На предложение Дата Съдържание на предложението



страница1/8
Дата22.07.2016
Размер1.42 Mb.
#177
ТипРешение
  1   2   3   4   5   6   7   8

на предложение

Дата

Съдържание на предложението

на решение

Дата

Решение

371

20.12.2006

Приемане на стратегия за развитие на социалните услуги в Община Бяла .

51 – 748

25.01.2007

ОбС гр.Бяла ,област Варна приема стратегия за развитие на социалните услуги в Община Бяла 2007 – 2010 г.

17

23.01.2007

Молба от младежи и девойки, жители на гр.Бяла

51 – 749

25.01.2007

Постоянната комисия по „Образование и здравеопазване „ , съвместно със специалисти от отдел „ТСУ „ при ОбА да преценят кое помещение общинска собственост е подходящо за фитнес зала. Специалистите от отдел „ ТСУ „ при ОбА да изготвят план – сметка за средствата необходими за ремонт на помещението и закупуване на уреди ,средствата за които да залегнат в бюджет 2007 г.и направят предложение до ОбС ,в срок до следващото заседание на комисията по „ Бюджет и финанси „.

18

24.01.2007




51 – 750

25.01.2007

ОбС приема такса за битови отпадъци на територията на Община Бяла, считано от 01.01.2007 г. с 10 % намаление от предложение с вх. № 18 / 24.01.2007 г.от кмета на Община Бяла и придобива следните параметри










51 – 751

25.01.2007

ОбС възлага на кмета / ОбА / на Община Бяла да изготви нова финансова справка (план – сметка ) по населени места и мероприятия при намаление на такса смет с 10 % като се ползва за база предложението до ОбС с вх. № 18 / 24.01.2007 г. на кмета на Община Бяла

16

22.01.2007




51 – 752

25.01.2007

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35,ал.2 от ЗОС и чл.29 от НРПУРОИ на Община Бяла, ОбС гр.Бяла ,област Варна реши : Приема оценка на лицензиран експерт – оценител ЕТ „ Финстройкомерс – В Паликова „ от 10.01.2007 г. за определяне на стойността на УПИ ХІ – 10 в кв.20 по плана на с. Попович, Община Бяла област Варна- частна общинска собственост по АОС № 72 от 20.10 2000 г., вписан в Агенция по кадастъра – София, сл. по вписванията гр. Варна на 12.01.2007 г. вх.рег 267 ,том ІІ и на отстъпеното право на строеж върху него,изпълнена на основание § 10 от ПЗР на ППЗДС / Обн. ДВ. Бр.78 от 26 септември 2006 г / и по реда на § 1 ,ал.5 от ПЗР на Постановление № 235 на МС от 19 септември 1996 г и разпоредбите на глава седма от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост / отм./ , както следва : цена на дворното място – 1076.40 / хиляда и седемдесет и шест лева и четиридесет стотинки / лв. и цена на отстъпеното право на строеж – 284.70 / двеста и осемдесет и четири лева и седемдесет стотинки / лв.

Възлага на кмета на Община Бяла извършването на всички действия, необходими за изпълнение на разпоредителната сделка.

11

17.01.2007

Молба от гл. Инспектор Петър Петров – н-к РСПБЗН гр.Долни Чифлик

51 – 753

25.01.2007

ОбС одобрява искането на гл. Инспектор Петър Петров –н-к РСПБЗН гр.Долни Чифлик относно отпускане на сума в размер на 120 ,00 лв. месечно и предлага на ОбА тя да бъде включена в бюджет 2007 г

372

21.12.2006

одобряване актуализацията на плана за бюджета на „местните дейности „ за 2006 г ,във връзка с обект „ Канализационна помпена станция, тласкател и битова канализация в кв. 135 – ППР – 9 120 лв

51 – 754

25.01.2007

ОбС реши : Отлага разглеждането на предложение с вх. № 372 / 21.12.2006 г. от кмета на Община Бяла. Обект „ Канализационна помпена станция, тласкател и битова канализация в кв. 135 – ППР „ да бъде включен в бюджет за 2007 г. ,след като се предоставят оферти и от други фирми с оглед намаляване разходите на общинския бюджет

373

22.12.2006

одобряване актуализацията на плана за бюджета на „местните дейности „ за 2006 г ,във връзка с обект „ Брегоукрепване крайбрежна зона на Община Бяла от плаж „ Бяла – Чайка „ до плаж „ Бяла – Юг

51 – 755

25.01.2007

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА , чл.14 , ал.1 от ЗДБРБ за 2006 г. , ОбС гр.Бяла одобрява включването на обект „ Брегоукрепване крайбрежната зона на Община Бяла от плаж „ Бяла – Чайка „ до плаж „ Бяла – Юг „ в поименния списък за капиталови разходи в плана за бюджет 2007 г. в размер на 19 850 , 75 лв.

374

27.12.2006

отпускане на помощи за подпомагане на граждани , живеещи на територията на Община Бяла по решение на ОбС

51 – 756

25.01.2007

На основание чл.21,ал.1,т.6 и чл.21,ал.1, т.23 от ЗМСМА да бъдат отпуснати еднократни помощи на следните лица :

 1. Павел Димитров Каймаков от с.Попович– в размер на 200,00 лв.

 2. Емилия Бисерова Петрова и Георги Илчев Райчев от с.Попович – в размер на 200,00 лв. и осигуряване на превоз до гр. София

 3. Галина Неделчева Иванова от гр.Бяла – в размер на 100,00 лв.

 4. Олга Александрова Апостолова от гр.Бяла- в размер на 250,00 лв.

375

27.12.2006

разпределение на получени трансфери за делегирани държавни дейности в бюджета за 2006 г. от преизпълнение на приходите по ЗОДФЛ

51 – 757

25.01.2007

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2006 г., ОбС актуализира бюджета за държавни дейности за 2006 г. като увеличава приходната и разходна част на бюджета ,както следва

Държавни дейности

І. План – приход 30 879 лв.

§ 31 – 19 Държавен трансфер на преотстъпени данъци по ЗОДФЛ 30 879 лв.

ІІ . План – разход 30 879 лв.

ІХ Функция „ Р-ди некласифицирани в др. Функции 30 879 лв.

Дейност 998 „ Резерв „

§ 97 – 00 Резерв за непредвидени и неотложни разходи 30 879 лв.

335

30.10.2006

Становище от Областен Управител на Област Варна Петър Кандиларов, относно идеен проект за местен път къмпинг „Луна „ – с. Господиново , Община Бяла

51 – 758

25.01.2007

На основание чл.21,ал.1 т.23 от ЗМСМА ,във връзка с чл. 21,ал.1 ,т. 6 от ЗМСМА ,ОбС гр. Бяла възлага на Кмета на общината да открие процедура за обществена поръчка за изготвяне на работен проект. Като условие в тръжната документация да се отбележи плащането да се извърши на три транша по равни вноски , считано от 2007 до 2009 г. В бюджета за 2007 г. да бъдат заложени 35 000 лв.

14

18.01.2007

Молба от наследниците на Иван Лалев Маджаров

51 – 759

25.01.2007

На основание чл.21,ал.1 ,т.23 от ЗМСМА ОбС отлага разглеждане на молба с вх. № 14 от 18.01.2007 г. до оформяне на всички документи и вписване на АОС в Службата по вписванията гр.Варна

9

15.01.2007




51 – 760

25.01.2007


На основание чл.21,ал.1 ,т.23 от ЗМСМА ,ОбС реши :

 1. Отменя решение № 47 – 688 / 18.10.2006 г.

 2. Да бъде сключен договор за дарение по силата на който Дирекция на полицията гр. Варна да придобие правото на собственост върху следните движими вещи :

- „Алкотест Дрегер „ 7410 plus № 0167

- Трафик радар TR 4 D № 484 / 06

При следното условие : описаните движими вещи да се ползват изключително и само от Полицейски участък гр. Бяла .

8

15.01.2007




51 – 761

25.01.2007

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА Общински съвет гр.Бяла одобрява предложената спогодба към договор за консултантска услуга от 01.04.2004 г. между Община Бяла и „Иконс „ ЕООД гр.Варна.

5

10.01.2007




51 – 762

25.01.2007

На основание чл.21,ал.1,т.15 от ЗМСМА и във връзка с Решение на УС на НСОРБ от 31.08.2006 г., по Протокол № 7, за приемане на Проект за изменения и допълнения на Устава на НСОРБ, Общински съвет гр.Бяла РЕШИ :

1.Одобрява проекта за изменения и допълнения на Устава на НСОРБ , приет от УС на сдружението на 31.08.2006 год. С Протокол № 7 , съгласно Приложение № 1.

2.Дава мандат и възлага на избраните с Решение №.3 - 38 на ОбС гр.Бяла, по Протокол № 3 / 09.12.2003 г д-р ХРИСТО ДИМОВ ДИМОВ - делегат и КОСТАДИН БОРИСОВ САМАРДЖИЕВ – зам.делегат на Община Бяла в Общото събрание на НСОРБ да подкрепят Проекта за изменения и допълнения на Устава на НСОРБ ( съгласно Приложение 1) при неговото обсъждане и гласуване от Общото събрание на НСОРБ.

22

29.01.2007

приемане на решение за участие на община Бяла в сдружение с нестопанска цел и определяне на представител на общината в него

52 – 763

14.03.2007

На основание чл.21,ал.1,т.15 от ЗМСМА ОбС гр.Бяла дава съгласие Община Бяла да участва в сдружение с нестопанска цел „ МИГ – КАМЧИЯ „ . Одобрява Устава на сдружението . Определя инж. Коста Стоянов за представител на Община Бяла в сдружението

28

05.02.2007

кандидатстване по програма „ ФАР” за създаване на защитено жилище за възрастни хора с физически увреждания

52 – 764

14.03.2007

На основание чл.21,ал.1 ,т. 15 от ЗМСМА ОбС реши :

 1. Утвърждава да се внесе проектопредложение за финансиране на проект Създаване и функциониране на „ Защитено жилище „ за възрастни хора с физически увреждания в Община Бяла по проект BG 2005 /017-353.01.02 с кандидатстваща организация Сдружение „ Форум гражданско общество „ град Варна и партньор община Бяла.

 2. ДАВА СЪГЛАСИЕТО СИ за безвъзмездното предоставяне , за срок от

5 години , помещения / стаи / 7 броя с обща площ 112 кв.м. на третия етаж от общинската сграда находяща се в паорцел с УПИ ХХV- 159 , квартал 13 и където се намира Домът за възрастни хора с физически увреждания, за изпълнение на дейностите по проект : Създаване и функциониране на „ Защитено жилище „ за възрастни хора с физически увреждания в Община Бяла . Помещенията да бъдат предоставени на кандидатстващата неправителствена организация” Форум гражданско общество „ град Варна за срок от 5 години безвъзмездно при спечелване на финансиране на този проект.

 1. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Бяла да извърши необходимите действия по това решение .

29

06.02.2007

.Молба от Красимир Зафиров- председател на ФК „ Черноморец 2003” гр.Бяла,относно одобряване план – сметката на клуба

52 – 765

14.03.2007

На основание чл. 21,ал.1 ,т. 6 от ЗМСМА ,във връзка с чл. 21,ал.1,т.8 от ЗМСМА ОбС гр.Бяла одобрява средства за оборудване на фитнес – зала в размер до 50 000 /петдесет хиляди / лв. по приложен списък и и вентилационно – отоплителна система и ремонт на залата в размер до 17 000 / седемнадесет хиляди / лв. Тези средства да бъдат заложени в проекто бюджет 2007

32

12.02.2007

отпускане на еднократна помощ на Венета Иванова Белева

52 – 766

14.03.2007

На основание чл.21,ал.1 ,т.6 от ЗМСМА ОбС гр.Бяла отпуска еднократна помощ в размер на 2000 лв. на лицето Венета Иванова Белева от гр.Бяла

38

20.02.2007

отпускане на средства в размер на 3 000 лв. за изработка на информационно издание

52 – 767

14.03.2007

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА ОбС реши:

 1. В бюджета на Община Бяла за 2007 г. в частта за „ местни разходи” да бъдат предвидени средства за външни услуги в § 10 -20 Външни услуги. Същите да се планират и заложат в дейност 122 „ Общинска администрация „;

 2. Възлага на кмета на община Бяла да сключи предложения договор за изработка с фирма ДЗЗД „ Икар „ – гр.Варна.;

Възлага на кмета на Община Бяла да извърши плащането след подписване на приемо –предзавателен протокол в размер на 3 000 / три хиляди / лева

42

23.02.2007

Докладна записка от Карамфил Карамфилов

52 – 768

14.03.2007

На основание чл.21,ал.1 ,т. 2 от ЗМСМА ОбС одобрява в структурата на Общинска администрация една бройка за клуба на запасните офицери и сержанти и ветераните от войните

43

27.02.2007

даване на съгласие за извършване на продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по АОС № 84 / 24.10.2000 г., находящ се в с. Господиново

52 – 769

14.03.2007

ОбС гр.Бяла ,на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС , във връзка с чл.27 , ал. 1 и чл.28 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 28 -355 / 30.03.2005 г. на Общински съвет гр.Бяла , Варненска област реши : дава съгласие за продажба чрез търг с тайно наддаване ,на имот – частна общинска собственост по АОС № 84 от 24.10.2000 г., находящ се в с.Господиново, община Бяла, обл. Варна, представляващ УПИ ІІ в кв. 22 по плана на селото, целият с площ от 860 кв.м. при граници на имота: от двете страни улица, ПИ 215, ведно с построената в имота масивна едноетажна сграда със застроена площ 121 кв.м.

Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот, определена от лицензиран оценител ЕТ „ Финстройкомерс – Величка Паликова „ гр.Варна, възлизаща на 13 680

/ тринадесет хиляди шестстотин и осемдесет / лева, да бъде първоначална цена при провеждане на търга с тайно наддаване.

Утвърждава тръжната документация и договора за продажба като част от нея по приложените проекти.

Възлага на Кмета на община Бяла извършването на всички действия, необходими за изпълнение на разпоредителната сделка.

44

01.03.2007

Молба от Щерю Илиев Янев

52 – 775

14.03.2007

ОбС гр.Бяла одобрява извършване на разходи за обект „Канализация на улица „ Михаил Дойчев гр.Бяла „ на стойност 132 024 лв. от собствени средства от бюджета за 2007

45

01.03.2007

закупуване на имот – частна общинска собственост, върху който е построен търговски обект „ Пивница Горица „.

52 – 770

14.03.2007

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА ОбС гр.Бяла ,Варненска област не приема предложение от кмета на община Бяла с вх.№ 45 /01.03.2007 г










52 – 771

14.03.2007

На основание чл.21,ал.1,т. 8 от ЗМСМА ОбС гр.Бяла не приема оценката от лицензиран оценител”Привекс „ ООД гр.Варна от 06.11.2006 г. и възлага на Кмета на Община Бяла да възложи изготвяне на нова оценка на имот -частна общинска собстгвеност по АОС № 364 от 20.02.2007 г.,представляващ УПИ ХVІІ -209 в кв.7 по плана на с. Горица,община Бяла ,обл. Варна с площ от 434 кв.м. ,при граници на имота : от три страни улица, УПИ ХІІІ – 109

47

02.03.2007

Молба от Инициативния комитет в кв. „ Христо Ботев „, относно вземане на решение за изграждане на улица до морето

52 – 772

14.03.2007

На основание чл.21,ал.1,т. 6 и т. 8 от ЗМСМА ОбС реши :

 1. Да се актуализира проекто –бюджета за 2007 г. и се заложат средства за проектиране и изграждане на „ В и К „ и улична мрежа от главен път до подхода на плаж „ Бяла – Централен І „ .

 2. Да бъде изготвена количествено-стойностна сметка

48

02.03.2007

Молба от Инициативния комитет в кв. „ Христо Ботев„, относно отмяна на ПУП в местност „Глико„.

52 – 773

14.03.2007

На основание чл.21,ал.1 ,т.23 от ЗМСМА ОбС гр.Бяла реши : Възлага на арх. Саралиев и юрист от ОбА да проучат възможностите за удовлетворяване исканията от жителите на

кв. „Христо Ботев „

49

02.03.2007

Общинска програма за развитие и интегриране на ромската общност в Община Бяла за периода 2007 – 2010 година

52 – 774

14.03.2007

На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА ОбС гр.Бяла приема Програма за развитие и интегриране на ромската общност в Община Бяла за периода 2007 – 2010 година

85

02.04.2007




53 – 776

05.04.2007

На основание чл.21,ал.2 във връзка с чл.21,ал.1т.6 от ЗМСМА ОбС гр.Бяла отпуска помощ за лечение в размер на 50 000 /петдесет хиляди / лева на Венета Иванова Белева жител на гр.Бяла, обл.Варна

72

27.03.2007




53 – 777

05.04.2007

На основание чл.21,ал.2 във връзка с чл.21,ал.1т.6 от ЗМСМА ОбС гр.Бяла отпуска помощ за лечение в размер на 500 /петстотин / лева на Асен Николаев Петков жител на гр.Бяла, обл.Варна










53 – 778

05.04.2007

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА ОбС гр.Бяла ,област Варна възлага на постоянната комисия по „Образование и здравеопазване” към ОбС съвместно със служители от ОбА да изготвят правила за начина и реда за получаване на помощи от граждани ,жители на Община Бяла

116”а”

02.05.2007

предоставяне на мери и пасища на земеделските стопани-животновъди за общо ползване

54 – 779

02.05.2007

1. Определя 48.16 дка / четиридесет и осем цяло и шестнадесет дка. / мери и пасища от общинския поземлен фонд и земи по чл.19 от ЗСПЗЗ ,които да се предоставят за общо ползване на земеделските стопани за отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане земята в добро земеделско и екологично състояние .



Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8




©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница