На вниманието на: г-жа Ранкова – Зам. Председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” До „Българска фондова борса – София”Дата14.01.2019
Размер42.3 Kb.
До

Комисия за финансов надзор /КФН/

Гр. София, ул. Шар планина № 33

На вниманието на: г-жа Ранкова – Зам. Председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”

До


„Българска фондова борса – София” АД

Гр. София, ул. Три уши № 10На вниманието на: г-жа Бистра Илкова – Изпълнителен директор
Уважаеми дами и господа,
С настоящото уведомяваме КФН и обществеността за следната информация относно ЗЕТ ПРОПЪРТИС ИНВЕСТМЪНТ ФОНД” АДСИЦ:

  1. На 09.05.2008г. ЗЕТ ПРОПЪРТИС ИНВЕСТМЪНТ ФОНД” АДСИЦ със седалище и адрес на управление: гр. София, сключи окончателен договор във формата на нотариален акт за придобиване от страна на „ЗЕТ ПРОПЪРТИС ИНВЕСТМЪНТ ФОНД ” АДСИЦ на следните недвижими имоти: в гр. Плевен УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Плевен, с площ от 46 310 (четиридесет и шест хиляди триста и десет) кв.м., по нотариален акт,., съставляващ урегулиран поземлен имот No.VII (седми), в кв. 604 (шестотин и четири) по плана на гр.Плевен, отреден за производствена и складова дейност, бензиностанция и модулно съоръжение за производство и добавка на горива, при съседи: улица, УПИ No. L, УПИ No. XIX – “Автосервиз – старт” ЕООД, УПИ No. IX – временна база на МУ „Промишлени вентилации”, УПИ No. XXX – за производствена дейност, УПИ No. XXIX, УПИ No. VI, УПИ No. XLV – за производствена дейност, складова дейност и трафопост и УПИ No. III – ДС „Строителна механизация”, а по скица № 1367/14.04.2008 год., представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56722.651.75 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и едно, точка, седемдесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18-56 от 18.09.2007 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение засягащо имота – Заповед КД-14-15-10/10.04.2008 на началник на СГКК-Плевен, с площ на имота 48 215 (четиридесет и осем хиляди двеста и петнадесет) кв.м.с трайно предназначение на територията УРБАНИЗИРАНА и начин на трайно ползване на имота – ЗА ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕН, СКЛАДОВ ОБЕКТ, при съседи: ПИ56722.651.431, ПИ 56722.651.429, ПИ 56722.651.416, ПИ 56722.651.76, ПИ 56722.651.46, ПИ56722.651.74, ПИ 56722.651.73, ПИ 56722.651.68, ПИ 56722.651.67 и ПИ 56722.651.432, заедно със следните построени в имота сгради А) МОНОЛИТНА ТРИЕТАЖНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА с идентификатор 56722.651.75.1 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и едно, точка, седемдесет и пет, точка, едно/ по кадастралната карта, с площ от 344 (триста четирдесет и четири) кв.м., а по нотариален акт – с площ от 337 (триста тридесет и седем) кв.м Б) МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ с идентификатор 56722.651.75.12 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и едно, точка, седемдесет и пет, точка дванадесет/ по кадастралната карта, с площ от 32 (тридесет и два) кв.м., по нотариален акт – с площ от 93.50 (деветдесет и три цяло и петдесет стотни) кв.м В) ГАРАЖ С ДВЕ КЛЕТКИ с идентификатор 56722.651.75.13 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и едно, точка, седемдесет и пет, точка, тринадесет/ по кадастралната карта, с площ от 14 (четиринадесет) кв.м., а по нотариален акт– с площ от 73.20 (седемдесет и три цяло и двадесет стотни) кв.м Г) ДИАГНОСТИЧЕН ПУНКТ с идентификатор 56722.651.75.7 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и едно, точка, седемдесет и пет, точка седем/ по кадастралната карта, с площ от 733 (седемстотин тридесет и три) кв.м., а по нотариален акт – с площ от 850 (осемстотин и петдесет) кв. м Д) БЕНЗИНОСТАНЦИЯ с идентификатор 56722.651.75.4 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и едно, точка, седемдесет и пет, точка, четири/ по кадастралната карта, с площ от 35 (тридесет и пет) кв.м., а по нотариален акт – с площ от 37(тридесет и седем) кв.м Е) СЕРВИЗНО ХАЛЕ 1 (едно) с идентификатор 56722.651.75.5 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и едно, точка, седемдесет и пет, точка, пет/ по кадастралната карта, с площ от 1 560 (хиляда петстотин и шестдесет) кв.м., а по нотариален акт – с площ от 1681 (хиляда шестотин осемдесет и един) кв.м. Ж) КПП с ТРАФОПОСТ с идентификатор 56722.651.75.2 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и едно, точка, седемдесет и пет, точка две/ по кадастралната карта с площ от 129 (сто двадесет и девет) кв.м., а по нотариален акт – с площ от 130 (сто и тридесет) кв.м З) СЕРВИЗНО ХАЛЕ 3 (три) с идентификатор 56722.651.75.10 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и едно, точка, седемдесет и пет, точка, десет/ по кадастралната карта, с площ от 736 (седемстотин тридесет и шет) кв.м., а по нотариален акт – с площ 720 (седемстотин и двадесет) кв.м И) СГРАДА – ПРОХОДНА КУЛА с идентификатор 56722.651.75.3 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и едно, точка, седемдесет и пет, точка три/ по кадастралната карта, с площ от 159 (сто петдесет и девет) кв.м., а по нотариален акт–с площ от 63 (шестдесет и три) кв.м, Й) ХАЛЕ с идентификатор 56722.651.75.6 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две точка, шестстотин петдесет и едно, точка, седемдесет и пет, точка, шест/ по кадастралната карта, с площ от 1 448 (хиляда четиристотин и четиридесет и осем) кв.м К) ХАЛЕ с идентификатор 56722.651.75.8 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две точка, шестстотин петдесет и едно, точка, седемдесет и пет, точка, осем/ по кадастралната карта, с, площ от 292 (двеста и деветдесет и два) кв.м. Л) СКЛАД с идентификатор 56722.651.75.11 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и едно, точка, седемдесет и пет, точка, единадесет/ по кадастралната карта, с площ от 15 (петнадесет) кв.м М) СКЛАД с идентификатор 56722.651.75.9 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две точка, шестстотин петдесет и едно, точка, седемдесет и пет, точка, девет/ по кадастралната карта с площ от 25 (двадесет и пет) кв.м и заедно с всички трайно прикрепрени към имота вещи, подобрения и приращения

Продавачът по сделката не е заинтересовано, нито свързано с ЗЕТ ПРОПЪРТИС ИНВЕСТМЪНТ ФОНД” АДСИЦ лице по смисъла на ЗПЦК.2. купувач по сделката:ЗЕТ ПРОПЪРТИС ИНВЕСТМЪНТ ФОНД” АДСИЦ

  1. продавач по сделката: „ВИТОША ИНВЕСТМЪНТ” ЕООД, представлявано от управителя Павлина Христова Палиева

Върху горепосочените недвижими имоти като обезпечение по договора за заем е учредена договорна ипотека в полза на Българо-американска кредитна банка АД – кредитор.


ЗА „ЗЕТ ПРОПЪРТИС ИНВЕСТМЪНТ ФОНД” АДСИЦ: …………………………

/Стамат Дойчев – изпълнителен директор/
Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница