На основание чл. 139, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда



Дата09.01.2018
Размер283.5 Kb.
#42129





ЗАПОВЕД

№ 1295


София 17.10 / 2003 г.

На основание чл.139, ал.2 от Закона за опазване на околната среда:

Определям следните специфични изисквания за получаване на екомаркировка за продуктова група “текстилни изделия”.



 1. Текстилни изделия, които получават екомаркировка, при условията и реда на Наредба № 3/15.05.2003 г. на министъра на околната среда и водите за Националната схема за екомаркировка, трябва да отговарят на специфичните екологични изисквания по Приложение № 1и трябва да попадат в продуктовата група по т. 2.

 2. Продуктова група “текстилни продукти” включва:

(а) Облекла и аксесоари от текстил: облекла и аксесоари (например носни кърпи, шалове, чанти, пазарни чанти, раници, колани и др.), в които тегловното съдържание на текстилни влакна е най-малко 90%;

(б) Текстил за вътрешно обзавеждане: текстилни продукти за вътрешно обзавеждане, състоящи се от най-малко 90% (тегловни) текстилни влакна. Подовите и стенните покрития се изключват;

(в) Влакна, прежди и тъкани: предназначени за ползване в облекла и аксесоари от текстил или текстил за вътрешно обзавеждане.

За “облекла и аксесоари от текстил” и “текстил за вътрешно обзавеждане”: пуха, перушината, мембраните и покритията не трябва да се отчитат при изчисляване процента на текстилните влакна.



 1. Кодът на продуктовата група "текстилни продукти", използван за административни цели е “016”.

Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в “Държавен вестник”.



Изискванията на настоящата заповед са валидни до 01.05.2007.

Приложение 1

към т. 1

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Цели на изискванията

Тези изисквания целят в частност да насърчат намаляване замърсяването на водите, свързано с основните процеси в производствената верига на текстила, включващи производство на влакната, предене,тъкане, плетене, избелване, багрене и довършителните операции.

Изискванията представляват набор, който цели да стимулира маркирането на текстилните изделия, които имат по-малко въздействие върху околната среда.

2. Изисквания към оценяването и проверката

Специфичните изисквания към оценяването и проверката са посочени за всяко екологично изискване.

Където се изисква от заявителя да предостави декларации, документация, протоколи от изпитвания или друго доказателство за да покаже съответствие с изискванията, трябва да се разбира, че те могат да произхождат от заявителя и/или от неговите доставчици и/или техните доставчици и така нататък, както е подходящо.

Където е подходящо, могат да бъдат използвани методи за изпитване, различни от тези, указани за всяко изискване, ако тяхната еквивалентност е призната от компетентния орган, оценяващ молбата.

Функционалната единица, към която се отнасят входящите и изходящите потоци е 1 kg от текстилния продукт при нормални условия (65 % RH ± 2 % и 20 °C ± 2 °C; тези нормални условия са определени в БДС EN 20139 Текстил. Стандартни атмосферни условия за кондициониране и изпитване).

Където е подходящо, компетентните органи могат да изискват допълнителна документация и могат да провеждат независими проверки.

На компетентните органи се препоръчва да отчитат прилагането на признати схеми за управление по околната среда, например НСУОСО, БДС EN ISO 14001, EMAS, когато оценява прилагането и мониторинга на съответствието с изискванията (забележка: Не се изисква да се прилагат тези схеми за управление.).


 1. ИЗИСКВАНИЯ

Изискванията са разделени на три основни категории отнасящи се за текстилните влакна, за процесите и химикалите и за годността за употреба.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕКСТИЛНИТЕ ВЛАКНА

Специфичните изисквания за влакната са определени в този раздел за акрилните нишки, памук и други естествени целулозни растителни влакна, еластан, лен и други ликови влакна, непрана вълна и други кератинови влакна, изкуствени влакна от целулоза, полиамид, полиестер и полипропилен.

Допустими са също така и други влакна, за които не са определени специфични изисквания, с изключение на минерални влакна, стъклени влакна, метални влакна, карбонови влакна и други влакна с неорганичен произход.

Влакна, които съставляват по-малко от 5% от общата маса на текстилните влакна в текстилния продукт, могат да не отговарят на изискванията, определени в този раздел за посочените видове влакна. Аналогично, не е необходимо да отговарят на изискванията и влакната, когато произхождат от рециклирани материали. В този смисъл, като рециклирани влакна се определят влакната, произхождащи само от отрязъци при производството на платове и облекло или от отпадъци след ползване от потребители (текстил или други).

Независимо от това, най-малко 85% (масови) от всички влакна в продукта трябва да бъдат или в съответствие със специфичните изисквания за отделните видове влакна, ако са налични, или да са рециклирани влакна.

Оценяване и проверка: Заявителят трябва да предостави подробна информация относно състава на текстилния продукт.

1. Акрилни нишки

(а) съдържанието на остатъчния акрилонитрил в суровината, при изхода на предприятието, произвеждащо влакната, трябва да бъде по-малко от 1,5 mg/kg.



Оценяване и проверка: Заявителят трябва да предостави протокол от изпитване, като се използва следния метод за изпитване: екстракция с кипяща вода и количествено определяне с капилярна газова хроматография.

(б) Емисиите от акрилонитрил във въздуха (по време на полимеризацията и от разтвора, приготвен за предене), изразени като средногодишна стойност трябва да бъдат по-малко от 1 g/kg произведени влакна.



Оценяване и проверка: Заявителят трябва да предостави подробна документация и/или протоколи от изпитването, показващи съответствието с това изискване заедно с декларация за съответствие.

2. Памук и други естествени растителни целулозни влакна (включително капок)

Памукът и другите естествени растителни целулозни влакна (назовавани по-нататък като памук) не трябва да съдържат повече от 0,05 ppm (чувствителността на метода за изпитване позволява това) от всяко едно от следните вещества: алдрин, каптафол, хлордан, ДДТ, диелдрин, ендрин, хептахлор, хексахлорбензен, хексахлорциклохексан (общо изомери) 2,4,5-Т хлордимеформ, хлорбензилат, диносеб и неговите соли, монокротофос, пентахлорфенол, токсафен, метамидофос, метилпаратион, паратион, фосфоамидон.

Това изискване не се прилага, когато повече от 50% от съдържащия се памук е памук, отгледан при биологично производство или отгледан през преходния период, което означава, че е сертифициран от независима организация, че е произведен в съответствие с изискванията към производството и контрола му, определени с Наредба № 22 тях на министъра на земеделието и горите за биологичното производство на растения, растителни продукти и храни от растителен произход и неговото означаване върху.

Това изискване не се прилага, ако може да бъде представено писмени доказателства, че са известни земеделските производители, произвели поне 75% от памука, използван в крайния продукт, заедно с декларации от тези производители, че веществата, изброени по-горе, не са използвани на площите с памук или върху насажденията с памук, от който е произведен въпросния памук или към самия памук.

В случай, че 100% от памука е получен при биологично производство, което означава, че е сертифициран от независима организация, че е произведен в съответствие с изискванията към производството и контрола му, определени с Наредба № 22 на министъра на земеделието и горите за биологичното производство на растения, растителни продукти и храни от растителен произход и неговото означаване върху тях заявителя може да постави до знака за екомаркировка текст: “биологично произведен памук”.

Заявителят трябва или да предостави доказателство за сертифициране на биологичното производство или документи от земеделските производители за неупотреба, или протокол от изпитване с използване на следните методи за изпитване: US EPA 8081 A (органохлорни пестициди с ултразвукова или Soxhlet екстракция и неполярни разтворители (изо-октан или хексан)), 8151 A (хлорирани хербициди с използване на метанол) 8141 A (органофосфорни съединения), или 8270 C (полулетливи органични съединения).



3. Еластан

(а) Не е разрешено използването на органокалаени съединения.



Оценяване и проверка: заявителят трябва да предостави декларация за неупотреба.

(б) Емисиите във въздуха на ароматни диизоцианати по време на полимеризацията и преденето, изразено като средногодишно количество, трябва да са по-малко от 5 mg/kg произведени влакна.



Оценяване и проверка: Заявителят трябва да предостави подробна документация и/или протоколи от изпитвания, показващи съответствието с това изискване заедно с декларация за съответствие.

4. Ленени и други ликови влакна (включително коноп, юта и рама)

Ленените и другите ликови влакна не трябва да бъдат получавани посредством накисване във вода, освен ако отпадъчните води от накисването не са третирани така, че да се намали химическата потребност от кислород (ХПК) или общия органичен въглерод (ООВ) най-малко с 75% за конопените влакна и най-малко с 95% за ленените и другите ликови влакна.



Оценяване и проверка: Ако се използва накисване във вода, заявителят трябва да предостави протокол от изпитване, като използва следния метод за изпитване: БДС ISO 6060.

5. Непрана вълна и други кератинови влакна (включително вълна от овце, камили, лами, кози)

а) Общата сума от концентрациите на следните вещества не трябва да надхвърля 0,5 ppm: γ-хексахлороциклохексан (линдан), α- хексахлороциклохексан, β- хексахлороциклохексан, δ- хексахлороциклохексан, алдрин, диелдрин, ендрин, p,p'-ДДТ, p,p'-ДДД.

(б) Общата сума от концентрациите на следните вещества не трябва да надхвърля 2 ppm: диазинон, пропетамфос, хлорфенвинфос, дихлорфентион, хлорпирофос, фенхлорофос.

(в) Общата сума на концентрациите на следните вещества не трябва да надхвърля 0,5 ppm: циперметрин, делтаметрин, фенвалерат, цихалотрин, флуметрин.

(г) Общата сума на концентрациите на следните вещества не трябва да превишава 2 ppm: дифлубензурон, трифлумурон.

Тези изисквания (както са описани подробно в (а), (б), (в) и (г), взети поотделно) не се прилагат, ако може да се представи писмено доказателство, че са известни животновъдите, произвели поне 75% от въпросната вълна или кератинови влакна, заедно с декларация от тези фермери, че изброените по-горе вещества не са били прилагани към съответните площи или към животни.



Оценяване и проверка за (а), (б) (в) и (г): Заявителят трябва или да предостави документи, посочена по-горе или протокол от изпитване, като използва следния метод за изпитване: IWTO Draft Test Method 59.

(д) ХПК на отпадъчни води от прането, зауствани в канализацията, не трябва да надхвърля 60 g/kg непрана вълна и отпадъчните води трябва да бъдат пречиствани извън площадката, така че да се постига най-малко 75% намаляване на ХПК, изразено като средно годишна стойност.

ХПК на отпадъчните води от прането, пречиствани на площадката и зауствани във водни обекти, не трябва да надхвърля 5 g/kg непрана вълна Водородният показател рН на заустваните във водни обекти отпадъчни води трябва да е между 6 и 9 ( освен ако рН на получаваната вода не е извън тези граници) и температурата трябва да е под 40 °C (освен ако температурата на получаваната вода не е над тази стойност).

Оценяване и проверка: Заявителят трябва да предостави съответните данни и протокол от изпитване, като използва следния метод за изпитване: БДС ISO 6060.

6. Изкуствени влакна от целулоза (включително вискоза, лиоцел, ацетат, триацетат)

(а) Нивото на адсорбируеми органохалогенни съединения (АОХ) във влакната не трябва за надхвърля 250 ppm.



Оценяване и проверка: Заявителят трябва да предостави протокол от изпитване, като използва следния метод за изпитване: ISO 11480:97 (контролирано изгаряне и микрокулонометрия).

(б) за вискозните влакна, съдържанието на сяра, съдържаща се в емисиите на серните съединения във въздуха, емитирани по време на производството на влакната, изразена като средно годишна стойност не трябва да надвишава 120 g/kg произведени филаментарнии нишки и 30 g/kg произведени щапелни влакна. Когато на дадена площадка се произвеждат и двата вида влакна, общата емисия не трябва да надхвърля съответната средна претеглена стойност.



Оценяване и проверка: Заявителят трябва да предостави подробна документация и/или протоколи от изпитвания, показващи съответствието с това изискване, заедно с декларация за съответствие.

(в) за вискозните влакна, емисиите на цинк от промишлената площадка във водите, изразена като средно годишна стойност, не трябва да превишава 0,3 g/kg.



Оценяване и проверка: Заявителят трябва да предостави подробна документация и/или протоколи от изпитвания, показващи съответствието с това изискване, заедно с декларация за съответствие.

(г) За влакната, съдържащи мед, съдържанието на мед в отпадъчните води на изхода от площадката, изразено като средно годишна стойност не трябва да превишава 0,1 ppm.



Оценяване и проверка: Заявителят трябва да предостави подробна документация и/или протоколи от изпитвания, показващи съответствието с това изискване, заедно с декларация за съответствие.

7. Полиамид

Емисиите на N2O във въздуха по време на производството на мономери, изразени като средно годишна стойност, не трябва да надхвърля 10 g/kg произведени влакна полиамид 6 и 50 g/kg произведени влакна полиамид 6,6 .



Оценяване и проверка: Заявителят трябва да предостави подробна документация и/или протоколи от изпитвания показващи съответствието с това изискване, заедно с декларация за съответствие.

8. Полиестер

(а) Количеството антимон в полиестерните влакна не трябва да надхвърля 260 ppm. Когато не се използва антимон, заявителя може да декларира “без антимон” (или еквивалентен текст) до знака за екомаркировка.



Оценяване и проверка: Заявителят трябва да или да предостави декларация за неутотреба или протокол от изпитвания, като използва следният метод за изпитване: директно определяне с атомно абсорбционна спектроскопия. Изпитването трябва да се проведе върху необработените влакна, преди каквато и да е мокра преработка.

(б) Емисиите на ЛОС по време на полимеризацията на полиестера, изразени като средно годишна стойност на трябва да надхвърля 1,2 g/kg произведена полиестерна смола. (ЛОС са всички органични съединения, които при температура 293,15°К имат налягане на парите 0,01 kPa или повече, или имат съответна летливост при конкретните условия на употреба).



Оценяване и проверка: Заявителят трябва да предостави подробна документация и/или протоколи от изпитвания показващи съответствието с това изискване, заедно с декларация за съответствие.

9. Полипропилен

Не е разрешено използването на пигменти, на основа на олово.



Оценяване и проверка: Заявителят трябва да предостави декларация за неупотреба.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОЦЕСИТЕ И ХИМИКАЛИТЕ

Изискванията в този раздел се прилагат, където е подходящо, към всички етапи на производство на продукта, включително и производството на влакна. Въпреки това, е приемливо, рециклираните влакна да могат да съдържат някои от багрилата или други вещества, изключени с тези изисквания, но само ако те са прилагани при предишен жизнен цикъл на влакната.



10. Помощни агенти и за заключителна обработка на влакна и прежди

(а) лепила: най-малко 95% (от сухата маса) от съставящите вещества на всички слепващи препарати, прилагани към преждите трябва да бъдат достатъчно биоразградими или отстраняеми в пречиствателните съоръжения за отпадъчни води или в противен случай да бъдат рециклирани.



Оценка и проверка: В този смисъл, веществата се разглеждат като “достатъчно биоразградими или отстраняеми”:

 • ако те показват процент на разградимост най-малко 70 % за 28 дни при изпитване с един от методите OECD 301 A, OECD 301 E, ISO 7827, OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B, или ISO 9888,

- или ако те показват процент на разградимост най-малко 60 % за 28 дни при изпитване с един от методите: OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 302 C, OECD 301 D, ISO 10707, OECD 301 F, ISO 9408, ISO 10708 или ISO 14593,

- или ако те показват процент на разградимост най-малко 80 % за 28 дни при изпитване с един от методите OECD 303 или ISO 11733,

- или за веществата, за които тези методи са неприложими, е предоставено доказателство за еквивалентна степен на биоразградимост или отстраняемост.

Заявителят трябва да предостави подходяща документация, информационни листове за безопасност, протоколи от изпитване и/или декларации, посочващи методите за изпитване и резултатите, както е посочено по-горе, и показващи съответствие с това изискване за всички използвани слепващи препарати.

(б) разтвори, добавяни при преденето, добавки при преденето и препарати за подготовка при първоначалното предене (включително и масла за кардиране, апретура на преждите и смазочни материали): най-малко 90%(от сухата маса) на съдържащите се вещества трябва да бъдат достатъчно биоразградими или отстраняеми в пречиствателните съоръженията за отпадъчни води.

Това условие не се прилага към препаратите за вторично предене (смазки при предене, кондициониращи средства), вретенно масло, масла за увиване и пресукване, восъци, масла за плетене, силиконови масла и неорганични вещества.



Оценяване и проверка: понятията “достатъчно биоразградими или отстраняеми” са определени по-горе в част (а). Заявителят трябва да предостави подходяща документация, информационни листове за безопасност, протоколи от изпитване и/или декларации, показващи методите за изпитване и резултатите, както е посочено по-горе и показващи съответствие с това изискване за всички използвани добавки или препарати за подготовка.

(в) Съдържанието на полициклични ароматни въглеводороди (PAH) в минералните масла в продукта трябва да бъде по-малко от 1,0 % от общата маса на маслата.



Оценяване и проверка: Заявителят трябва да предостави подходяща документация, информационен лист за безопасността, информационни листове за продуктите или декларации, показващи или съдържанието на полицикличните ароматни въглеводороди или неупотреба на продукти, съдържащи минерални масла.

11. Биоциди и биостатични продукти

(a) Хлорфеноли (техните соли и естери), ПХБФ и органокалаените съединения не трябва да бъдат използвани по време на транспортирането или съхраняването на продуктите или на междинните продукти.



Оценяване и проверка: Заявителят трябва да предостави декларация, че не са използвани тези вещества или съединения при преждата, платовете и крайните продукти. Ако тази декларация ще бъде предмет на проверка трябва да се използват следните методи за изпитване и прагови стойности: екстракция, когато е подходящо, отделяне с оцетен анхидрид, определяне с капилярна газхроматография с електронно захващане, прагова стойност - 0.05 ppm.

(б) биоциди и биостатични продукти не трябва да бъдат прилагани към продуктите, по начин, при който остават активни по време на етапа на употреба.



Оценяване и проверка: Заявителят трябва да предостави декларация за неупотреба.

12. Отстраняване на багрила или депигментация

Не се разрешава използването на соли на тежки метали (без желязо) или формалдехид за отстраняване на багрилата или депигментация.



Оценяване и проверка: Заявителят трябва да предостави декларация за неупотреба.

13. Отежнители

Не се разрешава използването на вещества, съдържащи церий като отежнители към преждите и платовете.



Оценяване и проверка: Заявителят трябва да предостави декларация за неупотреба.

14. Помощни химикали

Алкилфенолатоксалати (APEOs), линейни алкилбензен сулфонати (LAS), бис(хидрогенатен талов алкил), диметил амониев хлорид (DTDMAC), дистеарил диметил амониев хлорид (DSDMAC), ди(харденед талов) диметил амониев хлорид (DHTDMAC), етилен диамин тетра ацетат(EDTA) и диетилен триамин пента ацетат (DTРA) не трябва да бъдат използвани и не трябва да бъдат част от никои от използваните препарати или смеси.



Оценяване и проверка: Заявителят трябва да предостави декларация за неупотреба.

15. Детергенти, омекотители за платове и комплексни агенти

Най-малко 95% от масата на детергентите, най-малко 95% от масата на омекотителите и най-малко 95% от масата на комплексните препарати, използвани във всеки мокър процес, трябва да бъдат достатъчно биоразградими или отстраними в пречиствателните съоръжения за отпадъчни води.



Оценяване и проверка: понятията "достатъчно биоразградими или отстраняеми” са определени по-горе в изискването, свързано с помощните агенти и агентите за заключителна обработка на влакна и преждите. Заявителят трябва да предостави подходяща документация, информационни листове за безопасност, протоколи от изпитване и/или декларации, посочващи методите за изпитване и резултатите, както е посочено по-горе и показващи съответствие с това изискване за всички използвани детергенти, омекотители на тъкани и комплексни агенти.

16. Избелващи агенти

По принцип емисиите на АОХ в отпадъчните води от избелването трябва да бъдат по-малко от 40 mg Cl/kg. Нивото трябва да бъде по-малко от 100 mg Cl/kg в следните случаи,:



 • ленени и други ликови влакна,

 • памук, който има степен на полимеризация под 1800, и който е предназначен за бели крайни продукти.

Тези изисквания не се прилагат към производството на изкуствени целулозни влакна.

Заявителят трябва или да предостави декларация за неупотреба на хлорсъдържащи избелващи препарати или да предостави протокол от изпитване, като се използват следните методи за изпитване: ISO 9562 или prEN 1485.



17. Примеси в багрилата

Нивата на йонни онечиствания в използваните багрила не трябва да надхвърлят следните стойности: Ag 100 ppm; As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 20 ppm; Co 500 ppm; Cr 100 ppm; Cu 250 ppm; Fe 2 500 ppm; Hg 4 ppm; Mn 1 000 ppm; Ni 200 ppm; Pb 100 ppm; Se 20 ppm; Sb 50 ppm; Sn 250 ppm; Zn 1 500 ppm.

Когато се оценява съответствието с тези стойности, които си отнасят само до примесите, не трябва де се разглеждат всички метали, които са включени като интегрална част от молекулата на багрилото (например металкомплекни багрила, някои реактивни багрила и др.).

Заявителят трябва да предостави декларация за съответствие.



18. Примеси в пигментите

Нивата на йонни онечиствания в използваните пигменти не трябва да надхвърлят следните стойности: As 50 ppm; Ba 100 ppm, Cd 50 ppm; Cr 100 ppm; Hg 25 ppm; Pb 100 ppm; Se 100 ppm Sb 250 ppm; Zn 1 000 ppm.

Заявителят трябва да предостави декларация за съответствие.

19. Багрене с хромиращи се багрила

Не е разрешено багренето с хромиращи се багрила.

Заявителят трябва да предостави декларация за неупотреба.

20. Металкомплексни багрила

Ако са използвани багрила на основата на мед, хром или никел:

(а) в случай на багрене на целулоза, където металкомплексните багрила са част от рецептурата на багрилото, към съоръженията за пречистване на отпадъчни води (независимо дали на площадката или извън нея) трябва да бъдат отделяни по-малко от 20% от всяко от използваните металкомплексни багрила.

Във всички други случаи на багрене, където металкомплексните багрила са част от рецептурата на багрилото, към съоръженията за пречистване на отпадъчни води (независимо дали на площадката или извън нея) трябва да бъдат отделяни по-малко от 7% от всяко от използваните металкомплексни багрила.

Заявителят трябва или да предостави декларация за неупотреба или документация и протоколи от изпитване, като използва следните методи за изпитване: ISO 8288 за Cu, Ni; ISO 9174 или prEN 1233 за Cr.

(б) емисиите във водите след пречистването не трябва да надхвърлят: Cu 75 mg/kg (влакна, прежда или плат); Cr 50 mg/kg; Ni 75 mg/kg.

Заявителят трябва или да предостави декларация за неупотреба или документация и протоколи от изпитване, използвайки следните методи за изпитване: ISO 8288 за Cu, Ni; ISO 9174 или prEN 1233 за Cr.

21 Азо багрила

Не трябва да се използват азо багрила, които могат да се разпадат до някой от следните ароматни амини:

4-аминодифенил (92-67-1)

бензидин (92-87-5)

4-хлоро-о-толуидин (95-69-2)

2-нафтиламин (91-59-8)

о-амино-азотолуен (97-56-3)

2-амино-4-нитротолуен (99-55-8)

р-хлоранилин (106-47-8)

2,4-диаминоанизол (615-05-4)

4,4_диаминодифенилметан (101-77-9)

3,3_дихлорбензидин (91-94-1)

3,3_диметоксибензидин (119-90-4)

3,3_диметилбензидин (119-93-7)

3,3-диметил-4,4_- диаминобифенилметан (838-88-0)

р-крезидин (120-71-8)

4,4- метилен-бис-(2-хлоранилин) (101-14-4)

4,4-оксидианилин (101-80-4)

4,4-тиодианилин (139-65-1)

о-толуидин (95-53-4)

2,4-диаминотоулен (95-80-7)

2,4,5-триметиланилин (137-17-7)

4-аминоазобензен (60-09-3)

о-анизидин (90-04-0)



Оценяване и проверка: Заявителят трябва да предостави декларация за неупотреба на тези багрила. Ако тази декларация бъде обект на проверка, трябва да бъдат използвани следните методи за изпитване : Германски метод B-82.02 или Френски метод XP G 08-014; прагова стойност: 30 ppm. (забележка: неверни положителни резултати са възможни по отношение на наличието на 4-аминоазобензен и се препоръчва потвърждение.)

22. Багрила, които са канцерогенни, мутагенни или токсични за възпроизводството

(а) Не трябва да бъдат използвани следните багрила :

C.I. Основно червено 9

C.I. Дисперсно синьо 1

C.I. Кисело червено 26

C.I. Основно виолетово 14

C.I. Дисперсно оранжево 11

C. I. Директно черно 38

C. I. Директно синьо 6

C. I. Директно червено 28

C. I. Дисперсно жълто 3

Оценяване и проверка: Заявителят трябва да предостави декларация за неупотреба на такива багрила.

(б) Не е разрешена употребата на багрилни вещества или багрилни препарати, когато съдържат повече от 0,1% (масов) вещество, обозначено или може да бъде обозначено по време на прилагане с една или повече от следните рискови фрази или комбинация от тях:

R40 (Недостатъчни данни за канцерогенно действие),

R45 (Може да причини рак),

R46 (Може да причини наследствено генетично увреждане),

R49 (Може да причини рак при вдишване),

R60 (Може да увреди възпроизводителната функция),

R61 (Може да увреди плода при бременност),

R62 (Възможен риск за увреждане на възпроизводителната функция),

R63 (Възможен риск от увреждане на плода при бременност),

R68 (Възможен риск от необратими ефекти),

съгласно Наредба за опасните химични вещества, препарати и продукти, подлежащи на забрана или ограничения при търговия или употреба.



Оценяване и проверка: Заявителят трябва да предостави декларация за неупотреба.

23. Потенциално неустойчиви багрила

Посочените по-долу багрила могат да се използват ако устойчивостта на пот (кисела или алкална) на обагрените влакна, прежда или тъкани е най-малко 4:

C.I. Дисперсно синьо 3 C.I. 61 505

C.I. Дисперсно синьо 7 C.I. 62 500

C.I. Дисперсно синьо 26 C.I. 63 305

C.I. Дисперсно синьо 35

C.I. Дисперсно синьо 102

C.I. Дисперсно синьо 106

C.I. Дисперсно синьо 124

C.I. Дисперсно оранжево 1 C.I. 11 080

C.I. Дисперсно оранжево 3 C.I. 11 005

C.I. Дисперсно оранжево 37

C.I. Дисперсно оранжево 76

(определяно преди като Оранжево 37)

C.I. Дисперсно червено 1 C.I. 11 110

C.I. Дисперсно червено 11 C.I. 62 015

C.I. Дисперсно червено 17 C.I. 11 210

C.I. Дисперсно жълто 1 C.I. 10 345

C.I. Дисперсно жълто 9 C.I. 10 375

C.I. Дисперсно жълто 39

C.I. Дисперсно жълто 49

Оценяване и проверка: Заявителят трябва или да предостави декларация за неупотреба на тези багрила или протокол от изпитване, като се използва следния метод за изпитване на устойчивост на багренето: БДС EN ISO 105-E04 (киселини и основи, сравнение с платове от различни видове влакна).

24. Халогенирани ускорители за полиестер

Халогенирани ускорители не трябва да бъдат използвани.



Оценяване и проверка: Заявителят трябва да предостави декларация за неупотреба.

25. Печатане

(а) използваните пастите за печатане не трябва да съдържат повече от 5% ЛОС (ЛОС са всички органични съединения, които при температура 293,15°К имат налягане на парите 0,01 kPa или повече, или имат съответстваща летливост при конкретните условия на употреба).



Оценяване и проверка: Заявителят трябва или да предостави декларация, че не е прилагано никакво печатане или да предостави подходяща документация, показваща съответствие, заедно с декларация за съответствие.

(б) Не е допустимо печатане на основата на пластиозол.



Оценяване и проверка: Заявителят трябва или да предостави декларация, че не е прилагано никакво печатане или да предостави подходяща документация, показваща съответствие, заедно с декларация за съответствие.

26. Формалдехид

Количеството на свободен или частично хидролизиран формалдехид в крайните продукти не трябва да надхвърля 30 ppm за продукти които влизат в пряк контакт с кожата и 300 ppm за всички други продукти.



Оценяване и проверка: Заявителят трябва или да предостави декларация, че не са били употребявани продукти, съдържащи формалдехид или предостави протокол от изпитване, като се използва следния метод за изпитване: EN ISO 14184-1.

27. Емисии на отпадъчни води от мокра обработка

(а) отпадъчните води от площадките с използване на мокра обработка (с изключение на оценяваните площадки за непрана вълна и площадките за накисване на лен) трябва да имат ХПК по-малко от 25 g/kg, изразено като средно годишна стойност, когато се заустват във водни обекти след пречистване (независимо дали на площадката или извън нея).



Оценяване и проверка: Заявителят трябва да предостави подробна документация и протоколи от изпитване, като се използва БДС ISO 6060, показващи съответствието с това изискване заедно с декларация за съответствие.

(б) ако отпадъчните води се пречистват на площадката и се заустват в повърхностни водни обекти, те трябва да имат рН между 6 и 9 ( освен ако рН на получаваната вода не е извън тези граници) и температура по-малка от 40 °C (освен ако температурата на получаваната вода не е над тази стойност).



Оценяване и проверка: Заявителят трябва да предостави документация и протоколи от изпитване, показващи съответствието с това изискване заедно с декларация за съответствие.

28. Забавители на горенето

Не се разрешава използването на забавящи горенето вещества или препарати, съдържащи повече от 0,1% (масови) от вещество, обозначено или може да бъде обозначено по време на прилагане* с една или повече от следните рискови фрази или комбинация от тях:

R40 (Недостатъчни данни за канцерогенно действие),

R45 (Може да причини рак),

R46 (Може да причини наследствено генетично увреждане),

R49 (Може да причини рак при вдишване),

R50 (Силно токсичен за водни организми),

R51 (Токсичен за водни организми),

R52 (Вреден за водни организми),

R53 (Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водна среда),

R60 (Може да увреди възпроизводителната функция),

R61 (Може да увреди плода при бременност),

R62 (Възможен риск за увреждане на възпроизводителната функция),

R63 (Възможен риск от увреждане на плода при бременност),

R68 (Възможен риск от необратими ефекти),

както е определено Наредбата за опасните химични вещества, препарати и продукти, подлежащи на забрана или ограничения при търговия или употреба.

Това изискване не се прилага към забавителите на горене, за които измененията при прилагане променят тяхната химическа същност по такъв начин, че вече гарантирано не са обозначени с която и да е от R фразите, изброени по-горе, в случаите, когато по-малко от 0,1% (масови) от забавителите на горене са останали в обработените прежди или тъкани в своя първоначален вид.

Оценяване и проверка: Заявителят трябва или да предостави декларация, че не са използвани забавители на горене или укаже кои препарати са използвани и предостави документация (например информационни листове за безопасност) и/или декларации, показващи, че тези забавителите на горене съответстват на това изискване.

29. Средства за заключителна обработка, възпрепятстващи свиването

Халогенирани вещества или средства за заключителна обработка, възпрепятстващи свиването се прилагат само за вълнени ленти.



Оценяване и проверка: Заявителят трябва да предостави декларация за неупотреба (освен ако са използвани за вълнени ленти).

30. Средства за заключителна обработка

Не се разрешава използването на средства за заключителна обработка, съдържащи повече от 0,1% тегловни от вещество, обозначено или може да бъде обозначено по време на прилагане* с една или повече от следните рискови фрази или комбинация от тях:

R40 (Недостатъчни данни за канцерогенно действие),

R45 (Може да причини рак),

R46 (Може да причини наследствено генетично увреждане),

R49 (Може да причини рак при вдишване),

R50 (Силно токсичен за водни организми),

R51 (Токсичен за водни организми),

R52 (Вреден за водни организми),

R53 (Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водна среда),

R60 (Може да увреди възпроизводителната функция),

R61 (Може да увреди плода при бременност),

R62 (Възможен риск за увреждане на възпроизводителната функция),

R63 (Възможен риск от увреждане на плода при бременност),

R68 (Възможен риск от необратими ефекти),

както е определено в Наредбата за опасните химични вещества, препарати и продукти, подлежащи на забрана или ограничения при търговия или употреба.



Оценяване и проверка: Заявителят трябва или да предостави декларация, че не са използвани средства за заключителна обработка или да укаже кои средства са използвани и предостави документация (например информационни листове за безопасност) и/или декларации, показващи, че тези средства за заключителна обработка съответстват на това изискване.

31. Пълнеж

(а) Материалът на пълнежа, състоящ се от текстилни влакна трябва да съответства на изискванията за текстилните влакна ( изисквания с номера от 1 до 9), където е подходящо.

(б) Материалът на пълнежа трябва да съответства с изискването 11 относно “Биоцидните и биостатичните продукти” и на изискване 26 относно “Формалдехид”

(в) детергентите и други химически вещества, използвани за пране на пълнежа ( пух, перушина, естествени и синтетични влакна) трябва да съответстват на изискване 14 относно “Помощни химикали” и изискване 15 относно “Детергенти, омекотители за платове и комплексни препарати”



Оценяване и проверка: както е указано за съответните изисквания.

32. Покрития, ламинати и мембрани

(а) продукти, произведени от полиуретан трябва да отговарят на изискване 3(а) относно органокалаените съединения и изискване 3(б) относно емисиите във въздуха на ароматните диизоцианати.

Оценяване и проверка: както е указано за съответните изисквания.

(б) продуктите, изработени от полиестер трябва да отговарят на изискване 8(а) относно количеството антимон и изискване 8(б) относно емисиите на ЛОС по време на полимеризацията.



Оценяване и проверка: както е указано за съответните изисквания.

(в) покритията, ламинатите и мембраните не трябва да бъдат произведени с използване на пластификатори или разтворители, които са обозначени или могат да бъдат обозначени по време на прилагане с една или повече от следните рискови фрази или комбинация от тях:

R40 (Недостатъчни данни за канцерогенно действие),

R45 (Може да причини рак),

R46 (Може да причини наследствено генетично увреждане),

R49 (Може да причини рак при вдишване),

R50 (Силно токсичен за водни организми),

R51 (Токсичен за водни организми),

R52 (Вреден за водни организми),

R53 (Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водна среда),

R60 (Може да увреди възпроизводителната функция),

R61 (Може да увреди плода при бременност),

R62 (Възможен риск за увреждане на възпроизводителната функция),

R63 (Възможен риск от увреждане на плода при бременност),

R68 (Възможен риск от необратими ефекти),

както е определено в Наредбата за опасните химични вещества, препарати и продукти, подлежащи на забрана или ограничения при търговия или употреба.



Оценяване и проверка:: Заявителят трябва да предостави декларация за неупотреба на такива пластификатори или разтворители.

33. Потребление на енергия и вода

От заявителя се изисква, на доброволна основа, да предостави подробна информация относно потреблението на вода и енергия за използваните производствени площадки, свързани с преденето, плетенето, тъкането и мокрите обработки.



Оценяване и проверка: От заявителя се изисква да предостави на доброволна основа упоменатата по-горе информация.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГОДНОСТ ЗА УПОТРЕБА

Следващите изисквания се прилагат или към обагрени прежди или към готови платове, или към краен продукт с проведени подходящи изпитвания.



34. Промени на размерите след пране и сушене

Информацията за промените в размерите (%) трябва да са обозначени на етикета за употреба и на опаковката и/или друга информация за продукта ако измененията в размерите надхвърлят:



 • 2% (основа и вътък) за завеси и за мебелни платове, които са годни за пране и са сменяеми,

 • 6% (основа и вътък) за другите тъкани продукти,

 • 8% (дължина и широчина) за другите трикотажни продукти,

 • 8% (дължина и широчина) за хавлиени платове.

Тези изисквания не се прилагат към:

 • влакна или прежда,

 • продукти, с ясна етикетировка "само химическо чистене" или еквивалентна (такива, при които е нормална практика тези продукти да бъдат етикетирани по такъв начин),

платове за мебели, които не са сменяеми или годни за пране.

Оценяване и проверка: Заявителят трябва да предостави протоколи от изпитване, като се използва следния метод за изпитване: БДС EN ISO 5077, изменен както следва: 3 пранета при температурата, обозначена на продукта, с центрофугиране след всеки цикъл на пране, освен ако на продукта не е обозначена друга процедура за сушене, при температурата, обозначена на продукта, зареждане за пране (2 или 4 kg) в зависимост от символът за пране. Ако всички по-горе упоменати ограничения са превишени, се предоставя копие от етикета за употреба и информация за опаковането и/или друга информация за продукта.

35. Устойчивост на оцветяването на пране

Устойчивостта на оцветяването на пране трябва да бъде не по-малко от степен 3 до степен 4 за изменение на цвета и най-малко от степен 3 до степен 4 степен при зацапване.

Това изискване не се прилага за продукти, с ясна етикетировка “само химическо чистене” или еквивалентна (такива, при които е нормална практика тези продукти да бъдат етикетирани по този начин), за бели продукти и продукти, които не са били никога багрени или печатани, или за мебелни платове, които не са пригодени за пране.

Оценяване и проверка: Заявителят трябва да предостави протоколи от изпитванията, като се използва следния метод за изпитване: БДС EN ISO 105 C06 (обикновено пране при температура, обозначена на продукта, с прах за пране, съдържащ перборат).

36. Устойчивост на оцветяването на пот (кисела, алкална)

Устойчивостта на оцветяването на пот (кисела или алкална) трябва да бъде най-малко от степен 3 до степен 4 (изменение на цвета и зацапване).

Независимо от това, степен 3 е допустима, когато платът е едновременно оцветен тъмно (стандартна наситеност >1/1) и е изработен от регенерирана вълна или от повече от 20% коприна.

Това изискване не се прилага към бели продукти, към продукти, които не са нито багрени или печатани, към мебелни платове, пердета или подобен текстил предназначен за вътрешна украса.



Оценяване и проверка: Заявителят трябва да предостави протоколи от изпитванията, като се използва следния метод за изпитване: БДС EN ISO 105 E04 (киселини и основи, сравнение с платове от различни видове влакна).

37. Устойчивост на оцветяването на мокро триене

Устойчивостта на оцветяването на мокро триене трябва да бъде поне от степен 2 до степен 3. Като изключение степен 2 се допуска за оцветен с индиго плат за джинси (деним).

Това изискване не се прилага към бели продукти или продукти които никога на са багрени или печатани.

Оценяване и проверка: Заявителят трябва да предостави протоколи от изпитвания, като използва следния метод за изпитване: БДС EN ISO 105 Х12.

38. Устойчивост на оцветяването на сухо триене

Устойчивостта на оцветяването към сухо триене трябва да бъде поне степен 4.

Като изключение, нива от 3 до 4 се допускат за оцветени с индиго плат за джинси (деним).

Това изискване не се прилага към бели продукти или продукти които никога на са багрени или печатани или към пердета или подобни текстилни изделия, предназначени за вътрешна декорация.



Оценяване и проверка: Заявителят трябва да предостави протоколи от изпитвания, като използва следния метод за изпитване: БДС EN ISO 105 Х12

39. Устойчивост на оцветяването на светлина

За платове, предназначени за мебели, пердета или завеси, устойчивостта на оцветяването на светлина трябва да бъде поне степен 5. За другите продукти, устойчивостта на оцветяването на светлина трябва да бъде поне степен 4.

Степи 4 е допустима, когато платовете предназначени за мебели, пердета или завеси са едновременно оцветени в светли тонове (стандартна наситеност < 1/12 и са изработени от повече от 20% вълна или други кератинови влакна или от повече от 20% коприна или от повече от 20% лен или други ликови влакна.

Тези изисквания не се прилагат за тъкани за матраци, за обличане на матраци или за бельо.



Оценяване и проверка: Заявителят трябва да предостави протоколи от изпитвания, като се използва следния метод за изпитване: БДС EN ISO 105 B02

40. Информация, която се разполага около екомаркировката

До екомаркировката трябва да се поставя следния текст:



 • намалено замърсяване на водите

 • ограничаване на опасните вещества

 • обхваната е цялата производствена верига

Оценяване и проверка: Заявителят трябва да предостави образец от опаковката на продукта, показваща знака на марката, заедно с декларация за съответствие с това изискване.

BULGARIAN ASSOCIATION OF TEXTILE AND CLOTHING (BATEC)


This event has been implemented with the financial support of the European Community’s PHARE programme. The views expressed herein are those of the participants and BATEC and can therefore in no way be taken to reflect the official opinion of the European Commission.

Това събитие бе осъществено с финансовата подкрепа на програма ФАР на Европейската общност. Изразените на него възгледи са на участниците и БАТЕК и затова по никакъв начин не могат да бъдат взети като отражение на официалното мнение на Европейската комисия.




Каталог: download -> sites
sites -> В областта на текстила и конфекцията и опазване на околната среда
sites -> Номер по cas индекс
sites -> Лице изпълнило задачата
sites -> Полезни връзки
sites -> Преработка за премахване на замърсители, проддаващи се на биологично отстраняване /първично и вторично пречистване/. Анализ и проби на отпадните води /методи за анализ/. Разпоредби за контрол на замърсяването
sites -> Bsp2 perfectlink project Survey on Competitiveness
sites -> 2 Нормативна справка 3 Общи положения
sites -> Кодекс за социално осигуряване ксо 09 Закон за здравословни и безопасни условия на труд
sites -> Закон за марките и географските означения, Закон за промишления дизайн, Закон за патентите, Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни, Закон за топологията на интегралните схеми


Сподели с приятели:




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница