На превозното средствоДата24.10.2018
Размер255 Kb.
#96918
Приложение № 1

към чл. 20, ал. 1


Изисквания относно монтирането на специфични компоненти за използване на втечнен нефтен газ (LPG) или сгъстен природен газ (CNG) в задвижващата система на превозното средство
Раздел I.

Изисквания към системата за втечнен нефтен газ (LPG)


1. Определения

За целите на този раздел се прилагат следните определения:

1.1. „Налягане“ е относителното налягане спрямо атмосферното налягане, освен ако не е указано друго.

1.2. „Сервизно налягане“ е установеното налягане при постоянна температура от 15 ºС.

1.3. „Изпитвателно налягане“ е налягането, на което се подлагат компонентите по време на изпитването.

1.4. „Работно налягане“ е максималното налягане, за което са проектирани компонентите и на базата, на което се определя тяхната издръжливост.

1.5. „Експлоатационно налягане“ е налягането при нормални условия на експлоатация.

1.6. „Максимално експлоатационно налягане“ е максималното налягане на компонент, което може да възникне по време на експлоатация.

1.7. „Резервоар“ е всеки съд, използван за съхранение на втечнен нефтен газ (LPG). Резервоарът може да бъде:

а) стандартен цилиндричен резервоар с цилиндрична обвивка, два изпъкнали края, полусферични или елипсовидни и с необходимите отвори;

б) специален резервоар: резервоар различен от стандартните цилиндрични резервоари.

1.8. „Изцяло композитен резервоар“ е резервоар, направен изцяло от композитни материали с неметална обшивка.

1.9. „Принадлежности монтирани на резервоара“ е следното оборудване, което може да е отделно или комбинирано:

а) спирателен клапан за ниво 80 %;

б) индикатор за ниво;

в) предпазен клапан;

г) дистанционно управляем работен клапан с ограничителен клапан;

д) горивна помпа;

е) мултиклапан;

ж) газоизолиращ кожух;

з) куплунг за захранване;

и) възвратен клапан;

й) устройство за освобождаване на налягането.

1.10. „Спирателен клапан за ниво 80 %“ е устройство, което ограничава пълненето до максимум 80 % от капацитета на резервоара.

1.11. „Индикатор за ниво“ е устройство за проследяване на нивото на течността в резервоара.

1.12. „Предпазен клапан“ е устройство, което ограничава налягането, образувано в резервоара.

1.13. „Устройство за освобождаване на налягането“ е устройство за защита на резервоара от експлозия, в случай на възникване на пожар, чрез изпускане на LPG, съдържащ се в резервоара.

1.14. „Дистанционно управляем работен клапан с ограничителен клапан“ е устройство, което позволява пускането и прекъсването на захранването с LPG на изпарителя/регулатора за налягане. Дистанционно управление означава, че работният клапан се управлява от електронен блок за управление. Когато двигателят на превозното средство не работи клапанът е затворен. Ограничителен клапан е устройство, което ограничава притока на LPG.

1.15. „Горивна помпа“ е устройство, което осигурява захранването на двигателя с LPG в течно състояние, чрез увеличаване на налягането от резервоара.

1.16. „Мултиклапан“ е устройство, което се състои от част или всички от принадлежностите, посочени в т. 1.10 до 1.13 и куплунга за захранване (горивна помпа/задвижващо устройство/сензор за ниво на горивото).

1.17. „Газоизолиращ кожух“ е устройство за защита на принадлежностите и за отвеждане на всеки възможен теч на гориво в атмосферата.

1.18. „Възвратен клапан“ е устройство, което позволява притока на LPG в течно състояние в една посока и предотвратява притока на LPG в течно състояние в противоположната посока.

1.19. „Изпарител“ е устройство предназначено да изпарява LPG от течно в газообразно състояние.

1.20. „Регулатор за налягане“ е устройство предназначено да намалява и регулира налягането на LPG.

1.21. „Спирателен клапан“ е устройство за спиране притока на LPG.

1.22. „Предпазен клапан на газопровода“ е устройство, което предотвратява нарастването на налягането в газопровода над предварително зададена стойност.

1.23. „Впръсквач или впръскващо устройство на газ или газосмесител“ е устройство, което позволява впръскването в двигателя на LPG в течно или газообразно състояние.

1.24. „Газов дозатор“ е устройство, което измерва и/или разпределя притока на газ към двигателя, и което може да бъде отделно или комбинирано с впръскващото устройство на газ.

1.25. „Електронен блок за управление“ е устройство, което управлява подаването на LPG към двигателя и прекъсва автоматично захранването на спирателните клапани на системата за LPG, в случай на прекъсването на тръбопровода за захранване с гориво, причинено от пътно-транспортно произшествие или от блокиране на двигателя.

1.26. „Сензор за налягане или температура“ е устройство, което измерва налягане или температура.

1.27. „Филтър за LPG“ е устройство, което пречиства LPG, като филтърът може да бъде вграден в други компоненти.

1.28. „Гъвкав маркуч“ е маркуч за провеждане на LPG в течно или газообразно състояние при различни налягания от една точка до друга.

1.29. „Пълначно устройство“ е устройство, което позволява пълненето на резервоара. Пълначното устройство може да бъде осъществено чрез вграждане в спирателния клапан за ниво 80 % на резервоара или чрез дистанционно пълначно устройство, разположено извън превозното средство.

1.30. „Сервизно съединение“ е съединение в горивопровода между резервоара за гориво и двигателя. При липса на гориво в едногоривно превозно средство двигателят може да работи със сервизен резервоар за гориво, който може да бъде свързан със сервизното съединение.

1.31. „Тръбопровод за гориво“ е тръба или канал, който свързва впръскващите устройства на гориво.

1.32. „Втечнен нефтен газ (LPG)“ е продукт, съставен основно от пропан, пропен (пропилен), нормален бутан, изобутан, изобутилен, бутан (бутилен) и етан.

2. Устройство на системата за LPG

2.1. Системата за LPG трябва да съдържа най-малко следните компоненти:

2.1.1. Резервоар за LPG;

2.1.2. Спирателен клапан за ниво 80 %;

2.1.3. Индикатор за ниво;

2.1.4. Предпазен клапан;

2.1.5. Дистанционно управляем работен клапан с ограничителен клапан;

2.1.6. Регулатор за налягане и изпарител, които могат да бъдат комбинирани;

2.1.7. Дистанционно управляем спирателен клапан;

2.1.8. Пълначно устройство;

2.1.9. Тръби и маркучи за газ;

2.1.10. Газопреносни връзки между компонентите на системата за LPG;

2.1.11. Впръсквач или впръскващо устройство на газ или газосмесител;

2.1.12. Електронен блок за управление;

2.1.13. Устройство за освобождаване на налягането (предпазител);

2.2. Системата за LPG може да включва и следните компоненти:

2.2.1. Газоизолиращ кожух, покриващ елементите монтирани към резервоара за LPG;

2.2.2. Възвратен клапан;

2.2.3. Предпазен клапан на газопровода;

2.2.4. Газов дозатор;

2.2.5. Филтър за LPG;

2.2.6. Сензор за налягане или температура;

2.2.7. Горивна помпа за LPG;

2.2.8. Куплунг за захранване на резервоара (задвижващо устройство, горивна помпа, сензор на нивото на горивото);

2.2.9. Сервизно съединение (само за едногоривни превозни средства без система за редуциране на броя на работещите цилиндри и мощността);

2.2.10. Система за избор на гориво и електрическа система;

2.2.11. Тръбопровод за гориво;

2.3.Принадлежностите на резервоара посочени в т. 2.1.2 до 2.1.5 могат да бъдат комбинирани.

2.4. Дистанционно управляемия спирателен клапан, посочен в т. 2.1.7 може да бъде комбиниран с регулатора на налягане/изпаритела.

2.5. Допълнителните компоненти необходими за ефективната работа на двигателя могат да бъдат монтирани в тази част на системата за LPG, където налягането е по-малко от 20 kPa.

3. Общи изисквания

3.1. Системата за LPG, която е монтирана на превозното средство трябва да функционира по такъв начин, че максималното работно налягане, за което е проектирана и одобрена не може да бъде надвишено.

3.2. Всички части на системата трябва да притежават одобряване на типа за индивидуални части съгласно част I от Правило № 67 на ИКЕ/ООН, изменение 01.

3.3. Материалите използвани в системата трябва да са подходящи за използване с LPG.

3.4. Всички части на системата трябва да са закрепени по подходящ начин.

3.5. Не се допускат никакви течове от системата за LPG.

3.6. Системата за LPG трябва да бъде монтирана по такъв начин, че да има възможно най-добрата защита срещу повреда, като повреда, дължаща се на движещите се части на превозното средство, удар, остъргване или товарене, разтоварване или преместване на товара на превозното средство.

3.7. Не се допуска свързване на каквито и да е било уреди към системата за LPG, освен тези стриктно необходими за правилното функциониране на двигателя на моторното превозно средство.

3.7.1. Независимо от изискванията на т. 3.7, моторните превозни средства от категории M2, M3, N2, N3 и M1 с технически допустима максимална маса > 3500 kg или с код на каросерията SA, могат да бъдат оборудвани с отоплителна система за отопление на отделението за пътници, която е свързана със системата за LPG.

3.7.2. Допуска се монтирането на отоплителната система, посочена в т. 3.7.1, когато отоплителната система е подходящо защитена и не оказва влияние върху нормалното функциониране на системата за LPG.

3.7.3. Независимо от изискванията на т. 3.7, едногоривно превозно средство без система за редуциране на броя на работещите цилиндри и мощността може да бъде оборудвано със сервизно съединение в системата за LPG.

3.7.4. Допуска се монтирането на сервизното съединение, посочено в т. 3.7.3, когато сервизното съединение е подходящо защитено и не оказва влияние върху нормалното функциониране на системата за LPG. Сервизното съединение трябва да бъде комбинирано с отделен херметичен възвратен клапан, който е само за работата на двигателя.

3.7.5. На едногоривните моторни превозни средства оборудвани със сервизно съединение в близост до сервизното съединение се поставя следния стикер:

Стикерът трябва да бъде устойчив на въздействието на климатичните условия.

Цветовете и размерите на стикера трябва да отговарят на следните изисквания:

Цветове:


Фон: червен

Букви: бял или отражателно бял

Размери:

Височина на буквите: ≥ 5 mm

Дебелина на буквите: ≥ 1 mm

Широчина на стикера: 70 – 90 mm

Височина на стикера: 20 – 30 mm

Текстът „FOR SERVICE PURPOSES ONLY“ трябва да бъде центриран в средата на стикера.

3.8. Идентификация на превозните средства от категории М2 и М3, задвижвани с LPG:

3.8.1. На превозните средства от категории М2 и М3, оборудвани със система за LPG се поставя следния стикер:Стикерът трябва да бъде устойчив на въздействието на климатичните условия.

Цветовете и размерите на стикера трябва да отговарят на следните изисквания:

Цветове:


Фон: зелен

Рамка: бял или отражателен бял

Букви: бял или отражателен бял

Размери:


Широчина на рамката: 4 – 6 mm

Височина на буквите: ≥ 25 mm

Дебелина на буквите: ≥ 4 mm

Широчина на стикера: 110 – 150 mm

Височина на стикера: 80 – 110 mm

Думата „LPG“ трябва да бъде центрирана в средата на стикера.

3.8.2. Стикерът се поставя отпред и отзад на превозните средства от категории М2 и М3 и отвън на вратите от дясната страна.

4. Допълнителни изисквания

4.1. Нито един компонент от системата за LPG, включително защитните материали, които представляват част от такива компоненти, не трябва да излиза извън външната повърхност на превозното средство, с изключение на пълначното устройство, ако то не излиза с повече от 10 mm извън номиналната линия на каросерията.

4.2. С изключение на резервоара за LPG, в нито едно напречно сечение на превозното средство не се допуска нито един компонент от системата за LPG, включително защитните материали, които представляват част от такива компоненти, да излиза извън долния край на превозното средство, освен ако друга част на превозното средство в радиус от 150 mm е разположена по-ниско.

4.3. Нито един компонент от системата за LPG не трябва да е разположен в радиус от 100 mm от изпускателната система или подобен източник на топлина, освен ако такива компоненти са подходящо защитени от въздействието на топлината.

5. Монтиране на резервоара за гориво

5.1. Резервоарът за гориво трябва да бъде постоянно монтиран в превозното средство и не трябва да бъде монтиран в отделение за двигателя.

5.2. Резервоарът за гориво трябва да бъде монтиран в правилното положение, съгласно инструкциите на производителя на резервоара.

5.3. Резервоарът за гориво трябва да бъде монтиран по такъв начин, че да няма контакт метал в метал, освен в точките за постоянно монтиране на резервоара.

5.4. Резервоарът за гориво трябва да има точки за постоянно монтиране за закрепването му към моторното превозно средство или резервоарът трябва да бъде закрепен към моторното превозно средство чрез рамката и скоба на резервоара.

5.5. Когато превозното средство е готово за използване резервоарът за гориво не трябва да е на по-малко от 200 mm над земната повърхност. Това изискване не се прилага, ако резервоарът е подходящо защитен отпред и отстрани и нито една част от резервоара не е разположена по-ниско от тази защитна структура.

5.6. Резервоарът за гориво трябва да бъде монтиран и закрепен по такъв начин, че следните ускорения могат да бъдат абсорбирани (без възникване на повреда), когато резервоарът е пълен:

Превозни средства от категории M1 и N1:

- 20 g в посоката на движение;

- 8 g хоризонтално перпендикулярно на посоката на движение;

Превозни средства от категории M2 и N2:

- 10 g в посоката на движение;

- 5 g хоризонтално перпендикулярно на посоката на движение;

Превозни средства от категории M3 и N3:

- 6,6 g в посоката на движение;

- 5 g хоризонтално перпендикулярно на посоката на движение.

Съответствието с това изискване се удостоверява чрез практическо изпитване или чрез изчислителен метод.

5.7. Когато повече от един резервоара за LPG са свързани към една единствена захранваща тръба всеки резервоар се оборудва с възвратен клапан монтиран по посока на дистанционно управляемия работен клапан, а в захранващата тръба се монтира предпазен клапан по посока на възвратния клапан. Подходящ филтър се поставя срещу посоката на възвратния клапан, за да предотврати запушването на възвратния клапан.

5.8. Не се изисква монтирането на възвратен клапан и предпазен клапан, когато налягането на обратния поток от дистанционно управляемия работен клапан в затворено положение надвишава 500 kPa.

6. Принадлежности, монтирани към резервоара за гориво

6.1. Дистанционно управляем работен клапан с ограничителен клапан на резервоара

6.1.1. Дистанционно управляемият работен клапан с ограничителен клапан се монтира директно на резервоара за гориво без никакви междинни връзки.

6.1.2. Дистанционно управляемият работен клапан с ограничителен клапан се регулира по такъв начин, че да се затваря автоматично, когато двигателят не работи, независимо от положението на контактния ключ и да остава затворен, когато двигателят не работи.

6.2. Пружинен предпазен клапан в резервоара

6.2.1. Пружиненият предпазен клапан се монтира в резервоара за гориво по такъв начин, че да е свързан с пространството където горивото е в газообразно състояние и може да изпуска налягането в атмосферата. Пружиненият предпазен клапан може да изпуска налягането в газоизолиращия кожух, когато газоизолиращия кожух отговаря на изискванията на т. 6.5.

6.3. Спирателен клапан за ниво 80 %

6.3.1. Автоматичният ограничител на нивото за зареждане трябва да е подходящ за резервоара за гориво, към който е закрепен и да е монтиран в подходящата позиция за да гарантира, че резервоара не може да се напълни до повече от 80 %.

6.4. Индикатор за ниво

6.4.1. Индикаторът за ниво трябва да е подходящ за резервоара за гориво, към който е закрепен и да е монтиран в подходящата позиция.

6.5. Газоизолиращ кожух на резервоара

6.5.1. На резервоара за гориво се закрепва газоизолиращ кожух над принадлежностите на резервоара, който отговаря на изискванията на т. 6.5.2 до 6.5.5, освен когато резервоарът е монтиран извън превозното средство и принадлежностите на резервоара са защитени срещу замърсяване и влага.

6.5.2. Газоизолиращият кожух на резервоара трябва да е отворен към атмосферата, когато е необходимо чрез свързващ маркуч и отвеждащ отвор.

6.5.3. Вентилационния отвор на газоизолиращия кожух трябва да е насочен надолу в точката на извеждане от моторното превозно средство. Въпреки това той не трябва да освобождава налягането в калника и не трябва да е насочен към източници на топлина като изпускателната система.

6.5.4. Всеки свързващ маркуч и отвеждащ отвор в основата на каросерията на моторното превозно средство за вентилиране на газоизолиращия кожух трябва да има минимален светъл отвор от 450 mm2. Ако тръба за газ, друга тръба или електрически проводник е монтиран в свързващия маркуч и отвеждащия отвор, светлият отвор също трябва да бъде най-малко 450 mm2.

6.5.5. Газоизолиращият кожух и свързващите маркучи трябва да са херметични при налягане от 10 kPa със затворени отвори и без да проявява трайна деформация с максимално допустима скорост на изтичане от 100 cm3/h.

6.5.6. Свързващият маркуч трябва да бъде закрепен по подходящ начин към газоизолиращия кожух и отвеждащия отвор, за да се осигури херметичността на съединението.

7. Тръби и маркучи за газ

7.1. Тръбите за газ трябва да са безшевни: от мед, от неръждаема стомана или стомана с антикорозионно покритие.

7.2. Когато се използват безшевни тръби от мед те трябва да бъдат защитени с гумен или пластмасов предпазен ръкав.

7.3. Външният диаметър на тръбите за газ от мед не трябва да надвишава 12 mm с дебелина на стената от най-малко 0,8 mm, а на тръбите за газ от стомана или неръждаема стомана не трябва да надвишава 25 mm, с подходяща дебелина на стената за приложение в газови инсталации.

7.4. Тръбите за газ могат да бъдат изработени и от неметален материал, ако тръбите отговарят на изискванията на приложение 8 от Правило № 67 на ИКЕ/ООН.

7.5. Тръбите за газ могат да бъдат заменени с маркучи за газ, ако маркучите отговарят на изискванията на приложение 8 от Правило № 67 на ИКЕ/ООН.

7.6. Тръбите за газ, различни от неметалните тръби за газ, се закрепват по такъв начин, че да не бъдат подложени на вибрации или натиск.

7.7. Маркучите за газ и неметалните тръби за газ, се закрепват по такъв начин, че да не бъдат подложени на натиск.

7.8. В точките на закрепване тръбите или маркучите за газ, се захващат с предпазни материали.

7.9. Тръбите или маркучите за газ не са разполагат на местата за повдигане с крик.

7.10. В точките на преход тръбите или маркучите за газ независимо дали са или не са оборудвани с предпазен ръкав, трябва да бъдат обезопасени със защитен материал.

8. Газови съединения между компонентите на системата за LPG

8.1. Не се допускат заваръчни или споени връзки и съединения от типа резбово-щуцерно съединение със затягащ пръстен.

8.2. Тръбите за газ се свързват само със съвместими връзки по отношение на корозията.

8.3. Тръбите от неръждаема стомана се свързват само с връзки от неръждаема стомана.

8.4. Разпределителните блокове се произвеждат само от корозионно устойчив материал.

8.5. Тръбите за газ се свързват с подходящи съединения, например: двустранно затягащи се съединения за тръби от стомана, съединения със заоблени от двете страни накрайници или с два фланеца за тръби от мед. Тръбите за газ трябва да бъдат свързани с подходящи връзки. При никакви обстоятелства не се използват съединения, с които може да се повреди тръбата. Налягането, при което се разрушава монтираното съединение трябва да е същото или по-високо от това на самата тръба.

8.6. Броят на връзките трябва да бъде ограничен до минимум.

8.7. Връзките се правят на места достъпни за проверка

8.8. В отделението за пътници или в затворено отделение за багаж тръбите или маркучите за газ не трябва да бъдат повече от разумно необходимото. Това изискване се счита за изпълнено, когато тръбата или маркуча за газ преминава само от резервоара за гориво до една от страните на превозното средство.

8.8.1. В отделението за пътници или в затворено отделение за багаж не се допуска наличието на връзки за провеждане на газ с изключение на:

- връзките на газоизолиращия кожух;

- връзките между тръбата или маркуча за газ и пълначното устройство, ако тази връзка е оборудвана с предпазен ръкав, който е устойчив на въздействието на LPG и всяко възможно изтичане на газ се отвежда директно в атмосферата.

8.8.2. Изискванията на т. 8.8 и 8.8.1 не се прилагат за превозни средства от категории М2 и М3, ако тръбите или маркучите за газ и връзките са оборудвани с предпазен ръкав, който е устойчив на въздействието на LPG и който е отворен към атмосферата. Отвореният край на предпазния ръкав трябва да бъде разположен в най-ниската точка.

9. Дистанционно управляем спирателен клапан

9.1. Дистанционно управляемият спирателен клапан се монтира на тръбата за газ от резервоара за LPG към регулатора за налягане/изпарителя, колкото е възможно по-близо до регулатора за налягане/изпарителя.

9.2. Дистанционно управляемият спирателен клапан може да бъде вграден в регулатора за налягане/изпарителя.

9.3. Независимо от разпоредбите на т. 9.1, дистанционно управляемият спирателен клапан може да бъде монтиран в двигателя на място, определено от производителя на системата за LPG, при условие че е предвидена система за връщане на горивото между регулатора за налягане и резервоара за LPG.

9.4. Дистанционно управляемият спирателен клапан се монтира по такъв начин, че да прекъсва притока на гориво, когато двигателят не работи или ако превозното средство е оборудвано и с друга горивна система, когато е избрано другото гориво. Допустимо е закъснение от 2 s за диагностични цели.

10. Пълначно устройство

10.1. Пълначното устройство се обезопасява против завъртане и се защитава срещу замърсяване и влага.

10.2. Когато резервоарът за LPG е монтиран в отделението за пътници или в затворено отделение за багаж, пълначното устройство се разполага извън превозното средство.

11. Система за избор на гориво и електрическа система

11.1. Електрическите компоненти на системата за LPG трябва да бъдат защитени срещу претоварване и най-малко един предпазител се поставя на захранващия кабел. Предпазителят се поставя на познато място където може да бъде достигнат без използването на инструменти.

11.2. Електрозахранването на компонентите на системата за LPG, през които преминава газ, не може да преминава през тръбата за газ.

11.3. Всички електрически компоненти монтирани в части на системата за LPG, където налягането надвишава 20 kPa, се свързват и изолират по такъв начин, че електрически ток да не преминава по частите, съдържащи газ.

11.4. Електрическите кабели трябва да бъдат подходящо защитени срещу повреда. Електрическите връзки в отделението за пътниците и в отделението за багажа трябва да отговарят на изолационен клас IP 40 съгласно IEC 529. Останалите електрически връзки трябва да отговарят на изолационен клас IP 54 съгласно IEC 529.

11.5. Превозните средства с повече от една горивна система трябва да имат система за избор на горивото, за да гарантира, че във всеки момент двигателят се захранва само с един вид гориво. Допуска се кратко припокриване във времето за да се осигури превключването.

11.6. Независимо от изискванията на т. 11.5 в случай на двугоривни двигатели се допуска захранването на двигателя с повече от един вид гориво.

11.7. Електрическите връзки и компоненти в газоизолиращия кожух трябва да бъдат конструирани по такъв начин, че да не е възможно възникването на искри.

12. Устройство за освобождаване на налягането

12.1. Устройството за освобождаване на налягането се монтира към резервоара за гориво по такъв начин, че да освобождава налягането в газоизолиращия кожух, когато е предписано наличието на такъв, ако газоизолиращият кожух отговаря на изискванията на т. 6.5.
Раздел II.

Изисквания към системата за сгъстен природен газ (CNG)


1. Определения

За целите на този раздел се прилагат следните определения:

1.1. „Налягане“ е относителното налягане спрямо атмосферното налягане, освен ако не е указано друго.

1.2. „Сервизно налягане“ е установеното налягане при постоянна температура от 15 ºС.

1.3. „Изпитвателно налягане“ е налягането, на което се подлагат компонентите по време на изпитването.

1.4. „Работно налягане“ е максималното налягане, за което са проектирани компонентите и на базата, на което се определя тяхната издръжливост.

1.5. „Експлоатационни температури“ са максималните стойности на температурите, при които е осигурено безопасното и добро функциониране на компонентите и за които компонентите са проектирани и одобрени.

1.6. „Резервоар (бутилка)“ е всеки съд, използван за съхранение на сгъстен природен газ (CNG). Резервоарът може да бъде:

а) CNG-1 метален;

б) CNG-2 метална обшивка усилена с непрекъсната нишка, импрегрирана със смола (увита обшивка);

в) CNG-3 метална обшивка усилена с непрекъсната нишка, импрегрирана със смола (изцяло увит);

г) CNG-4 неметална обшивка с непрекъсната нишка, импрегрирана със смола (изцяло композитен).

1.7. „Принадлежности монтирани на резервоара“ са следните компоненти, които може да са отделни или комбинирани, когато са монтирани на резервоара:

а) ръчен клапан;

б) сензор/индикатор за налягане;

в) клапан за освобождаване на налягането (изпускателен клапан);

г) устройство за освобождаване на налягането (задействано от температурата);

д) автоматичен клапан на резервоара;

е) ограничителен клапан;

ж) газоизолиращ кожух.

1.8. „Клапан“ е устройство, с което може да се регулира притока на течност.

1.9. „Автоматичен клапан“ е клапан, който не се управлява ръчно.

1.10. „Автоматичен клапан на резервоара“ е автоматичен клапан неподвижно закрепен към резервоара, който управлява притока на газ към горивната система. Автоматичният клапан на резервоара също се нарича дистанционно управляем работен клапан.

1.11. „Възвратен клапан“ е автоматичен клапан, който позволява притока на газ само в една посока.

1.12. „Ограничителен клапан“ е устройство, което автоматично прекъсва или ограничава притока на газ, когато притока превиши зададена проектна стойност.

1.13. „Ръчен клапан“ е ръчен клапан неподвижно закрепен към резервоара.

1.14. „Клапан за освобождаване на налягането (изпускателен клапан)“ е устройство, което не позволява налягането по посока на потока да превиши предварително зададена стойност.

1.15. „Сервизен клапан“ е спирателен клапан, който е затворен само при ремонт на превозното средство.

1.16. „Филтър“ е предпазен екран, който премахва чуждите частици от газовия поток.

1.17. „Съединение“ е връзката, използвана в една система от тръбопроводи, тръби или маркучи.

1.18. „Гъвкав горивопровод“ е гъвкав тръбопровод или маркуч, през който протича природният газ.

1.19. „Твърд горивопровод“ е горивопровод, който не е проектиран да се огъва при нормална експлоатация, и през който протича природният газ.

1.20. „Газоподаващо устройство“ е устройство за подаване на гориво във всмукателния колектор на двигателя (карбуратор или впръсквач).

1.21. „Газовъздушен смесител“ е устройство за смесване на газообразното гориво и входящия въздух за двигателя.

1.22. „Впръсквач на газ“ е устройство за подаване на газообразно гориво в двигателя или свързаната всмукателна система.

1.23. „Регулатор на дебита на газ“ е устройство за ограничаване притока на газ, монтирано по посока на потока след регулатора за налягане, контролиращо притока на газ към двигателя.

1.24. „Газоизолиращ кожух“ е устройство, което отвежда пропуските на газ извън превозното средство, включително газовентилационният маркуч.

1.25. „Индикатор за налягане“ е устройство под налягане, което показва налягането на газа.

1.26. „Регулатор за налягане“ е устройство за регулиране на налягането, с което газообразното гориво се подава към двигателя.

1.27. „Устройство за освобождаване на налягането (задействано от температурата)“ е устройство за еднократна употреба задействано от повишена температура, което изпуска газ, за да защити резервоара от разрушаване.

1.28. „Устройство за освобождаване на налягането (задействано от налягането)“ е устройство за еднократна употреба задействано от повишено налягане, което предотвратява повишаването на налягането по посока на потока над предварително определена стойност.

1.29. „Устройство или гнездо за пълнене“ е устройство монтирано извън или в отделението за двигателя на превозното средство, използвано за пълнене на резервоара на зарядна станция.

1.30. „Електронен блок за управление“ е устройство, което управлява подаването на газ към двигателя и други параметри на двигателя и автоматично затваря автоматичния клапан от съображения за безопасност.

2. Устройство на системата за CNG

2.1. Системата за CNG трябва да съдържа най-малко следните компоненти:

2.1.1. Резервоар (бутилка);

2.1.2. Индикатор за налягане или индикатор за ниво на горивото;

2.1.3. Устройство за освобождаване на налягането (задействано от температурата);

2.1.4. Автоматичен клапан на резервоара;

2.1.5. Ръчен клапан;

2.1.6. Регулатор за налягане;

2.1.7. Регулатор на дебита на газ;

2.1.8. Устройство за ограничаване на дебита;

2.1.9. Газоподаващо устройство;

2.1.10. Устройство или гнездо за пълнене;

2.1.11. Гъвкав горивопровод;

2.1.12. Твърд горивопровод;

2.1.13. Електронен блок за управление;

2.1.14. Съединения;

2.1.15. Газоизолиращ кожух за компонентите, монтирани в отделението за пътници и багаж. Когато е предвидено газоизолиращият кожух да се разруши в случай на пожар, устройството за освобождаване на налягането може да бъде покрито от газоизолиращият кожух.

2.2. Системата за CNG може да включва и следните компоненти:

2.2.1. Възвратен клапан;

2.2.2. Клапан за освобождаване на налягането;

2.2.3. Филтър за CNG;

2.2.4. Сензор за температура и/или налягане;

2.2.5. Система за избор на гориво и електрическа система;

2.2.6. Устройство за освобождаване на налягането (задействано от налягането);

2.2.7. Допълнителен автоматичен клапан, който може да бъде комбиниран с регулатора за налягане.

3. Обши изисквания

3.1. Системата за CNG, монтирана на превозното средство трябва да функционира по добър и безопасен начин при работното налягане и експлоатационните температури, за които е проектирана и одобрена.

3.2. Всички части на системата трябва да притежават одобряване на типа за индивидуални части съгласно част I от Правило № 110 на ИКЕ/ООН.

3.3. Материалите използвани в системата трябва да са подходящи за използване с CNG.

3.4. Всички части на системата трябва да са закрепени по подходящ начин.

3.5. Не се допускат никакви течове от системата за CNG.

3.6. Системата за CNG трябва да бъде монтирана по такъв начин, че да има възможно най-добрата защита срещу повреда, като повреда, дължаща се на движещите се части на превозното средство, удар, остъргване или товарене, разтоварване, или преместване на товара на превозното средство.

3.7. Не се допуска свързването на каквито и да е било уреди към системата за CNG, освен тези стриктно необходими за правилното функциониране на двигателя на моторното превозно средство.

3.7.1. Независимо от изискванията на т. 3.7 превозните средства могат да бъдат оборудвани с отоплителна система за отопление на отделението за пътници и/или товарното пространство, която е свързана със системата за CNG.

3.7.2. Допуска се монтирането на отоплителната система, посочена в т. 3.7.1, когато отоплителната система е подходящо защитена и не оказва влияние върху нормалното функциониране на системата за CNG.

3.8. Идентификация на превозните средства от категории М2 и М3, задвижвани с CNG

3.8.1. На превозните средства от категории М2 и М3, оборудвани със система за CNG се поставя следния стикер:Стикерът трябва да бъде водоустойчив.

Цветовете и размерите на стикера трябва да отговарят на следните изисквания:

Цветове:


Фон: зелен

Рамка: бял или отражателен бял

Букви: бял или отражателен бял

Размери:


Широчина на рамката: 4 – 6 mm

Височина на буквите: ≥ 25 mm

Дебелина на буквите: ≥ 4 mm

Широчина на стикера: 110 – 150 mm

Височина на стикера: 80 – 110 mm

Думата „CNG“ трябва да бъде центрирана в средата на стикера.

3.8.2. Стикерът се поставя отпред и отзад на превозните средства от категории М2 и М3 и отвън на вратите от дясната страна.

4. Допълнителни изисквания

4.1. Нито един компонент от системата за CNG, включително защитните материали, които представляват част от такива компоненти, не трябва да излиза извън външната повърхност на превозното средство, с изключение на пълначното устройство, ако то не излиза с повече от 10 mm от мястото му на закрепване.

4.2. Нито един компонент от системата за CNG не трябва да е разположен в радиус от 100 mm от изпускателната система или подобен източник на топлина, освен ако такива компоненти са подходящо защитени от въздействието на топлината.

5. Монтиране на резервоара за гориво

5.1. Резервоарът за гориво трябва да бъде постоянно монтиран в превозното средство и не трябва да бъде монтиран в отделението за двигателя.

5.2. Резервоарът за гориво трябва да бъде монтиран по такъв начин, че да няма контакт метал в метал, освен в точките за постоянно монтиране на резервоара.

5.3. Когато превозното средство е готово за използване резервоарът за гориво не трябва да е на по-малко от 200 mm над земната повърхност. Това изискване не се прилага, ако резервоарът е подходящо закрепен отпред и отстрани и нито една част от резервоара не е разположена по-ниско от тази защитна структура.

5.4. Резервоарът за гориво трябва да бъде монтиран и закрепен по такъв начин, че следните ускорения могат да бъдат абсорбирани (без възникване на повреда), когато резервоарът е пълен:

Превозни средства от категории M1 и N1:

- 20 g в посоката на движение;

- 8 g хоризонтално перпендикулярно на посоката на движение;

Превозни средства от категории M2 и N2:

- 10 g в посоката на движение;

- 5 g хоризонтално перпендикулярно на посоката на движение;

Превозни средства от категории M3 и N3:

- 6,6 g в посоката на движение;

- 5 g хоризонтално перпендикулярно на посоката на движение.

Съответствието с това изискване се удостоверява чрез практическо изпитване или чрез изчислителен метод.

6. Принадлежности, монтирани към резервоара за гориво

6.1. Автоматичен клапан

6.1.1. На всеки резервоар се монтира директно автоматичен клапан на резервоара.

6.1.2. Автоматичният клапан на резервоара се управлява по такъв начин, че да прекъсва захранването с гориво, когато двигателят не работи, независимо от положението на контактния ключ и да остава затворен, когато двигателят не работи. Допуска се закъснение от 2 s за диагностични цели.

6.2. Устройство за освобождаване на налягането

6.2.1. Устройството за освобождаване на налягането (задействано от температурата) се монтира на резервоара за гориво по такъв начин, че да освобождава налягането в газоизолиращия кожух, ако газоизолиращият кожух отговаря на изискванията на т. 6.5.

6.3. Ограничителен клапан на резервоара

6.3.1. Устройство за ограничаване на дебита се монтира в резервоара за гориво на автоматичния клапан на резервоара.

6.4. Ръчен клапан

6.4.1. Ръчният клапан се монтира неподвижно към резервоара и може да бъде вграден в автоматичния клапан на резервоара.

6.5. Газоизолиращ кожух на резервоара

6.5.1. На резервоара за гориво се закрепва газоизолиращ кожух над принадлежностите на резервоара, който отговаря на изискванията на т. 6.5.2 до 6.5.5, освен когато резервоарът е монтиран извън превозното средство.

6.5.2. Газоизолиращият кожух трябва да е отворен към атмосферата, когато е необходимо чрез свързващ маркуч и отвеждащ отвор, които са устойчиви на CNG.

6.5.3. Вентилационният отвор на газоизолиращия кожух не трябва да освобождава налягането в калника и не трябва да е насочен към източници на топлина като изпускателната система.

6.5.4. Всеки свързващ маркуч и отвеждащ отвор в основата на каросерията на моторното превозно средство за вентилиране на газоизолиращия кожух трябва да има минимален светъл отвор от 450 mm2.

6.5.5. Газоизолиращият кожух и свързващите маркучи трябва да са херметични при налягане от 10 kPa без постоянни деформации. При тези обстоятелства се допуска изтичане не по-голямо от 100 cm3/h.

6.5.6. Свързващият маркуч трябва да е свързан към газоизолиращия кожух и отвеждащия отвор чрез скоби или по друг начин, за да се осигури херметичността на съединението.

6.5.7. Газоизолиращият кожух трябва да съдържа всички компоненти монтирани в отделението за пътници или багаж.

6.6. Устройство за освобождаване на налягането (задействано от налягането)

6.6.1. Устройството за освобождаване на налягането (задействано от налягането) трябва да се задейства и да изпуска газа независимо от устройството за освобождаване на налягането (задействано от температурата).

6.6.2. Устройството за освобождаване на налягането (задействано от налягането) се монтира на резервоара за гориво по такъв начин, че да освобождава налягането в газоизолиращия кожух, ако газоизолиращият кожух отговаря на изискванията на т. 6.5.

7. Твърди и гъвкави горивопроводи

7.1. Твърдите горивопроводи трябва да са безшевни: от неръждаема стомана или стомана с антикорозионно покритие.

7.2. Твърдите горивопроводи могат да бъдат заменени с гъвкави горивопроводи, ако се използват в компоненти от клас 0, 1 или 2.

7.3. Гъвкавите горивопроводи трябва да отговарят на изискванията на приложение 4Б от Правило № 110 на ИКЕ/ООН.

7.4. Твърдите горивопроводи се закрепват по такъв начин, че да не бъдат подложени на вибрации или натиск.

7.5. Гъвкавите горивопроводи се закрепват по такъв начин, че да не бъдат подложени на вибрации или натиск.

7.6. В точката на закрепване твърдите или гъвкавите горивопроводи се захващат по такъв начин, че да няма контакт метал в метал.

7.7. Твърдите и гъвкавите горивопроводи не се разполагат в местата за повдигане с крик.

7.8. В точките на преход горивопроводите трябва да са обезопасени със защитен материал.

8. Съединения и газови връзки между компонентите

8.1. Не се допускат заваръчни връзки и съединения от типа резбово-щуцерно съединение със затягащ пръстен.

8.2. Тръбите от неръждаема стомана се свързват само със съединения от неръждаема стомана.

8.3. Разпределителните блокове се произвеждат само от корозионно устойчив материал.

8.4. Твърдите горивопроводи се свързват с подходящи връзки, например: двустранно затягащи се съединения за тръби от стомана и връзки със заоблени от двете страни накрайници.

8.5. Броят на връзките трябва да бъде ограничен до минимум.

8.6. Връзките са правят на места достъпни за проверка.

8.7. В отделението за пътници или в затворено отделение за багаж горивопроводите не трябва да са по-дълги от разумно необходимото и във всички случаи трябва да са защитени от газоизолиращ кожух. Тези изисквания не се прилагат за превозни средства от категории М2 или М3, когато горивопроводите и връзките са закрепени с втулка, която е устойчива на въздействието на CNG и която е отворена към атмосферата.

9. Автоматичен клапан

9.1. Допълнителен автоматичен клапан може да бъде монтиран на горивопровода, колкото е възможно по-близо до регулатора за налягане.

10. Устройство или гнездо за пълнене

10.1. Пълначното устройство се обезопасява против завъртане и се защитава срещу замърсяване и влага.

10.2. Когато резервоарът за CNG е монтиран в отделението за пътници или в затворено отделение за багаж, пълначното устройство се разполага извън превозното средство или в отделението за двигателя.

10.3. За превозни средства от категории М1 и N1, пълначното устройство (гнездо) трябва да отговаря на характеристиките, посочени във фигура 1 от приложение 4Е на Правило № 110 на ИКЕ/ООН.

10.4. За превозни средства от категории M2, M3, N2 и N3, пълначното устройство (гнездо) трябва да отговаря на характеристиките, посочени във фигура 1 или 2 от приложение 4Е на Правило № 110 на ИКЕ/ООН.

11. Система за избор на гориво и електрическа система

11.1. Електрическите компоненти на системата за CNG трябва да бъдат защитени срещу претоварване.11.2. Превозните средства с повече от една горивна система трябва да имат система за избор на гориво, за да гарантира, че във всеки момент двигателят се захранва само с един вид гориво.

11.3. Електрическите връзки и компоненти в газоизолиращия кожух, трябва да бъдат конструирани по такъв начин, че да не е възможно възникването на искри.
Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница