На правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31. 03. 2016 гДата10.01.2018
Размер61.38 Kb.
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ПО ДРУЖЕСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО

НА ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ

НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ КРЕДИТНИ ИЛИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ

КЪМ 31.03.2016 г. 1. БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ (БЕХ) ЕАД, гр. София

През първото тримесечие на 2016 г. дружеството е провело процедура за „Избор на инвестиционен консултант по сделка за емитиране на облигационна емисия”. В обхвата на услугите е включено предоставяне на мостово финансиране със срок на погасяване до 12 месеца. Предоставеният мостов кредит ще бъде финансиран чрез пласиране на облигационна емисия на международните капиталови пазари през 2016 г. Обслужващите финансови институции на дружеството са: „УниКредит Булбанк” АД, „Банка ДСК” ЕАД, „Ситибанк Европа” АД, кл. София, „Българска банка за развитие” АД, Централна кооперативна банка” АД, „БНП Париба С.А.” и „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, „Юробанк България“ АД, „Българо-американска кредитна банка” (БАКБ) АД.

Дружеството отчита балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лв. и попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

Към 31.03.2016 г. дружеството не отчита нетна експозиция, надвишаваща 25 на сто от общия размер на паричните му средства в една финансова институция.  1. НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ (НЕК) ЕАД, гр. София

През отчетното тримесечие дружеството не е провеждало процедура за избор на нов изпълнител за предоставяне на финансови услуги. Обслужващите го са: „БНП Париба С.А.”, „Обединена българска банка” АД, „УниКредит Булбанк” АД, „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, Централна кооперативна банка” АД, „Юробанк България“ АД, „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, „Банка ДСК” ЕАД, „ИНГ Банк”, „Българска банка за развитие” АД, „ИНГ Лондон”.

Дружеството отчита балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лв. и попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

Към 31.03.2016 г. дружеството не отчита нетна експозиция, надвишаваща 25 на сто от общия размер на паричните му средства в една финансова институция.


  1. АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД, гр. Козлодуй

Обслужващите банки на дружеството през първото тримесечие на 2015 г. са: „УниКредит Булбанк” АД, „Обединена българска банка” АД, „СИБАНК” ЕАД, „Банка ДСК” ЕАД, „Ситибанк Европа” АД, кл. София, „Инвестбанк” АД, „Първа инвестиционна банка” АД, „Юробанк България“ АД, „Централна кооперативна банка” АД, „Интернешънъл Асет Банк” АД, „АЛФА БАНКА”, „Сосиете Женерал Експресбанк” АД и „Алианц Банк България” АД.

Дружеството отчита балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лв. и попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги, но няма нетна експозиция към отделна финансова институция, надвишаваща 25 на сто от общия размер на паричните му средства.
  1. ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ (ЕСО) ЕАД, гр. София

През отчетния период дружеството не е провеждало процедура за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги и обслужващите го са: „Централна кооперативна банка” АД, „БАКБ” АД,” УниКредит Булбанк” АД, „Сосиете Женерал Експресбанк” АД и „Инвестбанк” АД.

Дружеството отчита балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лв. и попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

Към 31.03.2016 г. нетната експозиция на ЕСО ЕАД не надвишава над 25 на сто от общия размер на паричните му средства в една финансова институция.


  1. МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД, гр. Раднево

Към 31.03.2016 г. дружеството се обслужва от: „Обединена българска банка” АД и „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, „УниКредит Булбанк” АД, „Първа инвестиционна банка” АД, „Юробанк България” АД, „Алианц Банк България” АД, „Банка ДСК” ЕАД, „БНП Париба С.А.”, „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, „СИБАНК” ЕАД, „ТБ Виктория” ЕАД, „Търговска банка Д” АД и „Българска банка за развитие” АД. Средствата от фонд „Напускане“ на дружеството в Корпоративна търговска банка са отчетени като „други финансови активи“.

Балансовата стойност на паричните средства на дружеството не надвишава 3 000 000 лв. и не попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.
  1. ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД, с. Ковачево

През първо тримесечие на 2016 г. дружеството е провело процедура „Избор на обслужващи финансови и кредитни институции – банки за предоставяне на комплексно банково обслужване на дружеството и неговите клонове”. Обслужващите го финансови институции са: „Българска банка за развитие” АД, ДОЙЧЕБАНК АД, „Обединена българска банка” АД, „Ситибанк Европа” АД, кл. София, „УниКредит Булбанк” АД, „Сосиете Женерал Експресбанк” АД и „Първа инвестиционна банка” АД.

Към 31.03.2016 г. балансовата стойност на паричните средства не надвишава 3 000 000 лв. и дружеството не попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.
  1. БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, гр. София

През отчетното тримесечие дружеството е провело процедура за избор на изпълнител за предоставянето на финансови услуги от кредитни или финансови институции. В резултат са избрани 8 обслужващи банки: „Инвестбанк” АД, „БАКБ” АД, „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, „Юробанк България” АД, „Централна кооперативна банка” АД, „УниКредит Булбанк” АД, „Първа инвестиционна банка” АД, „Банка ДСК” ЕАД.

През текущото тримесечие балансовата стойност на паричните средства надвишава 3 000 000 лв. и дружеството попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

Дружеството отчита превишение на нетната експозиция над 25 на сто в „Централна кооперативна банка” АД.


  1. БУЛГАРТЕЛ“ ЕАД, гр. София

През отчетното тримесечие на 2016 г. дружеството не е провеждало процедура за избор на нови финансови или кредитни институции и обслужващите го към момента са: „Юробанк България” АД и „Централна кооперативна банка” АД.

Дружеството не отчита балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лв. и не попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.  1. БУЛГАРГАЗ“ ЕАД, гр. София

Към 31.03.2016 г. няма промяна в обслужващите финансови институции на дружеството: „Ситибанк Европа” АД, кл. София, „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, „Централна кооперативна банка” АД, „Търговска банка Д” АД, „Българска банка за развитие” АД, „СИБАНК” ЕАД, „БНП Париба С.А.”, „Банка ДСК” ЕАД, „Банка Пиреос България” АД, „Първа инвестиционна банка” АД, „Алфа Банк Румъния”.

Дружеството отчита балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лв. и попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

През отчетния период дружеството не отчита превишение на нетната експозиция над 25 на сто в една банкова институция.


  1. БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА“ ЕАД, гр. София

През първо тримесечие на 2016 г. дружеството не е сключвало нови договори и се обслужва от: „Ситибанк Европа” АД, кл. София, „УниКредит Булбанк” АД, „Централна кооперативна банка” АД и „Сосиете Женерал Експресбанк” АД.

Балансовата стойност на паричните средства е над 3 000 000 лв. и попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

Към 31.03.2016 г. дружеството отчита превишение на нетната експозиция над 25 на сто в три банкови институции съответно: „Сосиете Женерал Експресбанк” АД „Ситибанк Европа” АД, кл. София и „УниКредит Булбанк” АД.


 1. МИНПРОЕКТ“ ЕАД, гр. София

През отчетното тримесечие на 2016 г. дружеството няма промяна в обслужващите го банки: „УниКредит Булбанк” АД, „Инвестбанк” АД, „Първа инвестиционна банка” АД и „Централна кооперативна банка” АД.

Дружеството не отчита балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лв. и не попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.
 1. ДП „РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ“, гр. София

През първото тримесечие на 2016 г. няма промяна в обслужващите финансови институции, като те са: „УниКредит Булбанк” АД и „БАКБ” АД.

Балансовата стойност на паричните средства през месец декември е над 3 000 000 лв. и попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

Дружеството отчита превишение на нетната експозиция над 25 на сто в „УниКредит Булбанк” АД и в „БАКБ” АД.*


 1. БЪЛГАРСКА НЕФТЕНА КОМПАНИЯ“ („БНК“) ЕООД, гр. Плевен

Дружеството няма промяна в обслужващите финансови институции и към 31.03.2016 г. те са: „Инвестбанк” АД и „Алианц Банк България” АД.

Дружеството не отчита балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лв. и не попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.отпадъци“ (фонд „РАО“) и фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения“

*Съгласно Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции „в случай на нарушаване на ограничението по т.3.2 (за концентрация на паричните средства) в резултат на текущи оперативни процеси (разходване на средства от сметки, получаване на плащания, изменение на валутен курс и др.) възложителят следва в срок от един месец да извърши необходимите действия за изпълнение на условието по т.3.2.”
Каталог: files -> useruploads -> files -> updu
updu -> "Минпроект" еад, гр. София набира оферти за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги
updu -> На правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31. 12. 2015 г
updu -> На правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30. 06. 2015 г
updu -> На правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30. 09. 2015 г
updu -> На финансови услуги от кредитни или финансови институции
updu -> Обобщена информация по дружества и предприятия относно прилагането
updu -> На правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31. 03. 2017 г
updu -> На правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30. 06. 2017 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница