Началник рспбзн: / Д. Димитров/ план за действие на личният съставДата08.09.2017
Размер79.49 Kb.
Приложение № 2


СЪГЛАСУВАЛ,

НАЧАЛНИК РСПБЗН: ..................................

/ Д.Димитров/

ПЛАН
ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ЛИЧНИЯТ СЪСТАВ

ЗА ГАСЕНЕ НА ПОЖАРИ И ЛИКВИДИРАНЕ НА АВАРИИ В ОБЕКТ ……………………………………………………………………………………...
СЪДЪРЖАНИЕ.

І. ОБЩА ЧАСТ.

II. Цел на плана.

III. ВЪЗМОЖНИ АВАРИИ И ПОЖАРИ.

IV. ДЕЙСТВИЯ ЗА ЛОКАЛИЗИРАНЕ НА ПОЖАР ИЛИ АВАРИЯ И СВЕЖДАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ И ЩЕТИТЕ ОТ ТЯХ ДО МИНИМУМ


 1. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

VІ. АНАЛИЗ НА ПРОИЗШЕСТВИЕТО И НАБЕЛЯЗВАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ

VIІ. РЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАНА И ИНФОРМИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА.

VIІI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЪКОВОДНИЯТ СЪСТАВ.
І. ОБЩА ЧАСТ.
1.Технологичен процес /да се обърне внимание на пожароопасни производства, използвани вещества и матeриали/.

2. Оборудване на цеха или отдела – характеристика на използваните вещества и материали.

3. Разположение на съседни обекти и съоръжения – брой, място, посока и отстояние в м. спрямо:

- Производствени цехове, складово стопанство, aдминистративни сгради и помощни звена;

- Повърхностни и подпочвени води в близост/язовири, водоеми, кладенци и др./;

- Пожарни хидранти и кранове;

- Ел.табла / ел. захранване /;

- Пожарогасители, пожароизвестителни и гасителни инсталации;


II.Цел на плана.
Да се предвидят оптимални действия на личния състав от ТЕЦ 2, фирми и РС”ПБЗН” за ликвидиране на пожари и аварии и възстановяване на нормалната работа.

Да не се допуща да пострадат хора и се сведат до минимум материалните загуби на дружеството.

Да се предвидят взаимодействията между институциите и ако е необходимо навременно уведомяване на съседни населени места.

Предприемане на ефективни действия за недопущане на екологично замърсяване.


III.ВЪЗМОЖНИ ПОЖАРИ И АВАРИИ.
1.Технологични /пожари или аварии предизвикани от промяна на технологичния процес /.

2.Природни /земетресение, наводнение, ураганен вятър и др./.

3.Субективни /грешка на работещият персонал, терористичен атентат и др./.
IV. ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОЖАР ИЛИ АВАРИЯ И СВЕЖДАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ И ЩЕТИТЕ ОТ ТЯХ ДО МИНИМУМ.


Ред за действия на първия открил запалването и на работници и служители

длъжност

действия при пожар

Н-к ЦЕХ Управител на фирмата

- Съобщава в ПОЖАРНАТА на тел.160 , ДИС- 2055.

- Ако е възможно гаси или организира гасенето с ръчните противопожарни уреди или противопожарни съоръжения, при спазване на правилата по БЗР.

- Определя длъжностно лице за посрещане на пожарната и запознаване с обстановката.

- Осигурява присъствието на дежурен ел.част на разположение на ръководителя на място ( РМ)от РСПБЗН.

- Организира евакуация на личен състав и имущество от цех и външни фирми.

- Организира цялостните действия на ЛС от цеха.

- Координира дейноста си с РМ от РСПБЗН. Дават информация за разпределението на сградата и наличието на опасни вещества.

- След ликвидиране на произшествието организира възстановяването работата на технологичните съоръжения.

- Определяне приоритети за ПП защита на производствени с-я сгласувани с РМ.

- Анализ на причините за възникналото произшествие и набелязване мероприятия за недопускане на подобни.Началник ДС Технически ръководител

- Съобщава в ПОЖАРНАТА на тел.160 , ДИС- 2055 и Н-к цех ( фирма ).

- Ако е възможно гаси или организира гасенето с ръчните противопожарни уреди или противопожарни съоръжения, при спазване на правилата по БЗР

- Определя длъжностно лице за посрещане на пожарната и запознаване с обстановката.

- Организира явяването на доброволните противопожарни формирования до първия пристигнал противопожарен автомобил.

- Организира евакуация на личен състав и имущество от цех и външни фирми.

- Организира цялостните действия на ЛС от цеха.

- Координира дейноста си с ръководителя на пожарогасенето от РСПБЗН. Дава информация за разпределението на сградата и наличието на опасни вещества.

- След ликвидиране на произшествието организира възстановяването работата на технологичните съоръжения.Дежурен

Ел.част

- Съобщава в ПОЖАРНАТА на тел.160 , ДИС- 2055 и Н-к ДС ( фирма ).

- Ако е възможно гаси или организира гасенето с ръчните противопожарни уреди или противопожарни съоръжения, при спазване на правилата по БЗР.

- Явява се до първия пристигнал пожарен автомобил и информира РМ .

- Координира дейноста си с (РМ) от РСПБЗН.

- След ликвидиране на произшествието организира възстановяването работата на ел. съоръженията.


Технолог, механик,

р-л и др.

- Съобщава в ПОЖАРНАТА на тел.160 , Н-к ДС и ДИС - 2055.

- Ако е възможно гаси или организира гасенето с ръчните противопожарни уреди или противопожарни съоръжения, при спазване на правилата по БЗР

- Определя длъжностно лице за посрещане на пожарната и запознаване с обстановката.

- Организира явяването на доброволните противопожарни формирования до първия пристигнал противопожарен автомобил.

- Осигурява присъствието на дежурен ел.част на разположение на ръководителя на място) РМ от РСПБЗН.

- Организира евакуация на личен състав и имущество от цех и външни фирми.

- Координира дейноста си с РМ от РСПБЗН.

- Оказва съдействие на РМ за ликвидиране на произшествието.Работници и служители

- Съобщава в ПОЖАРНАТА на тел.160 , Н-к ДС(техн.р-л и ДИС- 2055).

- Ако е възможно гаси с ръчните противопожарни уреди или противопожарни съоръжения, при спазване на правилата по БЗР

- По нареждане на н-к цех или н-к ДС посрещат автомобилите на пожарната и ги запознават с обстановката . Евакуира скъпоструващи съоръжения.

- Евакуира се от мястото на произшествието съгласно дадените указания от ръководния състав.ОС и УК

- Съобщава в ПОЖАРНАТА на тел.160 , ДИС- 2055 и мед.служба.

- Организира служителите от охранителна фирма за отцепване района, осигуряване на пропускателен режим и координиране деиствията с РМ.

- Уведомяване на Областната комисия по БАК съгласуван с Гл.Изп.Директор.

- Организира евакуация на личен състав и имущество от ТЕЦ-2.

- При опасност от екологично замърсяване, съгласувано с компетентните органи подава сигнал за евакуация на съседни населени места.

- Координира дейноста си с РМ от РСПБЗН за организиране на осигуряващи мероприятия от ТЕЦ 2 по ликвидиране на произшествието.Доброволни противопожарни форми-рования

- Съобщава в ПОЖАРНАТА на тел.160 , Н-к ДС(техн.р-л и ДИС- 2055).

- Ако е възможно гаси с ръчните противопожарни уреди или противопожарни съоръжения, при спазване на правилата по БЗР

- По нареждане на н-к цех или н-к ДС посрещат автомобилите на пожарната и ги запознават с обстановката . Евакуира скъпоструващи съоръжения.

- Евакуира се от мястото на произшествието съгласно дадените указания от ръководния състав.- Подпомагане службите на РСПБЗН и други организации. Осигуряване на цехов(фирмен) резерв от помпи, шлангове, техника, инструменти и др.

Забележка: Силите и средствата, които участват в пожарогасенето, независимо от тяхната ведомственна принадлежност, са подчинени на РМ и са задължени да му дават информация за особеностите на обекта и наличието на опасни вещества и материали.
V. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


 • При гасенето с вода да се изключи ел.захранването.

 • Избягвайте влизането в силно задимени зони без необходимите защитни средства.

 • При напускане на помещенията затваряйте вратите за ограничаване достъпа на пожара и неговите фактори към помещенията.

 • Не гасете с вода електроуреди под напрежение, леснозапалими течности.

 • Бутилки с пропан-бутан се гасят с прахов пожарогасител , ако е осигурено изнасянето им от затворени помещения на безопасно място.

 • Не поемайте излишен риск за здравето и живота си.

 • Изпълнявайте, точно и бързо всички разпореждания и команди на ръководителя на обекта, ДИС и началника на пожарната.

 • Запазете необходимото спокойствие и самообладание, не допускайте създаване на паника.

 • При невъзможност за напускане на помещението, уплътнете процепите с мокра кърпа.

 • Ползуваите необходимите защитни средства, като спазвате мерките и правилата по БЗР.

 • Правилно да използуват ПП уреди и съоръжения и полагат грижи за изправността им.

 • Оказвайте първа медицинска помощ на пострадалите и вземете мерки за спасяването им.

VI. АНАЛИЗ НА ПРОИЗШЕСТВИЕТО И НАБЕЛЯЗВАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ.

 1. Определяне на комисия за изясняване на причините за пожара или произшествието;

 2. Конкретни решения за ликвидиране на последиците от произшествието отразени в протокол.

 3. Превенция за недопущане на подобни.


VII. РЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАНА И ИНФОРМРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА.

 1. Запознаване на Л.С. от ТЕЦ или фирма, документирано.

 2. Проиграване на плана с ЛС переодично, но не по-малко от веднъж в годината.

 3. Актуализиране на плана при настъпили промени съгласувани с РС”ПБЗН”.

VIII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЪКОВОДНИЯТ СЪСТАВ:


Длъжност

Име, Фамилия

Тел., GSM

Отг.по договораУ-тел на фирмаТехн.ръководителКоординатор ПБ


Изготвил: ......................../ у-тел, фирма /
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница