На рамкова директива за водите (2000/60/ЕС) Ръководство №3 Анализ на натиска и въздействиятастраница1/27
Дата26.05.2017
Размер3.18 Mb.
ТипАнализ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
ОБЩА СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА РАМКОВА ДИРЕКТИВА ЗА ВОДИТЕ (2000/60/ЕС)
Ръководство № 3
Анализ на натиска и въздействията


Изготвено от Работна група 2.1 – IMPRESS
Клауза, регламентираща правото на опровержение

Този технически документ е разработен по програма за сътрудничество, в която участват Европейската комисия, всички страни членки, страните в процес на присъединяване, Норвегия и други заинтересовани участници и неправителствени организации. Документът трябва да се разглежда като представяне на неофициална консенсусна позиция за най-добри практики, приети от всички партньори. Въпреки това, документът не отразява официалната, формалната позиция на всички партньори. Следователно, становищата, изложени в документа може да не изразяват становищата на Европейската комисия.


Europe Direct е служба, която ще ви помогне да намерите отговори на своите въпроси за Европейския съюз
Нов безплатен телефон:

00 800 6 7 8 9 10 11
Много допълнителна информация за Европейския съюз можете да намерите в интернет. Тя е достъпна на сървър Europa (http://europa.eu.int).
Люксембург: Бюро за официални публикации на Европейските общности, 2003
ISBN 92-894-5123-8

ISBN 1725-1087


© European Communities, 2003

Възпроизвеждане е позволено, ако е посочен източникът.Предговор

Страните – членки на ЕС, Норвегия и Европейската комисия разработиха съвместно обща стратегия за подпомагане изпълнението на Директива 2000/60/ЕК, създавайки рамка за действие на Общността в областта на политиката на водите (Рамкова директива за водите). Основната цел на тази стратегия е да позволи кохерентно и хармонизирано изпълнение на директивата. Фокусът е поставен върху методологични въпроси, свързани с общото разбиране за техническите и научни последствия от Рамковата директива за водите.


Една от основните краткосрочни цели на стратегията е разработването на законово необвързващи и практически ръководства касаещи технически въпроси от Директивата. Тези ръководства са насочени към онези експерти, които директно и индиректно изпълняват Рамковата директива за водите в речните басейни. Затова структурата, представянето и терминологията са адаптирани към нуждите на тези експерти и формалния и правен език е избягван, където е възможно.
В контекста на гореспоменатата стратегия в рамките на изпълнението на Рамковата директива за водите, през м. октомври 2000 г. беше създадена неформална работна група, която да се занимава с идентифицирането на видовете натиск и оценката на въздействията при характеризирането на водните обекти съгласно член 5 от Директивата, наречена IMPRESS. Обединеното кралство и Германия носят съвместна отговорност за управлението на проекта секретариата на Работната група, която се състои от технически експерти от правителствени и неправителствени организации.
Настоящото ръководство е резултат от дейността на тази работна група. То съдържа основното от дейностите на работната група IMPRESS и дискусиите, проведени от официалното създаване на IMPRESS през октомври 2001г. То се основава на приноса и обратната връзка, получени от множество експерти и заинтересовани участници, включени в процеса на разработване на Ръководството чрез срещи, семинари, конференции или средства за електронна комуникация, без по никакъв начин те да бъдат обвързвани със съдържанието му.
Ние, директорите по водите на Европейския съюз, Норвегия, Швейцария и страните, подали молба за членство в Европейския съюз, прегледахме и одобрихме това Ръководство по време на нашата неформална среща под Датското председателство в Копенхаген (21/22 ноември 2002). Бихме искали да благодарим на участниците в работната група, и особено на ръководителите, Изобел Остин и Фолкер Мохаупт, за изготвянето на този висококачествен документ.
Силно вярваме, че това и други Ръководства, разработени под Общата стратегия за изпълнение, ще изиграят ключова роля в процеса на изпълнение на Рамковата директива за водите.

Това ръководство е жизнен документ, който ще се нуждае от продължителен принос и подобрения като приложение и изграден опит във всички страни – членки на Европейския съюз и извън него. Съгласни сме този документ да стане публичен в настоящия му вид, с цел да бъде представен на по-широка публика като основа за по-нататъшна работа по изпълнението.


Освен това приветстваме доброволците, които се наеха да проверят и потвърдят този и други документи в т.нар. пилотни речни басейни в Европа през 2003 и 2004г., с цел да гарантират, че това Ръководство е практически приложимо.
Ние поемаме ангажимент да оценим и вземем решение относно необходимостта от преглеждане на този документ, след пилотното изпитване и опита придобит по време на първоначалните етапи от изпълнението.

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор 2

СЪДЪРЖАНИЕ 4

Преглед/ работно резюме 6

1. Изпълнение на Директивата: Подготовка 8

1.1. Декември 2000: Важен момент за политиката за водите 8

1.2. Рамковата директива за водите: ново предизвикателство пред политиката на ЕС за водите 8

1.3. Какво е направено в подкрепа на изпълнението? 11

2. Анализ на натиска и въздействията в Рамковата директива за водите – общо разбиране 13

2.1 Припомняне на изискванията на РДВ 13

2.1.1 Изисквания във връзка с анализа на натиска и въздействията 13

2.1.2 Връзки с други изисквания свързания с тях времеви мащаб 15

2.2 Основни понятия 19

2.3 Опорни точки 21

2.3.1 Дефиниция за воден обект 21

2.3.2 Мащаб 22

2.3.3 Различни начални точки 23

2.3.4 Групиране на водните обекти 24

2.3.5 Отчитане на несигурност 24

2.3.6 Разбиране на целите 25

2.3.7 Влажни зони 32

2.4 Обобщение на процеса и необходимите действия 33

3. Общ подход за анализа на натиска и въздействията 34

3.1 Въведение 34

3.1.1 Кой трябва да участва в провеждането и използването на анализа на натиска и въздействията 35

3.2 Идентифициране на движещите сили и видовете натиск 36

3.3 Идентифициране на значимите видове натиск 38

3.3.1 Въведение 38

3.3.2 Методи 42

3.3.3 Промени във видовете натиск и въздействия 44

3.4 Оценка на въздействията 45

3.5 Подбор на съответните замърсители на ниво речен басейн 50

3.5.1 Въведение 50

3.5.2 Общ подход 53

3.6 Оценка на риска от непостигане на целите 56

3.7 Подход на концептуалния модел 58

3.8 Използване на аналогични водни обекти 59

3.9 Специални аспекти при характеризирането на подпочвените водни обекти 60

3.10 Препоръки за отчитането на анализа на натиска и въздействията 62

3.11 Преглед на повърхностните води 64

3.12 Преглед на подпочвените води 66

4. Инструменти за подпомагане анализа на натиска и въздействията 68

4.1 Въведение и преглед 68

4.2 Контролен лист за видове натиск 70

4.3 Проучвателен подход в рамките на общия подход 72

4.4 Основни аспекти на използването на цифрови модели 76

4.5 Идентификация на инструментите: Сравнение на необходимостта и наличието и примери 77

4.5.1 Инструменти за реките 77

4.5.2 Инструменти за естествените и изкуствени езера 81

4.5.3 Инструменти за подпочвени води 82

4.5.4 Инструменти за преходните води 85

4.5 Заключения 86

5. Необходимост от информация и източници на данни 87

5.1 Обща информация 89

5.1.1 Описателна информация за водните обекти 89

5.1.2 Ключови заинтересовани участници, които трябва да участват в анализа IMPRESS 90

5.2 Информация за видовете натиск 91

5.2.1 Информация за точковите източници на замърсяване 91

5.2.2 Информация за дифузните източници на замърсяване 95

5.2.3 Информация за водочерпенето 96

5.2.4 Информация за регулирането на водния дебит 97

5.2.5 Информация за морфологичните видове натиск 98

5.2.6 Информация за видовете натиск от моделите на земеползване 98

5.2.7 Информация за други видове натиск 99

5.3 Информация за въздействията 99

5.3.1 Информация за податливостта/ уязвимостта на водните обекти 99

5.3.2 Екологични данни 100

6. Примери за съществуващи практики във връзка с анализа на натиска и въздействията по РДВ 102

7. Заключителни бележки 105

8. Използвана литература 106

АНЕКС I ОБЩАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И НЕЙНИТЕ РАБОТНИ ГРУПИ 110

АНЕКС II РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ 111

АНЕКС III УЧАСТНИЦИ В РАБОТНА ГРУПА IMPRESS И ДРУГИ ПОЛЕЗНИ КОНТАКТИ 113

АНЕКС IV ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРИМЕРИ ЗА ИНСТРУМЕНТИТЕ (АНЕКС КЪМ ГЛАВА 4) 116

АНЕКС V ПРИМЕРИ 135


Каталог: docs -> Zakoni -> EURukovodstva
EURukovodstva -> Рамкова директива за водите (2000/60/ЕС) Ръководство №1 Икономиката и околната среда
EURukovodstva -> 1. обхват на насоките
EURukovodstva -> Наръчник №10 реки и езера – типология, изходни условия и системи за класификация
EURukovodstva -> Ръководство №8 Публично участие във връзка с Рамковата директива за водите
EURukovodstva -> Доклад 2009 025 обща стратегия за прилагане на рамковата директива за водите
EURukovodstva -> Доклад 2009 040 обща стратегия за прилагане на рамковата директива за водите (2000/60/ЕС)
EURukovodstva -> Доклад 2009 030 обща стратегия за изпълнение на рамковата директива за водите (2000/60/ЕО)
EURukovodstva -> Обща стратегия за изпълнение за Рамковата Директива за водите (2000/60/ЕК) Ръководен документ No 12


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница