На военна академиястраница1/3
Дата22.10.2018
Размер448.5 Kb.
#92570
  1   2   3


ВОЕННА АКАДЕМИЯ

„ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”М Е Т О Д И К А
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА

С КАНДИДАТИТЕ ОТ ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ

ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

2011
Методиката за провеждане на конкурсен изпит по физическа подготовка с кандидатите от всички специалности на Военна академия „Георги Стойков Раковски” е разработена с цел да подпомогне класирането на кандидатите, като се даде реална оценка на физическата им годност. Особено внимание е обърнато на мерките за безопасност при провеждането на изпита по физическа подготовка.

Разгледан е начинът за определяне на общата оценка на кандидатите от конкурсния изпит по физическа подготовка, изискванията към местата за изпълнение на изпитните упражнения и последователността на отделните им компоненти.

Методиката е разработена от подполковник Цветан Георгиев – старши преподавател в катедра „ВМС”, и е обсъдена и приета на заседание на съвета на катедра „ВМС” с протокол № 15 от 9 май 2011 г. Приета е на заседание на Академичния съвет на Военна академия „Георги Стойков Раковски” с протокол № 9 от 31 май 2011 г.

© Военна академия „Г. С. Раковски”З А П О В Е Д

НА

НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ”
03.06.2011 г. № 483 София
ОТНОСНО: Обявяване на „Методика за провеждане на конкурсен изпит по физическа подготовка с кандидатите от всички специалности на Военна академия „Георги Стойков Раковски”


На основание чл. 55 ал.4 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България и протокол № 9 от 31 май 2011 г. от заседание на Академичния съвет на Военна академия


З А П О В Я Д В А М:


 1. Считано от 7 юни 2011 г., обявявам приетата от Академичния съвет „Методика за провеждане на конкурсен изпит по физическа подготовка с кандидатите от всички специалности на Военна академия „Георги Стойков Раковски” и я привеждам в изпълнение.

 2. Всички конкурсни изпити по физическа подготовка с кандидатите от всички специалности на Военна академия „Георги Стойков Раковски” да се организират и провеждат съгласно изискванията на обявената методика.

Заповедта да се сведе до знанието на целия личен състав.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на първия заместник-началник на Военна академия „Г. С. Раковски” по учебната и научната част.


НАЧАЛНИК НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ”
КОМОДОР ДИМИТЪР АНГЕЛОВ
СЪДЪРЖАНИЕ
I. Общи положения / 7

II. Определяне на общата оценка за физическа годност на кандидатите, участващи в конкурсния изпит по физическа подготовка / 8

III. Изисквания към местата за провеждане на отделните изпитни упражнения / 9

IV. Провеждане на конкурсния изпит по физическа подготовка / 10

V. Приложения

1. Програма за провеждане на конкурсен изпит по физическа подготовка с кандидатите от всички специалности на Военна академия „Георги Стойков Раковски” / 14

2. Изпитна ведомост / 32

3. Инструкция за подготовка на кандидатите за явяване на конкурсен изпит по физическа подготовка / 33

4. Мерки за безопасност при участие в изпит по физическа подготовка / 35

5. Инструктаж за изпълнение на „Комплексно силово упражнение” / 36

6. Инструктаж за изпълнение на упражнението „Бягане на 100 м” / 39

7. Инструктаж за изпълнение на упражнението „Крос 1000 (3000) м” / 40

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Методиката за провеждане на конкурсен изпит по физическа подготовка с кандидатите от всички специалности на Военна академия „Георги Стойков Раковски” цели да даде реална оценка на физическата годност на военнослужещите, като кандидатите бъдат оценени с точност до 0,25. Тя е разработена на основание заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ-746 от 3 декември 2010 г.

Физическата годност на военнослужещите, участващи в конкурсния изпит по физическа подготовка, се оценява посредством изпит по определените упражнения в Програмата за провеждане на конкурсен изпит по физическа подготовка с кандидатите от всички специалности на Военна академия „Георги Стойков Раковски” (приложение 1). Основна задача по време на изпита е безопасността на военнослужещите. Постига се чрез подбиране на местата за провеждане на отделните изпитни упражнения, трасетата за бягане, атмосферните условия, наличието на средства за медицинска помощ, както и с отчитане на индивидуалното ниво на физическа дееспособност.

Физическата годност на военнослужещите от Военната академия се оценява от комисия в състав: председател и двама военнослужещи, като един от тях е специалист по физическа подготовка и притежава съответната спортна квалификация. Комисията се назначава със заповед на началника на Академията.

Данните от изпита по физическа подготовка са достъпни и всеки кандидат може да провери достоверността им. При несъгласие с оценката, той може лично да подаде възражение чрез рапорт до началника на Военната академия.

Оценката от конкурсния изпит по физическа подготовка на кандидатите се обявява с изпитна ведомост (приложение 2), утвърдена от началника на Военна академия „Георги Стойков Раковски”. Тя се съхранява в отдел „Учебна дейност”, като копие от нея остава в изпитната комисия.

ІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩАТА ОЦЕНКА

ЗА ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЩИ В КОНКУРСНИЯ ИЗПИТ ПО ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА
Общата оценка на физическата годност на кандидатите се определя от сбора на точките, получени от постигнатите резултати при изпълнението на всяко отделно изпитно упражнение според възрастта и пола на кандидата, съгласно таблиците в Програмата за провеждане на конкурсен изпит по физическа подготовка с кандидатите от всички специалности на Военна академия „Георги Стойков Раковски” (приложение 1).

В съответствие с възрастта си всеки кандидат попада в една от следните възрастови групи съгласно Програмата за физическа подготовка и спорт във Въоръжените сили на Република България:  • ІІІ възрастова група – от 26 години до навършване на 31 години;

  • ІV възрастова група – от 31 години до навършване на 36 години;

  • V възрастова група – от 36 години до навършване на 41 години;

  • VІ възрастова група – от 41 години до навършване на 46 години;

  • VІІ възрастова група – от 46 години до навършване на 51 години.

Кандидатът няма право на повторно изпълнение на което и да е изпитно упражнение. Той получава оценка „слаб” 2,00 при резултат, по-малък от 20 точки в повече от едно от изпитните упражнения. Положителна оценка (но не повече от „среден” 3,00) може да се получи, ако в едно от изпитните упражнения е постигнат резултат под 20 точки, но при общ сбор от 60 и повече точки.

В деня на явяването си за конкурсните изпити кандидатите получават и се запознават с Инструкцията за подготовка на кандидатите за явяване на конкурсен изпит по физическа подготовка (приложение 3).ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МЕСТАТА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ИЗПИТНИ УПРАЖНЕНИЯ
1. Комплексно силово упражнение. Провежда се на равно място – в спортната зала или на открито. Задължително се ползва гимнастическа постелка.

 • Температурата на въздуха трябва да е не по-висока от 35 оС и не по-ниска от минус 10 оС, а скоростта на вятъра да не надвишава 5 м/сек.

2. Бягане на 100 м. Провежда се на равна площ с произволно покритие.

 • Температурата на въздуха не бива да е по-висока от 35 оС и по-ниска от минус 10 оС, а скоростта на вятъра да не надвишава 5 м/сек.

 1. Крос 1000 (3000) м. Провежда се на писта или пресечена местност с произволно покритие. При неблагоприятни метеорологични условия може да се изпълни на закрито в спортната зала на Академията.

 • Стартът и финалът трябва да са ясно обозначени.

 • Трасето не бива да пресича други трасета, по които има движение на превозни средства и хора.

 • Температурата на въздуха трябва да е не по-висока от 35 оС и не по-ниска от минус 10 оС, а скоростта на вятъра да не надвишава 5 м/сек.

 1. Когато изпитните упражнения се провеждат на открито, не трябва да вали пороен дъжд.

ІV. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИЯ ИЗПИТ

ПО ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА


 1. Изпитните упражнения от Програмата за провеждане на конкурсен изпит по физическа подготовка с кандидатите от всички специалности на Военна академия „Георги Стойков Раковски” (приложение 1) се преминават в един ден и в следната последователност:

  1. Комплексно силово упражнение

  2. Бягане на 100 м

  3. Крос 1000 (3000) м

 1. Между отделните изпитни упражнения е необходимо да се оставят по 10–15 мин. за почивка на изпитвания (за възстановяване на дишането, пулса и кръвното налягане).

 2. При започване на изпита комисията проверява необходимите документи (лична карта и квитанция за платена такса за участие в конкурсния изпит) и уточнява възрастовата група на кандидата

 3. На кандидатите задължително се прочитат Мерките за безопасност при участие в изпит по физическа подготовка (приложение 4) и им се предоставят 15 минути за самостоятелна обща физическа разгрявка.

 4. Комплексно силово упражнение:

 • Преди упражнението на кандидатите задължително се прочита Инструктаж за изпълнение на упражнението „Комплексно силово упражнение” (приложение 5).

 • По време на инструктажа се демонстрират изходните положения и правилният начин за изпълнение на упражнението (чрез добре подготвен кандидат).

 • Преди изпълнението на упражнението изпитващият информира кандидатите, че ще трябва да продължават изпълнението на комплексното силово упражнение до команда „СТОП” или до невъзможност да продължат.

 • Изпитващият включва хронометъра с командата „СТАРТ” и наблюдава изпълнението на упражнението.

 • Точният брой на правилно изпълнените коремни преси и лицеви опори се отчита на глас, като се наблюдава за правилното изпълнение. Изпитващият заема позиция, която му позволява да наблюдава дали изпитното упражнение се изпълнява правилно.

 • След приключване на упражнението изпитващият обявява общия брой правилно изпълнени коремни преси и лицеви опори и записва резултата в изпитната ведомост.

 • Председателят на изпитната комисия обявява пред групата постигнатите резултати от всички кандидати и задължително им задава въпроса: „Някой има ли възражение?”. Ако има възражения, председателят взема решение след консултация с членовете на комисията или препоръчва на кандидата да изрази своето възражение чрез рапорт до началника на Академията.

 • Следват 10–15 минути почивка, които се използват за подготовка на комисията и изпитваните за провеждане на следващото упражнение.

 1. Бягане на 100 м:

 • Преди упражнението на кандидатите задължително се прочита Инструктажът за изпълнение на упражнението „Бягане на 100 м” (приложение 6).

 • Това упражнение често причинява травми при недостатъчно разгряване на мускулите. За да се избегнат, изпитната комисия задължително изисква от кандидатите да извършат непосредствено разгряване чрез специални упражнения (ситно бягане, бягане с високо повдигане на коленете, тритактово бягане, ускорения и др.).

 • Изпитващият включва хронометъра с командата „СТАРТ” и го спира при пресичане на финалната линия от изпитвания.

 • Изпитващият обявява времето, за което кандидатът е преодолял цялото разстояние, и записва резултата в изпитната ведомост.

 • Председателят на изпитната комисия обявява пред групата постигнатите резултати от всички кандидати и задължително задава въпроса: „Някой има ли възражение?”. Ако има, председателят взема решение след консултация с членовете на комисията или препоръчва на кандидата да изрази своето възражение чрез рапорт до началника на Академията.

 • Следват 10–15 минути почивка, които се използват за подготовка на комисията и изпитваните за провеждане на следващото упражнение.

 1. Крос 1000 (3000) м:

 • Преди упражнението на кандидатите задължително се прочита Инструктаж за изпълнение на упражнението „Крос 1000 (3000) м” (приложение 7).

 • Преди упражнението изпитващият задължително информира изпитваните, че ако по време на бягането почувстват болка в областта на гърдите, недостиг на въздух или замайване (световъртеж), незабавно трябва да прекратят бягането.

 • Изпитващият включва хронометъра с командата „СТАРТ” и го спира при пресичане на финалната линия от изпитвания.

 • Изпитващият обявява времето, за което изпитваният е преодолял цялото разстояние, и записва резултата в изпитната ведомост.

 • Председателят на изпитната комисия обявява пред групата постигнатите резултати от всички кандидати и задължително задава въпроса: „Някой има ли възражение?”. Ако има, председателят взема решение след консултация с членовете на комисията или препоръчва на кандидата да изрази своето възражение чрез рапорт до началника на Академията.

 • Следват 10–15 минути почивка за изпитвания, обработване на резултатите и попълване на изпитната ведомост от комисията.

 1. Председателят на изпитната комисия обявява пред групата окончателните резултати на всички кандидати и задължително задава въпроса: „Някой има ли възражение?”. Ако има, председателят взема решение след консултация с членовете на комисията или препоръчва на кандидата да изрази своето възражение чрез рапорт до началника на Академията.

 • След приключване на изпита председателят освобождава кандидатите.

V. ПРИЛОЖЕНИЯ

П р и л о ж е н и е 1


ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА

С КАНДИДАТИТЕ ОТ ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ

ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”


Конкурсният изпит по физическа подготовка се провежда по възрастовите групи съгласно Програмата за физическа подготовка и спорт във Въоръжените сили на Република България – 2010 г., и включва следните упражнения:
Мъже – III, IV и V възрастова група


 • Комплексно силово упражнение

 • Бягане на 100 м

 • Крос 3000 м


Мъже – VI и VII възрастова група


 • Комплексно силово упражнение

 • Бягане на 100 м

 • Крос 1000 м


Жени – всички възрастови групи


 • Комплексно силово упражнение

 • Бягане на 100 м

 • Крос 1000 м


Комплексно силово упражнение. Изпълнява се в продължение на 1 минута по следния начин: през първите 30 секунди от изходно положение тилен лег, длани на хълбок, краката са фиксирани, се извършват максимален брой наклони напред до опиране с ръцете на пръстите на краката и завръщане в изходно положение.

През следващите 30 секунди, обръщайки се до лицева опора, без почивка се изпълняват сгъване и разгъване на ръцете в лицева опора, тялото е обтегнато, ръцете се сгъват и разгъват максимално.Бягане на 100 м. Провежда се на равна площ с произволно покритие. При команда „По местата” се подхожда към стартовата линия, поставя се единият крак до линията, без тя да се настъпва, другият крак се поставя полукрачка назад. При команда „Готови” тежестта на тялото се пренася на предния крак, ръцете се свиват в лактите. По команда „Напред” се бяга.

Крос 1000 (3000) м. Изпълнява се на писта или на пресечена местност с произволно покритие. При команда „По местата” се подхожда към стартовата линия, без тя да се настъпва. При команда „Готови” тежестта на тялото се пренася на предния крак, ръцете се свиват в лактите. При команда „Напред” се бяга.

Конкурсният изпит по физическа подготовка се провежда в един ден и при температура на въздуха не по-висока от 35 ºС и не по-ниска от минус 10 ºС. Скоростта на вятъра да не надвишава 5 м/сек.

Формата за конкурсния изпит е спортна.

Оценката се образува от сбора на точките, получени от постигнатите резултати при всяко отделно упражнение (съгласно таблиците). Кандидатът получава оценка „слаб” 2,00 при резултат, по-малък от 20 точки в повече от едно от изпитните упражнения. Положителна оценка (но не повече от „среден” 3,00) може да се получи, ако в едно от изпитните упражнения е постигнат резултат под 20 точки, но при общ сбор от 60 и повече точки.ТАБЛИЦА

за оценка на физическата дееспособност на кандидат-слушателите, участващи в конкурсния изпит по физическа подготовка

А. III възрастова група – мъже от 26 години до навършване на 31 години

Комплексно силово

упражнение

Бягане на 100 м

Крос 3000 м

Оценяване

Резултат

(брой пъти)Точки

Резултат

(секунди)Точки

Резултат

(минути)


Точки

Точки

Оценка

42

20

14,3

20

15,50

20

Под 60

2,00

43

24

14,2

23

15,40

24

60–74

3,00

44

32

14,1

26

15,30

28

75–89

3,25

45

40

14,0

30

15,20

32

90–104

3,50

46

48

13,9

35

15,10

36

105–119

3,75

47

56

13,8

40

15,00

40

120–134

4,00

48

64

13,7

45

14,50

44

135–149

4,25

49

72

13,6

50

14,40

48

150–164

4,50

50

80

13,5

55

14,30

52

165–179

4,75

51

82

13,4

60

14,20

56

180–194

5,00

52

84

13,3

65

14,10

60

195–209

5,25

53

86

13,2

70

14,00

64

210–224

5,50

54

88

13,1

75

13,50

68

225–239

5,75

55

90

13,0

80

13,40

72

240

и повече


6,00

56

92

12,9

84

13,30

7657

94

12,8

88

13,20

8058

96

12,7

92

13,10

8459

98

12,6

96

13,00

8860

100

12,5

100

12,50

9212,40

9612,30

100
Б. IV възрастова група – мъже от 31 години до навършване на 36 години

Комплексно силово

упражнение

Бягане на 100 м

Крос 3000 м

Оценяване

Резултат

(брой пъти)Точки

Резултат

(секунди)Точки

Резултат

(минути)


Точки

Точки

Оценка

40

20

14,6

20

16,00

20

Под 60

2,00

41

24

14,5

24

15,50

24

60–74

3,00

42

32

14,4

28

15,40

28

75–89

3,25

43

40

14,3

32

15,30

32

90–104

3,50

44

48

14,2

36

15,20

36

105–119

3,75

45

56

14,1

40

15,10

40

120–134

4,00

46

64

14,0

44

15,00

44

135–149

4,25

47

72

13,9

48

14,50

48

150–164

4,50

48

80

13,8

52

14,40

52

165-179

4,75

49

82

13,7

56

14,30

56

180–194

5,00

50

84

13,6

60

14,20

60

195–209

5,25

51

86

13,5

64

14,10

64

210–224

5,50

52

88

13,4

68

14,00

68

225–239

5,75

53

90

13,3

72

13,50

72

240 и повече

6,00

54

92

13,2

76

13,40

7655

94

13,1

80

13,30

8056

96

13,0

84

13,20

8457

98

12,9

88

13,10

8858

100

12,8

92

13,00

92

12,7

96

12,50

96

12,6

100

12,40

100В. V възрастова група – мъже от 36 години до навършване на 41 години


Комплексно силово

упражнение

Бягане на 100 м

Крос 3000 м

Оценяване

Резултат

(брой пъти)Точки

Резултат

(секунди)Точки

Резултат

(минути)


Точки

Точки

Оценка

36

20

15,4

20

16,10

20

Под 60

2,00

37

24

15,3

25

16,00

24

от 60–74

3,00

38

32

15,2

30

15,50

28

75–89

3,25

39

40

15,1

35

15,40

32

90–104

3,50

40

48

15,0

40

15,30

36

105–119

3,75

41

56

14,9

45

15,20

40

120–134

4,00

42

64

14,8

50

15,10

44

135–149

4,25

43

72

14,7

55

15,00

48

150–164

4,50

44

80

14,6

60

14,50

52

165–179

4,75

45

82

14,5

65

14,40

56

180–194

5,00

46

84

14,4

70

14,30

60

195–209

5,25

47

86

14,3

75

14,20

64

210–224

5,50

48

88

14,2

80

14,10

68

225–239

5,75

49

90

14,1

84

14,00

72

240 и повече

6,00

50

92

14,0

88

13,50

7651

94

13,9

92

13,40

8052

96

13,8

96

13,30

8453

98

13,7

100

13,20

8854

10013,10

9213,00

9612,50

100Г. VI възрастова група – мъже от 41 до навършване на 46 години

Комплексно силово упражнение

Бягане на 100 м

Крос 1000 м

Оценяване

Резултат

(брой


пъти)

Точки

Резултат

(секунди)Точки

Резултат

(минути)


Точки

Точки

Оценка

32

20

16,0

20

4,35

20

Под 60

2,00

33

25

15,9

23

4,33

22

от 60–74

3,00

34

30

15,8

26

4,31

24

75–89

3,25

35

35

15,7

29

4,29

26

90–104

3,50

36

40

15,6

32

4,27

28

105–119

3,75

37

50

15,5

36

4,25

30

120–134

4,00

38

60

15,4

40

4,23

32

135–149

4,25

39

70

15,3

45

4,21

34

150–164

4,50

40

80

15,2

51

4,19

36

165–179

4,75

41

85

15,1

58

4,17

38

180–194

5,00

42

89

15,0

65

4,15

40

195–209

5,25

43

92

14,9

72

4,13

42

210–224

5,50

44

94

14,8

80

4,11

44

225–239

5,75

45

96

14,7

85

4,09

46

240

и повече


6,00

46

98

14,6

89

4,07

48

47

100

14,5

93

4,05

50

14,4

97

4,03

53

14,3

100

4,01

563,59

593,57

623,55

653,53

683,51

713,49

743,47

773,45

803,41

843,37

883,33

923,29

963,25

100
Д. VII възрастова група – мъже от 46 години до навършване на 51 години


Комплексно силово упражнение

Бягане на 100 м

Крос 1000 м

Оценяване

Резултат

(брой


пъти)

Точки

Резултат

(секунди)Точки

Резултат

(минути)


Точки

Точки

Оценка

28

20

16,7

20

5,45

20

Под 60

2,00

29

25

16,6

22

5,40

22

от 60–74

3,00

30

30

16,5

25

5,35

24

75–89

3,25

31

35

16,4

28

5,30

26

90–104

3,50

32

40

16,3

31

5,25

28

105–119

3,75

33

50

16,2

34

5,20

31

120–134

4,00

34

60

16,1

37

5,15

34

135–149

4,25

35

70

16,0

40

5,10

37

150–164

4,50

36

80

15,9

45

5,05

40

165–179

4,75

37

83

15,8

50

5,00

43

180–194

5,00

38

86

15,7

55

4,55

46

195–209

5,25

39

89

15,6

60

4,50

49

210–224

5,50

40

92

15,5

65

4,45

52

225–239

5,75

41

94

15,4

70

4,40

55

240

и повече


6,00

42

96

15,3

75

4,35

58

43

98

15,2

80

4,30

6144

100

15,1

85

4,25

64

15,0

89

4,20

68

14,9

93

4,15

72

14,8

97

4,10

76

14,7

100

4,05

804,00

833,55

863,50

893,45

923,40

943,35

963,30

983,25

100Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница