На сдружение с нестопанска цел в оществена полза „сдружение за приятелство, взаимопомощ и сътрудничество между българските и турските жениДата15.08.2018
Размер78 Kb.
ГОДИШЕН ПЛАН за 2014г. / 2015г.
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОЩЕСТВЕНА ПОЛЗА „СДРУЖЕНИЕ ЗА ПРИЯТЕЛСТВО, ВЗАИМОПОМОЩ И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРСКИТЕ И ТУРСКИТЕ ЖЕНИ "
Последен проект
/приет на 13.08.2014г. на заседание на УС/

Съгласно чл. 6 от Устава , Сдружението има за предмет осъществяване на дейности свързани с постигане на образователно, културно и социално интегриране на българите в Турция и на турците в България, както и развитие и укрепване на сътрудничеството, взаимопомощта и приятелството между българските и турските жени.I. ЦЕЛИ:

Сдружението си поставя да започне работа по постигането на целите съгласно чл. 7 от Устава, а именно:

1.Създаване на партньорства и разбирателство между граждани, организации и институции за обсъждането на въпроси и постигане на диалог при разрешаване на определени проблеми в образователно - културното и социално интегриране на българите в Турция и на турците в България;

2.Чрез съвместни срещи между българските и турските жени – интелектуалки, посветени на диалога, културата, толерантността и светския характер на образованието и възпитанието на младото поколение, постигане на по-високо ниво на информираност за важната роля на образованието във всички възрасти и аспекти от развитието на личността и обществото;

3.Разработване на програма за ролята на жената при преодоляването на стереотипите на миналото в общуването между българи и турци с оглед на европейското бъдеще на двата народа и държави;

4. Изграждане на атмосфера на доверие между жените, набиране на средства за обучение на български жени в турски университети и на турски жени в български университети;

5. Развиване на двустранните социални и културни отношения и оказване на помощна дейност в подкрепа на турските и българските жени;

6.Подкрепяне и насърчаване на сътрудничеството с други подобни Сдружения на територията на Република България и Република Турция, както и други страни от Европа, Азия и Америка.II. За постигане на горепосочените цели Сдружението очертава следния СТРАТЕГИЧЕСКИ РАМКОВ ТРИ ГОДИШЕН ПЛАН /СП/:

 1. Популяризиране на дейността на сдружението основно сред пребиваващите в България жени и деца, турски граждани, така, че да се чувстват в среда на съпричастност и взаимопомощ.;

 2. Инициативи в подкрепа на жени и деца-бежанци;

 3. Дейности за повишаване на информираността и други инициативи свързани с женското и детско физически и емоционално здраве;

 4. Мероприятия за повишаване на общественото съзнание по различни социално-значими теми и обучителни семинари;

 5. Преглед и анализ на законодателството на двете страни в различни области на правото, касаещи жените, децата, семейството, младежта, образованието, културата, здравето, както и по социални въпроси, с оглед обмяна на опит;

 6. Участие при обсъждане на промени в законодателство, по въпросите , описани в т. 5, запознаване с някои административни процедури;

 7. Създаване на трайна комуникация по значими въпроси с държавни и общински органи, други организации и юридически лица, партньори в чужбина и международни организации.;

 8. Проучване на дейността на други подобни сдружения и обмяна на опит и сътрудничество.;

 9. Кандидатстване с проекти по оперативни програми и грандове, както пред ЕК, така и пред други фондове в страната и чужбина;

 10. Създаване чрез доброволци и спонсори на ежегодна кампания „ Дари хляб” за крайно нуждаещи се лица;

 11. При разширяване на дейността и работа по конкретни по-големи проекти и инициативи в бъдещата дейност на сдружението да се прецени необходимостта от лице – с функции на секретар за оперативна работа и комуникация,

което задължително следва да владее мн. добре писмено и говоримо турски и български език, което е възможно да бъде натоварено със следните задължения:

 1. Събиране на подробна информация за всички възможности за кандидатстване с проекти от Сдружението, както в страната, така и в чужбина;

 2. Набиране на списък със Сдружения, извършващи дейности подобни на нашите, с цел установяване на контакти, проучване на техни реализирани проекти, набавяне на данни за държавни органи, лица и структури, работещи в области, свързани с извършваните от Сдружението дейности;

 3. Поддържане на комуникация с външни на Сдружението органи, организации и лица, изпращане и получаване в тази връзка на писма и други документи;

 4. Поддържане на връзка с членовете за оперативната работа, следене на сроковете и отговорниците на поетите ангажименти, съгласно решенията на УС и ОС подпомагане и комуникация с тях и отговорниците на работните групи във връзка с организацията и осъществяването на поетите инициативи.

 5. Изпращане и отговаряне на съобщения по електронната поща, фейсбук групата и форума в интернет страницата на Сдружението;

 6. Поддържане на актуалната информация в сайта на сдружението;

 7. Постоянно присъствие в офиса на Сдружението /или на друго място/ поне 4-6 часа дневно и отговаряне на телефоните;

 8. Други;

12.Намиране на спонсори и иницииране на спортни мероприятия, насочени към децата, с цел създаване на двигателни навици, като такива може да се организират и за жените или също и семейно;

13. Дни или вечери на женското, детското здраве и атмосферата в семейството, на които по дадена тема да се канят специалисти на кръгла маса или на кафе, чай и други форми на разговори;

14. Организиране на обучителни семинари в различни области и по различни въпроси касаещи различни групи лица, като например:

/като може да се съчетаят с игри, спорт, прожекция на филми и т.н./

14.1.Здравно, духовно,психологическо и емоционално благополучие на личността, здравеопазването и условията за живот в България и Турция;

14.2.Здравословно хранене в България и Турция;

14.3. Проблеми на образованието и възпитанието, правата на децата, детегледачките, местата за отглеждане на деца, болниците, детски градини и училища в България и Турция;

14.4. Професионално насочване на децата и откриване на таланти в определени области, наука и иновации в България и Турция;

14.5. Въпроси на семейството, взаимоотношенията, правата на жената, младежта, религията, проблемите на агресията, насилието и др. в България и Турция;

14.6. Солидарност и взаимопомощ между хората, дарителство на органи и проблемни въпроси, осиновяванията и др.;

14.7.Екологични въпроси;

14.8.История, култура и туризъм;

14.9.Други;

Като след това всичко качваме в уеб сайта за достъп от всички, както и форум за разговор по тези неща. Както и по подобни въпроси да организираме конкурси за есета от деца или те сами да изнесат открити уроци, даже може заедно с някой от семейството или учител

15. Намиране на спонсори и дарения и други инициативи в подкрепа на болни деца, деца от институции и училища за деца със специални нужди, деца с други социални или битови проблеми, и в тази връзка дарителски кампании и посещения.

16. Събиране на информация за всички училища, в които се учат деца със специални нужди, турски граждани, бежанци или таланти;

17.С подкрепата на Културния институт към Турското посолство организиране на културни мероприятия, екскурзии, планински походи, посещения на музеи, селски туризъм и посещения на други културно-исторически места и природни забележителности.Събиране на данни за различни занаяти и издалия от различните краища на страната.

18.Организиране на концерти, театри и други изяви на различни състави на деца от различни краища на страната и чужбина, като на всеки концерт има по един гост-утвърден изпълнител като подарък за децата.

Наример:детския радиохор, Орхан Мурат и др.

19.Представяне на различни училища- български и турски-да имат всякакъв вид изяви-танци, концерти, театри, обучителни открити уроци и др.- да участват с нещо-с цел опознаване на начини на обучение, както и информации за деца, учители, родители и т.н

20. Набиране на списък със Сдружения и установяване на контакти, проучване на техни реализирани проекти, набавяне на данни за държавни органи, лица и структури, работещи в области, свързани с извършваните от Сдружението дейности;

21. Събиране на подробна информация за всички възможности за кандидатстване с проекти , както в страната, така и в чужбина;

22. Да се създаде работна група по ръчно изработени изделия, което да проучи в цялата страна по региони къде какви традиционни ръчно изработени изделия се правят и т.н.

23. Мероприятия по случай Курбан и Рамазан Байрям и други мюсюлмански празници.

24. Инициативи за участие в кукерски представления, великденски обичай и др. Български обичай и празници.III. ГОДИШЕН ПЛАН 2014-2015 г. /ГП/:

1. Създаване на интернет страница и ел. адрес, фейсбук страница и група, където да се помести подробна информация, както за дейността на сдружението, законодателство и процедури, възможност за контакт, така и важна информация, която да е в помощ на новопристигнали лица в страната, на които да бъде оказвано на съдействие за посрещане на непосредствените им житейски нужди.

Срок:до 20 септември 2014г.

Бюджет: от Сдружението-минимум 800 лева;

Отговорници: Ася Караманова, Татяна Благова, Тюркян Думан и Аху Алагьоз

За получаване на информация и установяване на връзки ще се разчита и на информация от консулствата и посолството.2. Със съдействието на спонсори и дарители подготвяне на изненада за децата от училището за деца с увреден слух за започване на учебната година-първа инициатива.

Срок: 15 септември 2014г.

Бюджет: от спонсори

отговорници: Ася Караманова и Тюркян Думан

3. Съвместно с Българското мюфтийство и Сдружението за културно взаимодействие приготвяне на изненади за децата, искащи да учат турски език-снабдяване с книги и помагала, както и посещаващите часове по религия-септември 2014г.-втора инициатива – ще се купят 15-20 ръчни часовника за групи деца от Разград и Шумен.

Срок: до 15 септември 2014г.

Бюджет: - от сдружението

отговорници: Севинч Караоглан, Татяна Благова и Гюлсенем Башер

4. Събиране на членовете на Сдружението на съвместна среща /чай-кафе/

Срок:между 20-25 септември 2014г.

Бюджет: - сдружението

отговорници: Ася Караманова, Тюркян Думан,Севинч Караоглан

5. Подготовка и провеждане на Общо събрание на 30.09.2014г.

Срок:до 30 септември 2014г.

Бюджет: от средства на Сдружението

отговорници: Ася Караманова, Севинч Караоглан, Татяна Благова

6. Представяне на български и турски книги.

Първото мероприятие е запланувано за 09.10.2014г с представяне на книги, посветени на най-влиятелните и успешни жени в историята на България и Турция-трета инициативаСрок:до 08 октомври 2014г.

Бюджет: сдружението, спонсори и др.

отговорници: Севинч Караоглан, Татяна Благова и Алина Караханова

7. Реализиране на Благотворителния бал съвместно с Посолството на Р. Турция по повод празника на Р.Турция на 29.10.2014г.-участие

Срок:до 25 октомври 2014г.

Бюджет: - от дарения и спонсори, от билети, др.

отговорници: Севинч Караоглан Йозгe Еркол и Аху Алагьоз

8. Включване в инициативата в резиденцията на Посланика на Р.Турция в Р. България за 10.11.2014г. по случай отдаване на почит към паметта на Мустафа Кемал Ататюрк и в тази връзка популяризиране на литература за неговия живот. - участие

Срок:до 10 ноември 2014г

Бюджет: - посолството

отговорници: Ася Караманова, Йозге Еркол,

9. Участие в Коледен Базар през декември-2014г.-активно участие

Срок:започване на работа по организацията и другите дейности от 05. Септември до 01 декември 2014г., както и участие на определените дати

Бюджет: -сдружението, спонсори,посолството

отговорници: Севинч Караоглан, Ася Караманова, Тюркян Думан, Йозге Еркол, Гюлсенем Башер,

10.Участие в новогодишен концерт съвместно с Посолството на Р. Турция.

11. Отбелязване на Международния ден на жената - 8-ми март 2015г. и посещение на жени в центрове за бежанци-четвърта инициатива и първа за 2015г. на Сдружението

Срок:до 8-ми март 2015г.

Бюджет: - посолството

отговорници: Тюркян Думан и Гюлсенем Башер

12. Организиране и участие в тържества по случай празника на Детето – 23.04. и 01.06. 2015г.- пета инициатива и втора за 2015

Срок:до 20 април 2015г.

Бюджет: - сдружението, спонсори, посолството

отговорници:, Йозге Еркол, Севинч Караоглан и Аху Алагьоз
13.Запознаване с ритуала „Розобер”в Розовата долина на 06.07.2015г -шеста иницаитива

Срок:до 01 юли 2015г.

Бюджет: - спонсори, сдружението,

отговорници: Ася Караманова
14. Организиране и участие в семинар на Васил Тошев-единствения практикуващ дервиш на тема: „Учението и живота на Мевляна Джеляледин Руми”-между 20-30 юли 2015г.-седма иницатива

Срок:до 15 юли 2015г.

Бюджет: - спонсори, сдружението,

отговорници: Ася Караманова

отговорници: Ася Караманова, Татяна Думан

Всички отговорници следва да подготвят работните групи и/или комисиите по организацията на съответната дейност, заедно с подробен план и бюджет за изпълнение на заложеното в този Годишен план.

IV. ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ

 • СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ: 1. Приходи от членски внос

 2. Целеви вноски от членовете на Сдружението;

 3. Спонсорства;

 4. Дарения;

 5. Продажба на ръчно изработени изделия;

 6. Благотворителни концерти и други подобни инициативи;

 7. Реализиране на проекти, както в страната, така и в чужбина;

 8. Продажба на книги, брошури и др. материали;

 9. Приходи от обучителни курсове;

В ОЧАКВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ И СИПМПАТИЗАНТИ НА СДРУЖЕНИЕТО, КАКТО ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ДЕЙНОСТИ, ТАКА И ПО НАЧИНИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕТО ИМ.

С Поздрави до всички:

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОЩЕСТВЕНА ПОЛЗА:

СДРУЖЕНИЕ ЗА ПРИЯТЕЛСТВО, ВЗАИМОПОМОЩ И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРСКИТЕ И ТУРСКИТЕ ЖЕНИ "
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница