На основание чл. 2а, ал. 1 т. 2, във връзка с чл. 2а от Наредбата за възлагане на малки поръчки (нвмоп) и Заповед №2182/15. 11. 2007 гДата05.12.2017
Размер47.58 Kb.

ОБЩИНА БУРГАС


8000 Бургас, ул. „Александровска” № 26

тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg


З А П О В Е Д


№ 1795

Бургас 26 .07. 2011 г.

На основание чл. 2а, ал. 1 т.2 , във връзка с чл.2а от Наредбата за възлагане на малки поръчки (НВМОП) и Заповед № 2182/15.11.2007 г. на кмета на община Бургас


О П Р Е Д Е Л Я М:І. Предмет на малката обществена поръчка:Поддръжка и експлоатация на 7 броя канални помпени станции/КПС/, собственост на Община Бургас,както следва:: КПС № 1, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, Зона „Г”; КПС 1-5, находящо се в гр. Бургас, ул. „Вая” и КПС „Рибари”, находящо се в гр. Бургас, кв. Акации; КПС 1 и КПС 2, находящи се в кв. Крайморие, гр. Бургас, КПС”Сарафово”, находяща се в кв.Сарафово, гр.Бургас, КПС „Долно Езерово”, находяща се в кв.Долно Езерово,гр.Бургас,

II.Изисквания към обекта на обществената поръчка:

В поддръжката и експлоатацията се включват следните видове дейности:

1.1Ежедневен преглед на състоянието на помпени агрегати,решетки,преглед на действието ел-автоматиката и силовото оборудване.

1.2.Ежемесечен преглед на състоянието на строителните конструкции,резервоарите,тръбната мрежа и ел.мрежата.

1.3.Извършване на текущ ремонт на ел.помпените агрегати /механичен и по електро част /.

1.4.Ремонт и поддръжка на системата за автоматично управление на КПС.

1.5.Почистване на черпателните резервоари на КПС, както и на задържаната маса от механичните решетки

1.6.Осигуряване на охрана на КПС.

1.7.Доставка и ремонт на аварирали части на помпените агрегати.

Разходите по т.1.7. и всички вложени материали при извършване на ремонт се доказват с фактури и се заплащат отделно.

Консумираните вода и ел.енергия за работата на КПС се заплащат от Възложителя.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Наредба №9/23.09.2004г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителните и канализационни системи,както и изискванията на нормативните актове по безопасност и здраве при работа, по чл.2 от Наредба №2.При работа с електрически мрежи, свързани с поддръжката и експлоатацията на помпените станции Изпълнителят следва да спазва изискванията в Правилника за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.III.Изисквания към участниците:

1.Кандидатът да има не по малко от 2/две/ години специализиран предмет на дейност , сходен с предмета на поръчката-списък на изпълнени услуги от подобен характер

2..Да разполага с квалифициран персонал за изпълнението на услугата-електроинженер-1,електротехник или машинен техник-1,чиито квалификации да се докажат с диплома за придобита специалност и копие от трудова книжка или професионална автобиография .

3. Да разполага със собствена или наета материална база – нотариален акт или договор за наета такава..

4. Да представи минимум 2 броя референции за извършвани услуги от подобен характер.
IV.Срок на изпълнение на поръчката- една година, считано от 26.08.2011г.
V.Място на изпълнение на поръчката

Местоположението на обектите е както следва:
1.КПС 1-5- кв.”Акации”

гр.БургасМестоположение – гр.Бургас,кв.Акации, ул.”Вая” на кръстовище с път Е-9-I. КПС

2.Помпена станция “Рибари” в кв. “Акации”,гр.Бургас

Местоположение – гр.Бургас,кв.Акации, в непосредствена близост до път Е-9-I., до ел. подстанция “Рибари”.

3.Помпена станция 1 в

кв. “Крайморие”

гр.Бургас


Местоположение – гр.Бургас,кв.Крайморие в източната част на квартала ,на североизтоната граница с гробищния парк. на квартала


4. Помпена станция 2 в

кв. “Крайморие”

гр.Бургас


Местоположение – гр.Бургас,кв.Крайморие в източната част на квартала, на западната граница до гробищния парк

5. Помпена станция 1 в

ж.к.Меден рудник,Зона”Г”.

гр.Бургас


Местоположение –,в землището на гр.Бургас,ж.к.Меден рудник ,Зона”Г”, в западната част на зоната, на ул.Тодор Грудов, на изхода за гр.Средец

6.Помпена станция

„Сарафово”

кв. Сарафово”,гр.БургасМестоположение – гр.Бургас,кв.Сарафово, кв.63,УПИ II, до плажа7.Помпена станция

“Долно Езерово”

кв.“Долно Езерово

гр.БургасМестоположение–гр.Бургас,кв.Долно Езерово, кв.55,УПИ XII, ул.Кавакли

VI.Начин на плащане
1.Заплащането на дължимите суми за поддръжка ще се извършва след представяне на надлежна фактура от Изпълнителя, ежемесечно, до 10 (десето) число на съответния месец, следващ месеца, за който се отнася плащането, в български лева, в срок от 20 (двадесет) работни дни, по посочената от Изпълнителя банкова сметка:

2. Възложителят заплаща вложените части и материали на Изпълнителя, в срок от 20/двадесет/работни дни, считано от датата на представяне на надлежна фактура и двустранен протокол за извършен ремонт.VII.Критерии за оценка на предложенията на кандидатите

/най- ниска предлагана цена/VІІІ. Съдържание на офертата
Кандидатите да предложат твърда договорна цена с вкл.ДДС за поддръжка и експлоатация на каналните помпени станции, за целия период-1/една/ година.

За дейностите по т.1.1. до т.1.6 да бъдат представени анализи за начина на формирането на единичните цени. Да бъде посочен процента на доставно-складови разходи по т.1.7.


ІX. Начин на събиране на офертите:

Публикуване на покана в сайта на Община Бургас –www.burgas.bgПрепис от настоящата заповед да се връчи на посочените длъжностни лица за изпълнение.

ИНЖ- КОСТАДИН МАРКОВ

ЗАМЕСТНИК- КМЕТ”УТС”
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница