На програмируем tgm defenderДата30.12.2017
Размер83.02 Kb.
#37681
ХАРАКТЕРИСТИКИ

НА ПРОГРАМИРУЕМ TGM DEFENDER
TGM е проектиран с фабрично зададена програма, така че е работоспособен с минимум програмиране.

TGM е предпродажвено програмируем със специализиран /инсталаторски/ софтуер.

Достъпните за ползвателия функции и режими са описани по долу.
ЗАЩИТА ОТ СТАТИЧНО ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И ГРЪМОТЕВИЦИ
TGM е внимателно проектиран и проверен да обезпечи сигурна защита против наводки от статично електри­чество. На критичните места са поставени устройства за защита от преходни процеси за по-нататъшно намаляване на опасните напрежения

НАБЛЮДЕНИЕ

СЛАБ, ИЛИ НЕ СЪЕДИНЕН АКУМУЛАТОР

ЛИПСА НА МРЕЖОВО НАПРЕЖЕНИЕ

НЕУСПЕШЕН ОПИТ ЗА КОМУНИКАЦИЯ

ОТВОРЕНА ПОЖАРНА СХЕМА

ПРОГРАМИРУЕМО ПРЕДАВАНЕ НА ПРОВЕРКИ

МИКРОПРОЦЕСОРНА СХЕМА „WATCHDOG"


РАБОТА
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДВУПЪТНО ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

ПРОГРАМИРУЕМО АВТОМАТИЧНО СВЪРЗВАНЕ С

КОМПЮТЪР ЗА ПРЕДАВАНЕ/ПРИЕМАНЕ НА ДАННИ

ИЗКЛЮЧВАНЕ ПРИ НЕСТАБИЛНИ ДАННИ

ОСЕМ ПОТРЕБИТЕЛСКИ КОДА

ВСИЧКИ ЗОНИ СА ПРОГРАМИРУЕМИ

ПРОГРАМИРУЕМО ПРЕДАВАНЕ НА ПРОВЕРКИ

ПРЕСКАЧАНЕ НА ЗОНИ ОТ КЛАВИАТУРАТА

ДВАНАДЕСЕТ ОХРАНЯЕМИ ЗОНИ

СЕДЕМ ЗОНИ С 24 ЧАСОВА ОХРАНА

ЗОНА НА СИРЕНА/ЗВЪНЕЦ

ПРОГРАМИРУЕМ ИЗХОД

ЧЕТИРИ КЛАВИША СЪС СПЕЦИАЛНО

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ОСВЕТЛЕНИЕ НА КЛАВИШИТЕ

КЛАВИАТУРА С ОСВЕТЕНИ КЛАВИШИ

6 СВЕТЛИНИ НА СИСТЕМАТА

RDY (ГОТОВ) / ARM (АКТИВИРАН)

MEM (ПАМЕТ) / BPS (ПРЕСКАЧАНЕ)

TRBL (ПРОБЛЕМ) /TAMP (ТАМПЕР)

6 СВЕТЛИНИ НА ЗОНИТЕ

ФУНКЦИИ НА КЛАВИАТУРАТА
ВЪВЕДЕНИЕ
Клавиатурата обезпечава пълна информация и управление над контролния панел TGM. Панела може да бъде програмиран от клавиатурата за разрешените потребителски функции. Светлините на зоните в дясно от 1 до 6 дават индикация за състоянието на алармените схеми. Всяка зона може да бъде програмирана като зона за крадци.

Светлините на системата от дясно водят потребителя в работата на системата, а вграденият звуков сигнализатор позволява на потребителя да чуе правилното въвеждане от клавиатурата и дава и други предупреждаващи сигнали. 16 цифровата клавиатура се използва за въвеждане на кодове и други програмни функции. Единичните клавиши [РROG] и [ARM] дават на потребителя лесна операция за работа.


Всички въвеждания от кла­виатурата се извършват чрез натискане на един клавиш във времето.
ПОТРЕБИТЕЛСКИ КОД

Подразбиращият се потребителски код - „1234" е фабрично програмиран. Този код се използва за активиране и дезактивиране на панела, за програмиране на до 7 допълнителни потребителски кода. За въвеждане на други потребителски функции. Фабрично зададената програма позволява на потребителя да променя главния код.


АКТИВИРАНЕ
Преди да активирате панела, затворете всички защитени врати и прозорци и преустановете движението в областите, защитени от датчици за движение.

Ако светлината TRBL (Проблем) свети, проверете за проблеми и коригирайте проблема.

Ако свети BPS (Прескачане), уверете се, че прескочените зони са преднамерено прескочени.

Ако не светне RDY" (Готов), значи една или повече зони са отворени. Системата може да бъде активирана само когато свети RDY За да активирате, въведете 4-цифрен код за достъп, бутона ARM и 0.

При въвеждане на всяка цифра клавиатурата ще бипва. Щом е въведен правилен код за достъп, ще светне ARM и клавиатурата ще бипва на всяка секунда от въведеното време за напускане на обекта.

Ако кода е въведен неправилно, клавиатурата ще бипне 3 пъти и след това ще издаде един продължителен звук. Натиснете клавиша [CLR] и въведете отново кода.

Когато е въведен правилен код и светне ARM, излезте през назначената Входно-Изходна врата преди да изтече Времето за излизане. Когато то изтече, всички светлини на клавиатурата ще изгаснат, с изключение на ARM.

Ще свети и BPS (Прескачане), ако има прескочена зонаКОМАНДА БЪРЗО АКТИВИРАНЕ
Тази команда е често използвана, когато някой трябва само да активира системата, но не и да я дезактивира.

[ARM] (задържан) - под охрана целия обект
АКТИВИРАНЕ БЕЗ ВХОДНО ВРЕМЕ
За да елиминирате Входното време, активирайте системата за нулево входно време. Излизането може да бъде извършено като при нормално активиране. Сега системата е активирана без Време за влизане.

Влизането „под аларма” трябва да е съгласувано с охраняващата фирма
ДЕЗАКТИВИРАНЕ
Влезте в дома през назначената врата „Вход-Изход". Клавиату­рата ще звучи като напомняне, че системата трябва да бъде дез­активирана. Идете при клавиатурата и въведете валиден потре­бителски код. Ако допуснете грешка, натиснете клавиша [CLR] и отново въведете кода. Светлината „ARM” ще изгасне и звукът ще спре. Трябва да бъде въведен правилен потребителски код преди да изтече Времето за влизане, в противен случай панелът ще сигнализира аларма.

За промяна на Времето за влизане, вижте КОМАНДИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ФУНКЦИИ
Когато дезактивирате, ако е имало аларма докато панела е бил активиран, светлините [MEM] (Памет) и тези на зоните, които са били алармирани ще светят. Натискането на клавиша [CLR] ще спре мигането, изгасвайки светлините на зоните и връщайки панела в режим [RDY] (Готов). Светлината [MEM] (Памет) ще продължи да свети постоянно, за да напомни, че е имало аларма по време на предишния период на активиране. За да видите зоните, които са предизвикали алар­ма, вижте памет за аларми.
ПРЕСКАЧАНЕ (БАЙПАСИРАНЕ) НА ЗОНА / не се препоръчва /
Прескочената зона няма да предизвика аларма. Използвайте прескачането на зони, когато е необходим достъп до защитена област, или ако някоя повреда в контактите, или връзките не може да бъде поправена незабавно. Панела може да бъде активиран при една, или повече прескочени зони дори ако те са отворени. Когато има прескочени зони, ще свети [RDY] (Готов) и [BPS] (Прескачане). Ако при активиране свети [BPS] (Прескачане), уверите,се че те не са преднамерено прескочени.
Забрана на прескачането :
TGM може да бъде програмиран от инсталатора да забрани прескачането на определени зони от потребителя. Светлините на тези зони няма да светнат в отговор на командата за прескачане..
ПАМЕТ ЗА АЛАРМИТЕ
Алармите, случили се по време на последния период на активиране се запомнят в паметта Светлината MEM ще СВЕТИ само ако е имало аларма по време на предишния период на активиране
КОМАНДИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ФУНКЦИИ
Активиране/деактижиране на системата
[arm](задържан) - под охрана целия обект

хххх [arm]0 - под охрана целия обект

хххх [arm]1 - под охрана области съответсващи на панел 1

хххх arm]2 - под охрана области съответсващи на панел 2

хххх [arm]3 - под охрана области съответсващи на панел 3

хххх -снемане от охрана / изчистване на паметта

хххх 0[ent] -снемане от охрана целия обект
ПРОГРАМИРАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ НА КОДОВЕ
Процедурата позволява на потребителя да програмира потребителски кодове.Фабрично програмираният код е 1234..:
Промяна на код :

Наберете номера на кода, който искате да промените. Въведете нов 4-цифрен код. НЕ НАТИСКАЙТЕ [CLR] или [ENT]. ПОВТОРЕТЕ въведените 4 цифри и натиснете [ENT].

Ако променяте съществуващ код, то новият просто ще замени стария код

хххх ХХХХ ХХХХ [ent]

текущ код нов код повтори нов код

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗВЪНЧЕ ЗА ВРАТАТА
[ < ] – активира

[ > ] - прекратява деиствието

Звън­чето за вратата не работи с други дефиниции на зони. Звънчето за вратата функционира само при дезакти­виран панел.


Промяна на Времето за влизане
Времето за влизане се дефинира с следната процедура:

хxxx [PRG] [< ] – свети RDY и цифра от 1, 2 или 3

Това е 1-ва, 2-ра или 3-та клавиатура. С стрелките избирате клавиатурата на коиято определяте времето за влизане. Натискате само една цифра от 0 до 9. Така дефинирате времена от 0 до 90 секунди. /време на закъснение за влизане 0- незабавно, 1..9 = 10..90 секунди/Влизането „под аларма” трябва да е съгласувано с охраняващата фирма
Промяна на Времето за излизане
Времето за излизане се дефинира с следната процедура:

хxxx [PRG] [ > ] – свети RDY и цифра от 1, 2 или 3

Това е 1-ва, 2-ра или 3-та клавиатура. С стрелките избирате клавиатурата на коиято определяте времето за излизане. Натискате само една цифра от 1 до 9. Така дефинирате времена от 10 до 90 секунди /време на закъснение за излизане 1..9 - 10..90 секунди/


За да байпасирате /прескочите/ зони въведете :
хххх [prog] [1..6][ent] -байпасира зони от 1 до 6 както са индицирани на панела с номер на зона)

За премахване на байпасирани зони :
хххх [prog] 0[ent] -изчиства определена зона

хххх [prog] 00[ent] -изчиства всички зони

Тази команда ще върне последната зона, или група от зони, които са били прескочени.


РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ
TGM непрекъснато наблюдава различни условия за проблеми. Ако се случи някое от тези условия, светлината „TRBL" (Проблем) ще светне. Светлината „TRBL" (Проблем) ще продължи да свети, до изчистването на проблема.

За да видите условието за проблем, натиснете


хxxx [ent] - показва trouble

Светлините на зоните ще покажат проблема.


Светлина на Зона
[1] НЯМА МРЕЖОВО НАПРЕЖЕНИЕ - При липса на мрежово напрежение ще светне незабавно „TRBL " (Проблем), но клавиатурата няма да звучи. Тя ще звучи ако няма мрежово напрежение.

[2] НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ НА АКУМУЛАТОРА... Ако напрежение­то на акумулатора е ниско, той е откачен, или неговият предпазител е изгорял, ще бъде индикиран проблем и може да бъде съобщен.
[3] НЕУСПЕШЕН ОПИТ ЗА РАДИО КОМУНИКАЦИЯ

[4] НЕУСПЕШЕН ОПИТ ЗА GPRS КОМУНИКАЦИЯ - Ако цифровият комуникатор не е успял да се свърже с наблюдаващата станция след програмирания брой опити, се генерира проблем. Променливи на комуникацията. Ако следващ опит за комуникация е успешен, проблемът се изчиства.

[5] LOGFULL

[6] TAMP


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница