На правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30. 06. 2017 гДата15.08.2018
Размер50 Kb.
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ПО ДРУЖЕСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО

НА ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ

НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ КРЕДИТНИ ИЛИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ

КЪМ 30.06.2017 г.


 1. БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ (БЕХ) ЕАД, гр. София

През второто тримесечие на 2017 г. БЕХ ЕАД не е предприемало действия за избор на нови финансови или кредитни институции. Дружеството има сключени и действащи договори за банково обслужване с: „БНП Париба С.А.”, „УниКредит Булбанк” АД, Централна кооперативна банка” АД, „Банка ДСК” ЕАД, „Ситибанк Европа” АД, кл. София, „Българска банка за развитие” АД, „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, „Българо-американска кредитна банка” (БАКБ) АД и „Юробанк България“ АД.

Дружеството отчита балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лв. и попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

Към 30.06.2017 г. БЕХ ЕАД не отчита нетна експозиция, надвишаваща 25 на сто от общия размер на паричните му средства в една финансова институция.


  1. НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ (НЕК) ЕАД, гр. София

През отчетното тримесечие компанията не е провеждала процедура за избор на финансови институции и обслужващите я към 30.06.2017 г. са: „Обединена българска банка” АД, „УниКредит Булбанк” АД, „СИБАНК” ЕАД, „Централна кооперативна банка” АД, „Юробанк България“ АД, „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, „Банка ДСК” ЕАД и „ИНГ Банк.

Дружеството отчита балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лв. и попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

Към 30.06.2017 г. НЕК ЕАД не отчита нетна експозиция, надвишаваща 25 на сто от общия размер на паричните средства в една финансова институция.


  1. АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД, гр. Козлодуй

Към 30.06.2017 г. дружеството няма промяна в обслужващите го финансови институции, като те са: "Интернешънъл Асет Банк" АД, "Юробанк България" АД, "УниКредит Булбанк" АД, '"Алианц Банк България" АД, "Сосиете Женерал Експресбанк" АД, "Инвестбанк" АД, "Първа Инвестиционна Банка" АД, "Ситибанк Европа" АД, клон България, "Банка ДСК" ЕАД, "Общинска Банка" АД, "Обединена Българска Банка" АД, "Централна Кооперативна Банка" АД и "СИБАНК" ЕАД.

Дружеството отчита балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лв. и попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

Нетната експозиция на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД към 30.06.2017 г. не надвишава 25 на сто от общия размер на паричните средства към една финансова институция.


  1. ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ (ЕСО) ЕАД, гр. София

През текущото тримесечие дружеството е провело процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на финансови услуги от кредитни институции за нуждите на ЕСО ЕАД“, в резултат на която са избрани две търговски банки. Дружеството има сключени договори за банково обслужване с: „Общинска банка“ АД, „Централна кооперативна банка” АД, БАКБ АД,” УниКредит Булбанк” АД, „Сосиете Женерал Експресбанк” АД и „Инвестбанк” АД.

Дружеството отчита балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лв. и попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

Към 30.06.2017 г. нетната експозиция на дружеството към всяка една от обслужващите го банки не надвишава 25 на сто от общия размер на паричните средства.


  1. МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД, гр. Раднево

През текущото тримесечие дружеството е обявило търг за предоставяне на оборотен кредит под формата на овърдрафт предназначен за финансиране на текущата дейност на дружеството, който е разделен на две обособени позиции. Срокът за подаване на оферти в търга е удължен.

В резултат на проведената през първо тримесечие на 2017 г. процедура с предмет: „Избор на обслужващи финансови и кредитни институции – банки, за предоставяне на финансови услуги от банкови институции за извършване на комплексно банково обслужване на „Мини Марица-изток“ ЕАД“ са сключени договори с: „Юробанк България” АД, „Общинска банка“ АД, „Сосиете Женерал Експресбанк” АД и "СИБАНК" ЕАД. Други обслужващи финансови институции на дружеството са: „Обединена българска банка” АД, „Първа инвестиционна банка” АД, „Алианц Банк България” АД, „Банка ДСК” ЕАД, „БНП Париба С.А.”, „ТБ Виктория” ЕАД, „Търговска банка Д” АД и „Българска банка за развитие” АД.

Балансовата стойност на паричните средства на дружеството надвишава 3 000 000 лв. и попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

Към 30.06.2017 г. нетната експозиция на дружеството към всяка една от обслужващите го банки не надвишава 25 на сто от общия размер на паричните средства.
  1. ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД, с. Ковачево

През отчетното тримесечие дружеството няма промяна в обслужващите го финансови институции: „Първа инвестиционна банка” АД, „Българска банка за развитие” АД, ДОЙЧЕБАНК АД, „Обединена българска банка” АД, „Търговска банка Д” АД, „Сосиете Женерал Експресбанк” АД.

Балансовата стойност на паричните средства надвишава 3 000 000 лв. и дружеството попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

Към 30.06.2017 г. нетната експозиция на дружеството надвишава над 25 на сто от общия размер на паричните му средства в „Сосиете Женерал Експресбанк” АД.


  1. БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, гр. София

През второ тримесечие на 2017 г. дружеството няма промяна в обслужващите го финансови институции, като те са: „Ситибанк Европа” АД, кл. София, „БАКБ” АД, „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, „Юробанк България” АД, „Централна кооперативна банка” АД, „УниКредит Булбанк” АД, „Банка ДСК” ЕАД и „Общинска банка“ АД.

През текущото тримесечие балансовата стойност на паричните средства надвишава 3 000 000 лв. и дружеството попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

Към 30.06.2017 г. нетната експозиция на дружеството надвишава над 25 на сто от общия размер на паричните му средства в „Централна кооперативна банка” АД.


  1. БУЛГАРТЕЛ“ ЕАД, гр. София

През текущото тримесечие дружеството няма промяна в обслужващите го финансови институции: „Юробанк България” АД и „Централна кооперативна банка” АД.

Дружеството не отчита балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лв. и не попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.
  1. БУЛГАРГАЗ“ ЕАД, гр. София

През второ тримесечие на 2017 г. дружеството е провело обществени поръчки по реда на глава „Двадесет и шеста“ от Закона за обществените поръчки, в резултат на което е сключило 8 (осем) на брой договора с финансови институции с предмет: "Предоставяне на платежни и свързани услуги, включително управление на разплащателни и други сметки в лева, евро и щатски долари, обмяна на валута и други финансови услуги в съответствие с определеното в договора", а именно: „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, „Ситибанк Европа” АД, „Централна кооперативна банка” АД, "Интернешънъл Асет Банк" АД, „Търговска банка Д” АД, „СИБАНК” ЕАД, „Общинска банка“ АД и „Първа инвестиционна банка” АД.

Дружеството отчита балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лв. и попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

През отчетния период „Булгаргаз“ ЕАД не отчита превишение на нетната експозиция над 25 на сто от общия размер на паричните средства в една банкова институция.


  1. БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА“ ЕАД, гр. София

През текущото тримесечие дружеството няма промяна в обслужващите го финансови институции, като те са: „УниКредит Булбанк” АД, „Обединена българска банка” АД, „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, „Централна кооперативна банка” АД, „Юробанк България” АД, и „Ситибанк Европа” АД.

Балансовата стойност на паричните средства е над 3 000 000 лв. и попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

Към 30.06.2017 г. „Българска независима енергийна борса“ ЕАД не отчита превишение на нетната експозиция над 25 на сто от наличните парични средства в една финансова институция.


 1. МИНПРОЕКТ“ ЕАД, гр. София

През отчетното тримесечие дружеството няма промяна в обслужващите го финансови институции: „УниКредит Булбанк” АД, „Инвестбанк” АД, „Първа инвестиционна банка” АД и „Централна кооперативна банка” АД.

Дружеството не отчита балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лв. и не попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.
 1. ДП „РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ“, гр. София

През отчетното тримесечие предприятието няма промяна в обслужващите финансови институции: „УниКредит Булбанк” АД и БАКБ АД.

Балансовата стойност на паричните средства е над 3 000 000 лв. и попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

Към 30.06.2017 г. нетната експозиция на дружеството надвишава над 25 на сто от общия размер на паричните му средства в „УниКредит Булбанк” АД и БАКБ АД.


 1. БЪЛГАРСКА НЕФТЕНА КОМПАНИЯ“ („БНК“) ЕООД, гр. София

През отчетното тримесечие БНК ЕООД не е провеждало процедура за избор на финансови институции и към момента има сключени договори с: „Инвестбанк” АД и „Алианц Банк България” АД.

Дружеството не отчита балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лв. и не попада в хипотезата на т. 3 „Правила за концентрация“ от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.отпадъци“ (фонд „РАО“) и фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения“
Каталог: files -> useruploads -> files -> updu
updu -> "Минпроект" еад, гр. София набира оферти за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги
updu -> На правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31. 12. 2015 г
updu -> На правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31. 03. 2016 г
updu -> На правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30. 06. 2015 г
updu -> На правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30. 09. 2015 г
updu -> На финансови услуги от кредитни или финансови институции
updu -> Обобщена информация по дружества и предприятия относно прилагането
updu -> На правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31. 03. 2017 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница