На публикациите и учaстията в научни форуми на доц д-р Стефка Василева Вълчева-КузмановаДата09.09.2016
Размер119.26 Kb.
ТипУчебник
СПИСЪК

НА ПУБЛИКАЦИИТЕ И УЧAСТИЯТА В НАУЧНИ ФОРУМИ

на доц. д-р Стефка Василева Вълчева-Кузманова

Катедра по предклинична и клинична фармакология и токсикологияМУ – Варна
А/ Учебници, ръководства, сборници:

 1. Желязков Д, Темнялов Н, Желязкова М, Вълчева С. Допълнение I към “Ръководство за практически упражнения” – Фармакокинетика в тесен смисъл, Варна 1988.

 2. Учебник по фармакология за медицинските колежи. Ред. А. Белчева, Р. Марев, Р. Радев. Изд. СТЕНО. Варна, 2005.

 3. Фармакология – учебник за студенти по хуманна медицина. Ред. Ив. Ламбев, Н. Бояджиева. Изд. АРСО, 2009.

 4. Учебник по фармакология за бакалаври и професионални бакалаври по здравни грижи. Ред. А. Белчева, Р. Марев, Р. Радев. Изд. СТЕНО. Варна, 2009.

 5. Фармакология – учебник за студенти по хуманна медицина. Ред. Ив. Ламбев, Н. Бояджиева. Изд. АРСО, 2010.

 6. Вълчева-Кузманова С. Сборник тестове по фармакология за студенти от специалностите “Медицинска сестра” и “Акушерка”. МУ “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, 2010.

 7. Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology. Edited by N. Boyadjieva. АРСО, 2012.


Б/ Публикации в научни списания:

 1. Zhelyazkova M, Borissova P, Marazova K, Temnyalov N, Tzvetkov L, Lozeva V, Valcheva S, Belcheva A (1993) Pharmacogenetic study of the acetylation phenotype in volunteers. Scr Sci Med 28: 50-54.

 2. Valcheva S, Belcheva A (1994) Antispasmogenic and spasmolytic effects of verapamil and salbutamol, alone and in combination, on histamine-induced guinea pig tracheal contraction in vitro. Agents Actions 41: C108-C110. (IF=0.923)

 3. Borissova P, Valcheva S, Belcheva A (1994) Antiinflammatory effect of flavonoids in the natural juice from Aronia melanocarpa, rutin and rutin-magnesium complex on an experimental model of inflammation induced by histamine and serotonin. Acta Physiol Pharmacol Bulg 20: 25-30.

 4. Борисова П, Вълчева С, Белчева А (1995) Влияние на някои флавоноиди върху индуцираното от съединение 48/80 хистаминово освобождаване. Фармация 5-6: 37-38.

 5. Valcheva-Kuzmanova S, Belcheva A, Schunack W (2000) Effect of the H3-receptor agonist (R)-methylnistamine on guinea-pig trachea in vitro. Influence of mepyramine and indomethacin. Ann Proc (Scientific papers) IMAB 6 (1): 51-52.

 6. Valcheva-Kuzmanova S, Belcheva A, Schunack W (2000) Spasmolytic effect of the H3- receptor agonist (R)-methylnistamine on guinea-pig trachea in vitro. Influence of mepyramine and indomethacin. Ann Proc (Scientific papers) IMAB 6 (1): 53-54.

 7. Valcheva-Kuzmanova S, Belcheva A (2001) Antispamogenic effects of nifedipine, salbutamol and combinations of them on histamine-induced guinea-pig tracheal contraction in vitro. Scr Sci Med 33: 105-109.

 8. Вълчева-Кузманова С, Христова Л, Белчева А (2001) Проучване на употребата на реимбурсирани лекарства за амбулаторно лечение съобразно принадлежността им в анатомо-терапевтичната класификация. Здравна икономика и мениджмънт 1: 24-27.

 9. Valcheva-Kuzmanova S, Belcheva A, Schunack W (2002) Effect of histamine, mepyramine and (R)-methylnistamine on guinea-pig trachea in vitro. Involvement of H1 and H3–receptors. Comptes rendus de l,Académie bulgare des Sciences 55 (7): 95-98.

 10. Valcheva-Kuzmanova S, Belcheva A, Schunack W (2002) Participation of H1- and H3- receptors in the regulation of guinea-pig tracheal tone – influence of indomethacin. Scr Sci Med 34: 21-24.

 11. Zhelyzkova-Savova M, Valcheva-Kuzmanova S, Zhelyzkov D (2002) Effects of isoteoline in animal models predictive of antidepressant activity. Scr Sci Med 34: 25-29.

 12. Вълчева-Кузманова С, Христова Л, Белчева А (2002) Употреба на реимбурсирани лекарства за амбулаторно лечение в град Варна за периода януари 2000 – юни 2001. Здравна икономика и мениджмънт 2 (4): 15-18.

 13. Valcheva-Kuzmanova S, Borisova P, Galunska B, Yankova T, Belcheva A (2002) Influence of the natural extract from Aronia melanocarpa on the liver enzyme activity in a model of carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity in rats. Jubilee Scientific Conference “20 years HMI – MF – Stara Zagora“ 1 (Biomedical Sciences): 119-123.

 14. Красналиев И, Вълчева-Кузманова С, Борисова П, Белчева А (2002) Протективен ефект на натурален екстракт от Арония меланокарпа в модел на индометацин-индуцирана улцерогенеза при плъхове. Юбилейна научна конференция “20 години ВМИ – МФ – Стара Загора” 1 (Медико-биологични науки): 124-128.

 15. Zhelyzkova-Savova M, Valcheva-Kuzmanova S, Zhelyzkov D (2002) Effects of isoteoline in a behavioral model of stimulation of 5-HT2A serotonergic receptors, Jubilee Scientific Conference “20 years HMI – MF – Stara Zagora“ 1 (Biomedical Sciences): 114-118.

 16. Valcheva-Kuzmanova S, Russev V, Bojkova K, Belcheva A (2003) Study of natural Aronia melanocarpa fruit juice for antibacterial and antiviral аctivity. Scr Sci Med 35: 21-23.

 17. Valcheva-Kuzmanova S, Galunska B, Borisova P, Yankova T, Belcheva A (2003) Influence of fruit juice from Aronia melanocarpa on the process of lipid peroxidation in a model of carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity in rats. Scr Sci Med 35: 25-28.

 18. Вълчева-Кузманова С, Христова Л, Белчева А (2003) Проучване на употребяваните реимбурсирани лекарства в град Варна през 2001 година съобразно принадлежността им в анатомо-терапевтичната класификация. Социална медицина 1: 40-41.

 19. Вълчева-Кузманова С, Христова Л, Белчева А (2003) Дял на есенциални и български медикаменти в употребата на реимбурсирани лекарства в град Варна през 2000-2001 г. Социална медицина 4: 41-42.

 20. Атанасова Е, Вълчева-Кузманова С (2003) Фундаментални аспекти и приложни проекции на фармакоикономиката: II. Организация и приложение на фармакоикономическите изследвания. Здравна икономика и мениджмънт 1 (7): 20-26.

 21. Вълчева-Кузманова С, Атанасова Е, Белчева А (2003) Принципи на разработване и прилагане на национална лекарствена политика. Здравна икономика и мениджмънт 4 (10): 3-9.

 22. Valcheva-Kuzmanova S, Borisova P, Galunska B, Krasnaliev I, Belcheva A (2004) Hepatoprotective effect of the natural fruit juice from Aronia melanocarpa on carbon tetrachloride-induced acute liver damage in rats. Exp Toxicol Pathol 56: 195-201. (IF=0.552)

 23. Valcheva-Kuzmanova S, Borisova P, Krasnaliev I, Galunska B, Belcheva A, Schunack W (2004) Protective effect of BP 2-94, a histamine H3-receptor agonist prodrug, in a model of carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity in rats. Folia Med (Plovdiv) XLVI (2): 36-41.

 24. Вълчева-Кузманова СВ, Галунска БЦ, Попова ПБ, Кузманов КА, Беронова АБ (2004) Влияние на натурален сок от Арония меланокарпа върху някои ендогенни антиоксиданти при плъхове. B J Vet Med 7, Suppl 1: 35-39.

 25. Вълчева-Кузманова С, Галунска Б, Борисова П, Белчева А (2004) Влияние на плодов сок от Aronia melanocarpa върху язвообразуването и върху някои ендогенни антиоксиданти в модел на индометацин-индуцирана улцерогенеза при плъхове. Медицина и фармация IX-X (37): 34-35.

 26. Белчева А, Вълчева-Кузманова С, Атанасова Е (2004) Индикатори за проследяване на национална лекарствена политика. Здравна икономика и мениджмънт 4 (14): 20-23.

 27. Valcheva-Kuzmanova S, Marazova K, Krasnaliev I, Galunska B, Borisova P, Belcheva A (2005) Effect of Aronia melanocarpa fruit juice on indomethacin-induced gastric mucosal damage and oxidative stress in rats. Exp Toxicol Pathol 56: 385-392. (IF=0.782)

 28. Valcheva-Kuzmanova S, Mihova V, Borisova P, Belcheva A (2005) Influence of Aronia melanocarpa fruit juice on plasma glucose levels in normal non-diabetic rats. Scr Sci Med 37: 7-9.

 29. Valcheva-Kuzmanova S, Marazova K, Belcheva A (2005) Effect of Aronia melanocarpa fruit juice on gastric secretion and mucosal damage induced by immobilization stress and pylorus ligation in rats. Comptes rendus de l,Académie bulgare des Sciences 58 (4): 469-472.

 30. Valcheva-Kuzmanova S, Belcheva A (2006) Current knowledge of Aronia melanocarpa as a medicinal plant. Folia Med XLVIII (2): 11-17.

 31. Valcheva-Kuzmanova S, Borisova P, Galunska B, Belcheva A (2006) Protective effect of Aronia melanocarpa fruit juice pretreatment in a model of carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity in rats. Folia Med XLVIII (2): 57-62.

 32. Valcheva-Kuzmanova S, Kuzmanov K, Mihova V, Belcheva A (2006) Antihyperlipidemic effect of dl-alpha-tocopherol acetate in rats fed a high-cholesterol diet. Scr Sci Med 38: 11-13.

 33. Valcheva-Kuzmanova S, Ivanova D, Belcheva A (2006) Total phenolic content and in vitro antioxidant activity of fruit juices from Aronia melanocarpa, Punica granatum and Rubus caesius. Bulletin of the Medical Institute after Mehrabyan 2: 5-9.

 34. Valcheva-Kuzmanova S, Kuzmanov K, Galunska B, Chervenkov T, Gerova D, Ivanova D (2007) Influence of Aronia melanocarpa fruit juice on the process of lipid peroxidation in rats with streptozotocin-induced diabetes. “Ovidius” University Annals of Medical Science-Pharmacy IV (1): 11-15.

 35. Valcheva-Kuzmanova S, Kuzmanov K, Mihova V, Krasnaliev I, Borisova P, Belcheva A (2007) Antihyperlipidemic effect of Aronia melanocarpa fruit juice in rats fed a high-cholesterol diet. Plant Foods Hum Nutr 62(1): 19-24. (IF=0.885)

 36. Valcheva-Kuzmanova S, Kuzmanov K, Tancheva S, Belcheva A (2007) Hypoglycemic and hypolipidemic effects of Aronia melanocarpa fruit juice in streptozotocin-induced diabetic rats. Meth Find Exp Clin Pharmacol 29(2): 101-105. (IF=0.808)

 37. Valcheva-Kuzmanova S, Kuzmanov K, Tsanova-Savova S, Mihova V, Krasnaliev I, Borisova P, Belcheva A (2007) Lipid-lowering effects of Aronia melanocarpa fruit juice in rats fed cholesterol-containing diets. J Food Biochem 31: 589-602. (IF=0.923)

 38. Valcheva-Kuzmanova S, Krasnaliev I, Galunska B, Belcheva A (2007) Influence of dl-alpha-tocopherol acetate on indomethacin-induced gastric mucosal injury in rats. Auton Autac Pharmacol 27: 131-136.

 39. Вълчева-Кузманова С, Атанасова Е, Белчева А (2007) Генерични лекарства и генерична лекарствена политика. Здравна икономика и мениджмънт 1(23): 12-18.

 40. Valcheva-Kuzmanova S, Kuzmanov K, Belcheva A (2007) Lipid-lowering effect of dl-alpha-tocopherol acetate in rats fed high-cholesterol diets. Bulletin of the Medical Institute after Mehrabyan 3: 85-91.

 41. Valcheva-Kuzmanova S, Gadjeva V, Ivanova D, Belcheva A (2007) Antioxidant activity of Aronia melanocarpa fruit juice in vitro. Acta Alimentaria 36(4): 425-428. (IF=0.398)

 42. Valcheva-Kuzmanova S (2007) Flavonoids and the central nervous system – effects on memory, anxiety and depression. „Ovidius” University Annals of Medical Science - Pharmacy V(1): 73-79.

 43. Valcheva-Kuzmanova S (2008) Flavonoids as neuroprotective agents. „Ovidius” University Annals of Medical Science - Pharmacy VI(1): 13-18.

 44. Valcheva-Kuzmanova S (2008) Current topics in flavonoid research. Bulletin of the Medical Institute after Mehrabyan 4: 43-49.

 45. Valcheva-Kuzmanova S (2009) Anthocyanins and the brain. Bulletin of the Medical Institute after Mehrabyan 5: 66-72.

 46. Вълчева-Кузманова С (2009) Оценка на качеството на живот в клиничните изпитвания и във фармакоикономиката. Здравна икономика и мениджмънт 2(32): 3-8.

 47. Valcheva-Kuzmanova S, Zhelyazkova-Savova M (2009) Anxiolytic-like еffect of Aronia melanocarpa fruit juice in rats. Methods Find Exp Clin Pharmacol 31(10): 651-654. (IF=1.136)

 48. Пейчев Л, Бояджиева Н, Желязкова-Савова М, Вълчева-Кузманова С, Радев Р, Пандурска А, Пендичева Д, Ставрева Г (2009) Емпирично социологическо изследване на представата за хомеопатия сред судентите от медицинските университети в България. Научни трудове на Съюза на учените в България-Пловдив, серия Г.Медицина, фармация и дентална медицина. Том XI. Научна сесия “Медицина и дентална медицина”: 223-227.

 49. Valcheva-Kuzmanova S, Eftimov M, Ganchevа S (2010) Drug interactions with grapefruit juice. Bulletin of the Medical Institute after Mehrabyan 6: 127-139.

 50. Вълчева-Кузманова С (2010) Взаимодействия на храната с лекарствата. Медицински преглед 46(2): 27-30.

 51. Вълчева-Кузманова С (2010) Взаимодействия на лекарствата с алкохола и тютюнопушенето. Медицински преглед 46(3): 22-27.

 52. Вълчева-Кузманова С (2010) Клиникофармакологични подходи при приложение на антитромбозни лекарства. Сърдечно-съдови заболявания 41(3-4): 47-55.

 53. Tancheva S, Valcheva-Kuzmanova S, Radev R, Marinov M, Boychev B, Stoeva T, Boyadjieva S, Nenov K (2011) A model of experimental acute hematogenous pyelonephritis in the rat. Folia medica 53(2): 63-68.

 54. Вълчева-Кузманова С (2011) Фармакогенетика и фармакогеномика: генетични полиморфизми на лекарства-мeтаболизиращите ензими и на лекарствените транспортери. Медицински преглед 47(1): 34-40.

 55. Вълчева-Кузманова С (2011) Генетични полиморфизми на лекарствените таргети и болест-модифициращи генетични полиморфизми. Български медицински журнал 5 (1): 15-21.

 56. Valcheva-Kuzmanova S, Kuzmanov K (2011) Inhibitory effect of Aronia melanocarpa fruit juice on intestinal transit rate in rats. Acta Alimentaria 40(3): 396-399. (IF=0.444)

 57. Вълчева-Кузманова С (2011) Ефект на плодов сок от Aronia melanocarpa в модел на остър алкохол-индуциран оксидативен срес при плъхове. Здраве и наука 3: 11-14.

 58. Valcheva-Kuzmanova S, Blagović B, Valić S (2012) Electron spin resonance measurement of radical scavenging activity of Aronia melanocarpa fruit juice. Pharmacognosy Magazine 8(30): 171-174. (IF=1.159 – 2011)

 59. Вълчева-Кузманова С, Ефтимов М, Белчева И, Ташев Р, Белчева С (2012) Ефект на плодов сок от Aronia melanocarpa върху болковата чувствителност при плъхове. Здраве и наука 2 (006): 19-22.В/ Участия в научни форуми:

 1. Желязкова М, Вълчева С, Балтиева С, Онафуджаби Н, Георгиева В. Влияние на ДЛ-пропранолола и Д-пропранолола върху пропагацията на гърчогенни стимули в ЦНС. X Обединена научна сесия на ТНТМ, Варна, април, 1984.

 2. Вълчева С, Стоянов Л. Влияние на фери-йони върху активността на панкреасната амилаза на мъжки плъхове, третирани с аскорбинова киселина. X Обединена научна сесия на ТНТМ, Варна, април, 1984.

 3. Вълчева С, Лазаров М. Изотеолин и някои мозъчни серотонинергични феномени – влияние и възможни механизми. XV Обединена научна сесия на ТНТМ, Варна, 21-22 април, 1989. Резюме стр. 7.

 4. Borissova P, Valcheva S, Belcheva A, Ovcharov R, Uzunov P. Effect of some flavonoids on compound 48/80-induced histamine release. Third Congress of the Bulgarian Pharmacological Society, Sofia, 17-20 May, 1990. Abstract p. 42.

 5. Yordanov V, Borissova P, Valcheva S, Tchankova E. Effects of lithium salt on apomorphine stereotypic behavior in rats. Third Congress of the Bulgarian Pharmacological Society, Sofia, 17-20 May, 1990. Abstract p. 321.

 6. Zhelyazkova M, Valcheva S, Lazarov M, Zhelyazkov D. Isoteolin in screening tests for antidepressants. Лазаров М. Third Congress of the Bulgarian Pharmacological Society, Sofia, 17-20 May, 1990. Abstract p. 328.

 7. Yordanov V, Borissova P, Valcheva S, Tchankova E. Changes of apomorphine-induced stereotypic behavior in rats after lithium salt treatment. XXI Semaine Medicale Balkanique, Varna, 2-5 September, 1990. Abstract p. 317.

 8. Желязкова М, Борисова П, Маразова К, Темнялов Н, Цветков Л, Лозева В, Вълчева С, Белчева А, Желязков Д. Фармакогенетично проучване на ацетилиращ фенотип сред доброволци. III Национален конгрес по медицинска биология и генетика с международно участие и младежка школа “Рекомбинантни ДНК технологии в съвременната медицина”, Варна-Дружба, 28-30 септември, 1990. Резюме стр. 23.

 9. Вълчева С, Цонев А, Кисьова К. Ефект на верапамил и салбутамол върху хистамин-индуцирана контракция на трахеална гладка мускулатура на морски свинчета. Научна сесия – МУ – Плевен, 17-18 април 1992. Резюме стр. 64.

 10. Цонев А, Вълчева С, Радков Й. Ефект на верапамил върху хистамин-индуцирана контракция на трахеална гладка мускулатура на морски свинчета. Научна сесия – МУ – Плевен, 17-18 април 1992. Резюме стр. 64.

 11. Valcheva S, Tzonev A, Belcheva A. Antispasmogenic effects of verapamil, salbutamol and combinations of them on histamine-induced contraction of guinea pig trachea in vitro. XXIInd Annual Meeting of EHRS, Cologne, Germany, May 19-22, 1993. Abstract p. 144.

 12. Belcheva A, Valcheva S, Tzonev A. Verapamil, salbutamol and combinations of them relax histamine-precontracted guinea pig trachea in vitro. XXIInd Annual Meeting of EHRS, Cologne, Germany, May 19-22, 1993. Abstract p. 74.

 13. Borissova P, Valcheva S, Belcheva A. Effect of flavonoids from Aronia melanocarpa, rutin and rutin-magnesium complex on histamine-induced swelling on rat paw. XXIInd Annual Meeting of EHRS, Cologne, Germany, May 19-22, 1993. Abstract p. 76.

 14. Valcheva S, Belcheva A. Antispasmogenic effects of nifedipine, salbutamol and combinations of them on histamine-induced guinea-pig tracheal contraction in vitro. XXIIIrd Annual Meeting of EHRS, Budapest, Hungary, May 18-21, 1994. Abstract p. 96.

 15. Valcheva-Kuzmanova S, Belcheva A, Schunack W. Effect of the H3-receptor agonist (R)-methylnistamine on guinea-pig trachea in vitro. Influence of mepyramine and indomethacin. 10-th Assembly of IMAB, Varna, 25-27 May 2000.

 16. Valcheva-Kuzmanova S, Belcheva A, Schunack W. Spasmolytic effect of the H3- receptor agonist (R)-methylnistamine on guinea-pig trachea in vitro. Influence of mepyramine and indomethacin. 10-th Assembly of IMAB, Varna, 25-27 May, 2000.

 17. Valcheva-Kuzmanova S, Krasnaliev I, Milev E, Borissova P. Investigation of the effect of BP 2-94 on a model of carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity in rats. National Research Conference with International Participation, Sofia, 26-27 October 2000. Abstract: Pharmacia, 2000, XLVII (1), Suppl 1: 45.

 18. Valcheva-Kuzmanova S, Belcheva A, Schunack W. Influence of histamine, (R)-methylnistamine and indomethacin on guinea-pig trachea in vitro. National Research Conference with International Participation, Sofia, 26-27 October 2000. Abstract: Pharmacia, 2000, XLVII (1), Suppl 1: 44.

 19. Valcheva-Kuzmanova S, Belcheva A, Schunack W. Effects of histamine, mepyramine and (R)-methylnistamine on guinea-pig trachea in vitro. Involvement of H1- and H3-receptors. XXX Annual Meeting of EHRS, Turku/Ǻbo, Finland, May 9-12, 2001. Abstract p. 126.

 20. Valcheva-Kuzmanova S, Hristova L, Belcheva A. Investigation of the utilization of reimbursed drugs for ambulatory treatment in the city of Varna. 3rd International and 2nd Bulgarian-German Symposia of Clinical Pharmacology and Therapeutics, Sofia, Bulgaria, 1-3 November 2001. Abstract p. 85.

 21. Valcheva-Kuzmanova S, Belcheva A, Schunack W. Participation of H1- and H3- receptors in the regulation of guinea-pig traсheal tone – influence of indomethacin. Юбилейна научна сесия 40 години Медицински университет – Bарна, 5-7 октомври 2001, Варна, Abstract: Scr Sci Med, 2001, 33, Suppl 1: 11.

 22. Вълчева-Кузманова С, Христова Л, Белчева А. Проучване на употребата на реимбурсирани лекарства в град Варна за периода януари 2000 г. – декември 2001 г. Научна сесия на ВМИ – Плевен, 16-18 май 2002. Резюме стр. 42.

 23. Вълчева-Кузманова С, Борисова П, Галунска Б, Янкова Т, Белчева А. Влияние на ВР 2-94 върху активността на аспартатаминотрансфераза (AST) и аланинаминотрансфераза (ALT) при самостоятелно приложение и в модел на тетрахлорметан-индуцирана чернодробна токсичност при плъхове. Научна сесия на ВМИ – Плевен, 16-18 май 2002. Резюме стр. 67.

 24. Valcheva-Kuzmanova S, Borisova P, Krasnaliev I, Belcheva A. Hepatoprotective effect of natural juice from Aronia melanocarpa on an experimental model of carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity in rats. Fifth International Symposium of Clinical Anatomy and Jubilee Scientific Session 40th Anniversary of the Department of Anatomy, Histology and Embryology, Varna, October 11-13, 2002. Abstract: Scr Sci Med, 2002, 34, Suppl 1: 105.

 25. Valcheva-Kuzmanova S, Borisova P, Galunska B, Yankova T, Belcheva A. Influence of the natural extract from Aronia melanocarpa on the liver enzyme activity in a model of carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity in rats. Юбилейна научна конференция “20 години ВМИ – МФ – Стара Загора”, Стара Загора, 18-20 октомври 2002.

 26. Красналиев И, Вълчева-Кузманова С, Борисова П, Белчева А. Протективен ефект на натурален екстракт от Арония меланокарпа в модел на индометацин-индуцирана улцерогенеза при плъхове. Юбилейна научна конференция “20 години ВМИ – МФ – Стара Загора”, Стара Загора, 18-20 октомври 2002.

 27. Zhelyzkova-Savova M, Valcheva-Kuzmanova S, Zhelyzkov D. Effects of isoteoline in a behavioral model of stimulation of 5-HT2A serotonergic receptors. Юбилейна научна конференция “20 години ВМИ – МФ – Стара Загора”, Стара Загора, 18-20 октомври 2002.

 28. Вълчева-Кузманова С, Борисова П, Галунска Б, Янкова Т, Белчева А. Антиоксидантна активност на натурален екстракт от Арония меланокарпа при карбон тетрахлорид-индуцирана хепатотоксичност при плъхове. Национална конференция по клинична токсикология, Варна, 24-26 октомври 2002.

 29. Вълчева-Кузманова С, Борисова П, Галунска Б, Кузманов К, Янкова Т, Белчева А. Влияние на натурален сок от Арония меланокарпа върху някои ендогенни антиоксданти при плъхове. Юбилейна научна сесия “80 години ветеринарномедицински факултет и висше ветеринарномедицинско образование в България”, Стара Загора, 13 май 2003.

 30. Russev V, Valcheva-Kuzmanova S, Belcheva A. Study of the natural Aronia melanocarpa juice for anti-viral activity. 10th Scientific Meeting European Society of Chemotherapy, Vienna, Austria, June 28 – July 1, 2003. Abstract: Antibiotika Monitor, 2003, XIX, 3(4): 29.

 31. Valcheva-Kuzmanova S, Russev V, Bojkova K, Belcheva A. Study of natural Aronia melanocarpa fruit juice for anti-bacterial and anti-viral activity. 5th European Congress of Chemotherapy and Infection, Rhodes, Greece, 17-20 October 2003. Abstract p. 99.

 32. Вълчева-Кузманова С, Атанасова Е, Белчева А. Принципи на разработване и прилагане на национална лекарствена политика. Първа международна юбилейна конференция “Здравеопазването – предизвикателствата на промяната”, Варна, 16-18 октомври, 2003. Доклади: стр. 49.

 33. Valcheva-Kuzmanova S, Belcheva A, Gadjeva V. Investigation of catalase-like and superoxide dismutase-like activity of Aronia melanocarpa fruit juice. Fifth National Congress of Pharmacology and Toxicology, Sofia, October 21-23, 2004. Abstract p. 199.

 34. Valcheva-Kuzmanova S, Belcheva A. Influence of Aronia melanocarpa fruit juice on gastric ulcer formation in rats under pylorus ligation and immobilization. Fifth National Congress of Pharmacology and Toxicology, Sofia, October 21-23, 2004. Abstract p. 105.

 35. Valcheva-Kuzmanova S, Krasnaliev I, Borisova P, Manevska B, Belcheva A. Histopathological study of indomethacin-induced gastric lesions in rats pretreated with Aronia melanocarpa fruit juice. Fifth National Congress of Pharmacology and Toxicology, Sofia, October 21-23, 2004. Abstract p. 106.

 36. Valcheva-Kuzmanova S, Galunska B, Borisova P, Yankova T, Belcheva A. Study of Aronia melanocarpa fruit juice on indices of the oxidative stress in a model of indomethacin-induced gastric ulcer formation in rats. Fifth National Congress of Pharmacology and Toxicology, Sofia, October 21-23, 2004. Abstract p. 106.

 37. Valcheva-Kuzmanova S, Mihоva V, Kuzmanov K, Borisova P, Belcheva A. Influence of Aronia melanocarpa fruit juice on plasma lipids in rats treated 1% cholesterol-rich diet. Fifth National Congress of Pharmacology and Toxicology, Sofia, October 21-23, 2004. Abstract p. 166.

 38. Belcheva A, Atanasоva E, Valcheva-Kuzmanova S. Guidelines for developing and indicators for monitoring of a national drug policy. Fifth National Congress of Pharmacology and Toxicology, Sofia, October 21-23, 2004. Abstract p. 170.

 39. Вълчева-Кузманова С, Михова В, Кузманов К, Борисова П, Белчева А. Влияние на сок от плодовете на Aronia melanocarpa върху плазмените липиди при плъхове, хранени с 2% и 4% обогатена с холестерол диета. Четвърти конгрес по фармация с международно участие, София, 5-6 юни, 2005. Резюме: Фармация, 2005, LII, Suppl: 63-64.

 40. Вълчева-Кузманова С, Галунска Б, Иванова Д, Гаджева В, Борисова П, Белчева А. Антиоксидантна активност на плодов сок от Aronia melanocarpa. Юболейна научна сесия 60 г. Медицински университет – Пловдив, Пловдив, 10-11 ноември, 2005. Резюме: Сборник резюмета: 188-189.

 41. Valcheva-Kuzmanova S, Kuzmanov K, Mihova V, Belcheva A. Lipid-lowering effects of DL-alpha-tocopherol acetate in tars fed high-cholesterol diets. 29th Balkan Medical Week, Varna, 28-30 September 2006. Abstract p. 50.

 42. Вълчева-Кузманова С, Атанасова Е, Белчева А. Ценообразуване на лекарствата в България и генерична лекарствена политика. Юбилейна научна сесия: 45 години МУ „Проф. д-р П. Стоянов” – Варна, 12-15 октомври 2006. Резюме: Scr Sci Med, 2006, 38, Suppl: 42.

 43. Valcheva-Kuzmanova SV, Kuzmanov KA, Tancheva S, Belcheva A.  Hypolipidemic effect of Aronia melanocarpa fruit juice in streptozoticin-induced diabetic rats. 77 Congress of the European Atherosclerosis Society, Istanbul, Turkey, April 26 – 29. Abstract: Atherosclerosis Supplements, 9(1), p. 172, May 2008. (IF=6.559)

 44. Valcheva-Kuzmanova S, Zhelyazkova-Savova M. Effects of Aronia melanocarpa fruit juice in behavioral tests in rats. VI национален конгрес по фармакология “Фрамакологията – от експеримента към клиниката”, к.к. “Златни пясъци”, 1-4 октомври 2009. Abstract: Autonomic & Autacoid Pharmacology 2010, 30, p. 59.

 45. Valcheva-Kuzmanova S, Kuzmanov K, Tancheva S, Belcheva A. Hypolipidemic effect of Aronia melanocarpa fruit juice in streptozotocin-induced diabetic rats. VI национален конгрес по фармакология “Фрамакологията – от експеримента към клиниката”, к.к. “Златни пясъци”, 1-4 октомври 2009. Abstract: Autonomic & Autacoid Pharmacology 2010, 30, p. 59.

 46. Valcheva-Kuzmanova S, Kuzmanov K. Inhibition of small intestinal transit rate by Aronia melanocarpa fruit juice. VI национален конгрес по фармакология “Фрамакологията – от експеримента към клиниката”, к.к. “Златни пясъци”, 1-4 октомври 2009. Abstract: Autonomic & Autacoid Pharmacology 2010, 30, p. 60.

 47. Peychev L, Boyadjieva N, Zhelyazkova-Savova M, Valcheva-Kuzmanova S, Radev R, Pandurska A, Pendicheva D, Stavreva G, Milev E, Georgieva M, Georgiev K, Gancheva S, Eftimov M. Socio-empirical investigation of the idea the Bulgarian medical students have of homeopathy. VI национален конгрес по фармакология “Фрамакологията – от експеримента към клиниката”, к.к. “Златни пясъци”, 1-4 октомври 2009. Abstract: Autonomic & Autacoid Pharmacology 2010, 30, p. 44.

 48. Ставрева Г, Вълчева-Кузманова С, Данчева В, Терзиев Л, Стоянова А, Шопова В. Ефект на плодов сок от Aronia melanocarpa върху амиодарон-индуцирана белодробна фиброза при плъхове. Трети конгрес на Българското дружество по белодробни болести. Новотел Пловдив, 3-6 юни 2010. Резюме: стр. 40.

 49. Valcheva-Kuzmanova S, Kuzmanov K, Eftimov M, Tancheva S, Sabeva J. Alcohol induces anxiety- and depressive-like behavior in rats. Third Congress of Clinical Toxicology with International Participation, Varna, 30 September – 3 October 2010.

 50. Valcheva-Kuzmanova S, Eftimov M, Kuzmanov K. Oxidative stress in a model of chronic alcoholic toxicity in rats. Third Congress of Clinical Toxicology with International Participation, Varna, 30 September – 3 October 2010.

 51. Marinov KA, Ivanova N, Aleksandrova M, Atanasova M, Kuzmanova S, Shopova V. Protection of lung damage, induced by intratracheal amiodarone in rats by Aronia melanocarpa fruit juice. VIII International Medical Scientific Conference for Students and Young Doctors, 20-23 October 2010, Pleven, Bulgaria. Abstract: Abstarct Book and Program, p. 78.

 52. Valcheva-Kuzmanova S, Eftimov M, Kuzmanov K. Effect of Aronia melanocarpa fruit juice on alcohol-induced anxiety- and depressive-like behavior in rats. Fifth National Pharmaceutical Congress with International Participation, Hotel “Hissar”, Hisarya – Bulgaria, 1-3 April, 2011. Abstract: Pharmacia, Suppl./2011, p. 100-101.

 53. Eftimov M, Valcheva-Kuzmanova S. Polyphenols and the central nervous system – effects on anxiety and depression. Fifth National Pharmaceutical Congress with International Participation, Hotel “Hissar”, Hisarya – Bulgaria, 1-3 April, 2011. Abstract: Pharmacia, Suppl./2011, p. 93.

 54. Valcheva-Kuzmanova S, Eftimov M, Yankova L, Belcheva I, Tashev R, Belcheva S. Effects of Aronia melanocarpa fruit juice on exploratory behaviour and locomotor activity in rats. X National Congress of Bulgarian Society for Physiological Sciences, Varna, 6-9 October 2011. Abstract: Scr Sci Med 43(3), 2011, p. 244.

 55. Eftimov M, Valcheva-Kuzmanova S, Yankova L, Belcheva I, Tashev R, Belcheva S. Anxiolytic effect of Aronia melanocarpa fruit juice administered subchronically orally to rats. X National Congress of Bulgarian Society for Physiological Sciences, Varna, 6-9 October 2011. Abstract: Scr Sci Med 43(3), 2011, p. 210.

 56. Eftimov M, Valcheva-Kuzmanova S, Yankova L, Belcheva I, Tashev R, Belcheva S. Learning and memory effects of Aronia melanocarpa fruit juice administered subchronically orally to rats. X National Congress of Bulgarian Society for Physiological Sciences, Varna, 6-9 October 2011. Abstract: Scr Sci Med 43(3), 2011, p. 211.

Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница