Набирането, управлението и разходването на паричните средстваДата18.12.2017
Размер63.69 Kb.
#37000
11 ___ФИНАНСОВО УСТРОЙСТВО на ДОО
Финансовото устройство на ДОО се свързва в набирането, управлението и разходването на паричните средства, необходими за осъществяване на неговите цели. Основното условие за всяка осигурителна система е да се създаде и поддържа финансовото равновесие между приходите и разходите. В света са известни следните осигурителни системи:

1. Разходопокривна. При нея набирането на финансовите средства, необходими за покриването на разходите на общественото осигуряване се извършва преди всичко от осигурителните вноски, а така също и от други източници на постъпления в осигурителните фондове на ДОО. Набраните средства не се капитализират. В края на всяка календарна година се установяват постъпленията и направените разходи. Тук действа принципът за солидарността. За нормалното функциониране на тази система и нейната финансова стабилност е необходимо от една страна значителна по брой постоянно работеща част от населението с оглед постъпването на прихода от осигурителни вноски в осигурителните фондове. От друга страна са необходими точни актюерски разчети. Актюерски разчети – математическа наука. Актюер към НОИ. Изчислява се колко са пострадали от злополука, за да се определи осигур.вноска и т.н. Тази система в РБ се прилага от началото на 1997 г.

2. Капиталопокривна /пенсионно покривна/. Една част от осиг.вноски е предназначена да покрива възможните разходи през съответната година, а другата част е резерв, който се капитализира с лихва. Така се образува осигурителен резерв, достатъчен по математическо-актюерските изчисления, наред с постъпващите нови вноски, всички осигурителни престации и други разходи за следващата година. Резервните капитали се влагат в кредитни учреждения за олихвяване, откъдето се ползват за стопански и социални мероприятия. Опасност за този система е обезценяването на националната валута, което настъпва при дълготрайни икономически кризи и войни. Напр., в Германия след І св.война. за да се запази реалната стойност на резервите, законът постановява една част от тях да се пласира в държавни или в гарантирани от държавата ЦК. Тази система в България се прилага при доп.зад.пенсионно осигуряване, както и при доброволното пенсионно и здравно осигуряване.

При тази система осигурителните вноски се водят по отделна индивидуална партида за всяко осигурено лице. Осигурителните вноски се капитализират и олихвяват. От набраните по този начин парични суми се покриват разходите по нея и преди всичко изплащането на пенсии. Тази система в РБ се прилага при допълнителното задължително пенсионно осигуряване и при доброволното пенсионно /здравно осигуряване.3. Държавно-бюджетна. Узаконена с КТ от 1951 г. Тази система се състои в събирането на осигурителни вноски и тяхното общо вливане в приходната част на държавния бюджет, от който със средства, предвидени и обособени в държавния бюджет се изплащат материални обезпечения. Тази система съществуваше в РБ от 1952 до края на 1996 г. Предприятията плащаха парични обезщетения на Р/С, а остатъкът от прихода по ДОО се внасяше в Държ.бюджет. всички други разходи се извършваха от средствата на държавния бюджет. През годината се събират приходите от осигурителните вноски и се правят разходи за различните осигурителни плащания. В края на календарната година, ако разликата между приходите и разходите е положителна тя се внася в държавния бюджет, а ако е отрицателна, тя се покрива от средствата на държавния бюджет. Държавата отговаряше и гарантираше приходите и разходите със своя общ бюджет. Затова е нямало резервни фондове.

Със Закона за фонд ”Обществено осигуряване приет през 1995 г., от началото на 1997 г. се въведе фондовият принцип за набиране и разходване на средства за осъществяване на ДОО. Първоначално беше създаден един фонд – обществено осигуряване. С КСО се усъвършенства ОП чрез създаване на 3 самостоятелни фонда – фонд “Пенсии”; фонд “Трудова злополука и професионална болест” и фонд “Общо заболяване и майчинство”. От началото на 2002г. действат още два нови фондове, управлявани /и петте/ от НОИ – фонд “Безработица” и фонд “Пенсии, несвързани с трудова дейност”.

Върху фондов принцип е изградено и задължителното здравно осигуряване.

Паричните средства в отделните осигурителните фондове се натрупват и изразходват отделно. Те се характеризират със специфичните за всеки от тези фондове източници на постъпления на парични средства и специфичните цели, за които се изразходват. По силата на този специфичен фондов принцип е недопустимо отклоняването на парични средства и постъпления, предназначени за един фонд и тяхното насочване към друг фонд, както и изразходването на набрани средства от един фонд за заплащането на друг фонд. Обособяването на фондовете е извършено въз основа на близостта на ОСР и на целите, за които се натрупват и за които се разходват. Осигурителните фондове са един от основните елементи на финансово осигурителните системи. Те са самостоятелни осигурителни институции, създадени за осигуряване на кръг от ФЛ за определени със закон ОСР.

Осигурителните разходи, извършени от фондовете са до размера на осигурителните приходи и резервите на фондовете. Основният източник, който формира приходите на всеки от осигурителните фондове с изключение на фонд “Пенсии, несвързани с трудова дейност” са осигурителните вноски. Техният размер е диференциран за отделните осигурителни фондове от гледна точка на необходимите средства за изплащане на материални обезпечения на осигурените лица при настъпване на ОСР.

Вторият по относителна тежест източник на приходи за осигурителните фондове са сумите на държавния бюджет за провеждане на осигуряването на държавните служители, кадрови военнослужещи, лицата по ЗМВР, ЗИН, както и от бюджета на съдебната власт за съдии, прокурори и следователи, тъй като те не плащат осиг.вноски.

Във фонд “Пенсии” приходи се набират от суми на републиканския бюджет за осигурителни вноски в случаите, предвидени в КСО. Напр., за периода на наборна военна служба, както и субсидиарно в ЗБДОО за съответната календарна година и за здравни осиг.вноски за пенсионери. В приходната част са и сумите по лихви, дивиденти, дарения и завещания.

Приходите във фонд “Пенсии, несвързани с трудова дейност” се набират от държавния бюджет и се разходват:

1. за изплащане на пенсии, за които не се дължат осигурителни вноски – пенсии за: военна инвалидност, гражданска инвалидност, социални пенсии, пенсии за особени заслуги и персонални пенсии;

2. за добавки или пенсии на ветерани от войните и др.

3. за добавки към пенсиите, определени със Закона за реабилитация на гражданите и репресираните лица.Разходите на средствата от осигурителните фондове имат целеви характер:

1. за материални обезпечения, произтичащи от настъпили ОСР;

2. за плащания, свързани с поддържане нивото на доходите на някои категории осигурени лица, получаващи в резултат на настъпилите ОСР. Пример: осъвременяване, компенсиране, индексиране на пенсии и на други осигурителни плащания.

3. за издръжка на дейността на НОИ и ТП.

Значителна част от набраните средства се разхождат за издръжка дейността на ТП на НОИ, както и за придобиване на недвижими имоти, необходими за осъществяване дейността на НОИ по ДОО.

Важна особеност на финансовото устройство на ДОО е бюджетната уредба и определеност на неговите парични средства.

Народното събрание приема ЗБДОО за всяка календарна година. Законопроектът се изготвя от НОИ. Той е отделен от законопроекта за държавния бюджет. Законопроектът за ЗБДОО се представя в МС за съгласуване заедно с проекта на закона за държавния бюджет и законопроектът за бюджета на НЗОК.

Това изискване на законодателя цели уточняване размерите на вноските от държавния бюджет и бюджета на ДОО. Законопроектът за бюджета на ДОО се разглежда от НС едновременно със законопроектът за бюджета на НЗОК и законопроектът за държавния бюджет. Това изискване на законодателя е насочено за да се осигури съгласуване в трите законопроекта.Разпоредбите на чл.19/4/ КСО задължават НОИ да включи в законопроектът за бюджета на ФОО общ резерв на фондовете по чл.18 (5-те фонда – Пенсии, ПНТД, ТЗПБ, ОЗМ и Безработица). Този резерв се образува чрез отчисления по нормативно определени в закона за бюджета въз основа на осигурително-технически план. Той включва бюджетите на фонд „Пенсии”, „Трудова злополука”, „Общо заболяване и майчинство”, „Безработица” и „Пенсии, несвързани с ...” и бюджетът на НОИ. В него се предвижда общ резерв на фондовете по ДОО. В резерва се внасят приходите от главници по октовете за начет. Бюджетът на НОИ е част от консолидирания бюджет на ДОО. Важна роля за финансовата стабилност на фондовете имат разпоредбите на чл. 28, съгласно които временно свободните средства по фондовете на ДОО могат да се влагат по депозитни сметки в БНБ или за придобиване на първичния пазар или чрез МФ на държавни ЦК. Така законодателят дава възможност, от една страна, временно свободните средства да носят приходи на осигурителните фондове, а от друга страна, тези средства да се използват за развитие на икономиката. С оглед гарантиране на стабилността на фондовете на ДОО, законодателят изисква банките, обслужващи сметките на НОИ да се определят от МФ и БНБ. На Надзорния съвет е предоставена възможността да прави избор между банките, но само в рамките на тези, които са определени от МФ и БНБ.
Каталог: referats
referats -> Специализирани микропроцесорни системи (курс лекции) Учебна година 2008/2009
referats -> Програмата Internet Explorer
referats -> Високоскоростни компютърни мрежи. Високоскоростни км-класификация
referats -> Бройни системи основни бройни системи
referats -> Морфология и расология съдържание
referats -> 1 Строеж на атомите – модели Ръдърфор, Бор, квантово механични представи основни принципи, атомни орбитали, квантови числа
referats -> Международно наказателно право понятие за международното наказателно право
referats -> Тема 11. Връзка на асемблер с езиците от високо ниво
referats -> Въведение в операционите системи
referats -> Тема първа


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница