пловдив

бул. България 4

40

Апекс - 05 ООД

131356118

София

ж.к. Свобода бл.20А вх.В

41

Апекс 11 ЕООД

115025697

Пловдив

ул. Георги Бенев № 11

42

Аполон ООД

118037975

Силистра

ул. Македония 147

43

Ара фудс ЕООД

119652455

Сливен

бул.Х. Димитър № 3

44

Арес 08 ЕООД

200080728

Раковски

ул. Никола Вапцаров 4

45

Аришоп - Валентин Аризанов ЕТ

121190479

София

ул. Асен Златаров 1

46

Арол ООД

131014419

София

ул. Кожух планина бл.1, вх.А, ет.3, ап.6

47

Арт грес ООД

175440139

София

жк Младост 3 бл.305, вх.1, партер

48

Аслан ЕООД

160046551

Пловдив

бул.България № 115 ап.20

49

Асовете ООД

101749466

Благоевград

ул. Прилеп № 42

50

Астра Пласт ЕООД

112602765

Пазарджик

ул. Тинтява 7 ет. 3 ап. 8

51

АС и КО ООД

112531127

Пещера

ул. Ангел Калоянов 7

52

АСК Булгартабак

115333314

Пловдив

ул. Кирил Христов № 1

53

Атанасов ООД

112545014

Пазарджик

ул. Росица 49

54

Атлантик Ко ЕООД

114640335

Плевен

ул. Прилеп 1, вх. Г, ет. 5, ап. 14

55

Атлас ООД

119036036

с. Злати войвода

обл. Сливен, общ. Сливен

56

Ауком ЕООД

130505536

София

жк Надежда Бл. 330 Вх. Г Ет. 6 Ап. 76

57

Афилли ООД

148128046

ВАРНА

ул Иван Рилски 8

58

Аффект ЕООД

119595552

Сливен

кв. Даме Груев бл. 51

59

Б.Н.К. ООД

30212518

София

бул. Искърско шосе № 7

60

Бакери - Любен Симеонов ЕТ

108515583

Стара Загора

ул. Братя Жекови 109 вх. А ет. 8 ап. 47

61

Балкан Днепър ООД

121659670

София

жк Овча купел 1 бл.412 вх.К ап.257

62

Балкан Паркет ООД

110037158

Българене

Фабрика Балкан Парект

63

Балкантабако ЕООД

112607710

с Старосел

 

64

Балмарго Корпорейшън ЕООД

40363874

София

ул. Христо Белчев 32

65

БГ-Пожарна безопасност ЕООД

175351270

София

бул.Никола Петков № 50

66

БГ - Ортекс ЕООД

147084682

с. Пещерско

община Айтос

67

БГ - Фрут ЕООД

108569759

Джебел

ул. Самуил 1

68

БГ Карго ЕООД

175184355

София

жк Свобода ул. П. Панайотов 12

69

БГ ЛН ЕООД

175349522

София

ул. П. Панайотов 12

70

Белла България АД

115141090

Пловдив

ул. Момчил войвода 9

71

Белопейпър ЕООД

122029087

Костенец

ул. Стадионна 25

72

Бехалс ЕООД

115855554

Пловдив

ЖК Тракия бл.220

73

БЕА Вижън - България ЕООД

Каталог: wp-content -> uploads -> filebase -> Waste -> Opakovki
Opakovki -> Министерство на околната среда и водите
Opakovki -> Министерство на околната среда и водите
Opakovki -> Министерство на околната среда и водите
Opakovki -> На основание чл. 11, т. 5 от Закона за опазване на околната среда и чл. 49, ал. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, във връзка с чл. 36, ал
Opakovki -> Утвърждавам, министър: /нона караджова
Opakovki -> На основание чл. 11, т. 5 от Закона за опазване на околната среда и чл. 49, ал. 2 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, във връзка с чл. 36, ал
Opakovki -> Утвърждавам, министър: /нона караджова
Opakovki -> На основание чл. 11, т. 5 от Закона за опазване на околната среда и чл. 49, ал. 1, т. 3 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, във връзка с чл. 36, ал


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница