На студентски писмени работи в унибитДата20.10.2017
Размер271.9 Kb.
#32745
ТипРефератУНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ


НАРЕДБА

ЗА РАЗРАБОТВАНЕ, ЗАЩИТА И ОЦЕНЯВАНЕ
НА СТУДЕНТСКИ ПИСМЕНИ РАБОТИ В УНИБИТ


София

2009

I. Общи положения
Настоящата Наредба регламентира процедурите и правилата, по които студентите, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” в УНИБИТ, разработват писмени работи в хода на своето обучение, осъществявано според действащата учебна документация. Тя дефинира задълженията на преподавателите във връзка с подготовката, проверката и оценяването на писмените работи на студентите. Приложените към нея заявления, декларации, макети и правила за цитиране са задължителни за студентите и за академичния състав на УНИБИТ.

Наредбата е съставена и утвърдена на основание чл. 44-45 от Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени „бакалъвър”, „магистър” и „специалист”, Наредба за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища, Правилника за устройството, управлението и дейността на УНИБИТ.

Основните видове писмени работи, обект на настоящата Наредба, са реферат, курсова работа, дипломна работа, магистърска теза.
IІ. Видове писмени работи
Реферат
1. Рефератът:

(1) е писмена работа, с която се осъществява проверката и оценката на знанията и уменията на студентите през целия курс на обучение в бакалавърска и магистърска степен;

(2) има обем до 10 стандартни страници (ако няма други изрични изисквания от преподавателя);

(3) се съставя по изрично зададена, конкретна тема, която обхваща малка част от учебното съдържание;

(4) преподавателят е задължен да даде инструкции на студентите за технологията на подготовка на реферата по дисциплината, която води, както и основни библиографски ориентири;

(5) в текста се излагат факти, тези, позиции, теории и е задължително в края му да са посочени използваните източници на информация;

(6) се организира в триделна структура – увод, изложение и заключение;

(7) се оформя технически съгласно изискванията на чл.47 (1-8) от тази Наредба;

(8) се предава на преподавателя в определения срок на хартиен носител за проверка и оценка;

(9) се съхранява от преподавателя в срок от една учебна година.Курсова работа
2. Курсовата работа:

(1) е писмена работа, вписана в учебния план, с която се осъществява проверката и оценката на знанията и уменията на студентите, обучаващи се за ОКС «бакалавър» и «магистър»;

(2) има обем до 20-25 стандартни страници за студентите, учещи за ОКС «бакалавър», и до 35-40 стандартни страници за студентите, обучаващи се за ОКС «магистър»;

(3) се подготвя по една от всички задължителни или избираеми учебни дисциплини (с изключение на Спорт и Чужд език), по избор на студента;

(4) за написването й се подава заявление по образец (Приложение № 1) до Ръководителя на Катедрата, което съдържа избраната тема и име на научния ръководител, както подписите на студента и ръководителя;

(5) научният ръководител подпомага студента при избор на темата и има задължение да го насочи към подходяща литература и да конкретизира изискванията си по съдържанието и формата на курсовата работа;

(6) се предава на хартиен носител на научния ръководител, който й поставя оценка не по-късно от края на текущата изпитна сесия;

(7) се оформя технически съгласно изискванията на чл.47 (1-8) от тази Наредба;

(8) оценката от курсовата работа се вписва в специален изпитен протокол, в главната книга и в студентката книжка. Тя е балообразуваща при изчисляване успеха на студентите, учещи за ОКС «бакалавър», при допусканенето им до разработване на дипломна работа;

(9) се съхранява от преподавателя в срок от една учебна година.


Дипломна работа
3. Обучението в ОКС “бакалавър” завършва с изпълнение на всички задължения по учебния план и с успешно положен държавен изпит или защита на дипломна работа.

4. Защитата на дипломна работа дава възможност за оценка на цялостната придобита професионална компетентност за съответната степен и специалност на висшето образование. По време на защитата дипломантът трябва да докаже, че може да прилага знанията, придобити в процеса на обучение.

5. Защитата на дипломни работи се организира в рамките на две сесии: редовна и поправителна, съгласно график, приеман ежегодно от Академичния съвет.

6. (1) Студентите имат право да се явят на защита в срок от три академични учебни години.

(2) Студентите, не защитили дипломна работа на двете сесии (редовна и поправителна), имат право да се явят на защита на следващи сесии в срок от три академични учебни години след подадено заявление в Учебен отдел и заплатена такса, чийто размер се одобрява от Академичния съвет.

(3) Студентите, пропуснали да се явят на дипломна защита на редовна или поправителна сесия, по уважителни причини или болест имат право да се явят на една допълнителна сесия без да заплащат таксата по чл. 6 (2).

(4) Студентите, не защитили дипломна работа през възможните сесии по чл. 6 (2), губят правото си на дипломиране.

7. Незащитилите дипломна работа при условията на чл. 6 (1-3) се отстраняват от УНИБИТ със заповед на Ректора за срок, не по-малък от пет години. Условията за възстановяване се определят със заповедта, като възможността за явяване на държавен изпит или защита на дипломна работа е еднократна.

8. Защитилите дипломна работа получават диплома за завършено висше образование със съответната професионална квалификация, специалност и ОКС “бакалавър”, както и европейско приложение към дипломата.
Магистърска теза
9. Обучението в ОКС “магистър” завършва с изпълнение на всички задължения по учебния план и със защита на магистърска теза.

10. (1) Защитата на магистърска теза дава възможност за оценка на цялостната придобита професионална компетентност за съответната степен и специалност на висшето образование. (2) При разработването и по време на защитата дипломантът трябва да покаже, че има умения да създаде самостоятелно съчинение, основано на собствено изследване, експеримент или програмен продукт.

(3) При рецензиране и оценяване на магистърската теза рецензентът и Държавната изпитна комисия следят в нея да има елемент на собствено изследване на дипломанта.

11. Защитата на магистърски тези се организира в рамките на две сесии: редовна и поправителна, съгласно график, приеман ежегодно от Академичния съвет.

12. (1) Студентите имат право да се явят на защита на всяка от двете сесии в срок от една академична учебна година.

13. (1) Студентите имат право да се явят на защита в срок от три академични учебни години.

(2) Студентите, не защитили магистърска теза на двете сесии (редовна и поправителна), имат право да се явят на защита на следващи сесии в срок от три академични учебни години след подадено заявление в Учебен отдел и заплатена такса, чийто размер се одобрява от Академичния съвет.

(3) Студентите, пропуснали да се явят на защита на магистърска теза на редовна или поправителна сесия, по уважителни причини или болест имат право да се явят на една допълнителна сесия без да заплащат таксата по чл. 13 (2).

(4) Студентите, не защитили магистърска теза през възможните сесии по чл. 13 (2), губят правото си на дипломиране.

14. Незащитилите магистърска теза при условията на чл. 13 (1-3) се отстраняват от УНИБИТ със заповед на Ректора за срок, не по-малък от пет години. Условията за възстановяване се определят със заповедта, като възможността за явяване на държавен изпит или защита на дипломна работа е еднократна.

15. Защитилите магистърска теза получават диплома за завършено висше образование със съответната професионална квалификация, специалност и ОКС “магистър”, както и европейско приложение към дипломата.

III. Основни изисквания при разработване на дипломна работа и на магистърска теза
16. Задължителни условия за разработване на дипломна работа са:

(1) успешно положени изпити от I-VII семестър включително;

(2) среден успех от следването най-малко Много добър (5,00), формиран като средно аритметичната оценка от оценките от задължителните и избираемите дисциплини от учебния план през І-VІІ семестър включително, определени от Катедрения съвет. Справката за средния успех правят Ръководителите на Катедрите.

17. Задължително условие за защита на дипломна работа е успешно положени изпити от осемте семестъра.

18. Задължително условие за разработване на магистърска теза е успешно положени изпити от всички семестри.

19. Дипломната работа/ магистърската теза се разработва по задължителна или избираема учебна дисциплина от учебния план.

20. Научен ръководител на дипломната работа/ магистърската теза може да бъде:

(1) само хабилитиран преподавател (професор или доцент), доктор или доктор на науките в съответната научна област;

(2) не се допускат изключения за преподаватели без ОНС „доктор”.

21. Смяна на научния ръководител се допуска само по уважителни причини (на ръководителя или дипломанта) и с решение на Катедрения съвет.

22. Научният ръководител е длъжен:

(1) да осъществява непосредствено научно и методическо ръководство по уточняване на темата, обхвата, вида и проблемите на дипломната работа;

(2) да осъществява непосредствено научно и методическо ръководство и помощ по осъществяване на предварителното проучване, непосредственото изследване и написване на дипломната работа/ магистърската теза;

(3) да утвърди окончателния вариант на дипломната работа. Научният ръководител  допуска дипломанта до защита и подписва представените за защита два екземпляра на подготвената дипломна работа/ магистърската теза.

23. Темата на дипломната работа/ магистърската теза:

(1) се избира от студента и задължително се съгласува с научния ръководител;

(2) трябва да съответства на специалността на бакалавърската/ магистърската програма;

(3) се вписва в заявление (Приложение №2.1. и Приложение №2.2.), подписано от студента и от научния ръководител, което Ръководителят на Катедра трябва да внесе за обсъждане от Катедрения съвет най-късно три месеца преди съответната редовна изпитна сесия;

(4) обсъждането на заявлението от Катедрения съвет се прави с оглед наличието на следните условия: съответствие на темата на специалността и на учебната дисциплина, по която се разработва работата; коректност на нейната формулировка; евентуално съвпадение с тази на защитена дипломна работа/магистърска теза през предишните три години; ценз на предложения за научен ръководител;

(5) темата може да бъде променена от Катедрения съвет, като новата формулировка се вписва в заявлението;

(6) темата може да търпи корекции от страна на научния ръководител до защитата.
IV. Процедура по разработване и рецензиране на дипломна работа и магистърска теза
24. Заявлението за разработване на дипломни работи/ магистърски тези:

(1) се предава от студента на Ръководителя на Катедрата най-късно три месеца преди съответната редовна изпитна сесия;

(2) се обсъждат от Катедрения съвет, след като Ръководителят на Катедра предварително разполага със справка за средния успех на студента;

(3) се смята за утвърдено след гласуване с обикновено мнозинство на Катедрения съвет.

25. Готовата дипломна работа/ магистърска теза:

(1) се предава от дипломанта на научния ръководител, подвързана по указания по-долу начин в един екземпляр, най-късно две седмици преди началото на текущата изпитна сесия;

(2) задължително към хартиения носител се прилага компактдиск (CD), съдържащ файл с пълния текст на дипломната работа/магистърската теза (на Word), заедно с нейните приложения.

26. При предаване на дипломната работа/ магистърската теза дипломантът задължително попълва собственоръчно написани и подписани декларации: • (Приложение №.3), че е автор на текста и че поема отговорност при откриване на плагиатство.;

 • (Приложение №.7) декларация за публикуване, че съответно отстъпва или не отстъпва правото на УниБИТ за публикуване на предоставената разработка, като декларацията задължително се съгласува и с научния ръководител.

27. Научният ръководител предава екземплярите от дипломната работа/магистърската теза и декларацията по чл. 26. на Ръководителя на Катедрата.

28. Ръководителят на Катедрата представя всички получени дипломни работи/магистърски тези на вниманието на Катедрения съвет, който той свиква най-късно една седмица преди дипломната защита.

29. (1) Катедреният съвет избира рецензент на дипломната работа/ магистърската теза по предложение на научния ръководител;

(2) Рецензентът на магистърска теза трябва да притежава най-малко ОНС „доктор”.

30. (1) Рецензията се предават от рецензента в два екземпляра най-късно 3 дни преди защитата - на Ръководителя на Катедрата и на дипломанта;

(2) При неспазване на изискването по чл. 30 (1) Ръководителят на Катедрата възлага рецензията на друг рецензент.

31. (1) Използването на идея или дословното копиране на текст от определена авторска работа, без да са упоменати съответните препратки към нея или към автора, се смята за плагиат;

(2) При липса на цитиране на източници дипломантът не се допуска до защита от научния ръководител, от Катедрения съвет или от рецензента;

(3) В случай на официално установен плагиат при защита или при получаване на оценка Слаб (2.00) на защита дипломантът се отстранява по смисъла на чл.7 и чл.14.
V. Процедура по провеждане на защита на дипломна работа или магистърска теза
32.Съставът на Държавната изпитна комисия (ДИК):

(1) включва най-малко четирима хабилитирани преподаватели, един от които е председател;

(2) се определя от Катедрения съвет, по предложение на Ръководителя на Катедрата, въз основа на следните три условия:

- наличие на научно звание «професор» или «доцент»;

- трудово правоотношение по чл. 67, 68 и 111 КТ или граждански договор за преподавателска дейност ;

- ротационен принцип (най-малко 1/4 от състава на ДИК се подменя при всяка нова изпитна сесия);

(3) Съставът на ДИК се съгласува с Декана и се утвърждава със заповед на Ректора. В нея изрично се указват: основанието за формиране на комисиите, сесията, академичната учебна година, точният персонален състав на държавните дипломни комисии, техните председатели, мястото, датата и часа на провеждането на защитите.

(4) при невъзможност на определените за председатели и председатели на ДИК да участват в техните заседания те трябва да уведомят за това Декана. В този случай се съставя нова комисия по реда на чл. 32 (1-3).

33. Задължителната документация, необходима при провеждане на дипломната защита, включва:

(1) Заповед на Ректора за състава на ДИК;

(2) Протокол, съставен от Учебен отдел и съдържащ имената на допуснатите до защита дипломанти;

(3) по 1 екземпляр от всички дипломни работи/ магистърски тези;

(4) по 2 броя рецензии за всяка дипломна работа/ магистърска теза;

(5) студентските книжки на дипломантите, допуснати до защита.

34. Задължения на членовете на ДИК:

(1) да се снабдят своевременно с необходимата им документация по чл. 33 (1-5);

(2) да се явят в указаното помещение 15 минути преди посочения в заповедта час;

(3) да проверят по протокола присъствието на дипломантите, наличието на техните студентски книжки, необходимия брой дипломни работи и рецензии;

(4) да проверят наличието на техника за мултимедийна презентация.

35. Защитата на дипломна работа/ магистърска теза е публична и:

(1) се провежда при постоянното присъствие в залата на най-малко трима членове на ДИК;

(2) включва следните задължителни части: • експозе (автореферат) - до 5 минути, устно или посредством мултимедийна презентация (по избор);

 • прочитане на рецензията – лично от рецензента или при отсъствието му - от лице, определено от Председателя на ДИК;

 • въпроси към дипломанта от ДИК и от публиката;

 • отговори на въпросите от дипломанта.

36. Въпросите на ДИК трябва да са ориентирани към съдържанието на дипломната работа/ магистърската теза, да са зададени коректно и да не нарушават академичния тон и официалния характер на процедурата. За това е отговорен председателят на ДИК.

37. Въпросите на публиката трябва да имат експертен характер и не могат да бъдат реплики към дипломанта или членовете на ДИК.

38. Изпитен етикет – задължително е присъстващите в залата за защита да бъдат в подходящо за случая и обстановката облекло.

39. Председателят на ДИК следи в залата за защита да се спазва тишина и ред, да не се допуска аплодиране на дипломантите от ДИК.

40. След приключване на защитата ДИК провежда съвещание, на което определя окончателните оценки на дипломантите.

41. Членовете на ДИК оценяват дипломната работа/магистърската теза както за съдържание, така и за нейната защита.

42. ДИК определя оценките по общо съгласие (консенсус), а при явни различия или настояване на един от членовете на комисията оценките се определят в резултат на тайно гласуване.

43. Темата на дипломната работа/магистърската теза и оценката от защитата се вписват в студентската книжка и в протокола, за верността на което членовете на ДИК се подписват.

44. Председателят на ДИК вписва темата на дипломната работа/магистърската теза и оценката от защитата в главната книга.

VI. Изисквания към структурата и оформлението на писмените работи и на рецензиите
45. (1) Дипломната работа/магистърската теза трябва да бъдат написани в научен стил и при строго съблюдаване на граматичните норми и стилистичните изисквания на академичния жанр.

(2) Дипломантът е отговорен за всички правописни, технически и други грешки, допуснати при набора на дипломната работа/магистърската теза. Възможни са корекции в приемливо количество, нанесени с черен химикал, по еднакъв начин и в двата екземпляра.

46. (1) Дипломната работа /магистърската теза се структурира в следната последователност:


 • Титулна страница

 • Резюме

 • Съдържание

 • Увод (Уводът е с препоръчителен обем до 4 стандартни страници (7200 знака). В него задължително се включват: мотивировка за избора на темата; актуалност; обект, предмет, цели и задачи, подходи и използвани методи; използвани източници и период на техния обхват; предназначение на тезата.)

 • Основен текст (по глави, раздели, параграфи)

Пример за индексация на главите:

Глава първа: …

1.1.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.3.

Глава втора: …

2.1.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.3.

 • Заключение (включващо Изводи или Тенденции и перспективи)

 • Списък на използваните източници

 • Приложения (При наличие)

 • Списък на използваните съкращения (При наличие)

(2) Уводът и заключението са без цифрово обозначение и не се разделят на параграфи.

47. Дипломната работа /магистърската теза се оформя текстово, както следва:

(1) вид на файла – (.doc), (.docx)

(2) шрифт - Times New Roman;

(3) големина на буквите (фонт): основното заглавие на титулната страница – 16, главни букви; заглавия на главите – 14, главни букви; заглавия на разделите – 14, малки букви; заглавия на параграфите – 14, основен текст – 14; бележки под линия – 10;

(4) отстъп за нов ред – 20 мм;

(5) форматиране – изравняване от двете страни (justified); ляво поле - 30 мм, дясно – 10 мм, горно - 15 мм, долно – 15 мм;

(6) разредка между редовете – 1.5 ;

(7) номериране на страниците – без първата страница; непрекъсната; долу в дясно; на целия текст, включително на приложенията;

(8) печат – черно мастило; при необходимост – цветни приложения;

(9) подвързване – меки корици; черна спирала, черен гръб, прозрачна корица (не се допуска подвързване с твърди корици или в мека папка).

48. Титулната страница съдържа следните задължителни компоненти (Приложение №4):

(1) с главни букви, центрирано и едно под друго се изписват: пълното название на висшето училище, название на катедрата, названието на специалността/ магистърската програма, дипломна работа/магистърска теза, тема на дипломната работа/ магистърската теза


 1. отляво долу, едно под друго се изписват: дипломант; име, фамилия, факултетен номер; форма на обучение: редовно/задочно обучение;

 2. отдясно долу, едно под друго се изписват: научен ръководител: научно звание, научна степен, име, фамилия;

 3. най-долу, в средата, едно под друго се изписват: място и година на защитата

49. (1) Резюмето се помества се на отделна страница след заглавната страница.

(2) Резюмето съдържа следните задължителни компоненти (Приложение №.5):


 • Библиографско описание на дипломната работа/ магистърската теза: Фамилия и име на автора на дипломната работа; Заглавие; Научен ръководител (име, фамилия, научна степен и звание); Година и град, в който се провежда защитата; Катедра, факултет и висше училище; Брой на страници; Брой на цитирани и използвани източници; Брой на приложения, графики, илюстрации и др.

 • Текст на резюмето: Цели и синтез на съдържанието; Представяне на резултатите (включително и на количествени резултати);

 • Ключови думи (представени по азбучен ред – до два реда текст).

50. (1) Съдържанието се помества на нова страница след резюмето.

(2) Главите се номерират с римски цифри.

(3) Разделите и параграфите се номерират с арабски цифри.

(4) Задължително се посочва страницата (с арабски цифри), от която започва главата, разделът или параграфът.

51. (1) Уводът е с препоръчителен обем до 4 стандартни страници (7200 знака);

(2) В него се включват задължително: мотивировка за избора на темата; актуалност; обект, предмет, цели и задачи, подход и използвани методи; използвани източници и период на техния обхват; предназначение на работата/тезата.

52. Основният текст:

(1) на дипломната работа трябва да има обем не по-малко от 50 и не повече от 80 стандартни страници (90 000-144 000 знака). За спазването на това изискване следят научният ръководител и рецензентът;

(2) на магистърската теза трябва да има обем не по-малко от 80 и не повече от 120 стандартни страници (144 000-216 000 знака). За спазването на това изискване следят научният ръководител и рецензентът;

(3) се оформя в научен стил;

(4) абсолютно задължително е цитирането на използваните източници по начин, избран от дипломанта и при спазване на държавния стандарт (Приложение № 6);

(5) при липса на цитиране дипломната работа/ магистърската теза не се допуска до защита от научния ръководител, от Катедрения съвет и от рецензента;

(6) трябва да бъде съобразен с темата и с целите и задачите, записани в Увода;

(7) се структурира в самостоятелни части, като след всяка част се правят обобщения (изводи);

(8) представлява органично цяло, в което има логически преход между отделните части;

(9) не се допуска поставяне на посвещения.

53. Заключението на дипломната работа/ магистърската теза :

(1) има препоръчителен обем от 2 до 4 стандартни страници (до 7200 знака)

(2) е самостоятелна част в края на дипломната работа/ магистърската теза;

(3) трябва да е целенасочено, като съдържа изложение на постигнатите резултати, прави изводи, заключения и препоръки по работната хипотеза и набелязаните цели и задачи в Увода;

(4) изводите и препоръките се дефинират конкретно;

(5) заключението може да отразява тенденции или перспективи на развитие.

54. Списъкът на използваните източници:

(1) се номерира, подрежда се по азбучен ред, като заглавията на кирилица се поставят преди тези на латиница, а след това се поставят уеб ресурсите;

(2) може да е разделен на: печатни издания, уеб ресурси, програмни продукти, теренни материали;

(3) съдържа точно и подробно описание на използваните източници.

55. Приложенията на дипломната работа/ магистърската теза:

(1) не може да превишават по обем основния тест;

(2) се поставят само при необходимост;

(3) се номерират по възходящ ред;

(4) трябва да имат наименования и да е посочен източникът, от който са извлечени;

(5) могат да отразяват собствени разработки на дипломанта.

56. Показалците в дипломната работа/ магистърската теза:

(1) се изготвят при разработване на библиографии или издателски каталози;

(2) трябва да имат връзка с основния текст, представяйки го в различен от този на корпуса аспект.

57. Цитиранията в текста:

(1) трябва да са обвързани с основния текст;

(2) се извършват се на базата на БДС 17377-96 (Приложение №6);

(3) цитирането под линия се прави с непрекъсната номерация с арабски цифри;

(4) цитирането вътре в текста (с кръгли скоби) предполага позоваване на списъка с използваните източници, включен в края на работата/тезата.

58. Бележки към текста на дипломната работа/магистърската теза (за лица, събития, пояснения на думи или техен превод от чужд език и др.) могат да се правят под линия.

59. Дипломната работа/магистърската теза се отпечатва и се подвързва само след окончателното съгласуване и разрешение от научния ръководител.

60. Рецензията:

(1) се съставя в два еднообразни екземпляра от рецензента, които той лично трябва да подпише;

(2) е с препоръчителен обем до 2 стандартни страници (3 600 знака);

(3) трябва да съдържа: кратко библиографско описание на работата (обем страници, брой приложения), кратко представяне на структурата (брой глави и параграфи), представяне на обекта, предмета, целите, задачите, подхода и методиката на дипломанта; анализ (не преразказ) на основните тези в съдържанието и в заключението; критични забележки за слабости и пропуски; въпроси; изрично мнение за допускането до защита;

(4) се предава от рецензента в два екземпляра - на Ръководителя на Катедрата и на дипломанта не по-късно от 3 дни преди защитата.

61. Защитените дипломни работи/ магистърски тези се съхраняват в срок от 5 години, както следва: • един екземпляр (хартиено копие) – от научния ръководител;

 • компактдискът (CD) по чл.25 (2) - в Софтуерна лаборатория СофтЛаб, предоставен от председателя на ДИК с приемо-предавателен протокол.VII. Публикуване на студентски писмени работи чрез информационните системи на УниБИТ:

62. В УниБИТ се създава и поддържа база данни /регистър/ на писмените работи на студентите.

63. За поддържането на регистъра на писмените работи отговаря Софтуерната лаборатория СофтЛаб.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Изменения и допълнения в настоящата Наредба се извършват с решение на АС на УНИБИТ.

§ 2. Настоящата Наредба е приета на заседание на Академичния съвет на УНИБИТ от 26.10.2009 г. и допълнена на заседание на Академичния съвет на УниБИТ от 29.06.2015 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Заявление за курсова работа

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

З А Я В Л Е Н И Е

(ЗА КУРСОВА РАБОТА)

От.............................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на студента)

специалност............................................................степен...................................курс..........................

форма на обучение: редовно/задочно, фак.№.........................учебна.....................................година


Научен ръководител:..........................................................................................................................

(име и фамилия)

Тема на курсова работа:........................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Променена тема:.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Отказвам се от разработване на курсова работа:................................................................................

(подпис на студента)

Дата:............................


Подпис............................... Подпис:.........................................

(подпис на студента) (научен ръководител)Подпис:......................................... (ръководител катедра)

* Молбата се предава на ръководителя на катедра.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2.1.

Заявление за дипломна работа


УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

З А Я В Л Е Н И Е

(ЗА ДИПЛОМНА РАБОТА)

От.....................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на студента)

специалност............................................................степен...................................курс.................

форма: редовно / задочно, фак.№.............учебна.....................................година.Научен ръководител:.....................................................................

(име и фамилия)

Тема на дипломната работа:..........................................................................................................

..........................................................................................................................................................


Променена тема:.............................................................................................................................

..........................................................................................................................................................


Отказвам се от разработване на дипломна работа:......................................................................

(подпис на студента)


Дата:............................
Рецензент:.........................................................................................................................................

(име и фамилия, месторабота и длъжност)


Подпис............................... Подпис:.........................................

(дипломант) (научен ръководител)Подпис:...................................... (ръководител катедра)

* Молбата се предава на ръководителя на катедра.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2.2.

Заявление за магистърска теза


УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ


З А Я В Л Е Н И Е

(ЗА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА)

От.............................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на студента)

специалност.............................................................................................................................................

ОКС Магистър, курс............................................, форма на обучение: редовно/задочно, фак.№.........................................учебна.....................................година……………………………….


Научен ръководител:...........................................................................................................................

(име и фамилия)

Тема на магистърската теза:..................................................................................................................

..................................................................................................................................................................


Променена тема:.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................


Дата:............................

Рецензент:..............................................................................................................................................

(име и фамилия, месторабота и длъжност)Подпис............................... Подпис:....................................................

(дипломант) (научен ръководител)Подпис:....................................................

(ръководител програма)* Молбата се предава на ръководителя на програмата.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Декларация на дипломанта

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ


ДЕКЛАРАЦИЯ

От.............................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на студента)
Декларирам, че представената дипломна работа/магистърска теза е подготвена и изпълнена самостоятелно от мен.

При откриване на плагиатство поемам съответната отговорност по смисъла на чл. 31 (1-3) от Наредбата.
Дата:............................ Подпис.................................

(дипломант)ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Макет за титулна страница на дипломна работа/ магистърска теза

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
КАТЕДРА ”КОМУНИКАЦИИ И СИГУРНОСТ”

СПЕЦИАЛНОСТ «ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ»
ДИПЛОМНА РАБОТА
на тема:


КРИПТОГРАФСКА ЗАЩИТА
В КОМПЮТЪРНИТЕ КОМУНИКАЦИИДипломант: Научен ръководител:.................................

Кирил Кирилов (проф. дфн К. Кирилов)

задочно обучение

Ф.№ 01-ис


София

2011УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
КАТЕДРА ”КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО”

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО


В СЪВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА СРЕДА”

МАГИСТЪРСКА ТЕЗА

на тема:
ДИГИТАЛИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Дипломант: Научен ръководител:.................................

Кирил Кирилов (проф. дфн К. Кирилов)

задочно обучение

Ф.№ 01-ис


София

2011
ПРИЛОЖЕНИЕ №5Макет за Резюме на дипломна работа/магистърска теза
(Библиографско описание на дипломната работа/магистърската теза)

Включва: Фамилия и име на автора на дипломната работа; Заглавие; Научен ръководител (име, фамилия, научна степен и звание); Година и град, в който се провежда защитата; Катедра, факултет и университет; Брой на страници; Брой на цитирани и използвани източници; Брой на приложения, графики, илюстрации и др.(Текст на резюмето) Включва: Цели и синтез на съдържанието; Представяне на резултатите (включително и на количествени резултати);

(Ключови думи) представени по азбучен ред – до два реда текст

Кирилов, К. Дигитализация на културното наследство. Научен ръководител проф. дфн К. Кирилов. С. 2009. Катедра «Кулутрно-историческо наследство». Магистърска програма

”Културно-историческо наследство в съвременна информационна среда”. УНИБИТ. 200 с. Брой източници – 45, приложения – 5.

Цели на магистърската теза са ....................

Ключови думи: България; дигитализация; културно наследство.
ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Цитиране и библиографско описание
1. Цитиране на сборници с нормативни документи :

Счетоводно законодателство 2002 г. Нормативни актове. Състав. Александър Колчев, Пламен Ангелов. София, ИК ПАКС, 2002. 536 с.Библиографско описание на нормативни документи :

Счетоводно законодателство 2002 г. : Нормативни актове / Състав. Александър Колчев, Пламен Ангелов. – София : ИК ПАКС, 2002. – 536 с.2. Цитиране на книга от един автор :

Кейнс, Джон Мейнард. Обща теория на заетостта, лихвата и парите.


Джон Мейнард Кейнс. Прев. от англ. Милети Младенов. Ново кор. и прераб. изд. София, Princeps, 2001. XI, 340 с.

Библиографско описание на на книга от един автор :

Кейнс, Джон Мейнард. Обща теория на заетостта, лихвата и парите /


Джон Мейнард Кейнс ; Прев. от англ. Милети Младенов. – Ново кор. и прераб. изд. – София : Princeps, 2001. – XI, 340 с.

3. Цитиране на книга от двама автори :

Кийосаки, Робърт, Лехър, Шарън. Четирите потока на парите. Пътеводител към финансова свобода. Наемен работник, свободна професия. Прев. от англ. Красимира Матева. София, Анхира, 2002. 208 с. – (Уроците на богатия татко).Библиографско описание на книга от двама автори :

Кийосаки, Робърт и др. Четирите потока на парите : Пътеводител към финансова свобода : Наемен работник, свободна професия / Робърт Кийосаки, Шарън Лехър ; Прев. от англ. Красимира Матева. – София : Анхира, 2002. - 208 с. : с диагр. – (Уроците на богатия татко).4. Цитиране на книга от трима автори :

Луканов, Ангел Георгиев, Божинов, Николай, Димитров, Стефан. Страните в света 2002. Справочник. София, Глория Палас, 2002. 520 с.Библиографско описание на книга до трима автори :

Луканов, Ангел Георгиев и др. Страните в света 2002 : Справочник / Ангел Луканов, Николай Божинов, Стефан Димитров. – София : Глория Палас, 2002. – 520 с.5. Цитиране на книга над трима автори :

- четирима и повече автори – задължително се посочват имената на първите трима, а останалите по желание се изпускат с означението “ и др.” или “et al.” в зависимост от целите на цитиращия.

Стаматов, Стамат, Ракаджийска, Светла, Нешков, Марин, Маринов, Стоян. Специализирани туристически продукти. [Сборник]. Варна, Славена, 2002. 113 с.

Библиографско описание на книга над трима автори :

Специализирани туристически продукти : [Сборник] / Стамат Стаматов и др. – Варна : Славена, 2002. – 113 с.


Други авт. : Светла Ракаджийска, Марин Нешков, Стоян Маринов

6. Цитиране на многотомно издание :

Фотев, Георги. История на социологията. Т. 1 – 2. София, ИК Труд, 2002. 375 с., 616 с.Библиографско описание на многотомно издание :

Фотев, Георги. История на социологията. – 2. изд. – София : ИК Труд, 2002.


Т. 1. – 375 с.
Т. 2. – 616 с.

7. Цитиране на част от документ :

- материал от сборник :

Мойнов, Мойно. Управление на информационния ресурс // Информационен мениджмънт на предприятието. Сб. докл. от симпозиум с междунар. участие. Икон. унив. – Варна, БАН. Варна, Унив. изд. Икон. унив. – Варна, 2002, с. 121 – 128.

Подкрепа и защита правата на човека // Основни факти за Организацията на Обединените нации. Гл. 4. Права на човека. София, Книжен тигър, 2002, с. 279 – 294.Библиографско описание на част от документ (аналитично описание) :

Мойнов, Мойно. Управление на информационния ресурс // Информационен мениджмънт на предприятието : Сб. докл. от симпозиум с междунар. участие / Икон. унив. – Варна, Кат. Стопанско управл. ; БАН. – Варна : Унив. изд. Икон. унив. – Варна, 2002, с. 121 – 128.

Подкрепа и защита правата на човека // Основни факти за Организацията на Обединените нации : Гл. 4. Права на човека. – София : Книжен тигър, 2002, с. 279 – 294.

- статия от списание :

Бояджиева, П. Съвременните университети – между автономията, отчетността и отговорността // Стратегии на образователната и научната политика, 2002, N 2, с. 42 – 63.

Препоръки за цитиране на електронен източник:

8. Дискета:

Система за обработка на митнически документи MIDO S 6.0 UPGRADE [Дискети]. Дискета 1-2. Програмист В. Русев. Ст. Загора, IBOX, 2002, 1,38MB; 999KB.Библиографско описание на дискета:

Система за обработка на митнически документи MIDO S 6.0 UPGRADE : [Дискети] : Дискета 1-2 / Програмист В. Русев - Ст. Загора: IBOX, 2002. - 1,38MB; 999KB.9. Компакт диск:

Статистически годишник 1998, 1999, 2000, 2001 / Национален статистически институт [CD-ROM]. София, НСИ, [2002]. - 324MB.Библиографско описание на компакт диск:

Статистически годишник 1998, 1999, 2000, 2001=Statistical Year book 1998, 1999, 2000, 2001 /Национален статистически институт : [CD-ROM]. - София : НСИ, [2002]. - 324MB.10. от АПИС:

Закон за акцизите [АПИС]. Библиотека закони - АПИС, т. 11, р. 1, №10.Библиографско описание от АПИС:

Закон за акцизите : [АПИС]. Библиотека закони - АПИС, т. 11, р. 1, №10.11. от Internet:

Равнище на безработица - февруари 2005. Министерство на труда и социалната политика. Анализи. Econ.bg 24.03.2005Библиографско описание от Internet:

Равнище на безработица - февруари 2005 / Министерство на труда и социалната политика. Econ.bg - Анализи 24.03.2005
ПРИЛОЖЕНИЕ №. 7

Декларация за публикуване

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ


ДЕКЛАРАЦИЯ

От.................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на студента)
С настоящата отстъпвам  / не отстъпвам  безвъзмездно право на УНИБИТ да публикува представената моя авторска разработка (курсова работа, дипломна работа, магистърска теза) като общодостъпен ресурс за безплатен публичен достъп чрез информационните системи на УНИБИТ.
Дата:............................ Подпис.................................

(дипломант)

Съгласен съм авторската разработка (курсова работа, дипломна работа, магистърска теза) да бъде публикувана като общодостъпен ресурс за безплатен публичен достъп чрез информационните системи на УНИБИТ.

Дата:............................ Научен ръководител .....................................
…………………………

(подпис)
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница